Sunteți pe pagina 1din 2

M1 BAZELE CONTABILITĂȚII

Fişa de lucru 2

Recapitulare
Obiectul şi metoda contabilităţii

Nume și prenume elev __________________________________.


Data__________________________
Timp de lucru: 30 minute.

I. În coloana A sunt enumerate părţile patrimoniului, iar in coloana B elementele patrimoniale. Scrieţi
asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.

A. PĂRŢILE PATRIMONIULUI
1. Activul patrimonial
2. Pasivul patrimonial

B. ELEMENTELE PATRIMONIALE
a. capital social
b. cheltuieli de constituire
c. debitori diverşi
d. clienţi creditori
e. rezerve legale
f. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
g. creditori diverşi
h. mărfuri
i. clădiri
j. furnizori debitori

1-
2-

II. Completează spaţiul punctat astfel încât să obţii afirmaţii adevărate:


a) Casa şi conturile la bănci fac parte din categoria activelor .................................
b) Materialele de natura obiectivelor de inventar fac parte din categoria ............................
c) Clienţii sunt elemente din categoria ...................................
d) Construcţiile sunt elemente din structura imobilizărilor ......................................

Prof. ec. Haneș Mihaela Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș


M1 BAZELE CONTABILITĂȚII

III. Notaţi în dreptul literei, A pentru enunţul adevărat şi cu F pentru enunţul fals:
a) mărfuri - stocuri
b) active fixe - imobilizări necorporale
c) taxe - datorii fiscale
d) debitori diverşi - creanţe
e) clienţi - creanţe
f) asigurări sociale - datorii salariale
g) cheltuieli de cercetare - imobilizări corporale
h) TVA de plată - datorii fiscale
i) credite bancare - disponibilităţi băneşti

IV. O societate comercială dispune de următoarele elemente patrimoniale:

Elemente patrimoniale Sume (lei)


Echipament tehnologic 80.000
Capital social 80.000
Imobilizări corporale în curs 20.000
Materiale consumabile 10.030
Mărfuri 10.000
Rezultatul exerciţiului (profit) 10.000
Prime de capital 2.000
Rezerve 5.000
Furnizori 40.030
Creditori diverşi 5.000
Alte taxe, impozite 10.500
Credite bancare pe termen scurt 20.000
Clienţi 10.500
Debitori diverşi 2.000
Conturi la bănci în lei 40.000
Cerinţe: Grupaţi elementele de mai sus pe categorii de patrimoniu.

SFAT: Grupaţi elementele astfel încât cele două părţi să fie egale.

ACTIV Sume (lei) PASIV Sume (lei)

TOTAL ACTIV TOTAL PASIV

Prof. ec. Haneș Mihaela Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș