Sunteți pe pagina 1din 9

1.

INTRODUCERE
Achiziţiile publice în UE

La infiintare tratatul CE nu cuprindea nici o prevedere în legătură cu achiziţiile publice


şi, timp îndelungat, Statele Membre nu au considerat acest domeniu ca reprezentând o
problem pentru piaţa internă. Contractele publice erau administrate în cadrul protecţiei
pieţei interne, iar principalele obiective erau sprijinirea industriei interne şi promovarea
angajării forţei de muncă. Utilizarea fondurilor public era ineficientă.

Deşi primele directive privind achiziţiile publice au intrat în vitoare în anii şaptezeci,
acestea fie nu au fost implementate în legislaţia naţională fie nu au fost corect aplicate.
Actul de Înfiinţare a Pieţei Unice Europene – The Single European Act (1987) şi Cartea
Albă (White Paper) privind “Completarea Pieţei Interne” (1985) au reprezentat
îmbunătăţiri importante în acest domeniu. Aceste documente se refereau la achiziţiile
publice, şi anume la deschiderea şi liberalizarea pieţelor de achiziţii publice.

Obiectivele legislaţiei UE sunt următoarele:

 îmbunătăţirea pieţei interne,


 alocarea raţională şi eficientă a fondurilor publice,
 îmbunătăţirea concurenţei corecte şi deschise (nu numai în fiecare Stat Membru
dar şi transfrontalier),
 asigurarea aceloraşi condiţii de concurenţă efectivă pentru operatorii economici
din UE,
 lupta împotriva corupţiei (acesta devine obiectivul principal).

În UE o serie de directive reglementează achiziţiile publice în funcţie de obiectul


acestora, de exemplu, contractele de furnizare de produse, contractele prestare de
servicii, contractele de lucrări, sau în funcţie de sistemul „clasic” sau sectorial în care
funcţionează autoritatea contractantă respectivă. De asemenea, există diferite directive
privind căile de atac. Pe lângă ghidurile privind Directivele UE în acest domeniu se
aplică jurisprudenţa Curţii Europene de Jurstiţie.

În anul 2004 Uniunea Europeană a actualizat, simplificat şi îmbunătăţit legislaţia privind


procedurile de atribuire a contractelor publice, legislaţie aplicabilă în cele 25 de tări
membre. Pe lângă prevederile din acest domeniu la nivel comunitar, autorităţile ce
atribuie contracte de achiziţii publice trebuie să respecte legislaţia română în vigoare.

Scopuri si principii ale achizitiilor publice

Scopurile reglementarilor interne si comunitare privind achizitiile publice, sunt


urmatoarele :

• promovarea concurentei între operatorii economici;


• garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
• asigurarea transparentei si integritătii procesului de achizitie publică;
• asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de
atribuire
• de către autoritătile contractante.

Principiile care trebuie sa guverneze atribuirea contractelor de achizitie publica, sunt


urmatoarele :

• nediscriminarea;
• tratamentul egal;
• recunoasterea reciprocă;
• transparenta;
• proportionalitatea;
• eficienta utilizării fondurilor publice;
• asumarea răspunderii.

Partile implicate in realizarea procedurilor de achizitie publica

In conformitate cu legislatia romaneasca, partile implicate in procedurile de achizitie


publica, sunt urmatoarele:
Verificare procedurala

S.E.A.P.

C.N.S.C. Autoritati Proceduri de Operatori JUSTITIE


contractante atribuire economici

Ministerul Finantelor Publice


Reglementare, instruire, monitorizare

A.N.R.M.A.P.

Supravegherea respectarii legalitatii

Figura 1. Partile implicate in realizarea procedurilor de achizitie publica

SUBIECTI STATUT ROL


Autoritati contractante -Organism al statului -atribuie contractul de
(autoritate/ instituţie publică), achiziţie publică
care acţionează la nivel central, -încheie acord-cadru
regional sau local -organizează concurs de
-Organism de drept public fără soluţii
caracter comercial sau -atribuie contractul de
industrial, controlat de un achiziţie publică în numele şi
organism al statului pentru o altă persoană fizică
-Asocierea formată din una sau juridică, dacă
sau mai multe organisme de respectivul contract este
drept public finantat sau subvenţionat în
mod direct, mai mult de
50%, de către un organism
de drept public
-Operator economic care a atribuie contractul de
obţinut o finanţare de la un achiziţie publică, dacă
organism de drept public respectivul contract este
finanţat sau subventionat in
mod direct, mai mult de
50%, de către un organism
de drept public
-Întreprindere publică -atribuie contracte sectoriale
care desfăşoară activităţi în legătură şi pentru
relevante desfăşurarea în bune
-Subiect de drept care condiţii a activităţii relevante
desfăşoară activităţi -încheie acord-cadru
relevante pe baza unui -organizează concurs de
drept special sau exclusiv soluţii

Operatori economici Persoana juridica -participă, în calitate de


Persoana fízica autorizata candidat sau ofertant la o
procedură de atribuire a
contractului de achiziţie
publică sau a contractului
sectorial
-participă, în calitate de
candidat sau ofertant la o
procedură de atribuire în
urma căreia se încheie un
acord cadru
-participă în calitate de
concurent la un concurs de
soluţii
Ministerul economiei si Organ de specialitate al verifică aspectele
finantelor administraţiei centrale procedurale aferente
procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie
publică, prin observare
S.E.A.P. Instituţie publică în subordinea pune la dispoziţia
Ministerului Comunicaţiilor autorităţilor contractante
şi Tehnologiei Informaţiei facilităţi tehnice pentru
aplicarea, parţial sau
integral, a procedurilor de
atribuire a contractului prin
intermediul sistemului
electronic de achiziţii publice
A.N.R.M.A.P. Institutie publica independenta -elaborareză, promovează şi
in subordinea guvernului implementează politica în
domeniul achiziţiilor publice,
-avizează programa de
pregătire şi perfecţionare
profesională în domeniul
achiziţiilor publice,
-acordă consultanţă şi
suport zilnic pentru
autorităţile contractante
-monitorizează sistemul
achiziţiilor publice
C.N.S.C. Organism sub controlul -soluţionează, prin decizie,
parlamentului contestaţiile formulate pe
parcursul unei proceduri de
atribuire, înainte de
semnarea contractului
-emite opinie asupra litigiului
dedus judecăţii, dacă
instanţa solicită acest lucru
Justitie Institutii independente
Curtea de Conturi Autoritate publică a statului exercită auditul extern în
sectorul public în calitate de
instituţie supremă de audit

Proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica

Sistemul românesc de achiziţii publice este guvernat de acelasi set reguli ca şi sistemul
european de achiziţii publice. Contractele finanţate din bugetul European se atribuie
potrivit legii româneşti. Sistemul European este guvernat de directivele europene care
sunt transpuse în dreptul intern. Diferenţele între cele două sisteme constau în
domeniul de aplicare, respectiv sistemul naţional instituie reguli similare de atribuire şi
sub pragurile valorice europene.

SISTEM NATIONAL SISTEM EUROPEAN


Tipuri de contracte: Tipuri de contracte:
• Contract de achiziţie publică • Contracte publice
o Contract de furnizare o Contract de furnizare
o Contract de servicii o Contract de servicii
o Contract de lucrări o Contract de lucrări
• Contract sectorial • Contract
• Contract de concesiune de lucrări • Contract de concesiune de lucrări
publice publice
• Contract de concesiune de servicii • Contract de concesiune de servicii
Organismele de drept public, întreprinderile publice Organismele de drept public sunt denumite
si operatorii economici care desfăşoară activităţi “autorităţi contractante”
relevante sunt denumiţi generic “autorităţi Întreprinderile publice şi operatorii economici care
contractante” desfăşoară activităţi relevante sunt denumiţi “entităţi
contractante”
Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publica: Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie
• Licitaţie deschisă publică:
• Licitaţie restrânsă • Licitaţie deschisă
• Negociere • Licitaţie restransă
• Dialog competitiv
• Concurs de soluţii
• Negociere
• Dialog competitiv
• Concurs de soluţii
Proceduri simplificate de atribuire a contractului de Nu exista procedură simplificată de atribuire a
achiziţie publică sau de achiziţie directaă contractului de achiziţie publică.
• Cerere de oferte Se aplică legislaţia naţională
• Cumpărare directă
Praguri valorice naţionale pentru aplicare a Praguri valorice europene1 pentru aplicarea
procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă şi
în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică: de negociere în vederea atribuirii contractului public:
• 75.000 EUR pentru contracte de furnizare şi de • 137.000 EUR pentru contracte de furnizare si de
servicii servicii atribuite de autoritati contractante centrale
• 500.000 EUR pentru contracte de lucrari • 211.000 EUR pentru contracte de furnizare
atribuite de autorităţi contractante din domeniul
apărării pentru produsele listate în Anexa V la
Directiva 18/2004 precum şi pentru contracte
de furnizare şi de servicii atribuite de autorităţi
contractante locale
• 5.278.000 EUR pentru contracte de lucrari
Praguri valorice naţionale pentru aplicarea Praguri valorice europene2 pentru aplicarea
procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă şi
şi negociere în vederea atribuirii contractului negociere în vederea atribuirii contractului de către o
sectorial: entitate cu activităţi relevante:
• 75.000 EUR pentru contracte de • 422.000 EUR pentru contracte de
furnizare şi de servicii furnizare şi de servicii
• 500.000 EUR pentru contracte de lucrari • 5.278.000 EUR pentru contracte de
lucrări
Contractul de servicii de publicitate este Nu există reglementări aparte pentru
reglementat special contractul de publicitate, acesta fiind tratat
ca un contract de servicii normal
Contractul de concesiune de servicii este atribuit Nu exista reglementări pentru atribuirea contractului
dupa aceleaşi reguli ca şi contractul de concesiune de concesiune de servicii
de lucrări publice.
Dreptul la contestaţie este recunoscut operatorilor Dreptul la contestaţie este recunoscut operatorilor
economici indiferent de valoarea contractului de economici pentru valori ale contractului public
achiziţie publică/ sectorial /contractului, mai mari sau egale cu pragurile
Nu se face diferenţă între sistemul clasic şi cel de europene Numai contestaţiile formulate împotriva
utilităţi. contractelor atribuite de entităţi cu activităţi relevante
pot fi soluţionate prin conciliere.

Definitii ale termenilor utilizati

a) acceptarea ofertei câstigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă îsi
manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achizitie publică ce va fi
încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câstigătoare;
b) acord-cadru - întelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităti
contractante si unul sau mai multi operatori economici, al cărei scop este stabilirea
elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publică ce
urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveste pretul si,
după caz, cantitătile avute în vedere;
c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei
proceduri de licitatie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;
d) candidatură - documentele prin care un candidat îsi demonstrează situaŃia
personală, capacitatea de exercitare a activitătii profesionale, situatia economică si
financiară, capacitatea tehnică si profesională, în vederea obtinerii invitatiei de
participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de
licitatie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;
e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui
concurs de solutii;
f) contract de achizitie publică - contractul care include si categoria contractului
sectorial, încheiat în scris între una sau mai multe autorităti contractante, pe de o parte,
si unul sau mai multi operatoriteconomici, pe de altă parte, având ca obiect executia de
lucrări, furnizarea de produsetsau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonante
de urgentă;
g) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleasi caracteristici
ca si contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate
contractantul, în calitate de concesionar, primeste din partea autoritătii contractante, în
calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o peritada
determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite;
h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca si
contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate
contractantul, în calitate de concesionar, primeste din partea autoritătii contractante, în
calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau
acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite;
i) contractant - ofertantul care a devenit, în condiŃiile legii, parte într-un contract de
achizitie publică;
j) documentaŃie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de
obiectul contractului de achizitie publică si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv
caietul de sarcini sau, după caz, documentatia descriptivă;
k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare
acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative,
de o autoritate competentă si care are ca efect rezervarea desfăsurării de activităti în
domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de
persoane, afectând în mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfăsura o
astfel de activitate;
l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.
500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare;
m) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăsoară activităti economice si asupra
căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a
participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiintare a
întreprinderii respective, influenta dominantă a unei autorităti contractante, prezumtia de
exercitare a influentei dominante se aplică în orice situatie în care, în raport cu o astfel
de persoană, una sau mai multe autorităti contractante ce se află, direct ori indirect, în
cel putin unul dintre următoarele cazuri:
- detin majoritatea capitalului subscris;
- detin controlul majoritătii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea
generală;
- pot numi în componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de
supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;
n) licitatie electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a
ofertelor, în care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor
electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a îmbunătăti alte elemente ale
ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele
electronice utilizate;
o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si
stocarea de date care sunt difuzate, transmise si recepŃionate prin cablu, radio,
mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
p) ofertant - oricare operator economic care a depus ofertă;
q) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îsi manifestă vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic într-un contract de achizitie publică; oferta cuprinde
propunerea financiară si propunerea tehnică;
r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de
lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de
persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piată produse, servicii
si/sau executie de lucrări;
s) operatorul sistemului electronic de achizitii publice - persoană juridică de drept public
care asigură autoritătilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace
electronice, a procedurilor de atribuire;
s) procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă si de
către candidati/ofertanti pentru ca acordul părtilor privind angajarea în contractul de
achizitie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisă,
licitatia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de
solutii;
t) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif,
alte conditii financiare si comerciale corespunzătoare satisfacerii cerintelor solicitate prin
documentatia de atribuire;
Ń) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerintelor din caietul de sarcini
sau, după caz, din documentatia descriptivă;
u) „scris” sau „în scris” - orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si
apoi comunicate. Acest ansamblu poate include si informatii transmise si stocate prin
mijloace electronice;
u1) sistem de achizitie dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp si deschis
pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineste criteriile de calificare
si selectie si care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerintele caietului de
sarcini.
v) sistemul electronic de achizitii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de
utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării
prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;
x) Tratat - Tratatul pentru înfiinŃarea ComunităŃii Europene, încheiat la 25 martie 1957,
cu modificările si completările ulterioare;
y) vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de
referintă aplicabil contractelor de achizitie publică, adoptat prin Regulamentul nr.
2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al
achizitiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16
decembrie 2002, asigurând corespondenta cu alte nomenclatoare existente;
z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se mentionează că sunt zile
lucrătoare.