Sunteți pe pagina 1din 4

Metoda Holtrop Mennen

Tipuri de nave si limite de aplicabilitate:

' petroliere, vrachiere (Ftt < 0.24; 0.73< Cp <0.85; 5.1< LwrlB < 7 .1;2'4 <
BIT < 3.2);
. portcontainere, distrugdtoare (Fn<0.45; 0.55<Cp<0.67; 6.0<LgJB< 9.5;
3.0<B/T< 4.0);
. traulere, costiere, remorchere (Fn <0.38; 0.55<CpS0.65;39<LwLlB< 6.3;
z.t<Blr < 3.0).
Obseratie: Metoda se poate aplica qi in afara acestor limite, dar precizia
scaoe.
T_
- Lungimea intre perpendiculare pbr 138.9 m

- Lungimea la plutrre
T_
146.2 m
- Lalimea navei B- 22.7 m
- Pescajul l- m
- Abscisa centrului de carena BJ:-0,65 XB: m
')
- Aria suprafetei plutirii t-lwL m-
')
- Aria sectiuni maestre r\M- m-
?
- Aria sectiuni transversale a bulbului rABT_ 111-

- Cotacentrului suprafelei secliunii transversaie a


rIB- m
bulbului (he:0,6Tr) 'l
- Deplasamentulvoiumetric v- m-
),
- Yascozitatea cinematica pt apa sarata la 15o 1.1 883 1 lTl-lS

- Yiteza navei V: 10.083 m/s

Conform acestei metode, rezistenta totald la inaintare a navei se determind cu rel


R, = Rr(1+ /c,) * R,,r, + R* + Ru + Rro + Ru
Rs este rezistenfa de presiune adilionald a bulbului prova
Rrn este rezistenla de presiune adilionalS a pupei oglindd imersatd
Verificarea domeniilor de aplicabilitate

-L.v-fmlsl
^lE'L,,,
V
vB - r )
D,yL ' ' bI
Lrrr
B
B
T
Rezistenta de frecare:
Calculul numarului Relmolds, -R,,:

(12)
R,, =LJ? (vitezain m/s)
Y

Calculul coeficientul rezistentei de frecare CF cu formula


ITTC \957:
(13)

"=ffi
Calcului ariei suprafetei udate a corpului fara apendici' S:
S = L*, '(2'T + e)' .pr '(0,453 + 0,4425 'CB -
0'2862 'C", -
- 0,0A3467 'B lT + 0,3696 ' Cou ) + 2,38 ' ABr I CB
Ro:
Calculul rezistentei de frecare a carenei fari apendicl,
I
Rr=Cr';'P'"'S
paca densi atea p se exprimd in [Kg/m3] , vitezav in lm/s] 9i aria S in [mz], atttnci
rezistentala inaintare se obline in F{]'
ici se calcui I+KI
Calculul factorului de formd al corpului fird
tu'ou
1* k, = 0,93 + 0,487118'c,.* '(B/L*r)''oouou '(T/Lrur)o
. (L* lL*)o't"tut . (L1u, lYlo',ze+aa ' (r - crl-osoo'o'

+ 0'01 I ' too pa


c,o =
.rrrd" cpp depinde de formele navei tauetut I o'1
1

@pendicularapupa1a,onual".-=i""epepatteaci1indricianaveiqisepoate
calcula cu expresla:
L^ = Lr, '[1 - co + 0.06 ' co '1,0 l(4'Ce -t]
ar end fald de j umdtate a lun gimtt

plutiiii de calcul, exprimatd in procente din Lwr- c ry J^ t--^t+^+^a l"--i*'ii nlrrfir.


plutirii de
6il.;;;;#; lentrul de carena se afl6 in pupa fald de jumdtatea lungimii
calcul, atunci valoarcalqb se considerd negativd'
Rezistenta aPendicilor:
R^pp =C, :' p'v''S orr' (l+ tcr)
a aPendiciior (cirma):

^ L*{ (c:50...70 pentru cargouri rapide cu o elice)


JApp =_
c
1*k2:
calculul factorului de forma echivalent, ai apendicilor,
(1+k2):1.3.. .. 1.5 se recomanda l'4
calcuiul rezistentei icilor,

R,tpp =C, :' p'v'' S nr,' (1+ lcr)


expresie' valabiid pentru nllmere
Rezistenfa de val (propriu) se determind cu urmdtoalea
Froude Fn < 0.4(cu Lwdj
In care:
c, = 2223i 05 . cl'ttut' .(T lB)t',,'ut . (go - iu1-t'ttsss

ct = 0,56 Ali /tB 'T'(0,31 JA* + To - h" )l


('r n pentru TFIL'L < 0,04;
ltF'"wL ,
- L 0,04 ) pentru TFIL*') 0,04 .

cs = 1 - 0,8 'Ar /(B'T' Cr )


fo,zzosll. (B/LwL)o'33333, pentru B/L'L < 0,11
c, :
I

1 BlLwL, pentru 0,11(B/L*L < 0,25 ;


I

0,5 -a,0625'LwLlB, pentru BlLru)0,25


L ;

paramJiml c2 line cont de reducerea rezisten{ei de val datoritd prezenlet bulbului prova'
Coeficientul c5 exprimd influenla pupei oglindd asupra rezistenfei de val. Mdrimea 41
rcprezintd.aria secfiunii transversale imerse a pupei ogtinda lavitezd' nuld. Mdrimea hs
reprezintdcota centrului suprafefei secliunii transversale a bulbului (de arie As1),
mdsuratd de la planuI de bazd, iar Tr este pescajul prova al naver
Mdrimea he nu trebuie sd depdqeascd o limitd superioard egald. cu 0,6'Tp.
Unghiul dintre tangenta la plutire, in extremitatea prova gi planul diametral rcprezintd'
jumdtateaunghiului de intrare al plutirii (grade), se noteazd cu is qi se poate determina cu
relatia :
ie =1+ 89.exp[- (LnL I B)''8osse ' (i - c,r)o't'otu '(t - c p -0,0225r'l,bSo'036t '
(LR I B)0'345t0 .1100 .v I L3r{)0'16302f .

ll,446.Cp - 0,03.Lw1 /B , pentm L*,lB


(12;
^
"=
d:-0,9
I 1,446.co -0,03 , pentru Lrur/B)12;
mr = 0,0140407 .LwLlT -1,75254.V''t lLnu, - 4,79323 'B/Lru, -c,u

8,07981 . Co - 13,8673 'Ci * 6,984388 ' Cf , pentru Co < 0,8 ;


-16
1,73014-0,7067'Co, Pentru Co) 0,8;

ffi+ : cts '0,4'gGo'ot+'Fn-r'2e)

pentru IJ*rlV <512;


t,or:as ,
[-
c'. = I -1,69385 +(LwL lvt/3 -8)12,36 pentru 5L2(twLlv <1726,9r
to , pentru IJ*rlvYI726,9\ .

datoratiprezenfeibulbuluiseca1cu1eaz6"curc|atia

Ru : 0,11.s(-:'n;"'rtri Ai; p' gl(l+Fni)


in care, coeficientul ps ia in consideralie emersarea provei, iar Fq este numdrul Froude
bazatpe imersiune. cele dou6 marimi se determinl cu relaliile : ,

p" = 0,56 A'J; l(TF -1,5.hu);


Fn, = v lle' (\ -h" -o,25.AtJr') + 0,15
.Y'f'''
Rezisten resiune aditional[ datorati ndi se calculeazacu
o'v'
Rro =cu' 2 '4,
in no". coeficie11tll c" deninde de numdrUl FrOude, Frn,baZat pe lmersarea O ;11pupa :

f\,z'1t-0,2.Fnr) , pentru Fn, <5'


'u-l o , pentruFnr)S;
Fn, = v ll2'B'Ar'l(B +B' C*)lt"
navi se poate determina in funclie de

udatd totaid a corpului naver, cu formula


,r2
- cA '?(t+S*,)
^.

i ai rezistenlei aerodinamice apdrlli


emerse a corpului navei Ia o vitezd' nuld a vAntului'
Coeficientul Cl se caLculeazd cu relaJia :
co = 0,006.(Lr, +100){'16 - 0,00205+ 0,003' (LwLl7,5)u2 'C; 'c, '(0,04- co)

se determind cu relaiia :

R, = Rr(i+/cr) * Rer, + Rr, + Ru + Rro + Ro