Sunteți pe pagina 1din 2

M1 BAZELE CONTABILITĂȚII

Fişa de lucru 3

Recapitulare
Obiectul şi metoda contabilităţii

Nume și prenume elev __________________________________.


Data__________________________
Timp de lucru: 30 minute.

I. Stabiliţi corespondenţa dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B:

Coloana A Coloana B
1. profit a. capitaluri proprii
2. TVA de plată b. imobilizări financiare
3. casa c. datorii sociale
4. efecte de primit d. datorii fiscale
5. terenuri e. imobilizări necorporale
6. cheltuieli de constituire f. stocuri
7. ambalaje g. disponibilităţi băneşti
8. contribuţii la asigurările sociale h. creanţe
i. imobilizări corporale
j. datorii comerciale

II. Alegeţi din lista următoare, elementele patrimoniale de activ potrivite pentru completarea
cercurilor de mai jos:

1. Mijloace de transport
2. Materiale consumabile
3. Terenuri
4. Casa
5. Conturi la bănci
6. Ambalaje
7. Fond comercial
8. Clienţi
9. Chieltuieli de constituire
10. Utilaje

Prof. ec. Haneș Mihaela Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș


M1 BAZELE CONTABILITĂȚII

Active circulante:
Active imobilizate: -
- -
- -
- -
- -
-

III. Societatea comercială ”GOLD” S.R.L. dispune la 01.12.2019 de următoarele elemente


patrimoniale:

Element patrimonial Suma (lei) Element patrimonial Suma (lei)


Echipament tehnologic 80.000 Rezerve 4.000
Capital social 80.000 Furnizori 40.030
Imobilizări corporale în curs 20.000 Creditori diverşi 5.000
Materiale consumabile 10.030 Alte impozite, taxe 10.050
Mărfuri 10.000 Credite bancare pe termen scurt 20.000
Profit şi pierdere (profit) 10.000 Clienţi 10.500
Prime de capital 2.000 Debitori diverşi 2.000
Rezerve din reevaluare 1.000 Conturi la bănci în lei 40.000

Determinaţi:

a). totalul activului şi pasivului;


b). valoarea activelor:
- imobilizate,
- circulante;
c). valoarea capitalurilor proprii şi datoriilor.

Prof. ec. Haneș Mihaela Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș