Sunteți pe pagina 1din 7

CAZUL FRUTOS

1. ENUNT
Societatea FRUTOS DISTRIB UTION este filiala grupului FRUTOS, care produce ~i comercializeaza suc de
fructe pe baza DE EXTRACTE NATURALE. FRUTOS DISTRIBUTION prime~te de la societatea mama un
produs concentrat care este diluat, Imbuteliat ~i distribuit In marile magazine. Doua arome sunt comercializate
la ora actuala: portocala ~i ananas. Piata franceza este lmpiirtita In doua zone geografice: zona NORD ~ i zona
SUD.
FRUTOS DISTRIBUTION a fost creata la Inceputul anului N ~i dupa un an de funqionare reZllltatele nu sunt
foarte Incurajatoare. Pentru a aplica progresiv un control bugetar care ar permitc 0 mai buna gestionare a
dezvoltarii vi se cere sa stabiliti previziunile bugetare pentru anul N + 1. In acest scop " pachetul bugetar" va
trebui sa contina:
a. bugetul anual al viinzarilor tara taxe, Impar!it pe luni
b. programul anula de productie detaliat pe luni
c. bugetul anual al cumpararilor tara taxe, detaliat pe luni
d. bugetul anual al chcltuielilor de fabricatie detaliat pe luni (tara taxe), incluzand amortizarile ~i
permitiind calculul cheltuielilor previzionale unitare lunare de fabrica!ie
e. bugetul anual al cheltuielilor de administratie ~i comercializare tara taxe (regrupare prin
simplificare), detaliat pe luni, incluziind amortizarile ~i permi!iind calculul costurilor previzionale
unitare lunare administrative ~i comerciale
f. evolu!ia previzionala a costurilor de produc!ie ~i a costurilor complete unitare lunare
g. costurile de rezultat previzionale lunare, semestriale ~i anuale (prezentarea In lista In optica
contabilita!ii generale)
h. bugetul lunar al TVA de platit
I. bugetul lunar de trezorerie (numai pentru primul semestru al allului N+ I)
j. bilan!ul previzional la sfil r~itul primului semestru

ANEXA 1. Bilantulla sfiir~itullui N (in euro


ACTIV PASIV
Material 5.400.000 Capital 5.300.000
(-) Amorti zarea materialului (l.080.000) (-) Rezultat (deficitar) ( 1.290.000)
Stoeul de stiele goale
2.900 Cont eurent al societalii-mama
Clien!i
173 .000 251.000
Banea
10.000 Statui, TVA de plat it 12.500
Total ACTIV 4.505.900 De plata la securitate sociala 70.000
Furnizori:
-scadenta ianuarie 89.000
-scadenta febrllarie 73.400
Total PASIV 4.505.900

ANEXA 2 Previziunile vanzarilor pentru anul N+1


Cantitiilile urmatoare (in mii de sti cle) au fast retinute ca obiective impreuna cu doi reprezcntanli salaria!i ai societalii.
Luna Zona NORD Zona SUD
Portocale AnllnHS Portoclile AnDnas
lanuarie N+ I 10 5 II J
Februarie \0 5 II J
Martie 12 6 IJ 4
Aprilie 15 8 18 5
Mai 20 10 25 7
funic JO 12 30 9
lulie 35 12 40 15
August 40 10 45 15
Scptembric JO 8 40 12
Octombrie 20 6 30 8
Noiembrie 10 5 20 5
Decembrie \0 5 II J
(Ianllaric N+2) 10 5 II 3
ANEXA 3. Informatii privind cumplirliturile
a. Fiecare sticHI, oricare ar fi aroma, include 2 euro de extract concentrat cumparat de la societatea mama. Aprovizionarile
au lac in flux continuu, deci nu exista stocuri de extract concentrat.
b. Fiecare produs utilizeaza drept limbaj un recipient din sticla cumparat cu zece centime (rara taxe) bucata de la
VERRERlES INDUSTRJALLES DU CENTRE. In scopul de a evita Intreruperile care ar putea fi rezultatul relatiilor
sociale dificile de mai multi ani din sectorul de ambalaj, s-a hotarat sa nu se lucreze In flux continuu, ci Intr-o maniera
c1asic3, eu un stoe sistematic de 0 luna in avans.
De altfel, se precizeaza oil stielaria VERRERIES INDUSTRJALLES DU CENTRE este Inchisaln august pentru
concedii plAtite, ceea ce obliga pe FRUTUS DISTRJBUTlON sa-~i anticipezc aprovizionarilc.
c. Se neglijeaza alte aprovizionari
d. Furnizorii sunt platiti la 60 de zile (deci cu un decalaj de doua luni fata de momentul in care se factureamlivrarea).

ANEXA 4. Informatii privind productia

a. Materialul de productie (imbuteliere), achizilionat pentru 4.200.000 de euro, este amortizabilliniar in 5 ani.
b. Un contract de intretinere industriala a fast incheiat cu MULTI SERVICES SA pentru a suma lunara de 12.000 de euro
tara taxe.
c. Unitatea de productie este condusa de un ~ef de productie al carui salariu brut lunar este de 15.000 de euro.
d. Cinci muncitori plati\i lunar lucreaza cu nonnalntreaga in unitatea de productie (cu un salariu brut de 8.000 de euro pe
luna). Aceasta echipa este suficient,; pentru un nivel de productie de 50.000 de sticlule pe luna (din toate aromele). in
afara de aceasta, trebuie recurs la servicii suplimentare, temporare pentru lucrari de manipulare pentru tran~e de 25.000
de stielute. Societatea BISSEKO, care asigura aceste lucrari cu caracter temporar, factureaza prestaliile sale pe a baza
de 17.000 de euro (tara taxe) pentru un om/ luna, care constituie unitatea de interventie.
e. Capacitatea de productie a uzinei este de 100.000 de stielute pe luna (pentru toate produsele). in cazde vanzari lunare
ce depa~esc acest plafon, FRUTUS trebuie sa anticipeze productia ~i sa stocheze produsele finite excedentare
corespunzatoare timp de cateva luni. Aceasta se intampla adesea vara, din cauza viinzarilor sezoniere. Altfel, in timp
normal, productia este livrata imediat.

ANEXA 5. Informatii privind functia administrativa ~i comercialli

a. Pretul de vanzare a unei stielute (portocale sau ananas) este de 5 euro (tara taxe)
b. Directorullui FRUTUS DISTRJBUTlON se ocupa personal de serviciul comercial, salariul sa brut este de 18.000 de
euro e luna . EI este secondat de a secretara de directie al carei salariu brut lunar este de 7.000 de euro.
c. Imobilizarile corporale corespunzatoare functici, c a valoare de achizitie de 1.200 .000 de euro la inceputul anului N,
sunt amortizabile liniar in 5 ani .
d. Serviciile ext erne diverse sUnt angajate lunar pentru 10.000 de euro (tara taxe).
e. Societatea angajeaza un reprezentant zonal, remunerat cu un salariu fix de 10.000 de euro plus un procent de 5% din
cifra de afaceri tara taxe. Aceste remuneratii sunt considerate ca salarii brute.
f. Clientii platesc de obicei la 30 de zite (un decalaj de a luna).

ANEXA 6. Informatii complementare

a. Pentru ie~irile din stoc societatea utilizeaza metoda de evaluare "FIFO".


b. Societatea calculeaza in fiecare luna costurile unitare reale de productie (/lira a practica imputarea rationala a
cheltuielilor fixe) . Costurile de achizitie se limiteaza la prelul de cumparare, iar cheltuielile administrative sunt
asimilate celor de distribu\ie.
c. Contractul de intretinere a materialului de productie ar trebui reevaluat cu 10% incepand din octombrie N+ I
d. Se considera ca vanzarile, cumpiirarile ~i scrviciile externe cu un TV A la rata normalii de 20,6%.
e. Cheltuielile sociale, pe ansamblul salariilor brute, sunt de 60% pentru partea patronal~ ~i de 10% pentru partea
suportata de salariati. Cotizatiile Sllnt pl~tite cu un decalaj de 0 luna
f. Serviciile exteme sunt pl~tite In luna respectivii (nu exista decalaj).
g. Calculele, daca este necesar, vor fi rotunjite la euro celmai apropiat (Ia sutime pentru costurile unitare).
h. Societatea-mama a previilut sa faca un nou aport In cant curent de 200.000 de franci In martie N+ I.
i. Se neglijeaza cheltuielile financiare (dobanzi debitoare) pentru stabilirea bugetului de trezorerie ~i a contului de
rezultat orevizional. care se Iimiteaz" la rezultarul de exoloatare.

2
2. REZOLVARE

1. Bugetul de vanzari

LUNA Program de vanzari Vanzari previzionale (fara Cifra de


(in mii de stide) taxe) (in mii de franci) afaceri
previzional
Portocala Ananas Portocala Ananas
lanuarie 21 (1) 8 105 (2) 40 145
Februarie 21 8 105 40 145
Martie 25 10 125 50 175
Aprilie 33 13 165 65 230
Mai 45 17 225 85 310
lunie 60 21 300 105 405
(ulie 75 27 375 135 510
August 85 25 425 125 550
Septembrie 70 20 350 100 450
Octombrie 50 14 250 70 320
Noiembrie 30 10 150 50 200
Decembrie 21 8 105 40 145
Total 536 181 2680 905 3585

(I) 21=10 (Nord) + II (Sud)


(2) 105=21 x 5

2. Programe de productie (in mii de sticle)

Luna Productia Test de Reporturi necesare Program efectiv


dorita capacitate pentru luna precedenta
lanuarie 29 (I) <100 29
Februarie 29 <100 29
Martie 35 <100 35
Aprilie 46 <100 46
Mai 62 <100 62
lunie 81 93< 100 81+2 93 93
lulie 102 >100 102+ I 0-1 00= 12 T 100
August 110 >100 I 10-1 00= lOT 100
Septembrie 90 <100 90
Octombrie 64 <100 Sensu I t 64
Noiembrie 40 <100 Analizei I 40
Decembrie 29 <100 29
29=21 (Portocala) + 8 (Ananas)

3
3. Bugetul de cumparari (in mii de sticle ~i mii de franci)

Luna Program de Cump. de Cunp. de sticle goale Cumparari


prod. extracte totale
Decembrie 29 x 0, 10 = 2,9
N
lanuarie 29 29 x 2 = 58 29 x 0, I 0 = 2,9 60,9
N+I
Februarie 29 29 x 2 = 58 35 x 0,10 = 3,5 61 ,5
Martie 35 35 x 2 = 70 4,6 74,6
Aprilie 46 92 6,2 98,2
Mai 62 124 9,3 133,3
lunie 93 186 100 x 0, I 0 = 10 196
lulie 100 200 (100 + 90) x 0,10 = 19 (2) 219
August 100 200 (concedii) 0 200
Septembrie 90 180 6,4 186,4
Octombrie 64 128 4 132
Noiembrie 40 80 2,9 82,9
Decembrie 29 58 2,9 60,9
Total N+l 1434 71,7 1505,7
(I) DecalaJ de 0 luna datorat stoculut de securitate
(2) Report de cumparari pentru consumul din septembrie din cauza concediilor din luna august de la
fumizor

4. Buget de cbeltuieli de fabricatie


a. Bugellunar de chelluieli fixe panti in seplembrie (in/ranci)
Amortizarea materialului: 4.200.000/5 x 12 70.000
Contract intrelinere: 12.000
Salariu brut al personalului de conducere 15.000
Salarii brute muncitori: 5 x 8.00 = 40.000
Cheltuieli sociale patronale: (15.000 + 40.000) x 0,6 = 33.000
Total: 170.000
b. Revalorizarea inlrefinerii in ullimullrimes/I'u
12.000 x 0,10 = 1.200 in plus --+ 13 .200
c. Chelluieli lemporare
+ 17.000 in mai ~ i octombrie

+(17.000 x 2) = 34.000 din iunie in septembrie

d Bugelul recapilulallv ~i calc ulul cheltuielilor de/abrica/ie unilare (in euro)

Luna Parte fixil Revalorizarea Cheltuieli Buget total Cheltuielile de fabrica\ie unitare
intretinerii temporare
lanuarie 170.000 - - 170 .000 170.000/29.000 - 5,86
Februarie 170.000 - - 170.000 170.000/29.000 - 5,86
Martie 170.000 - - 170.000 170.000/35.000 - 4,86
Aprilie 170.000 - - 170.000 170.000/46.000 3,70
Mai 170.000 - + 17.000 187.000 187.000/62.000 - 3,02
lunie 170.000 - +34.000 204.000 204.000/93.000 2,19
lulie 170.000 - +34.000 204.000 204 .0001100.000 - 2,04
August 170.000 - +34.000 204.000 204 .0001100.000 2,04
Septembrie 170.000 - +34.000 204.000 204.000/90.000 2,27
Octombrie 170.000 +1.200 + 17.000 188.200 188.200/64 .00 2,94
Noiem brie 170.000 +1.200 - 171.200 171.200/40.000 - 4,28
Decembrie 170.000 +\.200 - 171.200 171.200/29.000 - 5,90
4
S. Bugetul cheltuielilor de administratie ~i comercializare
a. Bugelullunar de cheltuieli fixe /.
Amortizarea materialului: \ 10 .0 =(~ 1('2.. ='2..QO'Dc:>
SaJariu director: t ~ooo
SaJariu secretara: ~
SaJariu fix al reprezenta\i lor: 2.0000
Cheltuieli sociaJe patronale: CtCfYJ ~2.ooco)~'
tOoOO
Cheltuieli externe diverse
102.000
b . I.allv
Bu etu I recapau . ~' I ca l cu Iu I cos tu I.ttL. un/tar
Luna Parte fixii Partea variabila a sala riilor C heltuieli socia Ie Buget total Cost unitar
reprezentanlilor
Ianuar ie 102.000 145.000 x 0.05 - 7.250 7.250 x 0,6 - 4 .350 11 3.600 11 3.600/29.000 = 3,92
Februarie 102.000 7.250 4.350 113.600 11 3.600/29.000 - 3.92
Martie 102.000 8.750 5.250 11 6.000 11 6.000/35.000 - 3,3 1
Aprilie 102.000 11.500 6.900 120.400 120.400/46.000 2,62
Mai 102.000 15.500 9.300 126.800 126.800/62.000 = 2,05
lun ie 102.000 20.250 12 .150 134.400 134.400/8 1. 000 = 1.66
lulie 102.000 25.500 15.300 142.800 142.800/102 .000 ,= 1,40
August 102 .000 27.500 16 .500 146.000 146.000/1 10.000 = 1,33
Septembrie 102.000 22.500 13.500 138.000 138.000/90.000 = 1,53
Octombrie 102.000 16.000 9.600 127.600 127 .600/64.000 - 1,99
Noiembrie 102.000 10.000 6.000 11 8.000 11 8.000/40.000 - 2,95
Decembrie 102.000 7.250 4. 350 113.600 11 3.600/29.000 = 3,92

. \. ~ ~~If 'lLJ 1 . ,\Qa ~o:t..


Luna Costul de C heltuieJ i administrative ~i Costul
fabricatie maleriale roduc tie de comercial izare com le t
Ianu arie 5,86 2, 10 7,96 3,92 11 ,88
Februarie 5,86 2,10 7,96 3,92 I J .88
Martie 4,86 2,10 6,96 3,3 1 10 ,27
A rilie 3,70 2, 10 5,80 2,62 8,42
Mai 3,02 2,10 5,12 2,05 7,17
2,19 2, 10 4,29 1,66 5,95
2 ,04 2, 10 4, 14 1,40 5,54
2,04 2 ,10 4,14 1,33 5,47
Se tembrie 2,27 2, 10 4,37 1,53 5,9
Oetombrie 2,94 2,10 5,04 1,99 7,03
Noiembrie 4,2 8 2,10 6,38 2,95 9,33
Decembrie 5,90 2, 10 8 3,92 11,92

7. Calculul rezultatelor previzionate


a Primul semestru
Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai lunie Total semestru
Vanzari \t,':)o~ 'It "'bOO '2:~Oc~<:> :"0 000 Lro')O<.z> 1.410.000
r+'SOo:>
Prod uctie stocata \\D:D' t,./ 2. '3 5 1.480
Total venituri 145 .000 145.000 175.000 230.000 3 10.000 456 .000 1.46 1.480
C umpiirari (.0'300 " 1)00 'ftt-'o:> 511 (J;Y:) 133)00 l<a&ooo 624 .500
- €loe _1100 -1 &>0 _ 1;.0" ·7. 100
~~~ de stoe stiete Q -"'t000
. ~Ien.oare 2.'2.00 0 2 'L006 '2:z.0 00 "l.'l..<l:>O '3~o ':)(,cPo 183.000
Salarii brute fi xe \00.<000 ~ OO . .oDD - t,­ -,­ -,­ -\­ 600.000
Salarii brute variabile . ~o r2So 6;f1ro tlto 0 IT)'oo z.o'Z.')''::> 70.500
C heltuie li patronale ~ llO,ecc. rl'lS:> b"~5<l G)2'iO b6~{) "'53 0 0 r'2l yo 402 .300
Chell. Cu amortizarea 90000 ~<>"OO ~.-
-'­ - '­ - '­ 540.000
Total cheltuieli 344.500 344.500 359.500 387.000 444 .000 533.700 2.4 13.200
Rezu ltat - 199 .500 ·1 99.500 ·1 84 .000 · 157.000 -1 34 .000 -77.220 -95 1.720

~
, - , 5
(1) 51.480 = (93.000 - 81.000) x 4,29
(2) -600 = stoe ini(ial- stoe final = 2.900 - 3.500
(3) 22.000 - men(inere + interimar + eheltuieli exteme eomerciale = 12.000 + 0 + 10.000
(4) 100.000 = 15.000 + 40.000 + 18.000 + 7.000 + 20.000
(5) 64.350 = (100.000 + 7.250) x 0,6
(6) 90.000 = 70.000 + 20.000

b Al doilea semesirll
Luna lulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total Primul Total anual
semestru 2 semestru
Vanzari 510.000 550.000 450.000 320.000 200.000 145.000 2.175.00 1.410.00 3.585.0000
Productia -10.000 -41.400(2) - - - - 51.480 51.480
stocata
Total venituri 499.920 508.600 450.000 320.000 200.000 145.000 2.123.520 1.461.480 3.585.000
Cumparari 219.000 200.000 186.400 132.000 82.900 60.900 881.200 624.500 1.505.700
Varialii de stoc -9000 + 10.000 +2.600 +2.400 +1.1 00 0 +7.100 -7.100 0
stiele
Serviciu 56.000 56.000 56.000 40.200 (3) 23.200 23.200 254.600 183.000 437.600
exterior
Salari i brute 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 600.000 600.000 1.200.000
fixe
Salarii brute 25.500 27.500 22 .500 16.000 10.000 7.250 108.750 108.750 179.250
variabile
Che ll. Patronale 75 .300 76.500 73.500 69.600 66.000 64.350 425.250 425.250 827.550
Chell. cu 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90 .000 540.000 540.000 1.080.000
amortizarea
Total cheltuieli 556.800 560.000 531.000 450.000 373.200 345.700 2.816.900 2.413.200 5.230.000
Rezultat -56.800 -51.400 -81.000 -130.200 -173.200 -200.700 -693.380 -951. 720 -1.645.100
I.De stocare de 12.000 1a 4,29 ~l stocare de 10.000 la 4,14: - (12.000 x 4 ,29) + (10.000 x 4,14) = 10.000
2.Destocare de 10.000 la 4,14
3.40.200 = 13.200 + 17.000 + 10.000
8. Buget lunar de TVA

Luna TVA TVA TVA TVA de platit in


colectata deductibila de plata luna curen ta
Ianuarie N + 1 29.870 (I) 17.793 (2) 12.793(3) 12.500 (4)
Februarie 29.870 17.20 I 12.669 12.793 (5)
Martie 36.050 19.900 16. I 50 12.669
Aprilie 47.380 24 .761 22.619 16. I 50
Mai 63.860 35.494 28.366 22.619
lunie 83.430 51.912 31.518 28.366
lulie 105.060 56.650 48.4 I 0 31.518
August 113 .300 52.736 60.564 48.410
Septembrie 92.700 49.934 42.766 60.564
Octombrie 65.920 35.473 30.447 42.766
Noiembrie 41.200 21.857 19.343 30.447
Decembrie 29.870 17.325 12.545 19.343
lanuarie N+2 12.545 (6)
(I) 28 .970 = 145 .000 x 0,206
(2) 17.077 = (60.900 + 22.000) x 0,206 = 17.077,40 rotunjit la 17.077
(3) 12.793 = 29.870 - 17.00
(4) Daea din bilan(u1 initial
(5) TVA de plata din ianuarie, dar platita efectiv in februarie
(6) Va aparea in bilanrul previzional
6
9. Bugetul de trezorerie pentru primul semestru N+1 in euro)
Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai lunie Bilantul
previzional la
sfiir~itul lui
Illnie N+ I
Incasari
Vlinzari TTl' 173.000 (I) 174.870 (2) 174.870 211.050 277. 380 373. 860 488.430
Aport in cont curent - - 200.000 - - -
Total incasari 173.000 174.870 374.870 2 I 1.050 277.380 373.860
Plati:
Cumparari 89.000 (3) 73.4000 (3) 73.445 (4) 74.169 89.968 1 18.429 160.760
TTl +2 36.376
Servicii TTl 26.532 25 .532 25 .532 25.532 47.034 67.536
Salarii nete 96.525 (5) 96 .525 97.875 100.350 103.950 108.225
Cheltuieli sociale 70.000 (6) 75.075 (7) 75 .075 76.125 78.050 80 .850 84. 175
TV A de platit 12.500 12.793 12.669 16.150 22.6 19 28 .366 3 1.5 18
Total plati 294.557 284.325 285.596 293.3 26 341.62 I 403.406
Variatia lunara a -121.557 - I 09.455 +89.274 -82.276 -64.241 -29.546
trezoreriei
Trezoreria la sflir~itul - I 1 I .557 (8) -221.0 I 2 - I 31.738 -214.014 -278 .255 -307.801 -307.80 I
lunii
(I ) Postul chenp dm bllantul mltlal
..
(2) 174.870 = 145.000 X 1,206
(3) Postul furnizori din bilanlul initial
(4) 73.445 = 60.900 xl ,206 = 73.445,4 rotunjit
(5) 96.525 = (100.000 + 7.250) X 0,9
(6) Postul asigurari sociale din bilanlul initial
(7) 75.075 = (100.000 + 7.250) x (0,6 + 0,1)
(8) - J 11.557 = J 0.000 - 121.557
(*) TTl = Toate taxele incluse

10. Bilanf previzionalla srar~itullui lunie N+1


ACTIV PASIV
Material : 5.400.000 Capital: 5.300.000
OAmortizare material: (1.080.000 + 540 .000) ( 1.620.000) o Rezultatul reportat (1.200.000)
StoclIri de sticlute goale: (2.900 + 7.100) 10.000 ORezultatul semestrial (95 I. 720)
Stocuri de produ s 51.480 Cont curent: 25 I .000 + 200.000) 451.000
Clien)i 488.430 Furnizori: (160.760 + 236.376) 397.136
Total ACTIV 4.329.910 Stat. TV A de plMit 31.5 I 8
As igurari sociale, cheltuieli de pl1iti 84 .175
Trezorerie (descoperire bancara) 307.801
Total PASIV 4.329.910
Remarca
Daca intreprinderea practica imputarea rationala a cheltuielilor fixe, ea ar fi valorificat modificarea
stocuriJor de sticlute de la sfiir~itul lui iunie nu la 4,29 bucata, ci la 4, J 4, care este costul calculat pentru iulie
~i august, luni in timpul carora activitatea reala corespunde activitalii norma Ie de 100.000 de sticlute.
Modificarea stocurilor ar fi deci 12.000 x 4,14 = 49.680 numai ~i rezultatul semestrial ar fi adus la (-) 953 .520
euro [-951.720 - 12.000 (4,29 - 4, J 4 ») .

S-ar putea să vă placă și