Sunteți pe pagina 1din 13

Disciplina: SOCIETATI COMERCIALE

Curs 29-30-31
Organizarea societatilor comerciale:
PRINCIPII DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Concepte de baza:
Guvernanta Corporativa reprezinta asigurarea unui tratament egal,
nediscriminatoriu, pentru toti investitorii, realizat prin aplicarea in practica a unui set de
principii, dintre care mentionam: accesul la informttiile firmei (cu caracter public, nu
confidential) si transparenta actului decizional (asigurata prin participarea la adunarile
generale ordinare si extraordinare).

Aspecte generale:
Actuala tendinta in conducerea societatilor pe actiuni este guvernanta corporativa. In
universul economic al zilelor noastre, corporatia este forma dominanta de organizare a
afacerilor. Cele patru caracteristici care au stat la baza succesului acestor corporatii, care
permit cumularea eficienta a unor mari sume de capital investit si operarea lucrativa a
unor tranzactii cu numerosi proprietari de firme si angajati sunt :

1. Raspunderea limitata a investitorilor ;


2. Liberul transfer al sigurantei investitorului ;
3. Personalitatea juridica legala ;
4. Managementul centralizat.

Fiecare dintre aceste patru caracteristici poate fi privita ca o teorie ca are, la polul
opus, un punct de vedere contrastant, din moment ce se creeaza o serie previzibila de
polemici si conflicte reprezentand o trasatura caracteristica permanenta a structurii
sistemului corporativ.
Administrarea corporatiei isi are nucleul in bordul director. In marile companii
internationale, consiliul director detine, in mod normal, un rol pasiv, de supraveghere,
spre deosebire de conducerea la varf care se ocupa, de fapt, de administrarea afacerilor
propriu-zise ale concernului.

Rolul de baza al conducerii centralizate este acela de a facilita desfasurarea


activitatii pe domenii de specialitate. Desi ar putea exista asemanari intre acestia,
investitorii ar putea fi simpli investitori, managerii pur si simplu manageri, profesionisti
cu aptitudini in ceea ce priveste afacerile corporatiei. Mai mult, in acest fel managerii si-
ar putea organiza optim un nivel de comunicare si control in interiorul corporatiei, o
structura ierarhica ce sporeste eficienta companiei in sine.

Conducerea centralizata astfel duce la cresterea eficientei organizationale, iar


managerilor le este oferita o autoritate nelimitata. Judecata lor de afaceri nu este condusa
de intentiile outside-rilor cum ar fi actionarii. Cu toate acestea, aceasta putere
discretionara nu este niciodata data in scopul de a face posibil ca managerii de top sa-si
maximizeze avantajele personale, tinand cont ca autoritatea le este data managerilor
pornind de la premisa ca rolul acestora este sa actioneze in interesul altor personae.
Pe de alta parte, actionarii obtin profit financiar din afacerile companiei, insa,
rareori, se intampla ca, in cadrul conducerii, regulamentul si normele de organizare ale
companiei sa le asigure votul.

Relatia dintre actionari si consiliul director poate fi privita ca una de delegare.


Actionarii (sefii) angajeaza manageri (reprezentanti) care sa indeplineasca
anumite sarcini in numele lor, sarcini ce implica atribuirea unei doze de autoritate
acestora din urma, privind luarea unor decizii.

Guvernarea corporativa se bazeaza pe teoria organizatiei si pe cheltuielile pe care


le implica, dar si pe incercarile de a clarifica relatia dintre diversii participanti la
determinarea conducerii si functionarii corporatiilor. Diversii participanti, precum si
cheltuielile legate de delegare, pot fi enumerati astfel :

2
1. Actionarii
2. Consiliul Director
3. Conducerea
4. Alti investitori : a. Angajati
b. Creditori
c. Clienti
d. Furnizori
e. Responsabilii finaciar etc.

Sediul materiei la nivel international il reprezinta principiile elaborate de catre


Organizatia pentru cooperare economica si dezvoltare (OECD) in domeniul guvernantei
corporative care incearca sa instituie la nivel international un sistem uniform de reguli si
principii aplicabile in materia conducerii si organizarii societatilor comerciale, mai ales
ale celor detinute public.

Cadrul legal al principiilor de guvernanta corporativa in Romania

a) legea 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare - functionarea societatilor


pe actiuni
b) legea 297/2004 privind piata de capital
c) regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii de valori mobiliare

Principii:
1.protejarea drepturilor actionarilor - cadrul de guvernanta corporativa trebuie sa
protejeze drepturile actionarilor
2. tratamentul echitabil al actionarilor - cadrul de guvernanta corporativa trebuie
sa asigure tratamentul echitabil al tuturor actionarilor, inclusiv al celor minoritari si
straini. toti actionarii trebuie sa aiba posibilitatea de a obtine reparatii corespunzatoarea in
cazul incalcarii drepturilor lor.
3. rolul grupurilor de interes in guvernanta corporativa - cadrul de guvernanta
corporativa trebuie sa recunoasca drepturile grupurilor de interes stabilite de lege si sa
3
incurajeze cooperarea activa intre companii si grupurile de interes in vederea crearii de
bogatie, locuri de munca si mentinerea de intreprinderi financiar sanatoase.
4. prezentarea informatiei si transparenta - cadrul guvernantei corporative trebuie
sa asigure ca toata informatia relevanta asupra societatii este prezentata corect si la timp,
inclusiv situatiile financiare, performanta, proprietatea si conducerea societatii.
5. responsabilitatile consiliului de administratie - cadrul de guvernanta
corporativa trebuie sa asigure orientarea strategica a societatii, monitorizarea efectiva a
managementului de catre consiliul de administratie si raspunderea consiliului fata de
societate si actionari.
Obiectivele conducerii corporative in baza principiilor de guvernanta
corporativa se refera la:
a) comunicare necesara, suficienta si utila, permanenta intre actionarii, membrii
consiliului de administratie, membrii comitetului de directie, directorii executivi,;
b) eficacitatea si eficienta activitatilor organizatiei in atingerea obiectivelor
manageriale, masurate prin auditari interne si externe ale calitatii
c) asigurarea unei protectii eficiente a drepturilor actionarilor
c) eficienta, prin alegerea deciziilor optime de catre consiliul de administratie;
d) informarea permanenta a publicului cu privire la obiectivele si situatia
financiara a societatii, cu respectarea secretului comercial.
e) asumarea responsabilitatii fata de comunitate si fata de protectia mediului.

Aspecte principale avute in vedere in aplicarea principiilor de corporanta


corporativa:
Consiliul de Administratie (CA) sa fie compus dintr-un numar impar de membri
cu functie de reprezentare organizati intr-un comitet de directie si un numar par de
membri fara functii de reprezentare si executive. Este recomandat ca in Consiliile de
Administratie sa se atraga un numar cat mai mare de membrii independenti si modul de
functionare al acestuia sa se bazeze pe comisii de lucru.
Functia de reprezentare se refera la dreptul si obligatia unui membru al consiliului
de administratie de a reprezenta societatea in raporturile cu tertii, respectiv de a comunica
sau de a negocia cu terte persoane, ori de a angaja patrimonial societatea cu respectarea
4
stricta a mandatului incredintat. Persoanele fara functie de reprezentare, chiar daca pot
decide in consiliul de administratie, nu pot reprezenta societatea in raporturile cu tertii.

B. Conditii privind numirea unei persoane in consiliul de administratie:

1. Orice persoana numita in consiliul de administratie trebuie sa indeplineasca


urmatoarele cerinte:

- sa aiba capacitate de exercitiu deplina, sa se bucure de onorabilitate si de o buna


pregatire in domeniul economic, juridic, sa nu aiba cazier judiciar, sa aiba o buna
pregatire profesionala in domeniul de activitate al societatii;

- sa nu fi fost revocat dintr-un alt consiliu de administratie al aceleasi societati sau unei
alte societati pentru proasta administrare;
2. Ori de cate ori va aparea un caz ce poate fi calificat drept conflict de interese,
persoana care se afla intr-o asemenea situatie ii va informa pe ceilalti membri ai
consiliului de administratie si pe reprezentantii actionarilor. Daca persoana care se afla
intr-o asemenea situatie face aceasta notificare, adunarea generala a actionarilor in
sedinta extraordinara sau ordinara, intrunita ulterior constatarii ca o asemenea situatie a
intervenit, va decide inlocuirea persoanei din functia de membru al consiliului de
administratie.
Presedintele consiliului de administratie poate detine functii de reprezentare si executive
in societate, in calitate de director general. Totusi, adunarea generala a actionarilor poate
decide ca presedintele consiliului de administratie sa aiba dreptul de a numi, o alta
persoana in calitate de director general cu conditia ca acesta sa fie, angajat al societatii. In
acest din urma caz, consiliul de administratie nu va numi un comitet director din randul
membrilor sai, dar va stabili limitele activitatii de reprezentare si ale activitatii
decizionale intre presedintele consiliului si directorul general.

Contractul de administrare
Contractul de administrare constituie un mandat cu o dubla natura - contractuala
si legala. In baza acestui contract, reprezentantul actionarilor, in numele societatii,
precum si persoanele desemnate ca administratori stabilesc drepturile si obligatiile ce le
revin, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind societatile comerciale si de

5
administrare. Contractul trebuie sa fixeze, cel putin, indemnizatiile, tantiemele, conditiile
de revocare, precum si functiile executive si de reprezentare ale unui administrator.
Functia de reprezentare se exercita de catre presedintele consiliului de
administratie, de vicepresedintele consiliului,si, in situatiile strict prevazute, in actul
constitutiv al societatii, de catre directorul general, daca acesta din urma nu este una si
aceeasi persoana cu presedintele consiliului. Intre presedintele consiliului de
administratie si directorul general se vor delimita clar functiile de reprezentare.

Intrunirile consiliului:
Pentru indeplinirea obligatiilor care le revin, membrii consiliului trebuie sa se
intruneasca in mod regulat, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii
sau ori de cate ori este necesar. Fiecare consiliu de administratie va stabili in conformitate
cu legea si actul constitutiv al societatii, procedura de intrunire, de anuntare a ordinii de
zi, de adoptare a deciziilor, de comunicare a deciziilor, precum si frecventa intrunirilor, in
functie de conditiile specifice din fiecare societate comerciala.
La sedintele consiliului pot participa in calitate de invitati:
- un reprezentant al actionarilor, daca actionarii au solicitat in mod expres acest lucru. In
cazul in care cererea a fost transmisa in scris la secretariatul consiliului de un actionar
minoritar, la sedinta va participa si un reprezentant al actionarului majoritar. Regula se
aplica, prin reciprocitate, si in situatia in care cererea a fost transmisa de un actionar
majoritar sau de un reprezentant al actionarilor care actioneaza in mod concertat.
- un reprezentant al salariatilor, cu drept de consultare pentru probleme de interes
economic, social, cultural – sportiv.
- unul sau mai multi directori executivi, dupa caz.

Atributiile principale ale consiliului de Administratie.


A. Consiliul de administratie trebuie sa asigure gestionarea eficienta a societatii si
sa pastreze controlul efectiv asupra acesteia, sa supravegheze directorii executivi si sa se
asigure ca detine autoritatea de decizie in problemele care ii sunt incredintate de adunarea
generala a actionarilor, in care scop:
i) coordoneaza activitatea societatii, in baza politicii de dezvoltare aprobata de
catre adunarea generala a actionarilor;
6
ii) stabileste structura organizatorica a societatii, atributiile intre departamentele,
compartimentele sau directiile societatii si relatiile intre acestea;
iii) fixeaza obiectivele filialelor, precum si atributiile sucursalelor si ale altor sedii
secundare;
iv) stabileste politica salariala si a fortei de munca;
v) stabileste competentele si raspunderea directorilor executivi, ale directorilor de
sucursala sau ale altor sedii secundare, precum si ale altor persoane care angajeaza
societatea patrimonial;
vi) stabileste sistemul de control al societatii, in afara de cel stabilit de auditorul
intern;
vii) intocmeste si supune aprobarii adunarii generale programul anual de activitate
al societatii in baza caruia se stabilieste politica de dezvoltare a acesteia.
viii) unul din membrii Consiliului de Administratie sa fie desemnat ca
reprezentant in relatia cu sindicatele.
B. Consiliul trebuie sa aiba politici clare in privinta productiei, marketing-ului,
investitiilor, nivelurilor de autoritate etc. Revizuirea acestor politici va fi luata in
considerare la fiecare adunare generala a actionarilor/asociatilor. Aspectele de natura
strict tehnica ale acestor politici vor fi incredintate directorilor executivi. Viabilitatea sau
gradul de fezabilitate al proiectelor sau problemelor supuse spre analiza trebuie sa fie
aprobate de catre consiliu.
Consiliul trebuie sa defineasca politica generala, pe termen lung, mediu si scurt,
in care:
- sa cuprinda ca elemente constituente politicile de marketing, calitate, securitate,
protectia mediului, productie, resurse umane, etc.;
- sa stabileasca obiectivele generale la nivelul organizatiei, pentrui realizarea
politicilor si sa monitorizeze defalcarea pe compartimente, la nivelurile relevante de
autoritate;
- sa stabileasca planuri de actiune pentru realizarea obiectivelor identificate;
- sa asigure dezvoltarea si imbunatatirea continua a performantelor organizatiei.

Codul de etica

7
Prin grija administratorilor, fiecare societate comerciala ar trebui sa aiba propriul
cod de etica, a carui implementare se va face in aceeasi maniera cu celelalte practici de
conducere corporativa. Codul se va baza pe urmatoarele criterii:
- este adaptat normelor de conduita corporativa din prezentul Cod si normelor de
conduita a angajatilor;
- este unanim acceptat si aprobat de consiliu;
- este detaliat astfel incat sa cuprinda reguli de conduita pentru toti angajatii
societatii.

Rolul directorilor executivi


A. Directorii executivi sunt angajati ai societatii. Prin delegare de competenta,
directorii executivi vor indeplini deciziile consiliului de administratie, in conformitate cu
obiectivele si planificarea strategica a societatii. In acest sens si in conformitate cu
atributiile stabilite prin decizie de consiliul de administratie, directorii executivi pot
organiza, planifica, coordona, controla si decide numai in activitatea ce le-a fost
incredintata, asa cum pot analiza, elabora si supune consiliului de administratie
propuneri, programe si proiecte conform obiectivelor si planificarii strategice a societatii
sau imbunatatirii activitatii acesteia. In toate cazurile, atributiile si responsabilitatile
directorilor executivi vor fi stabilite de catre consiliul de administratie.

Remunerarea administratorilor
A. Membrii consiliului de administratie vor primi o indemnizatie lunara si
tantieme. Cuantumul valoric al indemnizatiei si al tantiemelor se negociaza intre
reprezentantul actionarilor si membrii consiliului de admnistratie. Tantiemele se acorda
numai in functie de fiecare prezenta la sedintele consiliului si de situatia financiara a
societatii. La societatile comerciale din categoria intreprinderilor mici si mijlocii nu se
recomanda utilizarea tantiemelor. De asemenea, utilizarea indemnzatiilor de sedinta nu se
recomanda la societatile din categoria intreprinderilor mari la care statul este actionar.
Obs: se solicita eliminarea textului, deoarece constituie o discriminare nejustificata.
B. Veniturile anuale ale membrilor consiliului de administratie vor fi facute
publice printr-o informare detaliata, oferind cifre separate pentru fiecare dintre categoriile
de plati - indemnizatii, tantieme, beneficii, prime.

8
Comunicare si Transparenta

A. Consiliul de administratie prezinta actionarilor, creditorilor, finantatorilor,


clientilor un raport financiar cat mai complet, iar calitatea informatiilor trebuie sa se
bazeze pe promtitudine si obiectivitate.
B. La intocmirea rapoartelor anuale sau semestriale, trebuie sa se tina cont de
impactul deciziilor privind compania asupra angazatilor,precum si de protectia mediului
inconjurator
C. In orice raport administratorii trebuie sa respecte caracterul de transparenta,
obiectivitate si substantialitate a informatiilor prezentate.

Rapoartele administratorilor catre actionari


A. Administratorii trebuie sa prezinte actionarilor, intruniti in sedinta ordinara sau
extraordinara, un raport care sa contina urmatoarele:
- situatia financiara intocmita in conformitate cu normele si practicile contabile in
vigoare in Romania, certificata deauditori interni si de un auditor extern, dupa caz.
- destinatia fondurilor obtinute de la public prin emiterea de noi actiuni sau
obligatiuni, respectiv suma care a fost utilizata pana la sfarsitul anului fiscal, unde si cand
si sub ce forma au fost investite fondurile reziduale, daca acestea au existat. Aceste
informatii detaliate vor fi inregistrate in bilantul companiei ca anexa la situatiile
contabile;
- o prezentare detaliata a datoriilor societatii, separat de bilantul contabil;
- o evaluare a pietei;
- raportul cu privire la gradul de eficienta a controlului financiar intern;
- raportul cu privire la gradul de eficienta a reglementarilor interne de organizare
a societatii;
- raportul de activitate al directorilor executivi;
- abateri de la Codul de Guvernanta Corporativa.
Procesele verbale ale sedintelor CA care au pe ordinea de zi competente delegate de
AGA, trebuie puse la dispozitia actionarilor si facute publice in aceleasi conditii ca si
AGA.Copii dupa aceste procese verbale vor fi puse la dispozitia actionarilor pe cheltuiala
lor.Valoarea acestor copii nu va putea depasi costul multiplicarii lor.

9
Furnizarea catre actionari a urmatoarelor tipuri de rapoarte

a. Rapoarte curente privind evenimentele importante din viata societatii cu impact


asupra pretului actiunilor. Aceste rapoarte se vor da in maxim 2 zile de la producerea
evenimentului. Un accent special trebuie pus pe raportarile privind tranzactiile societatii
comerciale cu administratorii, actionarii, conducerea executiva a societatii si alte
persoane afiliate. Rapoartele asupra acestor tranzactii trebuie sa contina partile
contractului, obiectul contractului, valoarea tranzactiei, gajuri implicate, durata, penalitati
si orice alte informatii semnificative. Informatiile privind acest tip de tranzactii nu vor
putea fi catalogate drept inforamtii confidentiale.
b. Rapoarte periodice: trimestriale pentru trimestru I si III, semstriale si anuale.
Acestea vor trebui sa fie intocmite conform standardelor internationale de contabilitate sa
contina note explicative asupra operatiunilor din gestiune si prognoze asupra activitatii
viitoare a societatii precum si un plan de afaceri. Rapoartele semestriale si anuale vor fi
vizate de catre auditorul intern si auditorul extern
c. Rapoarte speciale. Se vor intocmi de catre administratori siauditori interni la
solicitarea actionarilor seminificativi de investigare a unor anumite operatiuni din
gestiune, cel mult o data pe trimestru
· Actionarilor trebuie sa li se puna la dispozitie cu cel putin 15 zile calendaristice
toate documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi, continand informatii complete
si relevante
· Actionarii trebuie sa aiba dreptul sa introduca puncte pe ordinea de zi, iar
procedura de desfasurare a Adunarii trebuie sa asigure o dezbatere reala a tuturor
punctelor incluse pe ordinea de zi
B. La solicitarea scrisa a actionarilor, administratorii sunt obligati sa intocmeasca
rapoarte financiare intermediare, ori sa furnizeze informatii suplimentare in interesul
acestora. De asemenea, administratorii sunt obligati sa furnizeze informatii actionarilor,
fara cererea expresa a acestora, ori de cate ori, la cererea unui actionar sau a mai multor
actionari, se solicita majorarea capitalului social prin aport in natura.
- raport privind membrii familiei administratorilor sau directorilor executivi
(inclusiv ai administratorilor sau directorilor de filiale sau sucursale) care sunt in relatii
de afaceri cu societatea ( de exemplu, in calitate de furnizori sau distribuitori);

10
- raport trecut in registrul consiliului de administratie privind interesele urmarite
de administratori sau directorul general cu privire la fiecare contract incheiat de societate
cu un tert – societate comerciala, investitor. Acest raport poate evidentia eventualele
conflicte de interese. El, poate fi consultat de catre orice actionar al societatii, dar trebuie
adus si la cunostinta celorlalti actionari, pentru a se asigura informarea nedescriminatorie
a tuturor actionarilor cu privire la aspectele importante;
- raport privind imprumuturile acordate administratorilor sau directorilor
executivi, daca societatea desfasoara activitati bancare, ori garantii acordate de societate
unui creditor sau finantator, in calitate de fidejusor, pentru un administrator sau director
executiv, daca societatea nu desfasoara activitati bancare;
- raport privind cheltuielile suportate de societate cu administratorii sau directorii
executivi pentru locuinta, asistenta medicala, pregatire profesionala, deplasari in
strainatate, utilizare automobil, case de vacanta etc.
- declaratii de venit si alte surse de castig.
Rapoartele care trebuie puse la dispozitia consiliului de catre directorii executivi
ai societatii in intervalul dintre adunarile generale ale actionarilor
Informatiile esentiale care trebuie sa fie raportate si puse la dispozitia consiliului trebuie
sa includa:
- planurile de activitate si bugetele anuale, precum si planurile de actiune pe
termen lung, revizuite la zi;
- situatia fondurilor de capital, a fortei de munca si a bugetului de cheltuieli;
- rezultatele trimestriale si semestriale obtinute de societate in ansamblu si separat
pe sectii sau sectoare de activitate;
- rapoartele de audit, inclusiv posibile cazuri de frauda sau abateri semnificative;
- comunicari primite de la autoritatile fiscale privind constatarea si punerea sub
urmarire pentru contraventii fiscale;
- incidente sau pericole de accidente grave, scurgeri de substante toxice sau
poluante;
- neefectuarea la timp a platilor catre clientii societatii, creditori – persoane
particulare sau catre stat;
- neincasarea creantelor sau incasarile restante pentru bunurile livrate sau
serviciile prestate de catre societate;

11
- reclamatii privind fiabilitatea produselor fabricate de societate sau de calitatea
serviciilor prestate de societate, daca sunt destul de relevante;
- orice hotarare a consiliului sau a unui director, sef de sectie sau a unei alte
persoane cu functie de decizie care a generat restrictii asupra activitatii societatii, fie a
influentat in mod nefavorabil o alta societate, cu posibile repercusiuni asupra societatii;
- propuneri privind incheierea unor contracte de asociere sau colaborare cu un
tert;
- imbunatatirea politicii de marketing a societatii;
- tranzactii care implica plati substantiale catre clienti, ori furnizori, plata in contul
actiunilor achizitionate sau plati pentru achizitia de brevete sau de copyright;
- conflicte de munca si propuneri de solutionare a acestora;
- solutii cu privire la acoperirea riscului financiar prin clauze contractuale sau
operatiuni de bursa.
Orice informatie se transmite catre actionar cu obligatia de pastrare a
confidentialitatii, in special asupra brevetelor, asupra noilor tehnologii si produse de
piata, asupra obiectivelor noi ale politicii de marketing, asupra situatiilor financiare
intermediare, precum si asupra tuturor tranzactiilor pe care societatea le incheie, inclusiv
cu privire la identitatea partilor contractante.

Tratamentul egal al actionarilor

· Convocarea sa se faca prin intermediul unui ziar de circulatie nationala si larg


tiraj si prin departamentul de informare al pietei pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare ale emitentului respectiv
· Convocatorul trebuie sa contina locul Adunarii Generale (obligatoriu pe
teritoriul Romaniei), data si ora Adunarii, si ordinea de zi
· Accesul actionarilor persoane fizice se va face pe baza actului de identitate, iar al
celor persoane juridice pe baza unei procuri
· Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa primeasca dividende este data
stabilita pentru determinarea actionarilor cu drept de vot in adunarea generala care
fixeaza dividendul.

12
· Sunt interzise aporturile in natura la majorarea capitalului social al societatilor
detinute public. Adunarea generala nu va putea, sub nici un motiv, sa suspende ridice
actionarilor dreptul de preemptiune. Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar
vor trebui platite integral la data subscrierii acestora.

Controlul financiar al activitatii administratorilor.

Cerinte minime obligatorii pentru administratori si directori executivi.


Pentru o administrare prudenta a societatii, administratorii si directorii executivi sunt
obligati sa stabileasca si sa verifice permanent:
i) expunerea maxima fata de un singur debitor, exprimata procentual, ca raport
între valoarea totala a acesteia si nivelul fondurilor proprii ale societatii;
ii) nivelul minim de lichiditate, determinat in functie de scadentele creantelor ce
urmeaza a fi incasate si scadentele debitelor angajate fata de clienti, creditori sau
investitori;
iii) nivelul cheltuielilor lunare atat pentru societatea mama, precum si pentru
filiale, sucursale, agentii;
iv) nivelul la care societatea se poate angaja pentru a achizitiona echipamente sau
instalatii, ori actiuni sau obligatiuni emise de o alta societate.

13