Sunteți pe pagina 1din 9

1. Care sunt cele două sisteme după care se clasifică faptele de comerţ?

-sistemul obiectiv propriu legislaţiei franceze şi italiene, şi sistemul subiectiv, însuşit de


legislaţia germană şi de celelalte sisteme de drept de inspiraţie germană ;

2. Cum se clasifică faptele de comerţ?

- fapte de comerţ obiective;


-fapte de comerţ subiective;
-fapte de comerţ unilaterale sau mixte ;

3. Definiţi faptele de comerţ obiective?

- Faptele de comerţ obiective sunt acele operaţiuni (acte juridice) prevăzute de legiuitor în art. 3
din Codul comercial, calificate astfel în funcţie de natura sau funcţia lor economică şi, în unele
cazuri, de forma lor ;

4. Care sunt categoriile în care sunt cuprinse faptele de comerţ obiective prevăzute
de C. Com.?

- Operaţiuni de intermediere în schimb asupra mărfurilor şi titlurilor de credit, care pot fi


denumite fapte (acte) obiective constitutive de comerţ;
-Acte de intermediere în operaţiunile de schimb purtând asupra muncii organizate
(întreprinderile);
-Fapte de comerţ conexe (accesorii).

5. Definiţi faptele de comerţ subiective?

- Faptele (actele) subiective de comerţ reprezintă acea categorie de fapte juridice pe care
legiuitorul le califică " de comerţ" deoarece sunt făcute de un comerciant. Deci, calitatea
subiectului determină natura juridică a faptului (actului) săvârşit (încheiat).

6. Ce acte nu sunt comerciale?


- Actele esenţiale civile
Actele expres civile
Acte juridice care aparent "sunt de comerţ"
Activităţile agricole

7. Definiţi faptele de comerţ unilaterale?


- Potrivit art. 56 C.com., "dacă un act este comercial numai pentru una din părţi, toţi
comercianţii sunt supuşi, în ce priveşte acest act, legii comerciale, afară de dispoziţiunile
privitoare la persoana chiar a comercianţilor, şi în cazurile în care legea nu dispune altfel".

8. Care sunt categoriile de comercianţi?

- Comercianţii persoane fizice.


-Societăţile comerciale.
Regiile autonome.
Organizaţiile cooperatiste.
Micii comercianţi;

9. Când poate dobândi persoana fizică calitatea de comerciant?

- O persoană fizică dobândeşte capacitatea de a fi comerciant de la împlinirea vârstei de 18 ani;

10. De câte feluri sunt interdicţiile?

- Interdicţiile pot fi legale sau convenţionale ;

11. Daţi exemplu de o diferenţă între sucursală şi filială?

- Personalitate juridică

12. Fondul de comert cuprinde:

1.bunuri comerciale
(2)bunuri incorporate
3.bunuri mixte

13. Fondul de comert, cuprinde bunuri incorporale:

A. produsele finite;
(B) firma;
(C) vadul commercial

14. Care sunt operaţiunile juridice care pot fi făcute asupra fondului de comerţ?
- Operaţiunile juridice care pot fi făcute asupra fondului de comerţ sunt, în principal: vânzarea, donaţia,
locaţiunea şi garanţia reală mobiliară.

15. Care sunt obligaţiile locatorului?

- obligaţia de predare a bunului


-obligaţia efectuării reparaţiilor necesare pentru ca bunul închiriat să poată fi folosit, cu excepţia cazului
când părţile contractante au convenit ca aceste reparaţii să fie efectuate de locatar (art. 1420 pct. 2 C.
civ.).
-obligaţia de garanţie împotriva evicţiunii care provine atât din fapta proprie cât şi din fapta terţei
persoane.

16. Care sunt elementele specifice contractului de societate?

- Realizarea şi împărţirea beneficiilor


-Intenţia de a desfăşura în comun o activitate comercială
-Aportul asociaţilor;

17. Care sunt avantajele societăţii de capital?

- răspunderea acţionarilor este limitată la valoarea acţiunilor subscrise,


acţiunile sunt titluri negociabile şi transmisibile;
-relaţiile dintre asociaţi au la baza încrederea reciprocă

18. Care sunt dezavantajele societăţii cu răspundere limitată?

-aportul la capitalul social poate să constea fie numai în numerar, fie în natură şi numerar.
- cesiunea părţilor sociale se face numai în concordanţă cu dispoziţiile legale şi potrivit
dispoziţiilor statutare sau ale actului constitutiv unic;

19. Enumeraţi viciile de consimţământ?

- Consimţământul, Eroarea, Dolul, Violenţa

20. Cum trebuie să fie cauza contractului de societate?


- Reală, licită, morală şi în concordanţă cu regulile de convieţuire socială.

21. Este posibil aportul în natură la orice societate?

- Este posibil la orice societate;

22. Cum este aportul în numerar la orice societate?

- Obligatoriu;

23. Enumeraţi elementele constitutive ale societăţii comerciale

- un patrimoniu propriu;
-organizare de sine stătătoare;
-un scop bine determinat;

24. Cine reprezintă societatea în relaţiile cu terţii?

- Administratorul societăţii;

25. Care sunt tipurile de actiuni?

- Acţiuni la purtător
-Acţiuni nominative;

26. Ce înţelegeţi prin obligaţiuni?

- Obligaţiunile reprezintă bunuri incorporale şi apar ca titluri de valoare emise de societăţile de


capital, în baza cărora titularul dobândeşte anterior un drept faţă de societate, deoarece cel ce le
dobândeşte practic realizează un împrumut al societăţii;

27. Care sunt atribuţii care presupun intervenţia decizională a adunării generale
extraordinare?
- modificarea formei juridice a societăţii;
-modificarea sediului societăţii;
-schimbarea obiectului de activitate al societăţii.
-înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare, fără personalitate juridică, dacă prin actul
constitutiv nu se prevede altfel.

28. In ce condiţii poate fi adoptată o hotărâre ?

- prelungirea duratei societăţii.


dizolvarea anticipată a societăţii;

29. Care sunt operaţiunile pe care o societate comercială nu le poate realiza în


favoarea administratorilor, directorilor săi sau soţilor acestora, rudelor şi
afinilor acestora până la gradul al patrulea ?

- cu votul acţionarilor ce deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, în
cazul adunărilor generale ordinare;
cu votul acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, în cadrul
adunărilor generale extraordinare care se desfăşoară la prima convocare;
cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin 1/3 din capitalul social, în cadrul
adunărilor generale extraordinare ce se desfăşoară la a doua convocare;

30. Care sunt situaţiile în care se reţine direct răspunderea asociaţilor în cadrul
SRL?

- În momentul constituirii societăţii, dacă declară fals în legătură cu aportul la capitalul social,
adică aportează bunuri care nu-i aparţin din punct de vedere juridic (va răspunde faţă de societate
pentru evicţiune).
Dacă valoarea aportului în natură este mai mică decât cea declarată de asociatul care s-a obligat
la acel aport.

31. Care sunt cele două categorii de acţionari în societatea în comandită simplă?

- Comanditarii şi comanditaţii

32. Care sunt situaţiile în care asociaţii răspund solidar?


- În situaţia în care societatea nu-şi achită propriile datorii faţă de creditorii săi, aceştia din urmă
sunt în drept să se îndrepte împotriva asociaţilor
Pe de altă parte, nimic nu împiedică pe debitor ca şi ulterior celor 15 zile, acesta să continuă să
urmărească societatea şi nu pe asociaţii din cadrul ei.

33. Care sunt cauzele comune de dizolvare a societăţilor comerciale?

- trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;


-imposibilitatea realizării obiectului sau realizarea acestuia (dizolvare de drept);
-declararea nulităţii societăţii;
-hotărârea adunării generale (dizolvare voluntară);
-hotărârea tribunalului;
-falimentul societăţii;

34. Care sunt formele de fuziune?

- Fuziunea prin contopire


-Fuziunea prin absorbţie;

35. Care sunt formele de divizare?

- Divizarea parţială
-Divizarea totală

36. Care sunt principiile care stau la baza operaţiunii de lichidare a societăţilor?

- Lichidarea este obligatorie


-Lichidarea este prevăzută în favoarea asociaţilor

37. Care sunt actele unilaterale de comerţ?

- emisiunea unei cambii, încuviinţarea reprezentării comerciale, oferta de a contracta,


constituirea unei societăţi cu răspundere limitată cu unic asociat;

38. Enumeraţi diferenţele dintre antecontract şi ofertă?


- să fie o manifestare de voinţă reală, serioasă, conştientă şi cu intenţia de a angaja din punct de
--vedere juridic.
-să fie precisă şi completă
-să fie neechivocă
-să fie fermă;

39. Care sunt avantajele clauzei penale?

- evitarea unui eventual proces între părţi, a unui litigiu,


în ipoteza în care idemnizaţia stabilită este mai mică decât valoarea reală a prejudiciului,
responsabilitatea debitorului este micşorată prin jocul clauzei penale,
scutirea părţilor de orice probă cu privire la existenţa şi întinderea prejudiciului şi, implicit, a
cuantumului daunelor-interese datorate de debitor;

40. Care sunt condiţiile de aplicare a dobânzii comerciale?


- obligaţia este exigibilă
-obligaţia constă într-o sumă de bani
-obligaţia este lichidă
-obligaţia este comercială;

41. Care sunt mijloace de probă specifice?

- facturile acceptate
-corespondenţa
-telegramele
-registrele comerciale;

42. Care este termenul general de prescripţie în materie comercială?

- termenul general de prescripţie aplicabil materiei comerciale este de 3 ani;

43. Care este forma contractului de mandat?

-Mandatul poate fi acordat în formă scrisă, verbală sau poate fi chiar tacit;

44. În ce situaţii răspunde mandatarul faţă de mandant?


-Când a desemnat o altă persoană (substituit) pentru îndeplinirea mandatului fără să fi avut
încuviinţarea mandantului;
-Când a desemnat o persoană incapabilă a încheia actele juridice cerute de mandant, incapabilă
(nedestoinică) sau în stare de insolvabilitate notorie (art. 1542 alin. 2 C. Civ;

45. Care sunt obligaţiile comisionarului?

-Comisionarul este obligat să respecte dispoziţiile date de comitent, în limita


puterilor conferite
-Comisionarul nu poate face operaţiuni de vânzare pe credit pe socoteala
comitentului
-Momentul transmiterii drepturilor de proprietate asupra mărfurilor şi
obiectelor interesate în acest transfer
-Comisionarul este obligat să dea socoteală comitentului asupra îndeplinirii
mandatului primit
-Comisionarul este ţinut să îşi îndeplinească obligaţiile cu bună-credinţă şi
diligenţa unui profesionist

46. În ce situaţii contractul de comision nu-şi mai produce efecte?

-revocarea împuternicirii;
-renunţare la împuternicirea primită;
-moartea;
-interdicţia;
-insolvabilitatea ori falimentul părţilor (art. 1552 Cod civil)

47. Care sunt obligaţiile consignatarului?

- consignatarul este obligat să ia măsurile necesare pentru păstrarea şi conservarea bunurilor


primite,
consignatarul este obligat să dea socoteală asupra îndeplinirii mandatului său,
consignatarul are obligaţia să execute mandatul dat de consignant,
consignatarul este obligat să asigure bunurile ce i-au fost încredinţate;

48. Care sunt caracterele juridice ale contractului de depozit comercial?

- este voluntar
este cu titlu oneros
este un contract sinalagmatic
este un contract real;
49. Care sunt părţile contractului de report?

- reportal, reportator

50. Care sunt caracterele juridice ale contractului de cont curent?

- este un contract "intuitu personae


este un contract intuitu personae
este un contract consensual
este un contract cu titlu oneros
este un contract cu executare succesivă
este un contract accesoriu
este un contract bilateral

51. Care sunt obligaţiile utilizatorului?

- să recepţioneze şi să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;


să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea
personalului desemnat să îl exploateze;
să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul
finanţatorului;
să respecte termenele de plată şi cuantumul ratelor de leasing;
să suporte cheltuielile de întreţinere şi alte cheltuieli ce derivă din contractul de leasing;
să îşi asume totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea directă sau prin prepuşii săi
(inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii) precum şi din cazuri fortuite a bunului pe
întreaga perioadă contractuală în paralel cu plata ratelor de leasing până la atingerea valorii
contractului de leasing;
să nu împiedice finanţatorul în verificarea stării, modului de exploatare a bunului obiect al
contractului de leasing;
să informeze finanţatorul, în timp util, cu privire la orice tulburare venită din partea unui terţ
referitor la dreptul acestuia de proprietate;
să nu modifice obiectul contractului fără acordul prealabil al finanţatorului;
să restituie bunul respectând prevederile contractuale.