Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea şcolară: COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ“ BEIUŞ

Aria curriculară: TEHNOLOGII


Profil: SERVICII Avizat Director,
Calificarea: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE prof. ec. Cighir Claudia
Modulul I: ADMINISTRAREA FIRMEI
Nr. Ore / săptămână: 2 ORE (1 ORĂ T + 1 ORĂ LT), 66 ore/an
Clasa: a -XI - a A Avizat Şef catedră,
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3500/29.03.2018 prof. ec. Paşcalău Aurelia
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.: 3172/30.01.2006
Profesor: HANEŞ MIHAELA RAMONA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr.
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP
1. 7.1.1.Prezentarea 7.2.1.Încadrarea unei 7.3.1.Argumenta- Introducere în materie 1 1 S1
trăsăturilor întreprinderi în rea realistă, Testare inițială 1 1 S2
caracteristice ale unei conformitate cu creativă și
întreprinderi tipologia generală. independentă a Întreprinderea veriga de bază a
7.1.2.Clasificarea 7.2.2.Identificarea propriilor opinii
economiei: Ec. Intrep. -dosar titularizare
întreprinderilor oportunităților pentru cu privire la
7.1.3.Prezentarea activitățile personale, oportunitățile
- Trăsături caracteristice ale întreprinderii 1 1 S3
oportunităților pentru profesionale și/sau de sociale, - Clasificarea întreprinderilor 1 1 S4
activitățile personale, afaceri. economice și - Oportunităţi pentru activităţile personale, 1 1 S5
profesionale și/sau de culturale profesionale şi/sau de afaceri.
afaceri. referitoare la - Oportunități de dezvoltare a întreprinderii 1 1 S6
7.1.4.Descrierea dezvoltarea determinate de patrimoniul cultural local,
oportunităților de întreprinderii naţional, european şi mondial 1 1 S7
dezvoltare a - Etica în afaceri.
întreprinderii
determinate de
patrimoniul cultural
local, național,
european și mondial.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr.
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP
7.1.5.Prezentarea
importanței eticii în
afaceri
2.
7.1.6.Descrierea 7.2.3.Completarea 7.3.2.Asumarea
Procesul de înființare și funcționare ale
etapelor înființării documetelor necesare responsabilității
privind
întreprinderii:
întreprinderii. înființării unei
7.1.7.Prezentarea completarea Etapele înfiinţării întreprinderii. 1 1 S8 Stagii
întreprinderi, conform Documente necesare înfiinţării unei 1 1 S9 practică
documentelor necesare reglementărilor legale documentelor de
înființare ale unei întreprinderi. S36,
înființării unei 7.2.4.Realizarea
Organizarea structurală a întreprinderii: S37,
întreprinderi. tipurilor de întreprinderi, cu
S38
7.1.8.Prezentarea organigrame existente respectarea - definire;
organizării structurale a la nivelul agenților normelor - tipologia structurilor organizatorice; 1 1 S10
legislative Şcoala
întreprinderii. economici. - tendinţe contemporane în organizarea altfel:
7.1.9.Descrierea 7.2.5.Aplicarea 7.3.3.Colaborarea structurală a întreprinderii;
cu memebrii S30
fluxurilor și procesele fluxurilor și sistemelor - proiectarea şi elaborarea structurii 1 1 S11
la nivelul întreprinderii de organizare echipei de lucru,
organizatorice;
procesuală a în scopul
îndeplinirii - factori de influenţă privind realizarea 1 1 S12
întreprinderii structurii organizatorice;
sarcinilor de la
locul de muncă. Funcţiunile întreprinderii:
7.3.4.Manifesta- - funcţiunea de cercetare-dezvoltare; 1 1 S13
rea - funcţiunea de producţie; 1 1 S14
responsabilității - funcţiunea de marketing; 1 1 S15
privind - funcţiunea comercializare; 1 1 S16
respectarea - funcţiunea financiar-contabilă; 1 1 S17
normelor PSI și - funcţiunea de personal.
de protecție a
Recapitulare 1 1 S18
mediului în
activitatea
desfășurată. SEMESTRUL II
7.3.5.Asumarea, Sistemul informaţional la nivelul
în cadrul echipei întreprinderii
de la locul de - definire;
muncă, a - componentele sistemului informaţional; 1 1 S19
responsabilității -fluxurile şi circuitele informaţionale la
pentru sarcina de nivelul întreprinderii; 1 1 S20
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr.
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP
3. 7.1.10.Descrierea 7.2.6.Identificarea lucru primită.
resurselor umane ale categoriilor de personal 7.3.6.Manifestă Managementul resurselor umane: Ec.
întreprinderii (categorii 7.2.7.Formularea atitudine Intrep. -dosar titularizare
de personal, selecția și drepturilor și proactivă privind 1 1 S21
recrutarea, drepturile, obligațiilor însușirea
- selecţia personalului;
obligațiile, conflictele personalului în cadrul drepturilor și
sociale, motivarea și unui loc de muncă. obligațiilor
1 1 S22 Stagii
- salarizarea personalului; practică
evaluarea 7.2.8.Stabilirea angajaților.
1 1 S23 S36,
personalului). traseului profesional 7.3.7.Adoptarea
- categorii de personal; S37,
7.1.11.Descrierea utilizând elementele unei atitudini
S38
managementului specifice pozitive în 1 1 S24
carierei. managementului prezentarea - drepturi şi obligaţii ale personalului; Şcoala
carierei. traseului 1 1 S25 altfel:
7.2.9.Aplicarea profesional. - motivarea şi evaluarea personalului; S30
deprinderilor de 1 1 S26
învățare, pentru - managementului carierei.
realizarea unui
management eficient al
carierei.

4. 7.1.12.Descrierea 7.2.10. Planificarea și Procesul de planificare și evaluare în


procesului de evaluarea activității în 7.3.8.Implicarea întreprindere:
planificare și evaluare a funție de resursele activă în - Procesul de planificare a activităţii; 1 1 S27
activității. materiale, activitatea de
7.1.13.Caracterizarea informaționale, planificare și -Procesul de evaluare a activităţii; 1 1 S28
elementelor specifice financiare și umane. evaluare
statisiticii în activitatea 7.2.11.Calcularea 7.3.9.Emiterea -Elemente specifice statisticii în activitatea 1 1 S29
economică: mărimile mărimilor medii, a unor ipoteze
medii, indicii statistici indicilor și indicatorilor
economică: mărimile medii, indicii statistici
privind datele și şi reprezentările grafice;
și reprezentările grafice statistici și indicatorii
reprezentarea grafică. statistici.
7.2.12.Interpretarea -Planul de afaceri – instrument al dezvoltării 1 1 S31
datelor și indicatorilor strategice.
statistici.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr.
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP
5. Identitatea vizuală a întreprinderii:
7.1.14.Descrierea 7.2.13.Identificarea 7.3.10.Argumen - Elemente specifice identității vizuale: antet, 1 1 S32
modalităților de elementelor specifice tarea într-un siglă, slogan, misiune, viziune etc;
promovare a identității promovării identității mod - Modalități de promovare a identităţii 1 1 S33
vizuale la nivel de vizuale a unei independent și vizuale la nivel de întreprindere.
întreprindere. întreprinderi.
rațional, a Stagii
elementelor de practică
identitate S36,
vizuală. S37,
S38
6. Şcoala
Recapitulare finală 1 1 S34 altfel:
S30

TOTAL 33 33

ELEVII AU PRACTICA COMASATĂ ÎN SĂPTĂMÂNILE 36, 37, 38.

Întocmit,
Prof. ec. Haneş Mihaela Ramona

S-ar putea să vă placă și