Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR


DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
2020

Probă scrisă
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞCOLARĂ ŞI ELEMENTE DE
DIDACTICĂ GENERALĂ APLICATE DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A. LIMBA ROMÂNĂ - 15 puncte
1. transcrierea, din fragmentul dat, a cuvântului care conţine două hiaturi: Geografia 1 punct
2. câte 1 punct pentru precizarea oricărui antonim contextual pentru fiecare dintre cele două
cuvinte date (de exemplu: uniri – despărțiri, separări; mare – mică, neînsemnată)
2x1p=2 puncte
3. câte 1 punct pentru formularea fiecăreia dintre cele două propoziţii în care cuvintele date să
aibă altă valoare morfologică 2x1p=2 puncte
4. indicarea funcției sintactice a cuvintelor date: negativă – atribut adjectival; o [...]
necunoscută – nume predicativ 2x1p=2 puncte
5. - transcrierea oricărei propoziții subordonate care nu este atributivă din fragmentul dat
1 punct
- precizarea felului propoziției transcrise 1 punct
6. alcătuirea oricărei fraze în care să se afle și o propoziție subordonată subiectivă, introdusă
prin conjuncția subordonatoare să: (de exemplu: Este bine să înveți.) 2 puncte
7. menționarea rolului ghilimelelor în cazul cuvântului dat: folosirea cu un alt sens decât cel
propriu/într-o manieră neconvențională a cuvântului dat 2 puncte
8. explicarea nuanțată a semnificaţiei enunţului dat, cu încadrare în limita de spațiu – 2p./
explicarea adecvată a semnificaţiei enunţului dat, dar fără încadrare în limita de spațiu – 1p.
2 puncte

B. LITERATURA ROMÂNĂ - 15 puncte


1. Conţinut – 10 puncte
- câte 1 punct pentru numirea oricăror două trăsături ale poeziei romantice prezente în operele
literare alese 2x1p=2 puncte
- câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror trei concepte operaţionale de construcţie a
discursului poetic din textele lirice selectate (de exemplu: titlu, motiv literar, idee poetică,
instanțele comunicării poetice: mărci lexico-gramaticale ale eului poetic, elemente de prozodie)
3x2p=6 puncte
- câte 1 punct pentru prezentarea oricărei figuri de stil relevante în fiecare dintre cele două texte
lirice, semnificative pentru construcția discursului poetic eminescian (de exemplu: repetiția,
personificarea, metafora, hiperbola, epitetul, enumerația, comparația, asonanța, antiteza,
aliterația) 2x1p=2 puncte
2. Redactare – 5 puncte
- organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi
încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică) 1 punct
- utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conţinutului eseului, claritate a enunţului, sintaxă
adecvată) 1 punct
- abilităţi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor și susţinere a acestora prin
argumente prezentate într-un mod persuasiv; abilitate de interpretare critică) 1 punct
- ortografie (0-1 erori), punctuaţie (0-1 erori) 1 punct
Probă scrisă la Limba şi literatura română, Elemente de pedagogie şcolară şi Elemente de didactică
generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar Model
Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

- aşezare în pagină, lizibilitate (aşezare defectuoasă în pagină, fără evidenţierea paragrafelor,


lipsa lizibilităţii – 0p.) 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


- explicarea conceptului de predare: explicație detaliată a conceptului, în contextul dimensiunilor
predare-învățare-evaluare – 5p./ explicație corectă a conceptului, dar care nu situează
predarea în contextul cerut – 3p./ definirea conceptului, fără însă a respecta cerința – 1p.
5 puncte
- specificarea distincției dintre strategie și stil de predare 4 puncte
Notă: În situația în care candidatul precizează doar semnificația fiecăruia dintre cele două
concepte, fără a specifica distincția dintre acestea, se acordă câte 1 punct.
- prezentarea rolului strategiilor didactice interactive în eficientizarea procesului instructiv-
educativ din învățământul primar 4 puncte
- câte 1 punct pentru numirea oricăror două stiluri de predare (de exemplu, stilul autoritar; stilul
practic) 2x1p=2 puncte
- câte 2 puncte pentru analizarea fiecăruia dintre cele două stiluri de predare 2x2p=4 puncte
- câte 1 punct pentru enumerarea oricăror cinci categorii de competențe specifice, conform
cerinței (de exemplu, de comunicare și relaționare; metodologice; psiho-sociale; tehnice și
tehnologice; de management al carierei) 5x1p=5 puncte
- câte 1 punct pentru precizarea oricăror trei elemente caracteristice personalității profesorului
pentru învățământul primar care contribuie la creșterea eficienței procesului de învățământ (de
exemplu, pregătirea inițială de specialitate; perfecționarea continuă; aprecierea rezultatelor,
prin raportare la obiective) 3x1p=3 puncte
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 1 punct
- organizarea prezentării – introducere, cuprins, concluzie 1 punct
- încadrarea textului în limita de spaţiu precizată 1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


a) exemplificarea formării/dezvoltării competenței 2.5. din secvența dată prin intermediul jocului de
rol, ca metodă didactică activă: exemplificare adecvată a formării/dezvoltării competenţei specifice
date (abilităţi, cunoştinţe şi atitudini) prin metoda cerută, utilizând conținuturi în activități de
învățare adecvate – 5p./ exemplificarea aplicării metodei cerute care conduce la
formarea/dezvoltarea doar parţială a competenţei – 2p. 5 puncte
b) - câte 1 punct pentru numirea oricăror trei etape ale învățării bazate pe joc de rol (de exemplu,
alegerea din realitate sau imaginarea unei situaţii care va fi simulată în cadrul jocului de rol;
interpretarea rolurilor; reflecţia, analiza şi dezbaterea colectivă a jocului de rol) 3x1p=3 puncte
- câte 1 punct pentru menționarea oricăror două avantaje ale utilizării metodei învățării bazate
pe joc de rol (de exemplu, elevii devin actori autentici în situaţii simulate, valorificate şi valorizate în
contexte educaţionale şi în dispozitive de interactivitate; elevii îşi dezvoltă fantezia, care asigură
premisele gândirii divergente şi ale creativităţii) 2x1p=2 puncte
c) - menționarea oricăror resurse (conform cerinței) adecvate pentru formarea/dezvoltarea competenţei
specifice 3.3. din secvența dată 2 puncte
- precizarea oricărei metode, a oricărui instrument sau a oricărei modalităţi de evaluare utilizate
pentru evaluarea formării/dezvoltării competenţei specifice 3.3. din secvența dată 2 puncte
d) - explicarea succintă a curriculumului la decizia școlii (de exemplu, CDȘ acoperă diferenţa de ore
dintre Curriculumul nucleu şi numărul maxim de ore pe săptămână, pe disciplină şi pe un an de studii,
prevăzute în planul-cadru de învăţământ) 4 puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două tipuri de CDȘ în învățământul primar (de exemplu:
opțional la nivelul disciplinei; opțional la nivelul ariei curriculare) 2x2p=4 puncte
e) câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două componente date 2x2p=4 puncte
f) - detalierea demersului evaluativ prin proiect 3 puncte
- numirea oricărei metode alternative de evaluare utilizată în învățământul primar (de exemplu,
investigația) 1 punct

Probă scrisă la Limba şi literatura română, Elemente de pedagogie şcolară şi Elemente de didactică
generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar Model
Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și