Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ


LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
400315 CLUJ-NAPOCA
str. Al. Vlahuţă 12-14, tel. 0264-580615 , fax. 0264-580615
e-mail : ghibu_cj@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE
Anul şcolar 2019-2020

PROFESOR Ghiţă Valentin


CATEDRA Arte, Sport, Tehnologii
DISCIPLINA Educaţie muzicală, educaţie artistică

PARTICIPAREA LA CONFERINŢE ȘI SIMPOZIOANE JUD./NAŢ.

Cadrul didactic Data Activitatea Locul desfăşurării Tema


participant

PARTICIPAREA LA CURSURI DE PERFECŢIONARE

Cadrul Data Unitatea Locul Denumirea cursului


didactic acreditată/Furnizor desfăşurării
participant
Fiecare primă Liceul Teoretic
Casa Corpului Metodologie, evaluare
Ghiţă Valentin zi de luni din „Nicolae
Didactic şi curriculum
lună Bălcescu”

ELEVI PARTICIPANŢI LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE


Numele, prenumele, Concursul/ Locul Profesor
Data Premiul
clasa olimpiada desfăşurării coordonator

IMPLICAREA ÎN PROIECTE EDUCATIVE, ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE


ETC.

Cadrul didactic Data Activitatea Locul Tema


participant desfăşurării
1
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
400315 CLUJ-NAPOCA
str. Al. Vlahuţă 12-14, tel. 0264-580615 , fax. 0264-580615
e-mail : ghibu_cj@yahoo.com

Ghiţă Valentin 22.02 Supraveghere Liceul Olimpiada De Educaţie


Teoretic Tehnologică
Onisifor
Ghibu

IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ÎN MEDIUL ONLINE

Platforme educative utilizate în mediul G Suite


online
Aplcații, utilizate în mediul online Blogul personal, Instagram Direct, Whatsapp (grupuri),
pentru comunicarea directă cu elevii Google Classroom
Materiale didactice utilizate pentru Postările de pe blogul personal (1567-Eterogen), cu imaginile
transmiterea conținuturilor educative şi linkurile aferente.
Tehnici de evaluare a activităților Conversaţia, verificarea notiţelor prin fotografierea acestora
elevilor în mediul online de către elevi şi postarea lor întâi pe Instagram Direct şi
grupurile de Whatsapp, apoi pe Google Classroom
Tipuri de portofolii Fotografiile notiţelor elevilor

Opţionale elaborate:
...................................................

Parteneriate educative şi colaborări încheiate:


...................................................

1.Proiectarea activităţii
1.1. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi
adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei
Caut totdeauna un echilibru între ceea ce prevede programa şi specificul fiecărei clase.
1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţi
_____________________________________________________________________________________
1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare didactică
Toate planificările şi documentele cerute sunt scrise la calculator. Nu folosesc planificări „de mână”.
1.4. Proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea în mediul online şi a instrumentelor de evaluare
aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică
Blogul personal pentru partea informativă a lecţiilor (cu postarea adresei postărilor care constituiau
subiectele lecţiilor), interfaţă pe reţelele de socializare Instagram, Whatsapp (grupuri), apoi „G Suite”
pentru comunicarea cu elevii.
1.5. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi
interesele educabililor, planul managerial al unităţii
A se vedea activităţile din perioada Şcolii Altfel.
2. Realizarea activităţilor didactice
2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice

2
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
400315 CLUJ-NAPOCA
str. Al. Vlahuţă 12-14, tel. 0264-580615 , fax. 0264-580615
e-mail : ghibu_cj@yahoo.com

Insist pe audiţie, pe exerciţiu şi, în măsura posibilităţilor, pe partea vocală


2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării
activităţilor didactice, inclusiv resurse TIC
Da
2.3. Utilizarea de resurse educaţionale deschis, aplicaţii online, crearea şi susţinerea sesiunilor de
învăţare pe platforme educaţionale
Blogul personal, Instagram Direct, Grupurile de Whatsapp şi platforma G-Suite în măsura posibilităţilor
2.4. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate
Evaluare orală şi prin proiecte până inclusiv în săptămâna 24, iar începând cu săptămâna 25, fotografii ale
notiţelor, proiecte şi discuţii pe reţelele de socializare (în special grupuri de Whatsapp)
2.5. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, curriculare şi extracurriculare în mediul
şcolar, extraşcolar şi în mediul online
Până în săptămâna 24, activităţile au fost desfăşurate fizic, cu respectarea specificului fiecărei clase.
Începând cu săptămâna 25, atât activităţile curriculare cât şi ele extracurriculare s-au desfăşurat online, cu
precizarea că, din cauza ambiguităţii legislative în domeniul audiovizualului, am evitat activităţile en
teleconferinţă, indiferent de denumirea platformei aferente: Zoom, Team, Meet, Whatsapp Live.
2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării
competenţei de„ a învăţa să înveţi“
Atrag atenţia asupra evitării învăţării receptiv-reproductive exceptând situaţiile în care nu se poate altfel.
Merg pe ideea învăţării inteligibile, operaţionale şi chiar creative în măsura posibilităţilor.
2.7. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi prin participare la acţiuni de voluntariat
Participate în cadrul Edughib (ajutor la sonorizarea unui grup vocal-instrumental din clasa 10S1) conferinţa
Supraveghere la Olimpiada de Educaţie Tehnologică, participare la acţiunea de evacuare a bunurilor din
spaţiile care intră în reparaţii (Clădirea I, etajul II), participare la Evaluarea Naţională în calitate de profesor
asistent.

3. Evaluarea rezultatelor învățării


3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de
evaluare
La începutul fiecărui an şcolar precizez modalitatea de evaluare
3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor
_____________________________________________________________________________________
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online
Exerciţiul, conversaţia, referatul şi / sau proiectul, verificarea caietelor, iar în perioada săptămânilor 25-35,
în special verificarea notiţelor prin fotografierea acestora de către elevi şi postarea fotografiilor la îneput pe
Instgram Direct şi Grupurile de Whatsapp, iar apoi pe Google Classroom.
3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării
Autoevaluarea da, interevaluarea mai puţin deoarece există riscul apariţiei animozităţilor între copii.
3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali
Activitate realizată oră de oră.
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor
învăţării
_____________________________________________________________________________________
3.7. Realizarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare a activităţii online, valorizarea rezultatelor
evaluării şi oferirea de feedback fiecărui elev
Deoarece riscul e a interfera cu viaţa privată a elevilor a fost crescut, instrumentele de evaluare au fost
controlul caietelor, întocmirea referatelor (acolo unde era cazul) şi dialogul cu elevii.

3
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
400315 CLUJ-NAPOCA
str. Al. Vlahuţă 12-14, tel. 0264-580615 , fax. 0264-580615
e-mail : ghibu_cj@yahoo.com

4. Managementul clasei de elevi


4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi.
Cadru stabilit în săptămâna 1 au săptămâna 2 la clasele la care, conform orarului provizoriu, orele erau
lunea deoarece lunea a fost deschiderea anului şcolar.
4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale
În măsura în care nu mă suprapun cu activitatea dirigintelui.
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor.
În măsura în care nu mă suprapun cu activitatea dirigintelui.
4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică
_____________________________________________________________________________________

5. Managementul carierei şi al dezvoltări peronale


5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândit e prin participarea la
programele de formare continuă / perfecţionare
Participarea la cursul Metodologie, evaluare şi curriculum
5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei / catedrei/responsabil
Responsabil cu ritmicitatea notării
5.3. Realizarea / actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal
Da
5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii,
personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor)
Doar în măsura în care nu mă suprapun cu munca dirigintelui.

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare


6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale
_____________________________________________________________________________________
6.2. Promovarea ofertei educaţionale
_____________________________________________________________________________________

6.3. Promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor
la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare realizate în mediul
şcolar, extraşcolar şi în mediul online
_____________________________________________________________________________________
6.4. Realizarea/Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi
bullyingului în mediul şcolar şi/sau în mediul online
_____________________________________________________________________________________
6.5. Respectarea normelor, a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de prevenire şi stingere
a incendiilor şi de situaţii de urgenţă pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii
de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare
Da
6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei
_____________________________________________________________________________________
6.7. Promovarea de activităţi de învăţare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu
ajutorul tehnologiei
Confecţionez material didactic.

7 Conduita Profesională
4
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU”
400315 CLUJ-NAPOCA
str. Al. Vlahuţă 12-14, tel. 0264-580615 , fax. 0264-580615
e-mail : ghibu_cj@yahoo.com

7.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)


Totdeauna sunt atent la acest aspect
7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice)
Merg pe ideea că, dacă pretind elevului anumite calităţi, întâi eu trebuie să fiu acela care le are.

NOTA: Vă rugăm să detaliaţi activităţile dumneavoastră.

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ


Corectitudine, obiectivitate, înţelegere
Întocmit,
Profesor: Valentin Ghiţă