Sunteți pe pagina 1din 6

Veaceslav Iordăchescu

(Republica Moldova)

PREDAREA RELIGIEI ÎN ŞCOALĂ: OPORTUNITATE UMANISTICĂ


ŞI PROMOVARE A VALORILOR CREŞTINE

Rezumat. Educaţia religioasă este o oportunitate a Bisericii de a transmite și cultiva valori. Articolul
de faţă pornește de la scopul educaţiei religioase și prezintă baza legală de predare a Religiei în școlile
din Republica Moldova. Disciplina Religie se regăsește în lista disciplinelor opţionale prin Hotărârea de
Guvern nr. 596 din 02.07.10. Pe parcursul celor 8 ani de implementare, s-a reușit asigurarea didactică a
disciplinei cu manuale și ghiduri de proiectare didactică. În scopul creșterii interesului pentru această
disciplină, în anul școlar 2017 – 2018 s-au organizat mai multe activităţi extrașcolare cu implicarea elevi-
lor. De o importanţă deosebită este și asigurarea calităţii actului de predare, pentru care s-au realizat un
șir de activităţi de formare a profesorilor de Religie. Toate acestea au contribuit la menţinerea și promo-
varea orei de Religie în școală, astfel că, în anul școlar 2017 – 2018 ora de Religie s-a predat în 27% dintre
școlile din Republică.

Cuvinte-cheie: educaţie religioasă, curriculum la disciplina Religie, pedagogie creștină, şcoală, biserică.

Misiunea creştină constă în trimiterea Bisericii 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bi-
în lume în vederea evanghelizării sale şi a vieţuirii sericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei
în conformitate cu preceptele creştine. Misiunea Tradiţii.
şi spiritualitatea sunt două componente esenţia- 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea
le ale vieţii creştine, aceste componente păstrân- comportamentului moral-religios.
du-şi vitalitatea şi forţa în măsura în care dreapta 3. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa per-
sonală a omului şi în cea a comunităţii.
credinţă este cunoscută, păstrată, aprofundată şi
Ora de Religie îl conduce pe om către sco-
trăită în sânul Bisericii. În viziunea ortodoxă, mi- pul suprem al existenţei, al trăirii comuniunii cu
siunea nu se reduce la o simplă vestire a Evanghe- Dumnezeu. Educaţia religioasă trebuie să înceapă
liei, ci vizează integrarea şi vieţuirea tuturor oa- încă din copilărie, deoarece copilul poate fi mai in-
menilor ca membri ai Bisericii, Trupul lui Hristos fluenţat din punct de vedere religios-moral atunci
în extensiune istorică. când este mic. Deprinderile bune formate în copi-
Educaţia religioasă constituie un aspect im- lărie rămân, de cele mai dese ori, valabile pentru
portant al spectrului misiunii Bisericii în lume. întreaga viaţă. Sf. Vasile cel Mare considera că „su-
Activitatea învăţătorească a Bisericii a fost rându- fletul trebuie să fie îndrumat spre practicarea fap-
ită de Însuşi Mântuitorul Hristos, pentru ca oame- telor bune încă de la o vârstă fragedă, formarea
nii să cunoască voia Lui şi să o împlinească. Prin obiceiului trebuie să îndrume cu uşurinţă spre
demersul educaţional din cadrul orelor de Religie, săvârşirea binelui” [1, p. 246]. A educa înseamnă
a le purta de grijă copiilor şi tinerilor în ceea ce
Biserica vine în ajutorul societăţii în ansamblul
priveşte curăţenia sufletească şi bună-cuviinţa,
ei, promovând dragostea, prietenia, pacea, înţele- a-l creşte pe copil om moral, drept, în evlavie, a
gerea, întrajutorarea şi cooperarea între semeni, avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa.
toate acestea constituind principiile de bază ale În această societate, lovită de false valori, pre-
credinţei creştine. Predarea Religiei în şcoală este cum desfrânarea, drogurile, minciuna, în care ade-
o oportunitate de catehizare şi promovare a valo- văratele valori sunt considerate ca fiind depăşite,
rilor creştine în mediul educaţional, prin interme- Biserica are marea responsabilitate de a promova
diul căreia se urmăreşte: valorile creştine. Acestea trebuie susţinute prin

26 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (58) 2018


Veaceslav Iordăchescu. Predarea religiei în şcoală: oportunitate umanistică
şi promovare a valorilor creştine

propriul exemplu, pentru că în familie, la biseri- găzduind participanţi din 8 protopopiate: Basa-
că şi la şcoală tinerii caută modele autentice, care rabeasca, Râşcani, Ştefan-Vodă, Chişinău, Soroca,
să-i ajute să discearnă între provocările efemere Străşeni, Anenii Noi, Orhei, la toate cele 3 probe ale
şi perspectivele durabile ale vieţii. concursului: desen, poezie creştină (creaţie pro-
În baza Hotărârii Guvernului nr. 596 din prie) şi interpretare vocală. Concursul s-a bucurat
02.07.10 cu privire la predarea disciplinei opţi- de un mare interes din partea mediului educaţi-
onale Religia, aceasta este prevăzută în Planul- onal şi din partea mass-media, fiind promovat la
cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi postul de radio naţional.
liceal, la lista de discipline recomandate de Minis- Un loc important în vederea susţinerii metodi-
terul Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru anul ce a profesorilor au ocupat reuniunile metodice
de studii 2017 – 2018 (ordinele ministrului nr. bianuale, organizate la începutul anului şcolar
180 din 29.03.2017 şi nr. 671 din 01.08.2017). În şi în vacanţa intersemestrială. În cadrul acestora
acest an şcolar, disciplina Religia se predă opţio- metodiştii-coordonatori au luat cunoştinţă de in-
nal în clasele I-i – a XII-a, în baza Curriculumu- dicaţiile metodice cu privire la organizarea reuni-
lui şcolar la Religie pentru clasele I-i – a IX-a, unilor şi a seminarelor locale (raionale) în proto-
aprobat prin procesul-verbal nr. 2 din 22.08.2011 popiate [2, 3].
al şedinţei Consiliului Naţional pentru Curricu- Rolul disciplinei Religia este mult mai impor-
lum, prin ordinul ministrului Educaţiei nr. 761 din tant decât ar părea la prima vedere, şi aceasta de-
08.09.2011, şi Curriculumului şcolar la Religie oarece, pe lângă însuşirea principalelor învăţături
pentru clasele a X-a – a XII-a, aprobat prin pro- ale credinţei, regulilor, tradiţiilor şi evenimente-
cesul-verbal nr. 9 din 08.06.2016 al şedinţei Con- lor religioase ce ţin de Biserica Ortodoxă, elevii
siliului Naţional pentru Curriculum şi prin ordinul dobândesc şi deprinderi, obişnuinţe spirituale,
ministrului Educaţiei nr. 671 din 01.08.2017, ceea care îi înalţă, îi fac mai buni, mai respectuoşi, mai
ce reprezintă o reuşită în vederea cuprinderii în- responsabili. Elevii vor înţelege treptat, şi în mod
tregului proces de educaţie – de la clasele primare liber, că toate acestea sunt un rezultat al dragos-
până la cele liceale. tei lui Dumnezeu pentru oameni. Ora de Religie,
Direcţia Metodică a Mitropoliei Moldovei, nu este umplerea timpului, ci sfinţenia lui, atunci
structură a Mitropoliei Moldovei abilitată cu mo- când elevii uită pentru o clipă de viaţa cotidiană,
nitorizarea și perfecţionarea cadrului de predare cu angoasele şi neîmplinirile ei, iar Hristos caută
a Religiei, a întreprins toţi paşii necesari în vede- sălaş în inimile lor.
rea asigurării didactice a disciplinei. Astfel, în co- Datorită orelor de Religie în şcoală, unii elevi
laborare cu Editura „Camno-Grup”, în anul 2017 îl descoperă pe Dumnezeu! Ei cresc frumos, dru-
s-a reuşit acoperirea didactică cu manuale pentru mul lor este luminat şi vor face doar alegeri bune
clasele I-i - a IX-a, fiind editat şi ultimul manual în viaţă. Elevii au ocazia să vadă lucrurile dintr-o
din seria respectivă: manualul de Religie cre- perspectivă nouă, la care de multe ori nici măcar
ştin-ortodoxă pentru clasa a IX-a, autor – Liliana părinţii nu au acces. Din spusele elevilor şi din in-
Creţu (Chişinău, Edit. „Camno-Grup”, 2017, 76 p.). teresul lor tot mai mare pentru predarea Religiei
Susţinerea metodică a disciplinei s-a realizat prin în şcoală, putem conchide că această disciplină
elaborarea proiectelor didactice în colaborare cu şcolară îi face să se simtă mai aproape de Dumne-
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, care, conform zeu şi îi îndeamnă doar spre lucruri bune.
Hotărârii Guvernului nr. 596 din 02.07.10, este În ultimii ani putem observa o stabilitate şi o
responsabil de implementarea proiectului de pre- variaţie nesemnificativă a numărului de şcoli în
dare a Religiei în şcoală. În anul 2017 a fost edi- care se predă disciplina Religia, semn că în multe
tat Ghidul de proiectare didactică la Religie pentru instituţii această disciplină s-a încetăţenit deja şi
clasa a VII-a, autori: Iordăchescu V., Captari V. că şi-a câştigat locul în schema orară. În baza da-
(Chișinău, Edit. „Cuvântul-ABC”, 2017, 158 p.). telor Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării
În scopul promovării valorilor creştine şi a (sistemul informaţional SIME) şi a datelor deţi-
disciplinei Religia în mediul educaţional, a fost nute de Direcţia Metodică a Mitropoliei Moldovei,
organizat Concursul naţional „Personalităţi în anul şcolar curent putem constata următoarea
creştine: virtuţi şi sfinţenie”, ediţia a II-a [1], situaţie.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (58) 2018 27


POLITICI EDUCAŢIONALE

Tabelul 1. Situaţia privind predarea disciplinei opţionale Religia în anul școlar 2017–2018
Nr. de şcoli în care se Nr. de elevi care Nr. de profesori Dintre aceştia – Dintre aceştia –
predă Religia studiază Religia care predau preoţi deţinători de grade
disciplina Religia didactice
340 26200 350 261 46

După cum putem observa din Tabelul 1, din nu- tăţi, să purifice de rele deprinderi, să-i formeze pe
mărul total de 1242 de şcoli, în anul școlar 2017– oameni pentru bine şi pentru frumos [6]. Un in-
2018 doar în 340 dintre acestea se predă disci- dicator al performanţei didactice este accederea
plina opţională Religia, ceea ce reprezintă apro- de către profesorii de Religie la grade didactice,
ximativ 27% (conform Birolului Naţional de Sta- astfel 13% dintre ei deţin deja un grad didactic
tistică). În ceea ce privește numărul de elevi, doar (gradul I, gradul II sau gradul superior).
26200 dintre ei au studiat în anul școlar 2017
– 2018 disciplina opţională Religia, ceea ce repre-
zintă 8%. Numărul de cadre didactice ce asigură
predarea disciplinei opţionale Religia este de 350
de profesori, marea lor parte fiind preoţi (75%),
însă activează şi profesori laici cu studii teologice,
profesori de istorie sau de limba română care pre-
dau în şcoală disciplina opţională Religia, având
binecuvântarea şi susţinerea din partea preotului
din localitate (25%).

Figura 2. Profesori de Religie – deţinători


de grade didactice

Prin educaţie, ca fenomen social, înţelegem


transmiterea experienţei de viaţă de la o generaţie
la alta, cunoaşterea bunelor maniere şi comporta-
rea în societate conform acestor deprinderi. Edu-
caţia nu înseamnă doar pregătirea pentru ceva ce
urmează să se întâmple, ea trebuie să-i ajute pe
oameni să se integreze în prezent. Modul în care
Figura 1. Repartiţia profesorilor care predau vor evolua vieţile noastre depinde de calitatea ex-
Religia în şcoală: preoţi şi persoane laice perienţelor pe care le avem acum şi aici. Dovedi-
rea credinţei pe care o avem prin fapte, chiar şi
De la Învăţătorul divin descoperim că „adevă- atunci când suntem luaţi în batjocură, înseamnă
ratul pedagog nu este acela care ştie multe, însă a-L mărturisi pe Hristos, a avea un comportament
nu ştie să le aplice, ci acela care trăieşte pedago- exemplar, respectând poruncile Domnului în ori-
gia, care ştie ce metodă să aplice” [5, p.61] pen- ce situaţie, înseamnă a fi un promotor al valori-
tru a ajunge la sufletele elevilor. Profesorul de lor creştine. Din cauza că trăim într-o societate
Religie este chemat a-şi împlini rostul în şcoală dezbinată, suntem priviţi cu alţi ochi, iar valorile
prin predarea neschimbată, la orele de Religie, a pe care le promovăm sunt observate şi analizate
învăţăturii Domnului nostru Iisus Hristos, astfel de cei din jurul nostru. Observăm, adeseori, că şi
ca întreaga activitate didactică să fie hristocentri- copiii îşi fac cruce trecând pe lângă o biserică, o
că. Un învăţământ religios este activ şi de succes răstignire, că încearcă aşa cum pot să ajute oame-
atunci când profesorul, prin orele sale, reuşeşte să nilor aflaţi în nevoi, ceea ce înseamnă că ei îl măr-
schimbe caractere, să zdruncine opinii şi mentali- turisesc pe Hristos, valorile şi învăţăturile Lui.

28 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (58) 2018


Veaceslav Iordăchescu. Predarea religiei în şcoală: oportunitate umanistică
şi promovare a valorilor creştine

Aşadar, predarea Religiei în şcoală are va- • Seminarul instructiv-metodic pentru profeso-
lenţe educaţionale deosebite în viaţa tinerilor rii de Religie, organizat de protopopiatul Şte-
prin rolul ei formativ, reducând efectele negative fan Vodă în colaborare cu Direcţia Educaţie din
ale crizei contemporane de identitate şi de orienta- acest raion [9] în cadrul Şcolii Duminicale „Sfân-
re, propunând modele viabile de bunătate şi sfinţe- ta Cuvioasă Parascheva” (februarie 2017);
nie, oferind tinerilor repere în viaţa de familie şi în • Seminarul teoretico-practic cu genericul „Com-
societate. Educaţia religioasă reprezintă un factor petenţa de consiliere spirituală a profesorului
de stabilitate şi de comuniune în societatea contem- de Religie”, organizat de Direcţia învăţământ
porană, un izvor sfânt şi statornic de inspiraţie, pen- din raionul Şoldăneşti în colaborare cu proto-
tru a apăra şi promova identitatea spirituală şi dem- popiatul Şoldăneşti pentru profesorii de Reli-
nitatea persoanei care trăieşte azi într-o lume din gie în incinta IP Gimnaziul Sămăşcani (martie
ce în ce mai pluralistă şi mai fragmentată din punct 2017) [10];
de vedere spiritual şi social. Fiind lumina vieţii în • Seminarul raional al profesorilor de Religie din
comuniune de iubire cu Dumnezeu şi cu oamenii, raionul Drochia cu genericul „Forme şi metode
Religia evidenţiază valoarea eternă a faptelor bune, de organizare a procesului instructiv-educativ
săvârşite în timpul limitat al vieţii terestre, şi pro- la ora de Religie”, organizat în incinta Gimnazi-
movează comuniunea între generaţii prin valorile ului Popeştii de Jos (mai 2017) [11];
perene ale credinţei cultivate şi transmise. • Seminarul teoretico-practic „Educaţie religi-
Pentru buna reuşită a educaţiei religioase este oasă prin valori şi modele”. Responsabili de
nevoie ca profesorul de Religie, factorul cel mai organizarea şi buna desfăşurare a semina-
important al educaţiei religioase, să fie înzestrat rului au fost Rodica Agafean, DGE Orhei, Ion
cu vocaţie, talent şi credinţă, pentru că „reuşita Chistol, directorul Liceului „A. Donici” din
orei de Religie depinde nemijlocit de conştiincio- Peresecina, Orhei, Svetlana Toma, profesor
zitatea celui care o predă” [7, p. 155]. Iar răspun- de Religie, şi Liubov Dvornic, responsabilă de
derea pe care o are profesorul de Religie este la educaţia extracurriculară [12] la liceul menţi-
fel de mare ca şi cea a preotului, de slujirea căruia onat (octombrie 2017);
atârnă împlinirea celor mai nobile idealuri, adică • Seminarul teoretico-practic la disciplina Reli-
mântuirea sufletului. În acest sens, Direcţia meto- gie cu genericul „Naşterea Domnului”, având
dică a Mitropoliei Moldovei promovează ideea că tema „Strategii didactice utilizate în forma-
un profesor de Religie trebuie să urmeze modelul rea competenţelor elevilor specifice discipli-
pe care ni l-a lăsat Mântuitorul, un model înzes- nei Religia”, desfăşurat în incinta Gimnaziului
trat cu cele mai înalte calităţi fizice şi morale, dar Paşcani, r-nul Criuleni (decembrie 2017);
şi cu însuşiri divine. • Seminarul teoretico-practic cu obiectivul
În această ordine de idei, pe parcursul anului „Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea
de referinţă s-au realizat un şir de seminare lo- comportamentului moral-religios”, prin valo-
cale, raionale şi naţionale. Primul după impor- rificarea temei „Datoriile faţă de familie şi de
tanţă este Seminarul Metodologic Republican societate. Sfânta Taină a Nunţii”, desfăşurat în
„Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru edu- incinta Şcolii primare din or. Criuleni pentru
caţie”, ediţia a VI-a, cu genericul: „Ora de reli- profesorii de Religie din raion (mai 2017).
gie - cunoaştere şi devenire spirituala”, organizat Ţinem să menţionăm aici asigurarea formă-
de Episcopia de Ungheni şi Nisporeni pe 27-28 rii continue a profesorilor de Religie realizată
aprilie 2017 în incinta LT „Ion Creangă” din or. în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Edu-
Ungheni [8]. Rezultatele acestuia au fost dise- caţiei. Astfel, pe parcursul anului trecut au fost
minate în seminarele şi reuniunile metodice din organizate trei grupe de formare cu un număr
protopopiate. Printre alte seminare-model, des- total de 45 de cadre didactice – două la Chişinău
făşurate în protopopiate, la unele dintre care a [13] şi una în protopopiatul Căuşeni [14]. Cursu-
participat şi reprezentantul Direcţiei metodice, rile de formare profesională continuă la disciplina
putem menţiona: opţională Religia pentru pedagogii care o predau

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (58) 2018 29


POLITICI EDUCAŢIONALE

au avut o durată de trei săptămâni, incluzând trei ligie este prin definiţie un educator al minţii şi al
module: Didactica disciplinei Religia, Psihopeda- sufletului, iar chipul ideal al pedagogului creştin
gogie şi Tehnologii Informaţionale şi Comunicare trebuie judecat după mărimea, după statura idea-
în educaţie. lă a Dascălului Iisus Hristos. Căci „personalitatea
Scopul general al cursurilor a vizat dezvoltarea este sufletul învăţământului, propriul lui ethos,
competenţelor profesionale în didactica Religiei electricitatea lui, despre care nu ştii de unde vine,
şi a competenţelor psihopedagogie, din perspec- dar care are, ca şi izvoarele din adâncimi, o istorie
tiva formării competenţelor şcolare şi promovării a alcătuirii sale şi care vine de acolo de unde ema-
valorilor morale şi educaţionale în formarea per- nă toate efectele mai înalte” [15, p. 152] adică din
sonalităţii elevului. Dumnezeu. Chemarea pedagogului creştin este
Valorizarea de către formatori a modulelor nu doar de a preda/transmite credinţa, căci acea-
susmenţionate le-au creat participanţilor oportu- sta nu se predă și nu se învaţă pentru a satisface
nităţi de: o curiozitate religioasă sau culturală, ci are che-
marea de a deschide poarta spre cunoașterea lui
• înţelegere a specificului disciplinei Religia în Dumnezeu și spre experienţa contemporană a lui
formarea moral-spirituală a persoanei; Hristos, fără de care fiinţa umană este pierdută.
• actualizare/reactualizare a unor conţinuturi Creștinismul se întemeiază pe relevarea treptată
curriculare specifice disciplinei Religia; a lui Dumnezeu ca acţiune de coborâre a Lui la om
• valorificare a strategiilor şi tehnologiilor edu- și pe înălţarea omului la El până la realizarea uni-
caţionale pentru realizarea calitativă a prevede- rii maxime în Hristos, ca bază pentru extinderea
rilor curriculumului modernizat din perspecti- acestei comuniuni între Dumnezeu și toţi oamenii
va pedagogiei competenţelor, a promovării mo- care cred în El [16, p.47].
ralei creştine şi a valorilor general-umane; În vederea realizării dezideratului cu privire la
• valorificare a modelelor de proiectare didacti- predarea calitativă a Religiei în şcoală şi atingerea
că constructivistă; standardelor educaţionale de către elevi, pentru
• exersare a diverselor modalităţi de activizare a anul curent Direcţia metodică a Mitropoliei Mol-
elevilor în cadrul lecţiei; dovei şi-a propus următoarele deziderate:
• exersare a evaluării rezultatelor şcolare în con-
1. De sporit interesul pentru obiectul opţional
textul pedagogiei competenţelor;
Religia, prin intermediul unor seminare orga-
• valorificare a reperelor praxiologice moderne
nizate cu concursul responsabililor din orga-
ale activităţilor extraşcolare cu tematică mo-
nele locale de specialitate în domeniul învăţă-
ral-creştină;
mântului (OLDSÎ).
• înţelegere a legităţilor psihosociale ale edu-
2. De sporit calitatea predării disciplinei opţiona-
caţiei moderne;
le Religia, prin instruirea pedagogilor în cadrul
• cunoaştere a diverselor modalităţi psihologice
seminarelor şi cursurilor de formare continuă
de eficientizare a procesului educaţional. a profesorilor, precum şi susţinerea acestora în
În cadrul cursurilor, participanţii au făcut un vederea accederii la grade didactice.
viu schimb de experienţă în ceea ce priveşte pre- 3. De contribuit la asigurarea procesului instruc-
darea disciplinei Religia. tiv-educativ cu materiale didactice calitative şi
Un profesor de Religie trebuie să fie deschis utile.
către credinţă, valorile sale morale şi etice, com- 4. De promovat disciplina Religia în calitate de
petenţa, capacităţile şi abilităţile comportamen- disciplină de formare a valorilor social-morale
tale constituind latura sa raţional-axiologică. ale elevilor, prin intermediul concursurilor lo-
Personalitatea acestuia trebuie să se deosebeas- cale şi activităţilor extraşcolare.
că de cea a unui profesor obişnuit prin interesele În concluzie, reiterăm faptul că formarea
supreme pe care le urmăreşte: de a-l readuce pe noastră religioasă ne deschide spre înţelegerea
Dumnezeu în om, de a aspira el însuşi şi a-i face aproapelui, iar prin deprinderea propriilor valori
şi pe alţii să aspire la mântuire. Profesorul de Re- spirituale se ajunge la capacitatea de a înţelege

30 UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (58) 2018


Veaceslav Iordăchescu. Predarea religiei în şcoală: oportunitate umanistică
şi promovare a valorilor creştine

credinţa omului de alături şi la paşnica convieţu- se cere a fi duhovnicesc. Aici vine educaţia religi-
ire confesională. Învăţarea în spirit religios poate oasă ca să îndrume inima ascultătorilor spre des-
constitui o metodă eficientă de sporire a educaţi-
chiderea faţă de mesajul biblic. Ora de Religie pre-
ei, reprezentând o formă de perfecţionare a eu-
supune instruirea religioasă prin care elevii sunt
lui din punct de vedere moral, intelectual, estetic,
civic şi fizic. A sta de vorbă cu Dumnezeu este o chemaţi să-şi deschidă sufletul, învăţând, în sens
necesitate a fiecăruia dintre noi, iar acest dialog biblic, valenţele emoţionale, volitive şi raţionale.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1. Fecioru D. PSB-Vol. 18, Sfântul Vasile cel Mare: Scrieri ascetice, Bu-
cureşti, Editura IBMBOR, 1986;
2. http://predare-religie.blogspot.md/2017/05/gala-laureatilo-
r-concursului-eparhial.html;
3. http://predare-religie.blogspot.md/2017/08/intrunirea-metodi-
ca-de-initiere.html;
4. http://predare-religie.blogspot.md/2017/02/seminarul-instruc-
tiv-metodic-pentru.html;
5. Enăşoae I., Apostu V. Profesorul de religie și rolul său formativ în
lumina preoţiei comune, Iaşi, Editura "Sapientia", 2012;
6. http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/lucrarea-profeso-
rului-de-religie-este-una-de-prima-importanta;
7. Gordon V. Învăţământul religios românesc la cumpăna dintre mile-
nii. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic, Ortodoxia, nr.
3-4, 2000;
8. http://predare-religie.blogspot.md/2017/04/seminarului-meto-
dologic-republican.html;
9. http://predare-religie.blogspot.md/2017/02/primul-semina-
r-instructiv-metodic.html;
10. h ttp://predare-religie.blogspot.md/2017/03/competen-
ta-de-consiliere-spirituala.html;
11. http://predare-religie.blogspot.md/2017/06/seminar-raional-a-
l-profesorilor-de.html;
12. http://predare-religie.blogspot.md/2017/10/seminar-teoreti-
co-practic-in.html;
13. http://octavianmosin.info/12-profesori-de-religie-urmeaza-cur-
surile-de-formare;
14. http://mitropolia.md/stagiu-de-formare-continua-la-religie-pen-
tru-pedagogii-de-la-causeni;
15. Enăşoae I., Apostu V. Op. cit.;
16. Stăniloae D. Teologia dogmatică ortodoxă, Vol 1, București, Editura
IBMBOR, 1978.

UNIVERS PEDAGOGIC NR. 2 (58) 2018 31

S-ar putea să vă placă și