Sunteți pe pagina 1din 12

Nr.

5 din 10/08/2020

UPDATE JURIDIC
Noutăți juridice și informații pe înțelesul tuturor

Publicație săptămânală a blogului startlawyers.com

Noutăți legislative
Conținut
Acte publicate în Monitorul Oficial în să ptă mâ na 03/08-
09/08.
➔ Noutăți legislative
Am selectat pentru dvs. cele mai importante acte normative
➔ Protecția datelor
cu impact în urmă toarele domenii:
 Listele de
susținători și GDPR
• Să nă tate
➔ Angajatori
• Asigură ri sociale  Sancțiuni noi
conform Legii nr.
• Relații de muncă
167/2020
• Programe naționale finanțate din fonduri europene
➔ Dicționar juridic
• Evidența persoanelor
 Hărțuirea morală la
• Educație locul de muncă
• Locuințe
• Financiar-fiscal
Nr. 5 din 10/08/2020

Sănătate Asigurări sociale


ORDIN nr. 1.312/250/2020 privind ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 126 din 31
organizarea și funcționarea structurii de iulie 2020 pentru modificarea Ordonanței
management al calității serviciilor de de urgență a Guvernului nr. 158/2005
sănătate în cadrul unităților sanitare cu privind concediile și indemnizațiile de
paturi și serviciilor de ambulanță, în asigurări sociale de sănătate și instituirea
procesul de implementare a sistemului de unor măsuri privind indemnizațiile de
management al calității serviciilor de asigurări sociale de sănătate
sănătate și siguranței pacientului MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 3 august
MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 3 august 2020
2020
http://legislatie.just.ro/Public/
http://legislatie.just.ro/Public/ DetaliiDocument/228626
DetaliiDocument/228610
Modifică rile privesc:
Prin acest act normativ se înființează și • dreptul la concediu și indemnizație
funcționează structura de management al pentru incapacitate temporară de
calită ții serviciilor de să nă tate. Aceasta muncă , fă ră îndeplinirea condiției de
funcționează la nivelul unită ților sanitare cu stagiu de asigurare, este acordat
paturi și serviciilor de ambulanță (unită ți persoanelor asigurate prevă zute la art. 1
sanitare) și se află în subordinea alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 158/2005 și
conducă torului unită ților respective. în cazul bolilor infectocontagioase
pentru care se impune mă sura izolă rii
Rolul structurii de management al calită ții prevă zută la art. 8 alin. (1) din Legea nr.
constă în planificarea, organizarea, 136/2020 privind instituirea unor
coordonarea, îndrumarea metodologică și mă suri în domeniul să nă tă ții publice în
monitorizarea activită ților privind asigurarea situații de risc epidemiologic și biologic;
și îmbună tă țirea continuă a calită ții serviciilor • precizarea că angajatorul nu suportă
de să nă tate și siguranței pacientului. plata indemnizațiilor pentru
incapacitate temporară de în cazul
Actul normativ mai cuprinde prevederi concediilor medicale acordate
referitoare la: persoanelor asigurate pentru care a fost
• activită țile principale ale structurii de instituită mă sura izolă rii, potrivit Legii
management; nr. 136/2020, acestea fiind suportate
• organizarea și funcționarea acesteia; din bugetul Fondului național unic de
• schimbarea denumirii și reorganizarea asigură ri sociale de să nă tate;
vechilor structuri înființate și organizate • introducerea unei prevederi conform
în baza Ordinului ministrului sănă tă ții că reia concediile și indemnizațiile
nr. 975/2012 privind organizarea pentru incapacitate temporară de
structurii de management al calită ții muncă determinată de bolile
serviciilor medicale în cadrul unită ților infectocontagioase pentru care se
sanitare cu paturi din rețeaua instituie mă sura izolă rii, potrivit legii, se
Ministerului Să nă tă ții și a autorită ților acordă pâ nă la data confirmă rii
administrației publice locale; persoanei ca fiind vindecată pe baza
• reîncadrarea personalului din vechile examină rilor clinice și paraclinice sau a
structuri; recomandă rii medicului care constată că
• abrogarea Ordinului ministrului riscul de transmitere a bolii nu mai
să nă tă ții nr. 975/2012. există ;
Nr. 5 din 10/08/2020

• s-a introdus prevederea conform că reia epidemiologic și biologic și ale Ordonanței de


concediul și indemnizația pentru urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată
carantină se acordă persoanelor cu modifică ri și completă ri prin Legea nr.
asigurate în condițiile art. 20 din Legea 399/2006.
nr. 136/2020;
• reglementarea situației persoanelor Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
asigurate pentru care s-a dispus mă sura 158/2005 privind concediile și indemnizațiile
izolă rii, în condițiile Legii nr. 136/2020 de asigură ri sociale de să nă tate se va republica
– acestea vor primi certificatele de în Monitorul Oficial al Româ niei, Partea I,
concediu medical de la medicii curanți dâ ndu-se textelor o nouă numerotare.
care le-au luat în evidență . În aceste
cazuri, durata concediilor medicale este Relații de muncă
stabilită de că tre medicii curanți, în LEGE nr. 167 din 7 august 2020 pentru
funcție de evoluția bolii; modificarea și completarea Ordonanței
• modificarea cuantumului brut lunar al Guvernului nr. 137/2000 privind
indemnizației pentru carantină sau prevenirea și sancționarea tuturor
izolare de la 75% la 100% din baza de formelor de discriminare, precum și pentru
calcul stabilită conform art. 10 și se completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002
suportă integral din bugetul Fondului privind egalitatea de șanse și de tratament
național unic de asigură ri sociale de între femei și bărbați
să nă tate, potrivit art. 20 alin. (7) din MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 7 august
Legea nr. 136/2020; 2020
• introducerea mă surii izolă rii printre http://legislatie.just.ro/Public/
situațiile în care durata zilelor de DetaliiDocument/228723
concediu nu diminuează numă rul zilelor
de concediu medical acordate unui Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind
asigurat pentru celelalte afecțiuni. prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, se modifică și se completează
Ordonanța mai prevede și o derogare de la astfel:
prevederile art. 38 din Ordonanța de urgență a • sunt introduse prevederi referitoare la
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și hă rțuirea morală la locul de muncă –
indemnizațiile de asigură ri sociale de să nă tate, este definită noțiunea de hă rțuire
conform că reia, începâ nd cu veniturile morală la locul de muncă , sunt
aferente lunii iulie 2020, instituțiile și menționate formele de manifestare ale
autoritățile publice, astfel cum sunt definite acesteia, se prevede că stresul și
la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. epuizarea fizică intră sub incidența
500/2002 privind finanțele publice, indiferent hă rțuirii morale la locul de muncă și că
de sistemul de finanțare și de subordonare, angajații care săvâ rșesc acte sau fapte de
inclusiv activită țile finanțate integral din hă rțuire morală la locul de muncă
venituri proprii, înființate pe lâ ngă instituțiile ră spund disciplinar, în condițiile legii și
publice, suportă integral indemnizațiile de ale regulamentului intern al
asigurări sociale de sănătate aferente angajatorului;
certificatelor de concediu medical pentru • se introduce obligația angajatorului de a
carantină sau izolare de care beneficiază lua orice mă suri necesare în scopul
personalul propriu, ca urmare a unei prevenirii și combaterii actelor de
suspiciuni de infectare/infectare cu COVID-19, hă rțuire morală la locul de muncă ,
acordate potrivit dispozițiilor Legii nr. inclusiv prin prevederea în
136/2020 privind instituirea unor mă suri în regulamentul intern al unită ții de
domeniul să nă tă ții publice în situații de risc sancțiuni disciplinare pentru angajații
Nr. 5 din 10/08/2020

care săvâ rșesc acte sau fapte de hă rțuire la data soluționă rii petiției de că tre
morală la locul de muncă ; Consiliu.
• se prevede că intenția de a prejudicia
prin acte sau fapte de hă rțuire morală la Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse
locul de muncă nu trebuie dovedită ; și de tratament între femei și bă rbați este
• se introduce sancționarea hă rțuirii completată prin introducerea unui nou alineat
morale la locul de muncă săvâ rșită de al art. 6, alineatul (1^2), care interzice expres
că tre un angajat, aceasta fiind hă rțuirea morală la locul de muncă pe criteriul
contravenție, și se pedepsește cu de sex.
amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;
• în cazul angajatorului constituie Actele normative modificate se vor republica,
contravenție și se sancționează cu dâ ndu-se textelor o nouă numerotare.
amendă :
◦ neîndeplinirea de că tre angajator a Programe naționale finanțate din fonduri
obligațiilor de a lua orice mă suri europene
necesare în scopul prevenirii și HOTĂRÂRE nr. 595 din 31 iulie 2020
combaterii actelor de hă rțuire privind aprobarea Programului național
morală la locul de muncă , inclusiv Sprijin pentru înființarea de întreprinderi
prin prevederea în regulamentul sociale în mediul rural, finanțat în cadrul
intern al unită ții de sancțiuni Programului operațional Capital uman
disciplinare pentru angajații care 2014-2020
săvâ rșesc acte sau fapte de hă rțuire MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 3 august
morală la locul de muncă – amenda 2020
aplicabilă este de la 30.000 lei la
50.000 lei; http://legislatie.just.ro/Public/
◦ stabilirea de că tre angajator, în orice DetaliiDocument/228627
formă , de reguli sau mă suri interne
care să oblige, să determine sau să Programul național Sprijin pentru înființarea
îndemne angajații la săvâ rșirea de de întreprinderi sociale în mediul rural,
acte sau fapte de hă rțuire morală la finanțat în cadrul Programului operațional
locul de muncă . - amenda aplicabilă Capital uman 2014-2020 aprobat are ca
este de la 50.000 lei la 200.000 lei; obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacită ții
• sunt prevă zute soluțiile pe care le poate întreprinderilor de economie socială de a
dispune instanța de judecată , soluții pe funcționa într-o manieră autosustenabilă .
care le poate lua și Consiliul Național
pentru Combaterea Discrimină rii ori de Valoarea alocată este de 145.320 mii lei,
câ te ori va constata săvâ rșirea unei fapte echivalent a 30.000.000,00 euro la cursul
de hă rțuire morală la locul de muncă InfoEuro din luna iulie 2020, din care
(exceptâ nd obligarea angajatorului la contribuția Uniunii Europene este de 123.522
modificarea evidențelor disciplinare ale mii lei, echivalent a 25.500.000,00 euro,
angajatului); corespunzâ nd unui procent de 85%, iar
• se prevede că neaducerea de că tre contribuția națională este de 21.798 mii lei,
angajator la îndeplinire a mă surilor echivalent a 4.500.000,00 euro, corespunzâ nd
dispuse de că tre Consiliu constituie unui procent de 15%.
contravenție și se sancționează cu
amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei; Durata de implementare a Programului
• este abrogată prevederea privind național Sprijin pentru înființarea de
prescrierea sancțiunilor întreprinderi sociale în mediul rural este pâ nă
contravenționale în termen de 6 luni de la data de 31 decembrie 2023.
Nr. 5 din 10/08/2020

Beneficiarii eligibili sunt persoanele care ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 128 din 31
doresc să înființeze întreprinderi sociale. iulie 2020 privind unele măsuri pentru
aprobarea Programului național de
Actul normativ mai reglementează activită țile racordare a populației și clienților
eligibile, indicatorii de realizare ai noncasnici la sistemul inteligent de
Programului, finanțarea, controlul și distribuție a gazelor naturale
monitorizarea implementă rii. MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 4 august
2020
HOTĂRÂRE nr. 599 din 31 iulie 2020
privind aprobarea Programului național http://legislatie.just.ro/Public/
Competențe digitale pentru angajații din DetaliiDocument/228662
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii,
finanțat în cadrul Programului operațional Prin acest act normativ se aprobă Programul
Capital uman 2014-2020 național de racordare a populației și clienților
MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 4 august noncasnici la sistemul inteligent de distribuție
2020 a gazelor naturale.

http://legislatie.just.ro/Public/ Programul are drept obiectiv general


DetaliiDocument/228658 reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca
urmare a utiliză rii combustibilului solid pentru
Valoarea alocată în cadrul Programului asigurarea încă lzirii clă dirilor de locuit, a
operațional Capital uman 2014- 2020 este de asigură rii apei calde menajere, dar și a
96.880 mii lei, echivalentul a 20.000.000 euro, prepară rii hranei, precum și îmbună tă țirea
din care contribuția Uniunii Europene este de calită ții serviciului public de alimentare cu
82.348 mii lei, echivalentul a 17.000.000 euro, energie termică , dar și de utilizare a gazelor
corespunzâ nd unei contribuții a Uniunii naturale în procesele de producție sau
Europene de 85%, iar contribuția națională activitatea curentă de că tre clienții noncasnici.
este de 14.532 mii lei, echivalentul a 3.000.000
euro, corespunzâ nd unei contribuții naționale Valoarea contractelor de finanțare care se pot
de 15%. încheia în cadrul programului național pentru
perioada de programare 2021-2027 este în
Programul se implementează prin proiectele limita valorii apelului național care este egală
incluse la finanțare din fonduri europene de cu valoarea în lei a unei alocă ri de 968.000 mii
că tre Autoritatea de management pentru lei, la cursul de schimb din data aprobă rii prin
Programul operațional Capital uman 2014- ordin de că tre ministrul fondurilor europene a
2020. ghidului solicitantului.

Durata de implementare a Programului ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 31


național Competențe digitale pentru angajații iulie 2020 privind unele măsuri pentru
din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii acordarea de sprijin financiar din fonduri
este pâ nă la data de 31 decembrie 2023. externe nerambursabile, aferente
Programului operațional Competitivitate
Cheltuielile aferente implementă rii proiectelor 2014-2020, în contextul crizei provocate de
finanțate în cadrul Programului național COVID-19, precum și alte măsuri în
Competențe digitale pentru angajații din domeniul fondurilor europene
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii nu MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 6 august
intră sub incidența ajutorului de stat/de 2020
minimis.
Nr. 5 din 10/08/2020

http://legislatie.just.ro/Public/ operaționalizarea sistemului informatic


DetaliiDocument/228699 de emitere și punere în circulație a
documentelor electronice de identitate
Formele de sprijin din fonduri externe și rezidență ;
nerambursabile au ca beneficiari IMM-uri și • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
PFA-uri, și se referă la: 199/2000 privind înființarea Companiei
a) microgranturi acordate din fonduri Naționale „Imprimeria Națională“ – S.A.;
externe nerambursabile sub formă de • Legea nr. 95/2006 privind reforma în
sumă forfetară ; domeniul să nă tă ții;
b) granturi pentru capital de lucru • Legea nr. 248/2005 privind regimul
acordate sub formă de sumă forfetară și liberei circulații a cetă țenilor româ ni în
în procent din cifra de afaceri; stră ină tate;
c) granturi pentru investiții productive • Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și
acordate din fonduri externe combaterea violenței domestice.
nerambursabile în baza evaluă rii
proiectului de investiții depus. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
97/2005 privind evidența, domiciliul,
PFA-urile și cabinetele medicale individuale, reședința și actele de identitate ale cetă țenilor
beneficiază doar de microgranturile acordate româ ni
din fonduri externe nerambursabile sub formă Modifică rile și completă rile privesc:
de sumă forfetară . Micrograntul este un grant • completarea mă surilor pentru care
direct în valoare de 2.000 euro acordat sub organele judiciare trebuie să comunice
formă de sumă forfetară beneficiarilor de documente în vederea actualiză rii
ajutor de stat considerați vulnerabili la riscul datelor din R.N.E.P.; mă surile noi sunt:
de ră spâ ndire a virusului SARS-CoV-2. interdicția pă ră sirii teritoriului
Româ niei, mă sura dă rii în urmă rire,
Mai multe informații puteți gă si accesâ nd mă sura preventivă a controlului judiciar
linkul de mai sus. sau cea a controlului judiciar pe
cauțiune ori a arestului la domiciliu,
Evidența persoanelor pentru persoanele că utate pentru
LEGE nr. 162 din 3 august 2020 pentru participare la proceduri judiciare,
modificarea și completarea unor acte pentru persoanele care fac obiectul unei
normative care cuprind dispoziții privind mă suri de protecție dispuse printr-un
evidența persoanelor și actele de identitate ordin de protecție;
ale cetățenilor români • introducerea noțiunii de carte de
MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 4 august identitate simplă ;
2020 • introducerea unui nou articol privind
opțiunea de a solicita eliberarea unei
http://legislatie.just.ro/Public/ că rți de identitate simplă sau carte
DetaliiDocument/228641 electronică de identitate înainte de
împlinirea vâ rstei de 14 ani. Solicitarea
Sunt modificate și completate urmă toarele o poate face unul dintre pă rinți,
acte normative: reprezentatul (probabil reprezentantul)
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. legal, persoana desemnată din cadrul
97/2005 privind evidența, domiciliul, serviciului social public sau organismul
reședința și actele de identitate ale privat acreditat, destinat protecției
cetă țenilor româ ni; speciale a copilului, separat temporar
• Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 sau definitiv de pă rinți, unde se află
privind unele mă suri pentru
Nr. 5 din 10/08/2020

minorul, sau persoana că reia i-a fost dat ◦ cu valabilitate nelimitată , după
în plasament copilul; împlinirea vâ rstei de 60 de ani,
• extinderea funcționalită ții că rții pentru cartea de identitate simplă .
electronice de identitate care va permite • posibilitatea cetă țenilor româ ni de a
titularului autentificarea și în sisteme opta pentru eliberarea:
informatice ale altor instituții publice ◦ unei că rți electronice de identitate în
sau private, precum și utilizarea una dintre variantele prevă zute la
semnă turii electronice, în condițiile art. 17 alin. (6);
legii; ◦ unei că rți de identitate simple, de la
• redefinirea noțiunii de autentificare, data realiză rii condițiilor tehnice
aceasta fiind: procedura prin care i se pentru eliberarea că rții electronice
permite unei persoane ce posedă legal de identitate;
un anumit set de date create în acest • inserarea unei prevederi privind cartea
scop să se identifice într-un sistem electronică de identitate, solicitată
informatic, în interes propriu sau în înaintea împlinirii vâ rstei de 14 ani,
relația sa cu persoane juridice de drept care, pentru minorii sub 12 ani, se va
public ori de drept privat; elibera fă ră imaginile impresiunilor
• pentru cetă țenii româ ni cu domiciliul în papilare;
Româ nia aflați temporar în stră ină tate • cartea de identitate simplă – aceasta
este prevă zută posibilitatea de a solicita conține date în format tipă rit și în
eliberarea că rții electronice de format inscripționat prin tehnici
identitate la serviciul public comunitar speciale, precum și elemente de
de evidență a persoanelor, prin particularizare și de siguranță ;
împuternicit, pe bază de procură • cartea electronică de identitate –
specială autentificată la misiunea aceasta conține date în format tipă rit și
diplomatică sau oficiul consular al în format inscripționat prin tehnici
Româ niei din țara respectivă ; speciale, date în format electronic,
• eliminarea pragului de vâ rstă de 14 ani precum și elemente de particularizare și
pentru minorii care pot primi că rți de de siguranță . În format electronic se
identitate aflați, în condițiile legii, într- înscriu:
un serviciu social public sau al unui ◦ datele din formatul tipă rit, cu
organism privat acreditat, destinat excepția semnă turii olografe a
protecției speciale a copilului, separat titularului;
temporar sau definitiv de pă rinți; ◦ prenumele pă rinților titularului;
• termenele de valabilitate pentru cartea ◦ un certificat pentru semnă tură
de identitate simplă și cartea electronică electronică și, după caz, certificate
de identitate care, de la data realiză rii calificate pentru semnă tură
condițiilor tehnice pentru eliberarea electronică , astfel cum acestea sunt
că rții electronice de identitate, se definite în legislația din domeniu;
eliberează : ◦ datele biometrice ale titularului,
◦ cu valabilitate de 2 ani, pentru constâ nd în imaginea facială și, după
persoanele cu vâ rsta cuprinsă între 0 caz, imaginile impresiunilor papilare
și 14 ani; a două degete;
◦ cu valabilitate de 4 ani, pentru • termenul de valabilitate a că rții de
persoanele cu vâ rsta cuprinsă între identitate provizorii care se reduce la 45
14 și 18 ani; de zile pentru situația câ nd se solicită
◦ cu valabilitate de 10 ani, după eliberarea unei că rți electronice de
împlinirea vâ rstei de 18 ani; identitate sau a unei că rți de identitate,
în unul din cazurile prevă zute la art. 19
Nr. 5 din 10/08/2020

alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) și j), la • încetarea valabilită ții cardul național la
cererea cetă țeanului; data la care titularului i s-a eliberat o
• mențiunile referitoare la reședință – carte electronică de identitate.
eliberarea dovezilor de reședință se
poate face, în anumite cazuri (conform Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei
art. 14 alin. 6) și de că tre D.E.P.A.B.D., de circulații a cetă țenilor româ ni în stră ină tate
că tre serviciile publice comunitare Modifică rile și completă rile privesc:
județene de evidență a persoanelor, • introducerea termenului de „carte de
respectiv al municipiului București. identitate simplă” ală turi de
documentele de că lă torie pe baza că ruia
Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind cetă țenii româ ni pot că lă tori în statele
unele mă suri pentru operaționalizarea membre ale Uniunii Europene.
sistemului informatic de emitere și punere în
circulație a documentelor electronice de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și
identitate și rezidență ; combaterea violenței domestice
Modifică rile și completă rile privesc: Modifică rile și completă rile privesc:
• personalizarea că rții de identitate • introducerea unui termen de maximum
provizorii și a dovezii de reședință - se 5 ore de la momentul pronunță rii
va realiza de că tre serviciile publice hotă râ rii pentru comunicarea unei copii
comunitare de evidență a persoanelor și a dispozitivului hotă râ rii prin care s-a
Direcția pentru Evidența Persoanelor și dispus cererea de emitere a ordinului de
Administrarea Bazelor de Date, protecție
denumită în continuare D.E.P.A.B.D.; • copia dispozitivului se va comunica
• înlocuirea termenului de „carte de structurilor Poliției Româ ne în a că ror
identitate” cu „carte de identitate rază teritorială se află locuința victimei
simplă”. și/sau a agresorului, precum și Direcției
pentru Evidența Persoanelor și
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Administrarea Bazelor de Date.
199/2000 privind înființarea Companiei Abrogă ri:
Naționale „Imprimeria Națională“ – S.A. • de la data intră rii în vigoare a legii,
Modifică rile și completă rile privesc: prevederile din cuprinsul actelor
• înlocuirea termenului de „carte de normative referitoare la cartea de
identitate” cu „carte de identitate alegă tor se abrogă ;
simplă”; • de asemenea, se abrogă și Hotă râ rea
• eliminarea că rților de alegă tor din lista Guvernului nr. 697/2000 privind cartea
imprimatelor produse de Compania de alegă tor, publicată în Monitorul
Națională «Imprimeria Națională » - S.A. Oficial al Româ niei, Partea I, nr. 397 din
24 august 2000, cu modifică rile
Legea nr. 95/2006 privind reforma în ulterioare.
domeniul să nă tă ții
Modifică rile și completă rile privesc: Educație
• autentificarea în Platforma informatică ORDIN nr. 4.742/1.334/2020 pentru
din asigură rile de să nă tate, pentru aprobarea constituirii grupului de lucru
scopurile prevă zute la art. 337 alin. (2) – interministerial în vederea stabilirii
aceasta se va putea face cu că rțile normelor/măsurilor pentru începerea
electronice de identitate eliberate anului școlar/anului universitar 2020-
persoanelor cu vâ rsta peste 18 ani; 2021
MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 august
2020
Nr. 5 din 10/08/2020

• valoarea finanță rii destinate achiziției


http://legislatie.just.ro/Public/ orică rei categorii de locuințe poate fi de
DetaliiDocument/228676 maximum 70.000 EUR, echivalent lei, și
este compusă din finanțarea acordată de
S-a aprobat constituirea grupului de lucru instituția de credit, în valoare de
interministerial în vederea stabilirii normelor/ maximum 66.500 EUR, și avansul plă tit
mă surilor pentru începerea anului de beneficiar – minimum 5%. Garanția
școlar/anului universitar 2020-2021. acordată de stat este în procent de
Reprezentanții desemnați vor stabili normele/ maximum 50%, exclusiv dobâ nzile,
mă surile igienico-sanitare, logistice și de comisioanele și spezele bancare
infrastructură necesare începerii anului aferente finanță rii garantate, și acoperă
școlar/anului universitar 2020-2021. maximum 95% din prețul de achiziție al
locuinței, dar nu mai mult decâ t
Locuințe valoarea rezultată din raportul de
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 129 din 31 evaluare a locuinței;
iulie 2020 pentru modificarea Ordonanței • dacă se achiziționează o locuință nouă
de urgență a Guvernului nr. 60/2009 sau se efectuează lucră ri de intervenție,
privind unele măsuri în vederea valoarea finanță rii poate fi cuprinsă
implementării programului "O familie, o între 70.001 EUR și maximum 140.000
casă" EUR, echivalent lei, și este compusă din
MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 august finanțarea acordată de instituția de
2020 credit, cu o valoare cuprinsă între
minimum 59.501 EUR și maximum
http://legislatie.just.ro/Public/ 119.000 EUR, la care se adaugă avansul
DetaliiDocument/228686 plă tit de beneficiar – minimum 15%.
Garanția acordată de stat este în procent
Actul normativ modifică și completează O.U.G. de maximum 60%, exclusiv dobâ nzile,
nr. 60/2009 privind unele mă suri în vederea comisioanele și spezele bancare
implementă rii programului „O familie, o casă“, aferente finanță rii garantate, și acoperă
aprobată cu modifică ri și completă ri prin maximum 85% din prețul de achiziție al
Legea nr. 368/2009. locuinței, dar nu mai mult decâ t
valoarea rezultată din raportul de
Dintre modifică rile aduse, menționă m: evaluare a locuinței.
• denumirea Programului – noua
denumire va fi «Noua casă »; Financiar-fiscal
• este eliminată posibilitatea construirii CIRCULARĂ nr. 16 din 5 august 2020
locuințelor de beneficiarii care dețin în privind nivelul ratei dobânzii de referință a
proprietate terenul pe care urmează să Băncii Naționale a României
se construiască locuința sau prin MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 august
asociații fă ră personalitate juridică ; 2020
• sunt eliminate condițiile privind
veniturile nete lunare ale beneficiarului http://legislatie.just.ro/Public/
și interdicția ca pe durata contractului DetaliiDocument/228706
de credit obținut în cadrul Programului
să nu dobâ ndească individual sau Începâ nd cu data de 6 august 2020, nivelul
împreună cu familia o cotă de peste ½ ratei dobâ nzii de referință a Bă ncii Naționale a
inclusiv dintr-o altă locuință situată în Româ niei este de 1,50% pe an.
mediul urban, cu excepția celor
dobâ ndite prin moștenire;
Nr. 5 din 10/08/2020

Listele de susținători și GDPR


Listele de susținători – instrumente de
colectare a datelor cu caracter personal de
către partidele politice
Cu siguranță mulți dintre dvs. ați fost invitați să
semnați pe listele de susțină tori folosite de
partidele politice. Probabil ați observat că , pe
lâ ngă semnă tură , este nevoie să furnizați mai
multe date cu caracter personal cum ar fi: nume,
prenume, cetă țenia, data nașterii, adresa datele
actului de identitate (denumire/serie/numă r). Aceste date trebuie să fie prelucrate conform legii
iar drepturile dvs. trebuie să fie protejate. Modelul listei susțină torilor poate fi consultat aici.

Prin semnarea listei de susținere vă exprimați o opinie politică , aceasta încadrâ ndu-se în
categoria datelor cu caracter special.

Am observat că majoritatea celor care strâ ng semnă turi pe listele de susțină tori nu oferă
persoanelor vizate o minimă informare cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
Simpla precizare că respectă GDPR-ul nu este suficientă .

Prevederi legale aplicabile


Prin Legea nr. 190/2018 privind mă suri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679,
legiuitorul româ n a introdus o derogare pentru partidele politice, organizațiile cetă țenilor
aparținâ nd minorită ților naționale și ONG. Conform legii, acestea pot prelucra date cu caracter
personal și special, fă ră consimță mâ ntul expres al persoanei vizate, în vederea realiză rii
obiectivelor acestora, dar cu condiția să se prevadă anumite garanții:
• informarea persoanei vizate despre prelucrarea datelor cu caracter personal;
• garantarea transparenței informațiilor, a comunică rilor și a modalită ților de exercitare a
drepturilor persoanei vizate;
• garantarea dreptului de rectificare și ștergere.

Char dacă există această derogare cu privire la obținerea consimță mâ ntului, partidele politice, în
calitate de operatori, trebuie să respecte principiile generale ale GDPR în special cele privind
legalitatea prelucră rii, responsabilitatea, minimizarea, exactitatea și confidențialitatea
prelucră rii.

Cum ar trebui să acționeze partidele politice?


În activitatea de strâ ngere a semnă turilor, mai înainte de a solicita semnă tura și datele
persoanelor vizate, reprezentanții partidelor politice trebuie informeze corect și complet asupra
modului de prelucrare a datelor cu caracter personal conform art. 13 din GDPR. Indiferent de
derogarea fă cută prin Legea nr. 190/2018, persoanele vizate trebuie să știe:
• cine le prelucrează datele;
• în ce scop și pe baza că rui temei juridic se face prelucrarea;
• dacă datele lor vor fi sau nu transferate;
• câ t timp se vor prelucra;
• ce drepturi au cu privire la modul de prelucrare a datelor lor;
Nr. 5 din 10/08/2020

• dacă datele lor sunt prelucrate în cadrul unui proces decizional automatizat care include și
crearea de profiluri.

În plus, persoanele care sunt implicate în activitatea de completare a listelor de susțină tori
trebuie să fie instruite cu privire la legislația privind protecția datelor și cu privire a obligațiile și
ră spunderea lor în ceea ce privește respectarea legislației privind protecția datelor și a
confidențialită ții.

Sancțiuni noi pentru Ce este nou?


• sunt introduse prevederi referitoare la
angajatori – reglementarea hă rțuirea morală la locul de muncă –
este definită noțiunea de hă rțuire
hărțuirii morale la locul de morală la locul de muncă , sunt
muncă menționate formele de manifestare ale
acesteia, se prevede că stresul și
epuizarea fizică intră sub incidența
Modificarea și completarea O.G. nr. hă rțuirii morale la locul de muncă și că
137/2000 privind prevenirea și angajații care săvâ rșesc acte sau fapte de
sancționarea tuturor formelor de hă rțuire morală la locul de muncă
discriminare ră spund disciplinar, în condițiile legii și
ale regulamentului intern al
angajatorului;
• se introduce obligația angajatorului de a
lua orice mă suri necesare în scopul
prevenirii și combaterii actelor de
hă rțuire morală la locul de muncă ,
inclusiv prin prevederea în
regulamentul intern al unită ții de
sancțiuni disciplinare pentru angajații
care săvâ rșesc acte sau fapte de hă rțuire
morală la locul de muncă ;
• se prevede că intenția de a prejudicia
prin acte sau fapte de hă rțuire morală la
locul de muncă nu trebuie dovedită ;
• se introduce sancționarea hă rțuirii
În Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020 morale la locul de muncă săvâ rșită de
a fost publicată Legea nr. 167/2020 pentru că tre un angajat, aceasta fiind
modificarea și completarea Ordonanței contravenție, și se pedepsește cu
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;
sancționarea tuturor formelor de discriminare, • în cazul angajatorului constituie
precum și pentru completarea art. 6 din Legea contravenție și se sancționează cu
nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de amendă
tratament între femei și bă rbați. ◦ neîndeplinirea de că tre angajator a
Pe lâ ngă o serie de modifică ri care se referă la obligațiilor de a lua orice mă suri
hă rțuirea morală la locul de muncă , actul necesare în scopul prevenirii și
normativ prevede și obligații noi pentru combaterii actelor de hă rțuire
angajatori a că ror neîndeplinire se morală la locul de muncă , inclusiv
sancționează cu amenda. prin prevederea în regulamentul
intern al unită ții de sancțiuni
Nr. 5 din 10/08/2020

disciplinare pentru angajații care contravenționale în termen de 6 luni de


săvâ rșesc acte sau fapte de hă rțuire la data soluționă rii petiției de că tre
morală la locul de muncă – amenda Consiliu.
aplicabilă este de la 30.000 lei la
50.000 lei; Ce obligații noi au angajatorii?
◦ stabilirea de că tre angajator, în orice • să ia orice mă suri necesare în scopul
formă , de reguli sau mă suri interne prevenirii și combaterii actelor de
care să oblige, să determine sau să hă rțuire morală la locul de muncă ,
îndemne angajații la săvâ rșirea de inclusiv prin prevederea în
acte sau fapte de hă rțuire morală la regulamentul intern al unită ții de
locul de muncă . – amenda aplicabilă sancțiuni disciplinare pentru angajații
este de la 50.000 lei la 200.000 lei; care săvâ rșesc acte sau fapte de hă rțuire
• sunt prevă zute soluțiile pe care le poate morală la locul de muncă –
dispune instanța de judecată , soluții pe nerespectarea se sancționează cu
care le poate lua și Consiliul Național amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;
pentru Combaterea Discrimină rii ori de • să nu stabilească (în orice formă ) reguli
câ te ori va constata săvâ rșirea unei fapte sau mă suri interne care să oblige, să
de hă rțuire morală la locul de muncă determine sau să îndemne angajații la
(exceptâ nd obligarea angajatorului la săvâ rșirea de acte sau fapte de hă rțuire
modificarea evidențelor disciplinare ale morală la locul de muncă – ignorarea
angajatului); prevederii se sancționează cu amenda
• se prevede că neaducerea de că tre de la 50.000 lei la 200.000 lei.
angajator la îndeplinire a mă surilor
dispuse de că tre Consiliu constituie Aceste noi obligații presupun revizuirea
contravenție și se sancționează cu regulilor și procedurilor interne (chiar și cele
amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei; nescrise), inclusiv a Regulamentului intern al
• este abrogată prevederea privind unită ții pentru a se asigura că noile prevederi
prescrierea sancțiunilor sunt respectate.

S-ar putea să vă placă și