Sunteți pe pagina 1din 11

Inv. of'.

~ Oolr

\
\ \

\ \\
\
\
\

-\ \\
,

'~ \
\
\,


Numărul
Anul
<1..,
vechi
NJ. sau
al Cuprinsul llaJUiUI de oăstrare Observeth
unităth ani
ordm«
de extreml
păstrare

2 S 4 5

2. 13 1~

• ., O r1 1 1 br rl110r
,
,
1 1
10 - •
• (
tr
,. ).

Grafica Noua·· II - e. 721'1


• II .
Numărul Anul
[SIr. de
vechi
al sau c)bsevvaUI
Cuprinsul unltăttt de păstrese
unltătll ani
ordine
de extreml
păstrare

----1-----1------- ----:----------1------1
2 B 4 5

- 13

o '.

" r 1 13 .

t
19

1

•.Grafica NouA" U - c. 7219

11 •
------..------ ~-~----

Numărul
Anul
vechi
ISIr ~ a" sau
al Cuprinsul uattătn de păstrare Obser vatu
unitătii ani
ordIn••
de extremi
păstrare

- -----1----
4 5

••

1 u •

/
100 ••
it
1.

1 ••
zl

.' l' O
lu
1•

15 p

1 lUDie.

1•

Grafica Noua" IT - c. 7119


• II •
.. .•
Numărul Anul
1SIr. de
vechi
al sau ClbsevvlIUI
Cuprinsul unltăttt de păstrase
unitătll ani
ordin ••
de t>x1remt
păstrare

I-----I-----~-------------~--------I------I
2 3 4 5

••
r 1 33

"GTefica Nouă" n - c. n19


• /1 •
- 5 -
Numărul Anul
vechi
NI. de sau
al Cuprinsul unităţii -de păstrare Observaţii
unităţii ani
ordin de extremi
păstrare

2 3 4 5

18. State de salarii ale pe - 1959


sonalulu· redacţlooal pe luni-
le ianuarie - decembrie.

state de salarii ale per- 1959


sonalul 1 Serviciului admini-
strat v pe lunile iao arie •
dec m ric.

20. Stat de salarii le per- 1959


sonalului a ioistr tiv şi re-
d cţional pe lunile septe brie-
/
octombrie.

21. Stat da alariu al perso- 1959


nal lui reporteri pe lun de-
cembrie.

22. State de salarii ale ser- 1939


viciului i pectorl,expediţie
pe lunile nolembrle- ecembrle.

tat de salariu al perso- 1959


n lului corectori i bibliote-
cari pe lun decembrie.

24. Tabele de salarii, plătite 1959


personalului pe lunile ianu ri -

..Grafica Nouă" 11 - c. 7219


• /1 •
- 6 -

rsruml1rul 1
Anul
Nr. de
vechI
al sau Observatii
Cuprinsul unităţii de păstrare
unităţf! anI
ordine
de extremi
păstrare

----'--1-----1------.----. -.--- -----~--------·----I,-----I--- ------


2 II 4

ecembrie ~cOQdici de pre-


zenţă ale per oaalu ui ziaru-
lui.

Tabele de plata cur1eri- 1939


lo~ sosiţi cu corespondenţa
.
din provincie eu indicarea lo-
calităţii. suma şi semnătura.

26. Avize de plat pe lunile 1939


iSDuar1.e-decembr1e, ispozi ţit-
ni de achitare trimise cores-
pondenţilor zi rului ttRomânia( ;
chitanţe de primire a salar~u·
lui coreapoDdenţilor.

Borderouri cuprinzind bo- 1939


Qurile pentru plata indemniza-
ţiei, de deplasare şi cheltu-'
leli de colaborare şi reporta.
cuvenită personalului redac-
tioaal pe lUD le ianuarie 193~-
decembrie 1939.

28. Liste Domin le de plata 1939


eotizaţ1ilor per ooalului re-~
d cţiooal la Oasa de pensii a
zisI' ştilor •

•.Gl'afie& Noul" n- e. ni9

. Il ·
7 -
Numărul Anul
vechi
ISIr, d •.. sau
al Cuprinsul unttăttt dE' oăstrere Observath
unitătn ani
ordin.,
de extreml
păstrare

') 4 5

9- 9
1

1•
-
3

tabele 3 -
de (00
p t
ilie t).

1•

• • t 1v

Gratie. Noua" Il - c. 7219


• 1/ •
Numărul
Anul
1SIr.de vechi
al sau c)bse~vatll
Cuprinsul unttătlt de p1!stJ;/Ue
unităttl ani
ordlne
de extreml
păstrare

----- -------
2 3 4 5

1 1

• •

"Grofica Nouă" IT - c. 7219

• I •
-----=~--------------------
-9-
Numărul Anul
vechi
al sau Obser vath
Cuprinsul ualtăt11 d•• păstrau'
unitătit ani
ordln«
de extreml
păstrare

---- - ----- ---- ._----_._--- --


.. - -1------1--- --- --
2 s 4 5

38. Listă nominală de pata


cotizaţiilor person l~lJi re-
dacţiooal cupri ia asig ~
rare la C sa de retrageri şi
eesiuni a zi riştilcr pe lu-
nile ianuarle- august şi tabe
cu f~ncţlonerii de la Oficiul
P.~•..L.. J.:g. M..lreş care se abol-
nează
.
la ~iar~l "România'•'

39. ,le ri cuprin~înd tabe...} 1940


le de personalul redacţiei
(eoocediat,plecat,mutat).

40. Repertoar privind pereo- 1940


nsl'11 obilizat pentru lucru
la ziar.

41. ~ b 1 ao 1 al de pla a f.a.


salari' 1 i per oaalului de la
redacţie,sd lnistrati ,exp dl·
ţie, oameni de s rviciu,dispo-
ziţll de plata s lariului şi
t bele o ioale cuprinzî d
adresele p rsonalului red c-
tioaal al ziarului " o ânia ~

Grafica Nouă" II - e. 7219


?f\JI.~~t\(~~~ Ctl""-ţ,,,,€
q ~~~ ~ lq "r.

S-ar putea să vă placă și