Sunteți pe pagina 1din 7

EDUCAȚIA MORAL-SPIRITUALĂ

COMPETENȚELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI

1. Recunoașterea valorilor moral-spirituale în diferite contexte de viață, demonstrând atitudine pozitivă și


responsabilă față de sine și cei din jur.
2. Aprecierea valorică a comportamentelor proprii și ale altor persoane în contextul normelor moral-spirituale,
dând dovadă de atitudine critică și comunicare asertivă.
3. Transpunerea achizițiilor dobândite la disciplină în activități educaționale/ comunitare/ culturale, tinzând spre
virtuți moral-spirituale.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Statutul disciplinei Aria curriculară Nr. de ore pe săptămână Nr. ore pe an
Obligatorie Științe socio-umanistice 1 33 ore

1
p Produse Criterii de succes
recomandate
P1 Mesaj oral 1. Vorbesc pe un ton moderat, nici prea tare, nici prea încet.
(emițător/ 2. Pronunț clar cuvintele, propozițiile, frazele.
vorbitor 3. Conversez privind în ochii persoanei cărei mă adresez.
4. Vorbesc fără să fac multe gesturi.
5. Comunic politicos, amabil și calm.
P2 Alfabetul 1. Respect drepturile tuturor.
valorilor 2. Cunosc valorile morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni.
3. Cer și ofer ajutor cu plăcere celorlalți.
4. Acționez în favoarea altora sprijinindu-i.

P3 Agenda 1. Recunosc faptele bune, prezentând exemple.


faptelor bune 2. Analizez propriul comportament, prin raportarea la normele valorice.
(proces) 3. Manifest sensibilitate față de problemele celorlalți și a comunității.
4. Particip în acțiuni de binefacere/ caritate, ajutându-i pe ceilalți.
5. Notez în agendă, în mod regulat, faptele bune săvârșite, argumentând valoarea lor.
6. Povestesc despre o faptă bună pe care am făcut-o și de care sunt mândru.
P4 Târgul/ 1. Stabilesc scopul târgului și activitățile pe care dorim să le organizăm.
caravana de 2. Obțin acordul pentru derularea târgului.
Crăciun 3. Identific spațiul, locul care trebuie amenajat și decorat.
(organizare/ 4. Identific obiceiurile locale ce trebuie promovate și redescoperite.
coordonare) 5. Găsesc persoanele (învățător, director, părinți etc.) care pot oferi sprijin și resursele necesare.
6. Coordonez buna desfășurare a activităților.
P5 Expoziție 1. Recunosc obiceiurile Pascale specifice localității și țării mele. 2. Mă implic cu interes în activitățile
Pascală organizate în clasă, la școală, în comunitate. 3. Apreciez și promovez tradițiile și obiceiurile locale și
(atitudine) naționale. 4. Respect regulile de bună purtare.
P6 Mini- 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și timpul în care vom realiza.

2
proiectul de 2. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului spre realizare.
grup 3. Permit tuturor membrilor să se implice.
4. . Completez atunci când consider că ideea mea este deosebită și valoroasă.

P7 Implicarea în 1. Identific probleme în care aș putea să mă implic.


acțiuni 2. Caut ghidat modalități de implicare.
comunitare 3. Stabilesc împreună cu colegii un plan de acțiuni și reguli concrete.
4. Manifest interes.
5. Respect planul de acțiuni și regulile propuse.
P8 Cupoanele 1. Decupez cupoanele.
voluntarului 2. Decorez cupoanele creativ pentru fiecare coleg.
3. Scriu sarcinile importante.
4. Mă implic în realizarea sarcinilor propuse.

P9 Proiect de 1. Identific situația/problemă.


acţiuni 2. Formulez acțiuni de soluționare a problemei.
3. Argumentez necesitatea realizării acțiunilor.
4. Realizez acțiunile propuse treptat.

3
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Evaluări
Nr. ore/
Unitățile de învățare (modulele) Obser
modul EI EFE ES
vații
Semestrul 1
1.Eu la școală. 9 1 1 1
2.Eu în familie 8 1 1

Total semestrul 1
2module 15 ore 2 2 1
Semestrul 2

1. Eu în comunitate. 9 1 1

2. Învăț să fiu om 9 1 1 1
Total semestrul 2
2module 18 ore 2 3 1
Total an:
4 module 33 ore 4 5 2
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de

4
ore
Modulul I EU LA ȘCOALĂ 7 ore
1.1. Recunoașterea Eu la școală. Valori moral- 1 M.p4-6 EI
valorilor moral- spirituale. Răbdarea
spirituale în contexte
Cumpătarea 1 M.p.38
școlare.
1.2. Adoptarea Respectul și solidaritatea între 1 M.p.8
atitudinii responsabile colegi
faţă de acţiunile
proprii şi ale colegilor Responsabilitatea, respectul și 1 M.p10
în mediul școlar. înțelegerea în relațiile de prietenie.
Acceptare și atitudine binevoitoare 1 M.p.12
Comportamente morale. Sunt 1 M.p.18
cumpătat și solidar cu ai mei colegi.
Autoevaluare 1 M.p.24 EFE P1,P3
Modulul II. EU ÎN FAMILIE 8ore
2.1. Recunoașterea Răbdarea și cumpătarea 1 M.p.14 EI
valorilor moral- Respectul și solidaritatea, 1 M.p.32
spirituale în
contexte
Înțelepciunea. 1 M.p.16
familiale.
Pacea și fericirea în familia mea. 1 M.p.26

5
2.2. Adoptarea Familia – izvor de iubire și respect.. 1 M.p.28
atitudinii respectuoase
faţă de părinţi şi cei
Armonia în familie. 1 M.p.28
apropiați. comunicare.
Comportamente morale sunt 1 M.p.30
cumpătat și solidar cu membrii
familiei mele.
Evaluare sumativă practică 1 ESP
Târgul/ Caravana de crăciun

Modulul III. EU ÎN COMUNITATE 9 ore


3.1. Analiza unor Calitățile unui om adevărat. 1 M.p.22 EI
situaţii de viaţă în
baza normelor din Solidaritatea și coeziunea în 1
comunitate. Activităţi în beneficul
sfera valorilor moral-
comunităţii.
spirituale. 3.2.
Argumentarea Dragostea pentru patrie – motivație 2 M.p.44
atitudinii responsabile pentru participare.
față de păstrarea și
Valorile culturale ale neamului – 1 M.p.44
promovarea valorilor tezaur spiritual.
spirituale ale
comunității. Funcțiile bisericii: culturală, de 2 M.p.48
coeziune socială, de caritate

Autoevaluare 1 EFE P2,P3

6
Modulul IV ÎNVĂȚ SĂ FIU OM 9 ore
Învăț să fiu om 1
4.1. Raportarea unor
Valori moral-spirituale. 1 M.p.40
situații din viață la
morala textelor Integritate și ajutorul reciproc. 1 CREI
biblice.
4.2. Formularea Acțiunile și virtuțile morale. 1 M.p.56
judecăților de valoare
referitoare la acțiuni și Religia creștină ortodoxă: religia 1 Religia clasa
virtuți morale. oficială a REPUBLICII a IV-a
4.3. Adoptarea MOLDOVA.
atitudinii responsabile Valori centrale ale religiei creştine. 1 M.p.63
față de sine ca o Biblia: model de înţelepciune.
persoană unică și
valoroasă. Valorile morale ale religiilor lumii. 1 M.p.60
Comportamente morale.

Sunt responsabil pentru faptele 1


mele și încrezut în forțele proprii
Autoevaluare 1 ES