Sunteți pe pagina 1din 1

Concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate din învățământul

preuniversitar, sesiunea 2020 - CERERE DE PARTICIPARE LA REPARTIZARE ÎN JUDEȚUL IAȘI

Nr. ___________ /_________________

Domnule Inspector Şcolar General,

Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui)___________________________________________________


posesor/posesoare al/a CI/BI seria ___, nr. _____, născut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ____/____/______,

COD NUMERIC PERSONAL : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

vă rog să mă luați în evidență pentru a participa la ședința de repartizarea pe posturi didactice/catedre


vacante, din 13-14 august 2020, în județul IAȘI.

Date de identificare:
1. Județul în care am susținut proba scrisă din 29.07.2020______________________________

2. Numărul fișei de înscriere la concurs (exemplu VS1234) __________________________

3. Disciplina la care am susținut proba scrisă din 29.07.2020


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Nota la proba scrisă din 29.07.2020 ______________________________________________

Pot fi contactat(ă) la adresa de email : ____________________________________________ și la


numărul de telefon : _____________________ .

Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul
unor date eronate.
Menționez că voi înștiința inspectoratul școlar al județului în care am susținut proba scrisă a concursului,
cu privire la participarea mea la repartizare în județul IAȘI.
În situația în care voi transmite documentele prin poșta electronică, la adresa de e-mail
titularizare@isjiasi.ro , voi Anexa copie BI/CI.

Data_______________ Semnătura_____________