Sunteți pe pagina 1din 6

Preșcolar

Risc redus Risc mediu Risc crescut Risc major


Numărul de copii care merg la 100% 100% 50% (jumătate de clasă prin 0%
școala în același timp rotație de 1-2 săptămâni)
Număr de zile la scoală / 5 5 5 (2 săptămâni pe lună) 0
săptămână
Ore online ca alternativă la 0 0 1 1
învățământul față în față
Intrarea și ieșirea în spațiul școlar Intrarea eșalonată la intervale Intrarea eșalonată la intervale Intrarea eșalonată la intervale Suspendata.
orare stabilite în funcție de orare stabilite în funcție de orare stabilite în funcție de
zone sau de clădiri. zone sau de clădiri. zone sau de clădiri.
Intrarea prin mai multe uși de Intrarea prin mai multe uși de Intrarea prin mai multe uși de
acces. acces. acces.
Trasee prestabilite de intrare, Trasee prestabilite de intrare, Trasee prestabilite de intrare,
deplasare în interiorul scolii și deplasare în interiorul scolii și deplasare în interiorul scolii și
de părăsire a școlii. de părăsire a școlii. de părăsire a școlii.
Păstrarea distanței de 1 m între Păstrarea distanței de 1 m Păstrarea distanței de 1 m
copii. între copii. între copii.

Triaj epidemiologic la intrarea în Nu se impune. Nu se impune. Se impune verificarea stării de Nu este cazul.
spațiul școlar sănătate, măsurare
temperatură, Declarație pe
proprie răspundere.
Prezența persoanelor terțiare în Interzisă. Interzisă. Interzisă. Suspendata.
spațiul școlar
Distanțare socială (1 m) Obligatorie în timpul Obligatorie în timpul Obligatorie în timpul Nu este cazul.
programului și în pauze. programului și în pauze. programului și în pauze.
Purtare mască Nu este recomandată pentru Nu este recomandată pentru Nu este recomandată pentru Nu este cazul.
copii. copii. copii.
Se impune pentru personalul Se impune pentru personalul Se impune pentru personalul
didactic. didactic. didactic.
Igiena mâinilor Foarte frecventă. Se asigură Foarte frecventă. Se asigură Foarte frecventă. Se asigură Foarte frecventă.
săpun, prosoape de hârtie și săpun, prosoape de hârtie și săpun, prosoape de hârtie și
apă curentă. apă curentă. apă curentă
Utilizarea infrastructurii și a Normală, cu dezinfectare și Dezinfectare și aerisire Dezinfectare și aerisire Suspendata.
sălilor de clasă aerisire frecventă. Există o sală frecventă. Există o sală frecventă. Există o sală
specială pentru izolarea copiilor specială pentru izolarea specială pentru izolarea
care prezintă simptome pe copiilor care prezintă copiilor care prezintă
durata programului, până la simptome pe durata simptome pe durata
sosirea părinților. programului, până la sosirea programului, până la sosirea
părinților. părinților.
Utilizarea diverselor materiale în Utilizarea normală. Dezinfectare Utilizarea normală. Utilizarea normală. Utilizarea metodelor
spațiul școlar zilnică. Dezinfectare zilnică. Dezinfectare zilnică. de predare online.
Repartizarea individuală, pe cât Repartizarea individuală, pe Repartizarea individuală, pe
posibil. Fără jucării de acasă. cât posibil. Fără jucării de cât posibil. Fără jucării de
Interzis schimbul de obiecte acasă. acasă.
personale. Interzis schimbul de obiecte Interzis schimbul de obiecte
personale. personale.
Activități sportive Doar anumite jocuri sportive, Doar anumite jocuri sportive, Doar anumite jocuri sportive, Suspendate.
exclusiv în aer liber. exclusiv în aer liber. exclusiv în aer liber.
Nu vor fi practicate jocuri de Nu vor fi practicate jocuri de Nu vor fi practicate jocuri de
contact sau cu mingea, nici contact sau cu mingea, nici contact sau cu mingea, nici
activități care implică schimbul activități care implică activități care implică
de obiecte. schimbul de obiecte. schimbul de obiecte.
Activități de grup (întâlniri, Vor fi eliminate activități care Vor fi eliminate activități care Vor fi eliminate activități care Organizarea
serbări, ...) implică formarea unor grupuri implică formarea unor grupuri implică formarea unor grupuri activităților de grup
care duc la reducerea distanței care duc la reducerea care duc la reducerea online.
intre copii. distanței intre copii. distanței intre copii.

Primar
Risc redus Risc mediu Risc crescut Risc major
Numărul de copii care merg la 100% 100% 50% (jumătate de clasă prin 0%
școala în același timp rotație de 1-2 săptămâni)
Număr de zile la scoală / 5 5 5 (2 săptămâni pe lună) 0
săptămână
Ore online ca alternativă la 0 0 1 1
învățământul față în față
Intrarea și ieșirea în spațiul școlar Intrarea eșalonată la Intrarea eșalonată la Intrarea eșalonată la intervale Suspendata.
intervale orare stabilite în intervale orare stabilite în orare stabilite în funcție de
funcție de zone sau de funcție de zone sau de zone sau de clădiri.
clădiri. clădiri. Intrarea prin mai multe uși de
Intrarea prin mai multe uși Intrarea prin mai multe uși acces.
de acces. de acces. Trasee prestabilite de intrare,
Trasee prestabilite de Trasee prestabilite de deplasare în interiorul scolii și
intrare, deplasare în intrare, deplasare în de părăsire a școlii.
interiorul scolii și de interiorul scolii și de Păstrarea distanței de 1 m
părăsire a școlii. părăsire a școlii. între copii.
Păstrarea distanței de 1 m Păstrarea distanței de 1 m
între copii. între copii.

Triaj epidemiologic la intrarea în Nu se impune. Nu se impune. Se impune verificarea stării de Nu este cazul.
spațiul școlar sănătate, măsurare
temperatură, Declarație pe
proprie răspundere.

Prezența persoanelor terțiare în Interzisă. Interzisă. Interzisă. Suspendata.


spațiul școlar
Distanțare socială (1 m) Obligatorie în timpul Obligatorie în timpul Obligatorie în timpul Nu este cazul.
programului și în pauze. programului și în pauze. programului și în pauze.
Purtare mască Nu este recomandată Nu este recomandată Nu este recomandată pentru Nu este cazul.
pentru copii. pentru copii. copii.
Se impune pentru Se impune pentru Se impune pentru personalul
personalul didactic. personalul didactic. didactic.
Igiena mâinilor Foarte frecventă. Se Foarte frecventă. Se Foarte frecventă. Se asigură Foarte frecventă.
asigură săpun, prosoape asigură săpun, prosoape săpun, prosoape de hârtie și
de hârtie și apă curentă. de hârtie și apă curentă. apă curentă
Utilizarea infrastructurii și a Normală, cu dezinfectare Dezinfectare și aerisire Dezinfectare și aerisire Suspendata.
sălilor de clasă și aerisire frecventă. Există frecventă. Există o sală frecventă. Există o sală
o sală specială pentru specială pentru izolarea specială pentru izolarea
izolarea copiilor care copiilor care prezintă copiilor care prezintă
prezintă simptome pe simptome pe durata simptome pe durata
durata programului, până programului, până la programului, până la sosirea
la sosirea părinților. sosirea părinților. părinților.
Utilizarea diverselor materiale în Utilizarea normală. Utilizarea normală. Utilizarea normală. Utilizarea metodelor de
spațiul școlar Dezinfectare zilnică. Dezinfectare zilnică. Dezinfectare zilnică. predare online.
Repartizarea individuală, Repartizarea individuală, Repartizarea individuală, pe
pe cât posibil. Fără jucării pe cât posibil. Fără jucării cât posibil. Fără jucării de
de acasă. de acasă. acasă.
Interzis schimbul de Interzis schimbul de Interzis schimbul de obiecte
obiecte personale. obiecte personale. personale.
Activități sportive Doar anumite jocuri Doar anumite jocuri Doar anumite jocuri sportive, Suspendate.
sportive, exclusiv în aer sportive, exclusiv în aer exclusiv în aer liber.
liber. liber. Nu vor fi practicate jocuri de
Nu vor fi practicate jocuri Nu vor fi practicate jocuri contact sau cu mingea, nici
de contact sau cu mingea, de contact sau cu mingea, activități care implică
nici activități care implică nici activități care implică schimbul de obiecte.
schimbul de obiecte. schimbul de obiecte.
Activități de grup (întâlniri, Vor fi eliminate activități Vor fi eliminate activități Vor fi eliminate activități care Organizarea activităților de
serbări, ...) care implică formarea care implică formarea implică formarea unor grupuri grup online.
unor grupuri care duc la unor grupuri care duc la care duc la reducerea
reducerea distanței intre reducerea distanței intre distanței intre copii.
copii. copii.

Gimnazial și liceal

Risc redus Risc mediu Risc crescut Risc major


Numărul de copii care merg la 100% 50% (jumătate de clasă 50% (jumătate de clasă prin 0%
școala în același timp prin rotație de 1-2 rotație de 1-2 săptămâni)
săptămâni)
Număr de zile la scoală / 5 5 (2 săptămâni pe lună) 5 (2 săptămâni pe lună) 0
săptămână
Ore online ca alternativă la 0 0 1 1
învățământul față în față
Intrarea și ieșirea în spațiul școlar Intrarea eșalonată la Intrarea eșalonată la Intrarea eșalonată la intervale Suspendata.
intervale orare stabilite în intervale orare stabilite în orare stabilite în funcție de
funcție de zone sau de funcție de zone sau de zone sau de clădiri.
clădiri. clădiri. Intrarea prin mai multe uși de
acces.
Intrarea prin mai multe uși Intrarea prin mai multe uși Trasee prestabilite de intrare,
de acces. de acces. deplasare în interiorul scolii și
Trasee prestabilite de Trasee prestabilite de de părăsire a școlii.
intrare, deplasare în intrare, deplasare în Păstrarea distanței de 1 m
interiorul scolii și de interiorul scolii și de între copii.
părăsire a școlii. părăsire a școlii.
Păstrarea distanței de 1 m Păstrarea distanței de 1 m
între copii. între copii.

Triaj epidemiologic la intrarea în Nu se impune. Nu se impune. Se impune verificarea stării de Nu este cazul.
spațiul școlar sănătate, măsurare
temperatură, Declarație pe
proprie răspundere.

Prezența persoanelor terțiare în Interzisă. Interzisă. Interzisă. Suspendata.


spațiul școlar

Distanțare socială (1 m) Obligatorie în timpul Obligatorie în timpul Obligatorie în timpul Nu este cazul.
programului și în pauze. programului și în pauze. programului și în pauze.
Purtare mască Obligatorie pentru elevi și Obligatorie pentru elevi și Obligatorie pentru elevi și Nu este cazul.
personalul didactic. Nu personalul didactic. Nu personalul didactic. Nu este
este obligatorie pentru este obligatorie pentru obligatorie pentru elevi în
elevi în timpul orelor de elevi în timpul orelor de timpul orelor de curs atunci
curs atunci când se asigură curs atunci când se asigură când se asigură distanța de 1
distanța de 1 m între elevi. distanța de 1 m între elevi. m între elevi. Nu este
Nu este obligatorie pentru Nu este obligatorie pentru obligatorie pentru personalul
personalul didactic atunci personalul didactic atunci didactic atunci când predă și
când predă și este la 2 m când predă și este la 2 m este la 2 m de elevi.
de elevi. de elevi.
Igiena mâinilor Foarte frecventă. Se Foarte frecventă. Se Foarte frecventă. Se asigură Foarte frecventă.
asigură săpun, prosoape asigură săpun, prosoape săpun, prosoape de hârtie și
de hârtie și apă curentă. de hârtie și apă curentă. apă curentă
Utilizarea infrastructurii și a Normală, cu dezinfectare Dezinfectare și aerisire Dezinfectare și aerisire Suspendata.
sălilor de clasă și aerisire frecventă. Există frecventă. Există o sală frecventă. Există o sală
o sală specială pentru specială pentru izolarea specială pentru izolarea
izolarea copiilor care copiilor care prezintă copiilor care prezintă
prezintă simptome pe simptome pe durata simptome pe durata
durata programului, până programului, până la programului, până la sosirea
la sosirea părinților. sosirea părinților. părinților.
Utilizarea diverselor materiale în Utilizarea normală. Utilizarea normală. Utilizarea normală. Utilizarea metodelor de
spațiul școlar Dezinfectare zilnică. Dezinfectare zilnică. Dezinfectare zilnică. predare online.
Repartizarea individuală, Repartizarea individuală, Repartizarea individuală, pe
pe cât posibil. Interzis pe cât posibil. Interzis cât posibil. Interzis schimbul
schimbul de obiecte schimbul de obiecte de obiecte personale.
personale. personale.
Activități sportive Doar anumite jocuri Doar anumite jocuri Doar anumite jocuri sportive, Suspendate.
sportive, exclusiv în aer sportive, exclusiv în aer exclusiv în aer liber.
liber. liber. Nu vor fi practicate jocuri de
Nu vor fi practicate jocuri Nu vor fi practicate jocuri contact sau cu mingea, nici
de contact sau cu mingea, de contact sau cu mingea, activități care implică
nici activități care implică nici activități care implică schimbul de obiecte.
schimbul de obiecte. schimbul de obiecte.
Activități de grup (întâlniri, Vor fi eliminate activități Vor fi eliminate activități Vor fi eliminate activități care Organizarea activităților de
serbări, ...) care implică formarea care implică formarea implică formarea unor grupuri grup online.
unor grupuri care duc la unor grupuri care duc la care duc la reducerea
reducerea distanței intre reducerea distanței intre distanței intre copii.
copii. copii.