Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L.

Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

FIŞA DISCIPLINEI „MONTAJ ȘI SUNET DE FILM”

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Nationala de Artă Teatrală și Cinematografică
”I.L.Caragiale” – București
1.2 Facultatea Film
1.3 Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj, Animație
1.4 Domeniul de studii Cinematografie şi media
1.5 Ciclul de studii Licență (Ciclul I)
1.6 Programul de studii/Calificarea Regie de Film și TV / Imagine de Film și TV / Comunicare
Audiovizuală: Scenaristică

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Montaj și sunet de film
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Ciocâltei Mircea
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II 2.5 1 2.6 Tipul de Examen 2.7 Regimul Ob.
Semestrul evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 1 3.3 seminar/Lp 1
curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 14 3.6 seminar/Lp 14
curs
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 12
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi................................... -
3.7 Total ore studiu individual 8
3.9 Total ore pe semestru 28
3. 10 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de  Nu este cazul
curriculum
4.2 de  Nu este cazul
competenţe
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a  Infrastructura necesară: Laptop cu conexiune DVI / HDMI, program editare
cursului Final Cut, Avid si Premiere, conectare audio stereo - 2.0 , acces la arhiva de
filme aflată pe serverul școlii
5.2. de desfășurare a  Infrastructura necesară: Laptop cu conexiune DVI / HDMI, program editare
seminarului/laboratorului Final Cut, Avid si Premiere, conectare audio stereo - 2.0 , acces la arhiva de
filme aflată pe serverul școlii

6. Competenţele specifice acumulate

- Introducerea cursanților în percepția și înțelegerea dramaturgiei narative prin proiecții ale


unor fragmente de filme
- Familiarizarea cursanților cu funcțiile estetice ale montajului unui film de animație;
- Înțelegerea rolului unui (eventual) film editor în crearea unui film de animație
Familiarizarea cursanților cu noțiuni și termeni specifici procesului de produc ție și post
Competenţe profesionale

-
producție a montajului de film și utilizați ca limbaj de specialitate standard, la nivel
național și internațional;
- Înțelegerea aplicată a importanței elementului vizual din punct de vedere dramaturgic în
etapa de realizare a scenariului unei producții cinematografice
- Înțelegerea aplicată a importanței elementului vizual din punct de vedere dramaturgic și
logistic în etapa de preproducție (pregătiri montaj video , design de sunet , grafică,
probleme curente și preîntâmpinarea acestora);
- Înțelegerea aplicată a importanței elementului vizual din punct de vedere dramaturgic și
logistic în etapa de producție
- Înțelegerea aplicată a work-flow-ului de producție și post producție de montaj și a
relațiilor interdisciplinare dintre departamentele de creație (montaj, sunet, grafică)
în realizarea unui film de animație

Capacitate de inițiativă, atitudine și acțiune asertivă în interesul echipei de filmare ;


transversaleCompetenţe

-
- Capacitatea de a analiza situații și de a lua decizii oportune și viabile în situații de criză;
- Gestionarea inteligentă a conflictelor;
- Capacitatea de a asuma responsabilități;
- Abilitatea și competența muncii în echipă;
- Cunoașterea și înțelegerea rolului și funcțiilor celorlalte compartimente de lucru din
interiorul unei echipe de filmare a unui film de animație;
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei - Familiarizarea cursanţilor cu elementele de limbaj audiovizual și
asimilarea acestora în comunicarea cu studenții departamenului
de Multimedia: Sunet, Montaj, Animație
- Asumarea importanței elementului vizual în dramaturgia unui
film de animație
- Însușirea limbajului de specialitate;
- Crearea deprinderilor practice.

7.2 Obiectivele specifice


- Dobândirea capacității de a selecta, distinge, defini, înțelege și
analiza critic atât spațiul vizual real, cât și cel imaginat într-un
montaj predefinit, specific în mare măsură filmului de animație
- Înțelegerea diferitelor moduri de a capta imaginea
- Înțelegerea tehnicilor de captare și modificare / manipulare a
elementului vizual în scopul de a crea și transmite informație
prin montaj;
- Familiarizarea cu noţiunile specifice captării si editării
montajului de film . Ele se constituie într-o etapă pregătitoare
abilității de a construi vizual în perspectiva filmului de animație
- Exercițiile practic sunt îndreptare spre deprinderea practică a
studenţilor cu aparatura necesară editarii (în limitele tehnologiei
aprobate la nivelul anului II sau a unor capacități personale).
Ansamblul temelor şi exerciţiilor practice au ca obiectiv fixarea
unui limbaj profesional comun, înţelegerea rafinamentelor
expresive şi a servituţiilor tehnice pe care echipamentele le pot
oferi, formarea de criterii estetice pentru analiză şi realizarea
unui film de animație.

8. Conţinuturi
Metode de predare
8. 1 Curs / Lucrări practice LUCRĂRI PRACTICE
CURS
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

1. Principiile montajului de film – obiectele sale de lucru - Dezbateri interactive pe


(introducere) baza unor exemple
2. Modalitățile de acțiune dramaturgică ale montajului practice realizate de
3. Definitia „lărgita” a montajului profesor; Exerciții și teme
4. Funcțiile montajului – perspectiva empirica practice realizate de
5. Funcțiile montajului – o descriere mai sistematica cursanți (la curs sau în
6. Ideologiile montajului afara cursului).
7. Montajul de Film și TV – work-flow specific în Dezbaterile, exemplele,
realizarea unui montaj pentru un film de animație exercițiile și temele vor fi
(introducere) aplicate pentru fiecare
8. Etapele tehnologice de realizare a unei producții aferente seminar în parte, în
unui film de animație din perspectiva montajului de film: funcție de tematică.
- Etapa de dezvoltare; importanța montajului în
procesul de elaborare a unui scenariu;
9. .Etapele tehnologice de realizare a unei producții
audiovizuale din perspectiva montajului de film:
- Etapa de pre-producție; considerente necesare în
vederea pregătirii corespunzătoare pentru captarea
în condiții optime a imaginii (format digital ales în
raport cu tehnica de animație)
10 - 11. Montajul de film (echipamente, tehnici, situații,
probleme, soluții) – Partea a I-a:
- Etapa de producție; Echipa de montaj si pregatirea
cadrului de lucru in timpul filmarii si stabilirea
graduala a operatiunilor tehnice
11. Montajul de film (echipamente, tehnici, situații,
probleme, soluții) – Partea a II-a:
- Etapa de producție – work-flow necesar dupa
fiecare zi de filmare și pregatirea materialului brut
pt a fi gata de editare
12. Montajul de film de animație (echipamente, tehnici,
situații, probleme, soluții) – necesitatea și funționalitatea
unui storyboard în această etapă de lucru – analiza
acestei teme individuale pe soluțiile propuse de fiecare
student
13. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic,
echipamente, tehnici, situații, probleme, soluții) –
exemplificarea se va face cu un material brut, filmat
anterior și găsirea unor soluții de construcție narativă –
analiza lor din punct de vedere dramaturgic

14. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic,


echipamente, tehnici, situații, probleme, soluții)
Sinteză a principiilor estetice, a etapelor de lucru
practice, o trecere în revistă a tehnicilor de lucru în
animație și adecvarea (ce rol joacă, în ce mod se aplică)
montajului la fiecare tehnică
Bibliografie
Cinematografia ca arta – Guido Aristarco, Meridiane, 1965
Utopia cinematografica – Guido Aristarco, Meridiane, 1992
Un praxis al cinematografului – Noel Burch, Meridiane,
2001
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

Estetica filmului – J Aumont, A Bergala, M Marie, M


Vernet – Idea Design & Print, Cluj, 2007
Andrei Gorzo – Lucruri care nu pot fi spuse altfel,
Humanitas, 2012
Gramatica filmului – Daniel Arijon, Oscar Print, 2013

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se predă în facultăți de prestigiu din Europa sau
Statele Unite ale Americii (London Film School, NTFS, NYU, UCLA, AFI) și propune abordări ale
materiei din perspectiva interdisciplinară precum și soluții estetice la problematica actuală a
abordării montajului în cadrul unui produs audiovizual (particular, film de animație) și a rela ției de
colaborare în echipă;
 Temele lucrărilor practice vor pune în valoare abilitățile de comunicare ale realizatorului cu celelalte
departamente de creație în procesul de realizare al unui film de animație

10. Evaluare
10.3
Ponder
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare e din
nota
finală
- Prezență 70%
10.4 Curs
Prezența și participarea activă la 30%
10.5 Lucrări practice lucrări practice
Verificare scrisă și practică (orală)
10.6 Standard minim de performanţă
 Prezența la lucrări practice min. 40%
 Participarea activă la lucrări practice de parcurs
 Dobândirea notei minime 5 la examenul practic de final de semestru în baza informațiilor dobândite
la cursuri

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

....................... ............................................. .............................................

Data avizării în catedră Semnătura şefului catedrei

....................... .............................................

S-ar putea să vă placă și