Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L.

Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

FIŞA DISCIPLINEI „MONTAJ ȘI SUNET DE FILM”

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Nationala de Artă Teatrală și Cinematografică
”I.L.Caragiale” – București
1.2 Facultatea Film
1.3 Departamentul Multimedia: Sunet, Montaj, Animație
1.4 Domeniul de studii Cinematografie şi media
1.5 Ciclul de studii Licență (Ciclul I)
1.6 Programul de studii/Calificarea Regie de Film și TV / Imagine de Film și TV / Comunicare
Audiovizuală: Scenaristică

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Montaj și Sunet de film
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Ciocâltei Mircea
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II 2.5 2 2.6 Tipul de Examen 2.7 Regimul Ob.
Semestrul evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care: 3.2 - 3.3 seminar/Lp 1
curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care: 3.5 - 3.6 seminar/Lp 14
curs
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 4
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 12
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi................................... -
3.7 Total ore studiu individual 8
3.9 Total ore pe semestru 28
3. 10 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de  Nu este cazul
curriculum
4.2 de  Nu este cazul
competenţe
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a  Nu este cazul
cursului
5.2. de desfășurare a  Infrastructura necesară: Laptop cu conexiune DVI / HDMI, program editare
seminarului/laboratorului Final Cut, Avid si Premiere, conectare audio stereo - 2.0 , acces la arhiva de
filme aflata pe serverul scolii

6. Competenţele specifice acumulate

- Introducerea cursanților în percepția și înțelegerea dramaturgiei narative prin proiecții ale


unor fragmente de filme
- Familiarizarea cursanților cu funcțiile estetice ale montajului unui film de animație;
- Înțelegerea rolului unui (eventual) film editor în crearea unui film de animație
Competenţe profesionale

- Familiarizarea cursanților cu noțiuni și termeni specifici procesului de produc ție și post


producție a montajului de film și utilizați ca limbaj de specialitate standard, la nivel
național și internațional;
- Înțelegerea aplicată a importanței elementului vizual din punct de vedere dramaturgic în
etapa de realizare a scenariului unei producții cinematografice
- Înțelegerea aplicată a importanței elementului vizual din punct de vedere dramaturgic și
logistic în etapa de preproducție (pregătiri montaj video , design de sunet , grafică,
probleme curente și preîntâmpinarea acestora);
- Înțelegerea aplicată a importanței elementului vizual din punct de vedere dramaturgic și
logistic în etapa de producție
- Înțelegerea aplicată a work-flow-ului de producție și post producție de montaj și a relațiilor
interdisciplinare dintre departamentele de creație (montaj, sunet, grafică) în realizarea unui
film de animație
transversaleCompetenţe

- Capacitate de inițiativă, atitudine și acțiune asertivă în interesul echipei de filmare ;


- Capacitatea de a analiza situații și de a lua decizii oportune și viabile în situații de criză;
- Gestionarea inteligentă a conflictelor;
- Capacitatea de a asuma responsabilități;
- Abilitatea și competența muncii în echipă;
- Cunoașterea și înțelegerea rolului și funcțiilor celorlalte meserii din interiorul unei echipe
de filmare a unui film de animație;
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei - Familiarizarea cursanţilor cu elementele de limbaj audiovizual și
asimilarea acestora în comunicarea cu studenții departamenului
de Multimedia: Sunet, Montaj, Grafică
- Asumarea importanței elementului vizual în dramaturgia unui
film de animație
- Însușirea limbajului de specialitate;
- Crearea deprinderilor practice.

7.2 Obiectivele specifice - Dobândirea capacității de a selecta, distinge, defini, înțelege și


analiza critic atât spațiul vizual real, cât și cel imaginat într-un
montaj predefinit, specific în mare măsură filmului de animație
- Înțelegerea diferitelor moduri de a capta imaginea
- Înțelegerea tehnicilor de captare și modificare / manipulare a
elementului vizual în scopul de a crea și transmite informație
prin montaj;
- Familiarizarea cu noţiunile specifice captării si editării
montajului de film . Ele se constituie într-o etapă pregătitoare
abilității de a construi vizual în perspectiva filmului de animație
- Exercițiile practic sunt îndreptare spre deprinderea practică a
studenţilor cu aparatura necesară editarii (în limitele tehnologiei
aprobate la nivelul anului II sau a unor capacități personale).
Ansamblul temelor şi exerciţiilor practice au ca obiectiv fixarea
unui limbaj profesional comun, înţelegerea rafinamentelor
expresive şi a servituţiilor tehnice pe care echipamentele le pot
oferi, formarea de criterii estetice pentru analiză şi realizarea
unui film de animație.

8. Conţinuturi
Metode de predare
8. 1 Curs / Lucrări practice LUCRĂRI PRACTICE
CURS
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

1. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic, - Dezbateri interactive pe


echipamente, tehnici, situații, probleme, soluții) – Partea baza unor exemple
III-a: practice realizate de
- Tehnici de editare a dialogului între două sau mai profesor și teme practice
multe personaje realizate de cursanți.
- Montajul in cadru, scenele de actiune
2. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic,
echipamente, tehnici, situații, probleme, soluții) – Partea
IV-a:
- Cadrul, miscarea, puctuatia vizuala
3. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic,
echipamente, tehnici, situații, probleme, soluții) – Partea
V-a:
- Tipuri de secvente, diferite tipuri de montaj
4. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic,
echipamente, tehnici, situații, probleme, soluții) – Partea
VI-a:
- Construcții narative – flashback, discontinuitate
narativă
5. Montajul de film și editarea sunetului de film
(estetică, rol dramaturgic, echipamente, tehnici, situații,
probleme, soluții) – Partea VII-a:
- Propuneri de elemente de coloană sonoră pe structuri
deja montate (filme de animație de 2 – 3 min) în variante
personalizate
6. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic,
echipamente, tehnici, situații, probleme, soluții) – Partea
VIII-a:
- structuri vizuale – povestiri în imagini statice –
ilustrate cu componente sonore ce vor trebui să dicteze
ritmul narațiunii
2. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic, echipamente,
tehnici, situații, probleme, soluții) – Partea IX-a:
1 Fragmentarea prin elipse nedefinite a unor secv
de actiune, fragmentarea dialogului
3. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic,
echipamente, tehnici, situații, probleme, soluții) – Partea
X-a:
2 Cinematografia, limba sau limbaj, notiunea de
cod in semiologie si codurile specifice domeniului
cinematografic
4. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic, echipamente,
tehnici, situații, probleme, soluții) – Partea XI-a:
3 Cinematograful narativ, coduri narative, functii
si personaje
5. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic, metode și
modalități de modificare / manipulare a imaginii în scop
dramaturgic) – Partea I-a
6. Montajul de film (estetică, rol dramaturgic, metode și
modalități de modificare / manipulare aimaginii în scop
dramaturgic) – Partea a II-a
7. Postproductia montajului de film (estetică, rol
dramaturgic, echipamente, tehnici, situații, probleme,
soluții) partea I-a
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

8. Postproductia montajului de film și(estetică, rol


dramaturgic, echipamente, tehnici, situații, probleme,
soluții) partea a II-a
9. Sinteza parcursului teoretic și practic în elaborarea și
realizarea unui film de animație.
Bibliografie
Cinematografia ca arta – Guido Aristarco, Meridiane, 1965
Utopia cinematografica – Guido Aristarco, Meridiane, 1992
Un praxis al cinematografului – Noel Burch, Meridiane,
2001
Estetica filmului – J Aumont, A Bergala, M Marie, M
Vernet – Idea Design &; Print, Cluj, 2007
Andrei Gorzo – Lucruri care nu pot fi spuse altfel,
Humanitas, 2012
Gramatica filmului – Daniel Arijon, Oscar Print, 2013

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se predă în facultăți de prestigiu din Europa sau
Statele Unite ale Americii (London Film School, NTFS, NYU, UCLA, AFI) și propune abordări ale
materiei din perspectiva interdisciplinară precum și soluții estetice la problematica actuală a
abordării sunetului în cadrul unui produs audiovizual și a relației de colaborare în echipă;
 Temele lucrărilor practice vor pune în valoare abilitățile de comunicare ale realizatorului cu celelalte
departamente de creație în procesul de realizare al unui film de animație

10. Evaluare
10.3
Ponder
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare e din
nota
finală
- Prezență 70,00%
10.4 Curs
Prezența și participarea activă la 30,00%
10.5 Lucrări practice lucrări practice
Verificare scrisă și practică (orală)
10.6 Standard minim de performanţă
 Prezența la seminar min. 40%
 Participarea activă la seminarii
 Dobândirea notei minime 5 la examenul practic de final de semestru în baza informațiilor dobândite
la cursuri
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale
strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, România
021 252 7457 021 252 5881 rector@unatc.ro www.unatc.ro

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

....................... ............................................. .............................................

Data avizării în catedră Semnătura şefului catedrei

....................... .............................................

S-ar putea să vă placă și