Sunteți pe pagina 1din 41

Anexa nr.

1
I. AMENDAMENTE ADMISE

Nr. Legea nr. 7/1996 în vigoare Text adoptat de Senat Amendamente propuse Motivare
Crt. (Autorul amendamentelor)
1. LEGE Nemodificat Vot
privind modificarea și completarea
Legii cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996

2. Art. I. Legea nr. 7 din 13 martie Articol unic.- Legea cadastrului şi a Tehnică legislativă
1996 a cadastrului şi a publicităţii publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
imobiliare, republicată în Monitorul republicată în Monitorul Oficial al
Oficial al României, nr. 720 din 24 României, nr. 720 din 24 septembrie
septembrie 2015, cu modificările şi 2015, cu modificările şi completările
completările ulterioare, se modifică ulterioare, se modificăși se completează
după cum urmează: după cum urmează:

Autor: Comisia juridică, de disciplinăși


imunități și Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului

3. Art. 9 alin (28) 1. La articolul 9, alineatul (28), după lit. Pentru corelare cu
(28) În vederea realizării d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu dispozițiile art.9 alin.(30) și
Programului naţional de următorul cuprins: alin.(345)
cadastru şi carte funciară ...........................................................
menţionat la alin. (23): e) Plata serviciilor de înregistrare
a)se organizează în cadrul sistematică la nivelul
ții unită
Agenţiei Naţionale şi al ște la
administrativ-teritoriale se stabile
unităţilor subordonate un preț unitar pe hectar. În cazul
compartimente funcţionale de imobilelor cu proprietari neindentificați
înregistrare sistematică a se achită 10% din țulpreu nitar pe
proprietăţilor imobiliare, ale hectar.
căror atribuţii se stabilesc prin
ordin al directorului general al Autor:Florin Roman – deputat PNL
Agenţiei Naţionale şi care
4/44
urmăresc, în principal,
coordonarea lucrărilor de
înregistrare sistematică la
nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi la nivel
naţional;
b)Agenţia Naţională poate
angaja personal cu contract de
muncă pe perioadă determinată,
cu finanţare din venituri proprii.
Salarizarea personalului angajat
cu contract de muncă pe
perioadă determinată se face la
nivelul de salarizare în plată
pentru funcţiile similare din
Agenţia Naţională sau unităţile
subordonate, după caz.
c)prin fişa postului se stabilesc
atribuţiile corespunzătoare
nivelului de pregătire
profesională a întregului
personal angajat în cadrul
Agenţiei Naţionale şi al
unităţilor subordonate, în
vederea îndeplinirii activităţilor
specifice instituţiei, inclusiv
activităţile de recepţie şi cele
corespunzătoare Programului
naţional de cadastru şi carte
funciară, indiferent de modul de
finanţare;
d)întreg personalul Agenţiei
Naţionale şi instituţiilor
subordonate, inclusiv personalul
nou angajat în condiţiile lit. b),
beneficiază de toate drepturile,
5/44
inclusiv drepturile de natură
salarială dobândite anterior de
personalul angajat pe perioadă
nedeterminată.

4. Art. 9 alin. (29) 1. La articolul 9, alineatul (29) va 2.Nemodificat Vot


avea următorul cuprins:
(29) În cadrul Programului „(29) În cadrul Programului național
naţional de cadastru şi carte de cadastru şi carte funciară se
funciară se cofinanţează şi cofinanțează lucrările de înregistrare
lucrările de înregistrare sistematică, precum şi lucrările de
sistematică iniţiate ca urmare a întocmire a planurilor parcelare, ce vor
contractării acestora de către fi coordonate de către comisiile locale
unităţile administrativ- de restituire a proprietăţilor funciare în
teritoriale, valoarea cofinanţării vederea înscrierii din oficiu a titlurilor
fiind în cuantumul prevăzut la de proprietate emise în baza legilor de
alin. (345). restituire a proprietăţilor funciare în
conformitate cu art.40 alin.(4), iniţiate
ca urmare a contractării acestora de
către unităţile administrativ-teritoriale,
valoarea cofinanţării fiind în
cuantumul prevăzut la alin.(34 ).”5

5. Art. 9 alin. (30) 2. La articolul 9, alineatul (30) va 3.Nemodificat Vot


(30)Agenţia Naţională avea următorul cuprins:
cofinanţează lucrările de „(30) De la data intrării în vigoare a
înregistrare sistematică iniţiate prezentei legi, la sumele prevăzute la
de unităţile administrativ- alin. (29) şi alin. (345), ce se
teritoriale în condiţiile alin. (29) decontează de Agenţia Naţională de
într-un cuantum de maximum Cadastru şi Publicitate Imobiliară
60 lei + TVA/carte funciară, pentru cofinanţarea lucrărilor de
cu excepţia terenurilor situate în întocmire a planurilor parcelare, ce vor
zone cu forme de relief ce au fi coordonate de către comisiile locale
categorii ridicate de dificultate de restituire a proprietăţilor funciare în
prevăzute de Instrucţiunile de vederea înscrierii din oficiu a titlurilor
aplicare a Normelor de timp de proprietate emise în baza legilor de
6/44
pentru operaţiile necesare restituire a proprietăţilor funciare în
realizării lucrărilor de conformitate cu art. 40 alin (4),
specialitate în cadrul Centrului cofinanţarea sau finanţarea lucrărilor
Naţional de Cartografie, de înregistrare sistematică, contractate
aprobate prin ordin al de unităţile administrativ-teritoriale, se
directorului general al Agenţiei adaugă taxa pe valoare adăugată."
Naţionale, caz în care acest
cuantum se majorează cu
coeficientul de 1,4 şi, ulterior,
proporţional cu coeficienţii
aferenţi categoriilor de
dificultate. Lista unităţilor
administrativ-teritoriale, precum
şi coeficienţii corespunzători se
aprobă ca anexă la acest ordin.

6. Art. 9 alin . (32) 3. La articolul 9, alineatul (32) va 4.Nemodificat Vot


avea următorul cuprins:
(32) Plata destinată cofinanţării „(32) Plata destinată cofinanţării
se face de către Agenţia prevăzute la alin. (29) se face de către
Naţională, în limita bugetului Agenţia Naţională, în limita bugetului
aprobat, ulterior finalizării aprobat, ulterior finalizării înregistrării
înregistrării sistematice la sistematice la nivelul sectorului
nivelul sectorului cadastral, cadastral sau lucrărilor de întocmire
conform unei proceduri stabilite a planurilor parcelare la nivel de
prin regulament aprobat prin tarla, conform unei proceduri stabilite
ordin al directorului general al prin regulament aprobat prin ordin al
Agenţiei Naţionale. directorului general al Agenţiei
Naţionale."
7. Art. 9 alin (345) 5. La articolul 9 alineatul (345) se Agenția Națională, prin
modifică și va avea următorul cuprins: prezentul proiect, propune ca
Agenţia Naţională finanţează modalitatea de plată a
lucrările de înregistrare ........................................................ 5
(34 ) Agentia Naţională finanţează lucrările lucrărilor de înregistrare
sistematică iniţiate de unităţile de înregistrare sistematică iniţiate de sistematică contractate de
instituție, în calitate de
administrativ-teritoriale în unităţile administrativ-teritoriale în
autoritate contractantă, la
condiţiile alin. (341) şi (342) condiţiile alin. (341) şi (342) într-un nivelul unității administrativ -
7/44
într-un cuantum de maximum cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte teritoriale să se facă la un pre ț
60 lei + TVA/carte funciară, cu funciară, la care se adaugă coeficienții unitar, pe hectar.
excepţia terenurilor situate în aferenți categoriilor de dificultate ale De asemenea, având în vedere
zone cu forme de relief ce au terenurilor în funcț ie de relief și, după necesitatea stimulării
prestatorilor serviciilor
categorii ridicate de dificultate caz, coeficienț ii aferenți categoriilor de
menționate în scopul
prevăzute de Instrucţiunile de dificultate ale terenurilor în funcție de identificării proprietarilor
aplicare a Normelor de timp gradul de acoperire prevăzuți în anexele imobilelor, Agenția Națională
pentru operaţiile necesare la Normele de timp pentru operaţiile propune ca imobilele care, în
realizării lucrărilor de necesare realizării lucrărilor de urma desfășurării lucrărilor de
specialitate în cadrul Centrului specialitate în cadrul Centrului Naţional înregistrare sistematică, au
Naţional de Cartografie, de Cartografie, aprobate prin ordin al proprietari neidentificați să fie
aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei plătite într-un procent de 10%
directorului general al Agenţiei Naţionale. Lista unităţilor administrativ- din prețul unitar pe hectar,
Naţionale, caz în care acest teritoriale, precum şi coeficienţii urmând ca, această prevedere
cuantum se majorează cu corespunzători se aprobă ca anexă la să fie aplicabilă pentru toate
coeficientul de 1,4 şi, ulterior, contractele aflate în derulare.
aceste norme. Imobilelor situate în zonele
Prin această reglementare se
proporţional cu coeficienţii de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 urmărește atât identificarea de
aferenţi categoriilor de pentru unificarea dispoziţiilor privitoare către prestatori, a unui număr
dificultate. Lista unităţilor la cărţile funciare, publicat în Monitorul cât mai mare de proprietari ai
administrativ-teritoriale, precum Oficial al României, Partea I, nr. 95 din imobilelor, cât și asigurarea, în
şi coeficienţii corespunzători se 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar acest context, a uneiți plă
aprobă ca anexă la acest ordin. și un coeficient de 1,4. echitabile în raport cu
complexitatea serviciului,
având în vedere faptul că,
Autor: Florin Roman- deputat PNL potrivit Legii, în cadrul
lucrărilor de înregistrare
sistematică în cadastru şi cartea
funciară, situaţia tehnică şi
juridică a imobilelor
înregistrate anterior în planul
cadastral sau topografic şi în
cartea funciară se modifică
conform situaţiei tehnico-
juridice actuale, identificată
prin măsurătorile efectuate şi
actele juridice colectate

8/44
Anexa nr.2

II. AMENDAMENTE RESPINSE

Nr. Legea de bază Text adoptat de Senat Motivarea


Amendamente propuse
crt. amendamentelor
(Autorul amendamentelor)
propuse
1. Legea cadastrului și a publicității LEGE LEGE Amendament de tehnică
imobiliare nr. 7/1996 Privind modificarea și completarea pentru modificarea și completarea legislativă, în urma
Legii cadastrului și a publicității Legii cadastrului și a publicității amendamentelor propuse
imobiliare nr. 7/1996 imobiliare nr. 7/1996 precum și pentru
modificarea art. 121 din Legea
fondului funciar nr. 18/1991

Autori: Ambrus Izabella - Deputat


UDMR, Seres Dénes - Deputat UDMR

2. Art. I. Legea nr. 7 din 13 martie 1996 Art. I. – Legea cadastrului şi a Amendament de tehnică
a cadastrului şi a publicităţii publicităţii imobiliare nr. 7/1996, legislativă, conform avizului
imobiliare, republicată în Monitorul republicată în Monitorul Oficial al Consiliului Legislativ,
Oficial al României, nr. 720 din 24 României, Partea I, nr. 720 din 24 reformulat ca urmare a
septembrie 2015, cu modificările şi septembrie 2015, cu modificările şi admiterii amendamentelor
completările ulterioare, se modifică completările ulterioare, se modifică și
după cum urmează: se completează după cum urmează:

Autori: Ambrus Izabella - Deputat


UDMR, Seres Dénes - Deputat UDMR;
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
9/44
industrie alimentară şi servicii specifice

3. Art.9 alin.(9) - 1.La articolul 9 alineatul (9) se Urmare a încercărilor


modifică și va avea următorul cuprins: oficiilor teritoriale de a
obține documentele de la
Plata certificatelor de moştenitor (9) Plata certificatelor de moș tenitor se primării, necesare sesizării
se face de către Agenţia face de către Agenţia Naţională conform camerei notarilor publici,
Naţională conform procedurii procedurii prevăzute la alin. (8), cu respectiv a anexei nr. 24 la
prevăzute la alin. (8), cu excepţia certificatelor deș mo tenitor Ordinul ministrului finanţelor
excepţia certificatelor de eliberate ulterior împlinirii unui termen publice şi al ministrului
moştenitor eliberate ulterior de 2 ani de la data sesizării camerei administraţiei şi internelor nr.
împlinirii unui termen de 2 ani notarilor publici de către primărie, în 2.052 bis/1.528/2006, pusă la
de la data sesizării camerei cazul succesiunilor nedezbătute, în dispoziţia OCPI competent
notarilor publici de către oficiul vederea repartizării cauzei succesorale de către secretarul primăriei,
teritorial, în cazul succesiunilor notarului public competent. care conţine toate datele de
nedezbătute, în vederea identificare ale succesibililor
repartizării cauzei succesorale Autori: Ionuț Simionca -Deputat PMP, și a certificatului de deces, în
notarului public competent. Seres Dénes - Deputat UDMR , Comisia copie, sau un extras de uz
pentru agricultură, silvicultură, industrie oficial de la registrul de stare
alimentară şi servicii specifice civilă în foarte multe situaț ii
acestea nu au fost
SAU comunicate sau a existat un
refuz de a pune la dispoziție
extrasele de uz oficial de pe
actele de stare civilă fiind
invocate prevederile art. 69
din Legea nr. 119/1996
republicată care stipulează că
La cererea scrisă a
Inspectoratului Naţional
pentru Evidenţa Persoanelor,
a serviciilor publice
comunitare de evidenţă a
persoanelor, a instanţelor
judecătoreşti, a parchetelor
sau a poliţiei, se pot
10/44
transmite extrase pentru uz
oficial, însoţite de copii ale
înscrisurilor care au stat la
baza întocmirii actelor de
stare civilă, iar pentru motive
temeinice, la cererea
serviciului public comunitar
local de evidenţă a
persoanelor, a oficiilor de
stare civilă din cadrul
primăriilor unităţilor
administrativ-teritoriale unde
nu funcţionează serviciul
public comunitar local de
evidenţă a persoanelor, a
unităţilor din sistemul de
ordine şi siguranţă publică
din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, a
instituţiilor responsabile cu
asistenţa socială şi protecţia
drepturilor copilului, precum
şi a notarilor publici, se
eliberează gratuit extrase
pentru uz oficial de pe actele
de stare civilă aflate în arhiva
proprie. Astfel în
conformitate cu Legea nr.
119/1996 cu privire la actele
de stare civilă primăriile
invocă că nu pot pune la
dispoziția oficiilor teritoriale
extrasele de uz oficial de pe
actele de stare civilă și
oficiile teritoriale în aceste
condiții nu pot sesiza camera
11/44
notarilor publici.
Forma propusă obligă
primăriile să comunice
sesizările direct camerei
notarilor publici ș i se elimină
astfel un circuit anevoiosș i
birocratic care în prezent
funcționează defectuos.

Se impune ținerea
men
mecanismului actual al
sesizării camerei notarilor
Se respinge amendamentul. publici de către oficiul de
cadastru și publicitate
Autori: imobiliară în cazul
Deputați Vasile Varga, Ioan Cupșa, succesiunilor nedezbătute, în
vederea repartizării cauzei
succesorale notarului public
competent.

4. Art. 9 alin. (29) 1. La articolul 9, alineatul (29) va 2. La articolul 9, alineatul (29) se


avea următorul cuprins: modifică și va avea următorul cuprins:
(29) În cadrul Programului „(29) În cadrul Programului național de
naţional de cadastru şi carte cadastru şi carte funciară se (29) În cadrul Programului na ț ional de
funciară se cofinanţează şi cofinanțează lucrările de înregistrare cadastru și carte funciară Agenția
lucrările de înregistrare sistematică, precum şi lucrările de Națională cofinanțează lucrările de
sistematică iniţiate ca urmare a întocmire a planurilor parcelare, ce vor înregistrare sistematică, precum ș i
contractării acestora de către fi coordonate de către comisiile locale lucrările de întocmire a planurilor
unităţile administrativ-teritoriale, de restituire a proprietăţilor funciare în parcelare, derulate în condiț iile art. 40
valoarea cofinanţării fiind în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor alin. (4) - (12) inițiate ca urmare a
cuantumul prevăzut la alin. de proprietate emise în baza legilor de contractării acestora de către unitățile
(345). restituire a proprietăţilor funciare în administrativ-teritoriale, valoarea
conformitate cu art.40 alin.(4), iniţiate cofinanțării fiind cea prevăzută la alin.
ca urmare a contractării acestora de (30).
către unităţile administrativ-teritoriale,
12/44
valoarea cofinanţării fiind în cuantumul Autori: Dănuț Păle-Deputat PSD; Seres
prevăzut la alin.(345).” Dénes - Deputat UDMR; Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice
SAU
(29) In cadrul Programului na țional de Având in vedere că actualele
cadastru și carte funciară, Agenția dispoziții ale art. 40 alin. (4)-
Națională cofinanţează lucrările de (12) din Legea nr. 7/1996,
înregistrare sistematică iniţiate ca urmare prevăd o serie de dispozi ții
a contractării acestora de către unităţile specifice care reglementează
administrativ-teritoriale precum și procedura de întocmire,
lucrările de întocmire a planurilor afișare și recepție a planurilor
parcelare, derulate în condițiile art. 40 parcelare similar înregistrării
alin. (4)-(12) din prezenta lege, sistematice a imobilelor, iar
coroborate cu dispozi țiile legislației normele din actuala
specifice în materia fondului funciar, propunere legislativă
inițiate ca urmare a contractării reglementează, finan
țarea
serviciilor de realizare a planurilor realizării acestor planuri
parcelare de către
țile unită parcelare de către Agen ția
administrativ-teritoriale, valoarea Națională de Cadastru si
cofinanţării fiind în cuantumul prevăzut Publicitate Imobiliară
la alin. (345). conform și
sumelor
Autori: Ambrus Izabella - Deputat reglementărilor specifice
UDMR, Seres Dénes - Deputat UDMR înregistrării sistematice,
normele au fost revizuite
pentru a se asigura
aplicabilitatea practică
5. Art. 9 alin. (30) 2. La articolul 9, alineatul (30) va 3. La articolul 9, alineatul (30) se
avea următorul cuprins: modifică și va avea următorul cuprins:
(30)Agenţia Naţională „(30) De la data intrării în vigoare a
cofinanţează lucrările de prezentei legi, la sumele prevăzute la (30)Agentia ț Na ională decontează
înregistrare sistematică iniţiate alin. (29) şi alin. (345), ce se decontează serviciile menț ionate la alin. (29) inițiate
de unităţile administrativ- de Agenţia Naţională de Cadastru şi de unitățile administrativ-teritoriale în
teritoriale în condiţiile alin. (29) Publicitate Imobiliară pentru cuantumul maxim prevăzut la alin.
într-un cuantum de maximum 60
13/44
lei + TVA/carte funciară, cu cofinanţarea lucrărilor de întocmire a (345) la care se adaugă 50% din
excepţia terenurilor situate în planurilor parcelare, ce vor fi diferența dintre valoarea contractată și
zone cu forme de relief ce au coordonate de către comisiile locale de valoarea prevăzută la alin. (345).
categorii ridicate de dificultate restituire a proprietăţilor funciare în
prevăzute de Instrucţiunile de vederea înscrierii din oficiu a titlurilor Autori: Dănuț Păle-Deputat PSD; Seres
aplicare a Normelor de timp de proprietate emise în baza legilor de Dénes - Deputat UDMR; Comisia
pentru operaţiile necesare restituire a proprietăţilor funciare în pentru agricultură, silvicultură, industrie
realizării lucrărilor de conformitate cu art. 40 alin (4), alimentară şi servicii specifice
specialitate în cadrul Centrului cofinanţarea sau finanţarea lucrărilor de
Naţional de Cartografie, înregistrare sistematică, contractate de Sau
aprobate prin ordin al unităţile administrativ-teritoriale, se
directorului general al Agenţiei adaugă taxa pe valoare adăugată." Se elimină.
Naţionale, caz în care acest Autori: Ambrus Izabella - Deputat (Se men ține textul în
cuantum se majorează cu UDMR, Seres Dénes - Deputat UDMR vigoare)
coeficientul de 1,4 şi, ulterior,
proporţional cu coeficienţii
aferenţi categoriilor de
dificultate. Lista unităţilor
administrativ-teritoriale, precum
şi coeficienţii corespunzători se
aprobă ca anexă la acest ordin.
6. - 4.La articolul 9, după alineatul (30) se
introduce un nou alineat, alin. (301), cu
următorul cuprins: Au fost introduse norme
specifice care să asigure
(30 ) - Plata destinată cofinanţării respectarea termenelor
1
și
lucrărilor de realizare a planurilor procedurilor actuale de
parcelare se realizează cu respectarea cofinanțare.
dispozițiilor alin. (32)-(34), precum și a
dispozițiilor referitoare la plata taxei
pe valoare adăugată, iar sumele se
decontează ulterior deschiderii din
oficiu a cărților funciare, potrivit
dispozițiilor art. 40 alin. (4)-(12) din
prezenta lege.

14/44
Autori: Ambrus Izabella - Deputat
UDMR, Seres Dénes - Deputat UDMR

7. Art. 9 alin . (32) 3. La articolul 9, alineatul (32) va 5. La articolul 9, alineatul (32) va avea
avea următorul cuprins: următorul cuprins:
(32) Plata destinată cofinanţării
se face de către Agenţia „(32) Plata destinată cofinanţării Nemodificat
Naţională, în limita bugetului prevăzute la alin. (29) se face de către
aprobat, ulterior finalizării Agenţia Naţională, în limita bugetului Autori: Comisia pentru agricultură,
înregistrării sistematice la aprobat, ulterior finalizării înregistrării silvicultură, industrie alimentară şi
nivelul sectorului cadastral, sistematice la nivelul sectorului servicii specific; Seres Dénes - Deputat
conform unei proceduri stabilite cadastral sau lucrărilor de întocmire a UDMR;
prin regulament aprobat prin planurilor parcelare la nivel de tarla,
ordin al directorului general al conform unei proceduri stabilite prin Sau
Agenţiei Naţionale. regulament aprobat prin ordin al
directorului general al Agenţiei Se elimină. (Se men ține textul în
Naţionale." vigoare)
Autori: Ambrus Izabella - Deputat
UDMR, Seres Dénes - Deputat UDMR

8. Art. 9 alin. (34) ----- 6. La articolul 9, alineatul (34) se Pentru coraborare cu


Fondurile aferente acestor modifică și va avea următorul cuprins: modificarea articolului
lucrări se virează în contul precedent.
unităţilor administrativ- (34)Fondurile aferente acestor lucrări se
teritoriale ulterior înfiinţării virează în contul unităţilor administrativ-
cărţilor funciare, iar suma ce teritoriale ulterior înfiinţării cărţilor
urmează a fi virată se va calcula funciare, iar suma ce urmează a fi virată
raportat la numărul total de cărţi se va calcula raportat la numărul total de
funciare, în aplicarea situaţiilor cărţi funciare, în cuantumul prevăzut
particulare prevăzute la alin. de lege la data aprobării cererii de
(30). cofinanțare.

Autori: Dănuț Păle -Deputat PSD; Seres


Dénes - Deputat UDMR; Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie
15/44
alimentară şi servicii specifice

9. Art. 9 alin (345) - 7. La articolul 9 alineatul (345) se Agenția Națională, prin


modifică și va avea următorul cuprins: prezentul proiect, propune ca
Agenţia Naţională finanţează modalitatea de plată a lucrărilor
lucrările de înregistrare 5
(34 ) Agentia Naţională finanţează de înregistrare sistematică
sistematică iniţiate de unităţile lucrările de înregistrare sistematică contractate de institu ție, în
calitate de autoritate
administrativ-teritoriale în iniţiate de unităţile administrativ- contractantă, la nivelul unită ții
condiţiile alin. (341) şi (342) într- teritoriale în condiţiile alin. (341) şi (342) administrativ-teritoriale să se
un cuantum de maximum 60 lei într-un cuantum de maximum 84 lei + facă la un preț unitar, pe hectar.
+ TVA/carte funciară, cu TVA/carte funciară, la care se adaugă De asemenea, având în vedere
excepţia terenurilor situate în coeficienții aferenți categoriilor de necesitatea stimulării
zone cu forme de relief ce au dificultate ale terenurilor în funcț ie de prestatorilor serviciilor
categorii ridicate de dificultate relief și, după caz, coeficienț ii aferenți menționate în scopul
prevăzute de Instrucţiunile de categoriilor de dificultate ale identificării proprietarilor
aplicare a Normelor de timp terenurilor în funcție de gradul de imobilelor, Agen ția Națională
pentru operaţiile necesare acoperire prevăzuți în anexele la propune ca imobilele care, în
realizării lucrărilor de urma desfășurării lucrărilor de
Normele de timp pentru operaţiile
înregistrare sistematică, au
specialitate în cadrul Centrului necesare realizării lucrărilor de proprietari neidentificați să fie
Naţional de Cartografie, specialitate în cadrul Centrului plătite într-un procent de 10%
aprobate prin ordin al Naţional de Cartografie, aprobate prin din pre țul unitar pe hectar,
directorului general al Agenţiei ordin al directorului general al urmând ca, această prevedere să
Naţionale, caz în care acest Agenţiei Naţionale. Lista unităţilor fie aplicabilă pentru toate
cuantum se majorează cu administrativ-teritoriale, precum şi contractele aflate în derulare.
coeficientul de 1,4 şi, ulterior, coeficienţii corespunzători se aprobă Prin această reglementare se
proporţional cu coeficienţii ca anexă la aceste norme. Fac excepț ie urmărește atât identificarea de
aferenţi categoriilor de serviciile contractate pentru imobile către prestatori, a unui număr
dificultate. Lista unităţilor situate în zonele de aplicare a cât mai mare de proprietari ai
administrativ-teritoriale, precum imobilelor, cât și asigurarea, în
Decretului-lege nr. 115/1938 pentru
acest context, a unei ți plă
şi coeficienţii corespunzători se unificarea dispoziţiilor privitoare la echitabile în raport cu
aprobă ca anexă la acest ordin. cărţile funciare, publicat în Monitorul complexitatea serviciului, având
Oficial al României, Partea I, nr. 95 în vedere faptul că, potrivit
din 27 aprilie 1938, cărora li se aplică Legii, în cadrul lucrărilor de
suplimentar un coeficient de 1,4. înregistrare sistematică în
cadastru şi cartea funciară,
situaţia tehnică şi juridică a
16/44
Autori: Dănuț Păle -Deputat PSD; Seres imobilelor înregistrate anterior
Dénes - Deputat UDMR; Comisia în planul cadastral sau
pentru agricultură, silvicultură, industrie topografic şi în cartea funciară
alimentară şi servicii specifice se modifică conform situaţiei
tehnico-juridice actuale,
identificată prin măsurătorile
efectuate şi actele juridice
colectate

10. Art. 11 - 8.La articolul 11, alineatul (2), literele Tipărirea documentelor
(2) Specificaţiile tehnice de g) ș i r) se modifică și vor avea tehnice ale cadastrului –
realizare a lucrărilor sistematice următorul cuprins: copie finală – în două
de cadastru în vederea înscrierii exemplare reprezintă o
imobilelor în cartea funciară se povară și o cheltuială inutilă
aprobă prin ordin cu caracter pentru prestatori.
normativ al directorului general ANCPI are capacitate de
al Agenţiei Naţionale, care se arhivare ș i protejare
publică în Monitorul Oficial al electronică a documentelor
României, Partea I, şi cuprinde, tehnice ale cadastrului în
în principal, următoarele etape: format digital.
…… Arhivarea documentelor
g)sesizarea camerei notarilor g) sesizarea camerei notarilor publici de tehnice ale cadastrului în
publici de către oficiul către primărie, în cazul succesiunilor format de hărtie la nivelul
teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării oficiilor teritoriale este
nedezbătute, în vederea cauzei succesorale notarului public inutilă și necesită cheltuieli
repartizării cauzei succesorale competent; ridicate pentruț spa ii,
notarului public competent; mobilier de arhivă având în
……. vedere volumul mare de
r)arhivarea documentelor care r)arhivarea documentelor în format de documente care vor fi
stau la baza lucrărilor de hârtie care stau la baza lucrărilor de generate în cadrul PNCCF.
cadastru şi înscriere în cartea cadastru şi înscriere în cartea funciară la
funciară; sediul primăriei;

Autori: Ionuț Simionca -Deputat PMP;


Seres Dénes - Deputat UDMR, Comisia
pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specific
17/44
SAU

Se respinge amendamentul referitor la Se impune ținerea


men
alin.(2) al articolului 11 litera g) + r). mecanismului actual al
sesizării camerei notarilor
Autori: publici de către oficiul de
Deputați Vasile Varga, Ioan Cupșa cadastru și publicitate
imobiliară în cazul
succesiunilor nedezbătute, în
vederea repartizării cauzei
succesorale notarului public
competent.

11. Art. 13 - 9. La articolul 13, alineatul (2) se


modifică și va avea următorul cuprins: Coraborare cu prevederile
art.13 alin.(1) în vigoare
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile
aplicabile inclusiv imobilelor inclusiv imobilelor care au fost
care au fost înregistrate în înregistrate în sistemul integrat de
sistemul integrat de cadastru şi cadastru şi carte funciară, din regiunile
carte funciară, din regiunile unde au fost aplicate prevederile
unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru
Decretului-lege nr. 115/1938 unificarea dispoziţiilor privitoare la
pentru unificarea dispoziţiilor cărţile funciare, publicat în Monitorul
privitoare la cărţile funciare, Oficial al României, Partea I, nr. 95 din
publicat în Monitorul Oficial al 27 aprilie 1938, în situaţia în care
României, Partea I, nr. 95 din 27 proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia
aprilie 1938, în situaţia în care realizării interviurilor pe teren, însă sunt
proprietarii nu sunt identificaţi identificaţi posesorii imobilelor din
cu ocazia realizării interviurilor zonele foste necooperativizate,
pe teren, însă sunt identificaţi imobilelor pentru care s-a emis titlul de
posesorii imobilelor din zonele proprietate situate în zonele foste
foste necooperativizate, cooperativizate, precum şi imobilelor
imobilelor din zonele foste situate în intravilanul localităţilor care au
cooperativizate pentru care s-a făcut obiectul legilor de restituire a
18/44
finalizat procesul de proprietăţilor funciare.
retrocedare prin emiterea
titlurilor de proprietate, Autori: Ionuț Simionca -Deputat PMP;
precum şi imobilelor situate în Seres Dénes - Deputat UDMR; Comisia
intravilanul localităţilor care au pentru agricultură, silvicultură, industrie
făcut obiectul legilor de alimentară şi servicii specifice
restituire a proprietăţilor
funciare.
12. Art. 13 ----- 10. La articolul 13, alineanul (15) se
modifică și va avea următorul cuprins: Zona de munte este
(15) În cazul imobilelor ai căror dezavantajata pentru că
proprietari, posesori sau alţi (15) În cazul imobilelor ai căror cetateni sunt plecati din
detentori precari, astfel cum sunt proprietari, posesori sau alţi detentori localitate, primaria nu poate
definiţi la art. 918 din Codul precari, astfel cum sunt definiţi la art. sa-i instiinteze pentru a se
civil, nu pot fi identificaţi cu 918 din Codul civil, nu pot fi identificaţi prezenta la colectarea actelor
ocazia efectuării din oficiu a cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor pentru finalizarea cadastrului
lucrărilor de înregistrare de înregistrare sistematică, precum şi în sistematic. De obicei vin o
sistematică, precum şi în lipsa lipsa documentelor prevăzute la alin. (1) data pe an sa plateasca
documentelor prevăzute la alin. cu privire la calitatea de posesor, dreptul impozitele, ocazie cu care
(1) cu privire la calitatea de de proprietate se va înscrie provizoriu în constata ca imobilul pentru
posesor, dreptul de proprietate favoarea unităţii administrativ-teritoriale. zona unde s-au efectuat
se va înscrie provizoriu în În acest caz, dreptul de proprietate va lucrarile de cadastru
favoarea unităţii administrativ- putea fi intabulat ulterior sau posesia va sistematic este trecut in
teritoriale. În acest caz, dreptul putea fi notată ulterior, la cererea cartea funciara ca
de proprietate va putea fi titularului dreptului de proprietate asupra neidentificat sau pe UAT
intabulat ulterior, la cererea imobilului sau a posesorului, în baza provizoriu.
titularului dreptului de unei documentaţii care va cuprinde:
proprietate asupra imobilului, în
baza unei documentaţii care va
cuprinde:
a)identificarea imobilului în a)identificarea imobilului în planul
planul cadastral, în scopul de a cadastral, în scopul de a certifica faptul
certifica faptul că imobilul din că imobilul din actul de proprietate sau
actul de proprietate corespunde din adeverinț a prevăzută la art. 41
cu cel din plan; alin.8) lit. b), corespunde cu cel din plan;

19/44
b)actul care atestă dreptul de b)actul care atestă dreptul de proprietate
proprietate; sau a documentelor prevăzute la art.
41 alin.8) lit. b), c) , d), e), f) ș i g) în
cazul posesiei

c)certificatul prin care se atestă c) nemodificat


că imobilul este înregistrat în
evidenţele fiscale sau, după caz, Autori: Ionuț Simionca -Deputat PMP;
în registrul agricol, eliberat de Seres Dénes - Deputat UDMR; Comisia
primarul unităţii administrativ- pentru agricultură, silvicultură, industrie
teritoriale unde este amplasat alimentară şi servicii specifice
acest imobil.

13. Art. 14 alin. (9) - 11. La articolul 14, alineatul (9) se


În perioada de efectuare a abrogă. Prevederile art. 14 alin. (9)
înregistrării sistematice, precum din Legea cadastrului şi a
şi ulterior integrării Autori: Ionuț Simionca -Deputat PMP; publicităţii imobiliare nr.
documentelor tehnice în sistem, Seres Dénes - Deputat UDMR; Comisia 7/1996 sunt inaplicabile ș i s-
până la finalizarea soluţionării pentru agricultură, silvicultură, industrie a propus abrogarea sau
cererilor de rectificare, în alimentară şi servicii specifice modificarea acestei
cuprinsul cărţilor funciare ale reglementări.
imobilelor situate în unitatea Art. 40. - (21) din legea
administrativ-teritorială 7/1996 stipulează că „Până la
respectivă se va menţiona din deschiderea noilor cărţi
oficiu faptul că acestea fac funciare, în regiunile de carte
obiectul Programului naţional de funciară care au fost supuse
cadastru şi carte funciară. Decretului-lege nr. 115/1938
pentru unificarea
dispoziţiunilor privitoare la
cărţile funciare, cu excepţia
zonelor care fac obiectul
legilor de restituire a
proprietăţilor funciare,
înscrierile privitoare la
imobile, cuprinse în vechile
cărţi funciare, vor continua
20/44
să fie făcute în aceste cărţi,
cu respectarea dispoziţiilor
Legii nr. 287/2009,
republicată, cu modificările
ulterioare, şi ale prezentei
legi. În situaţia în care aceste
cărţi nu există, sunt
inutilizabile sau nu se
identifică în arhiva oficiilor
de cadastru şi publicitate
imobiliară, sunt aplicabile
dispoziţiile legale în vigoare
referitoare la deschiderea
unei noi cărţi funciare. ” .
La înregistrarea sistematică
pe sectoare cadastrale privind
imobilele situate în
extravilanul zonelor
cooperativizate s-a considerat
inoportună menţionarea din
oficiu în cărțile funciare care
au fost supuse Decretului-
lege nr. 115/1938 a faptului
că acestea fac obiectul
Programului naţional de
cadastru şi carte funciară. La
înregistrarea sistematică pe
sectoare cadastrale privind
imobilele situate în
extravilanul zonelor
necooperativizate sunt
întâmpinate greutăţi datorită
faptului că planurile de carte
funciară sunt concretuale
motiv pentru care nu se pot
identifica determina cu
21/44
exactitate numerele
topografice care aparţin
sectorului cadastral care face
obiectul înregistrării
sistematice.
Având în vedere cele de mai
sus s-a considerat că
prevederile art. 14 alin. (9)
din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.
7/1996, republicată cu
modificările şi completările
ulterioare se impune a fi
abrogate.
14. Art. 22 12.La articolul 22, după alineatul (7) E preluat ca amendament la
se introduce un nou alineat, alin. (71), alin (1)
cu următorul cuprins: Reglementarea expresă a
independenței profesionale a
(71) Registratorul de carte funciară registratorului este necesară
desfășoară o activitate profesională atat pentru a asigura statutul
independentă cu privire la acestuia catș i pentru a
soluționarea prin încheiere a cererilor facilita interpretarea
de înscriere în cartea funciară și celorlalte dispoziții din lege,
beneficiază de stabilitate în funcție. respectiv a dispozitiilor care
reglementează modalitatea de
Autor: Ionuț Simionca -Deputat PMP, contestare a solutiei din
Comisia pentru agricultură, silvicultură, încheierea pronun ț ată de
industrie alimentară şi servicii specifice registratorul de carte
funciară, caz in care,
SAU persoana interesată are la
dispoziție procedura
reglementată de art. 31 alin.
(2) din Legea nr. 7/1996,
respectiv„(…)cererea de
reexaminare a încheierii de
admitere sau de respingere,
22/44
(…) care se soluţionează în
termen de 20 de zile prin
încheiere de către
registratorul-şef din cadrul
oficiului teritorial în raza
căruia este situat imobilul.”
Procedura de reexaminare in
cadrul căreia registratorul ș ef
poate solicita inclusiv
înscrisuri suplimentare, prin
raportare la susținerile
petentului, reprezintă așadar
instrumentul menit să
menţină o practică unitară la
nivelul oficiului teritorial,
intrucat verificarea
condiţiilor de validitate a
documentelor supuse
înregistrării se subscrie
principiului legalităţii
consacrat de Legea nr.
7/1996.
Considerente de mai sus
atesta faptul ca
reglementarea propusă este
în acord cu principiile Legii
nr. 7/1996, care
reglementează condițiile
legale pe care registratorul
trebuie să le respecte în
exercitarea activitătii sale
profesionale specifice,
respectiv în solutionarea
cererilor de înscriere.
Astfel, potrivit dispooziț iilor
art. 22 alin. (7) din Legea nr.
23/44
7/1996: “Registratorul
răspunde pentru activitatea
sa, în condiţiile legii, fiind
subordonat profesional
registratorului-şef”, aceste
dispoziții completandu-se cu
cele ale art. 29-30 din Lege,
care menționează în mod
expres cerin ț ele pe care
trebuie să le aibă în vedere
registratorul în activitatea sa
profesională, deoarece, cu
prilejul soluț ionării cererilor
de înscriere în cartea
funciară, acesta are obliga ț ia
de a verifica “indeplinirea
prevederilor legale, a căror
verificare se află în
competenţa registratorului.”
Scopul reglementării
referitoare la este acela de a
conferi acestuia
Independența profesională a
registratorului are în vedere
examinarea în mod echitabil,
cu respectarea prevederilor
legale, a actelor depuse în
susținerea cererii de înscriere
în cartea funciară, având la
bază doar aplicarea
prevederilor legale.

Se respinge amendamentul Soluționarea prin încheiere a


Autori: cererilor de înscriere în
Deputați Vasile Varga, Ioan Cupșa cartea funciară trebuie să fie
24/44
unitară în rândul
registratorilor, cu privire la
situații juridice similare.
Aceptarea amendamentului
ar contribui la extinderea
practicii neunitare cu privire
la modul de solu ționare a
cererilor de către registratori
diferiți, ceea ce nu
corespunde cerin țelor unui
sistem de publicitate
imobiliară eficient.

15. 13. După articolul 28 se introduce un A fost efectuată modificarea


nou articol, art. 281, cu următorul prin OUG 61/2020.
cuprins:
Art. 281 (1) Cererea de înscriere,
recepție sau avizare va putea fi depusă
online prin intermediul sistemului
informatic de cadastru și carte
funciară, însoțită de înscrisul prin care
se constată actul sau faptul juridic a
cărui înscriere se cere sau după caz de
înscrisul pentru care se solicită
recepția sau avizarea.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va
putea fi însoțită de redarea pe suport
informatic, a înscrisurilor emise în
formă materială, caz în care
certificarea nealterării ținutului
con
odată cu redarea pe suport informatic,
va fi facută de către deponent prin
semnătură electronică calificată. În
acest caz se prezumă, până la proba
contrarie, că redarea pe suport
informatic s-a făcut după înscrisul
25/44
original sau copia legalizată, sub
sancțiunea nulității absolute a
înscrierii.
(3) Înregistrarea cererii în urma
accesului la sistemul informatic se face
pe baza unui mecanism care prezintă
garanţii pentru a face deplină credinţă
în privinţa identităţii persoanei care
face înregistrarea, iar răspunderea
pentru corectitudintea datelor în
format electronic, astfel introduse,
revine celui care face înregistrarea.
(4) Răspunderea pentru corectitudinea
și autenticitatea datelor în format
electronic introduse în bazele de date,
revine persoanei care a introdus aceste
date iar răspunderea pentru
verificarea și validarea datelor în
format electronic revine persoanei care
a verificat și validat aceste date.
(5) Certificarea autenticită ții și forța
juridică a înscrisului în format
electronic generat, prin intermediul
sistemului informatic de cadastru și
carte funciară, fără intervenția vreunei
persoane, este dată de sigiliul
electronic calificat alției Agen
Naționale.

Autori:
Deputați Vasile Varga, Ioan Cupșa

16. Art. 40 - 14.La articolul 40, alineatul (12) se Normele au fost revizuite
modifică și va avea următorul cuprins: pentru a asigura
(12)După modificarea aplicabilitatea reglementării,
conţinutului documentelor (12) După modificarea conţinutului în considerarea celor trei
26/44
planurilor parcelare, în urma documentelor planurilor parcelare, în situații care pot interveni în
soluţionării cererilor de urma soluţionării cererilor de rectificare, procedura de întocmire si
rectificare, şi actualizarea în perioada de afişare, ulterior recepționare a planurilor
evidenţei conform lucrărilor de finalizării perioadei deșare afi și parcelare, respectiv a faptului
înregistrare în cadastru şi în contestare, oficiul teritorial că, în cazul în care titlul de
cartea funciară realizate la recepționează documentele planurilor proprietate nu s-a emis până
cerere, în perioada de afişare parcelare finaleși procedează, după la data deschiderii din oficiu
oficiul teritorial recepţionează caz, la deschiderea noilor cărţi a căr ților funciare sunt
documentele planurilor parcelare funciare în baza titlului de proprietate aplicabile cazurile de
finale şi deschide cărţile eliberat potrivit dispozițiilor alin. (4), înscriere provizorie
funciare. la actualizarea informaților tehnice cu prevăzute de art. 12
privire la imobilele deja înscrise în alin. (14), (15) și (16), iar în
evidenţele de cadastru şi carte funciară cazul imobilelor deja înscrise
sau la înscrierea provizorie a dreptului în evidenţele de cadastru şi
de proprietate, potrivit principiilor carte funciară, care incluse în
înregistrării sistematice. tarlaua ce a făcut obiectul
planului parcelar, noua carte
Autori: Ambrus Izabella - Deputat se va deschise prin preluarea
UDMR, Seres Dénes - Deputat UDMR; situației din cartea funciara
Dănuț Păle - Deputat PSD, Comisia existent în ceea ce prive ște
pentru agricultură, silvicultură, industrie titularii drepturilor reale
alimentară şi servicii specifice imobiliare, însă cu
actualizarea corespunzătoare
a oricăror detalii tehnice
rezultate din măsurătorile
efectuate.

17. Art. 41 alin.(3) - 15.La articolul 41, alineatul (3), litera


(3)În cazul lucrărilor de b) se modifică și va avea următorul
înregistrare în cadastru şi în cuprins:
cartea funciară realizate la
cererea persoanelor interesate,
dacă suprafaţa din măsurători
este diferită de suprafaţa înscrisă
într-o carte funciară pe baza unei
documentaţii cadastrale
27/44
recepţionate de oficiul teritorial
sau suprafaţa din documentaţia
cadastrală, recepţionată de
oficiul teritorial, pentru care nu
s-a deschis carte funciară ori Situațiile și excepțiile la
suprafaţa din actele de b) dacă suprafaţa din măsurători este mai acestea în care se poate
proprietate, cererea de recepţie şi mare în proporţie de până la 15% înscrie suprafața mai mare
înscriere în cartea funciară se inclusiv, în cazul terenurilor din decât suprafaţa înscrisă într-o
soluţionează astfel: intravilan, şi de până la 5% în cazul carte funciară pe baza unei
……….. terenurilor din extravilan, atunci documentaţii cadastrale
b) dacă suprafaţa din măsurători suprafaţa din măsurători se înscrie în recepţionate de oficiul
este mai mare în proporţie de cartea funciară în baza documentaţiei teritorial sau suprafaţa din
până la 15% inclusiv, în cazul cadastrale şi a declaraţiei proprietarului documentaţia cadastrală,
terenurilor din intravilan, şi de în ț
condi iile prevăzute de recepţionată de oficiul
până la 5% în cazul terenurilor Regulamentul de avizare, recepţie şi teritorial, pentru care nu s-a
din extravilan, atunci suprafaţa înscriere în evidenţele de cadastru şi deschis carte funciară ori
din măsurători se înscrie în carte funciară aprobat prin ordin cu suprafaţa din actele de
cartea funciară în baza caracter normativ al directorului proprietate sunt reglementate
documentaţiei cadastrale şi a general al Agenţiei Naţionale, publicat în prezent în Regulamentul
declaraţiei proprietarului; în Monitorul Oficial al României, de avizare, recepţie şi
Partea I; înscriere în evidenţele de
cadastru şi carte funciară
Autori: Ionuț Simionca-Deputat PMP; aprobat prin Ordinul
Seres Dénes - Deputat UDMR, Comisia directorului general al
pentru agricultură, silvicultură, industrie Agenţiei Naţionale nr.
alimentară şi servicii specifice 700/2014.

18. Art. 41 alin.(8) - 16. La articolul 41, alin. (8), partea Textul a fost corelat cu
introductivă se modifică și va avea celelalte prevederi de la
În cazul proprietăţii private, în următorul cuprins: art.13 alin (2) din cuprinsul
lipsa actelor de proprietate În cazul proprietății private, în lipsa legii, referitoare la notarea
asupra imobilelor neînscrise în actelor de proprietate asupra imobilelor posesiei în cartea funciară.
cartea funciară sau înscrise în neînscrise în cartea funciară, imobilelor În vechiul Ardeal,
cartea funciară deschisă în baza pentru care s-a emis titlul de începuturile sistemului de
Decretului-lege nr. 115/1938, în proprietate situate în zonele foste carte funciară se identifică în
care nu s-au efectuat înscrieri în cooperativizate ș i înscrise în cartea evidenţa averilor mobiliare.
28/44
ultimii 30 de ani anteriori intrării funciară la cerere sau ca urmare a În anul 1849, Ministerul
în vigoare a Legii nr. 287/2009, finalizării lucrărilor de înregistrare Justiţiei a dispus, prin
republicată, cu modificările sistematică, imobilelor care nu au Ordonanţa din 28 decembrie,
ulterioare, persoana interesată făcut sau fac obiectul legilor de înfiinţarea cărţilor funciare
poate solicita notarea posesiei, în retrocedare înscrise în cartea funciară acolo unde ele nu existau şi
baza următoarelor documente: ca urmare a finalizării lucrărilor de conducerea evidenţei cărţii
înregistrare sistematică cu proprietar funciare acolo unde aceasta
neidentificat pentru care a fost înscris deja funcţiona.
provizoriu dreptul de proprietate al Prin ordonanţele
unității administrativ teritoriale sau Ministerului Justiţiei din
înscrise în cartea funciară din regiunile perioada cuprinsă între anii
unde au fost aplicate prevederile 1850-1855 s-a dispus
Decretului-lege nr. 115/1938 pentru identificarea, la faţa locului,
unificarea dispoziţiilor privitoare la a averii fiecărui posesor.
cărţile funciare, publicat în Monitorul Operaţiunea este cunoscută
Oficial al României, Partea I, nr. 95 din sub denumirea de
27 aprilie 1938, în care nu s-au efectuat „localizare”.
înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori Aspectele constatate în teren
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 de către comisiunile de
privind Codul civil, persoana interesată localizare erau înscrise în
poate solicita notarea posesiei, în baza procese-verbale denumite
următoarelor documente: „protocoale”. Din acestea s-
au născut ulterior colile
funciare.
După finalizarea lucrărilor de
Autori: Ionuț Simionca-Deputat PMP; localizare în 15 decembrie
Seres Dénes - Deputat UDMR; Comisia 1855, Ministerul Justiţiei a
pentru agricultură, silvicultură, industrie emis ordonanţa care conţine
alimentară şi servicii specifice Regulamentul de procedură
al Cărţilor Funciare. Acesta a
avut rolul de a stabili regulile
referitoare la publicitatea
protocoalelor şi la ţinerea lor
sub forma cărţii funciare.
Regulamentul nu s-a aplicat
în acelaşi timp pe întreg
29/44
teritoriul Ardealului.
Astfel, pe teritorii
cum sunt: Banatul, Crişana,
Maramureş, Satu Mare,
încorporate pe atunci statului
ungar, se aplicau prevederile
Codului civil austriac.
Prin Ordonanţa nr.
2784 din 8 noiembrie 1867,
Ministerul Justiţiei a ordonat
lucrările pregătitoare pentru
introducerea cărţii funciare
în vechiul Ardeal (întreg
teritoriu al Curţilor de Apel
Cluj şi Târgu-Mureş din
perioada de după 1921), iar
prin Ordonanţa nr. 264 din 5
februarie 1870,
Regulamentul Cărţii funciare
din 15 decembrie 1855 a fost
pus în aplicare şi în aceste
ţinuturi.
Pentru provinciile din Ardeal
unde se aplica Codul civil
austriac, dispoziţiile
referitoare la cartea funciară
au fost unificate prin
Decretul-lege nr. 115/1938.
Adoptat la data de 27 aprilie
1938, acest act normativ s-a
aplicat imediat după intrarea
lui în vigoare numai în
Bucovina, ţinut din care
astăzi România nu mai are
decât o porţiune situată în
judeţul Suceava.
30/44
Urmare a Legii nr. 260/1945,
s-a creat şi pentru
Transilvania posibilitatea
înlăturării neajunsurilor
create de legislaţia locală
privitoare la cărţile funciare.
În acest context a fost
edictată Legea nr. 241/1947
prin care, începând cu data
de 12 iulie 1947, a intrat în
vigoare Decretul-lege nr.
115/1938 privind unificarea
dispoziţiunilor privitoare la
cărţile funciare.
Având în vedere cele de mai
sus este nevoie de
clarificarea textului în sensul
că notarea posesiei se va
putea efectua în toate cărțile
funciare care erau deja
deschise sau au fost deschise
după data intrării în vigoare a
Decretului-lege nr. 115/1938
privind unificarea
dispoziţiunilor privitoare la
cărţile funciare și nu numai a
celor deschise după această
dată.
De asemenea se introduce
posibilitatea notării posesiei
în cartea funciară și după
finalizarea lucrărilor de
înregistrare sistematică
asupra imobilelor cu
proprietar neidentificat, în
practică existând foarte
31/44
multe situaț ii când posesorii
sunt identificați după
finalizarea lucrărilor de
înregistrare sistematică și în
cazul imobilelor pentru care
s-a finalizat procesul de
retrocedare prin eliberarea
titlurilor de proprietate
pentru egalitate de tratament
cu imobilele care fac obiectul
înregistrării sistematice.

19. Legea fondului funciar nr. - Art.II. Articolul 121 din Legea Modificarea se impune
18/1991 fondului funciar nr. 18/1991, pentru a se asigura
republicată în Monitorul Oficial al eliminarea oricăror
României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie interpretări referitoare la
Art. 121 1998, cu modificărileși completările dubla finanțare.
Finanţarea activităţii de cadastru ulterioare, se modifică după cum Totodată, revizuirea cestei
funciar general, a lucrărilor urmează: norme se impune pentru a se
geodezice, fotogrammetrice şi elimina reglementările căzute
organizare a teritoriului, Art. 121 - Finanţarea activităţii de in desuetudine referitoare la
precum şi a băncilor de date cadastru funciar, precum şi a băncilor de finanțarea și efectuarea
aferente acestora, la nivel date aferente acestora, la nivel judeţean şi lucrărilor geodezice,
judeţean şi naţional, se va naţional, se va realiza de la buget, iar în fotogrammetrice şi
realiza de la buget. cazul planurilor parcelare realizateși organizare a teritoriului
recepționate potrivit legislației referitoare la lucrări
specifice a cadastrului, sunt aplicabile geodezice, fotogrammetrice
dispozițiile referitoare la cofinanțare si de organizare a teritoriului,
prevăzute de art. 9 alin. (29)-(301) din care constituie norme căzute
Legea cadastruluiși a publicității în desuetudine, dat fiind
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu faptul ca sediul materiei
modificările și completările ulterioare. pentru astfel de reglementări
îl constituie Legea
Autori: Ambrus Izabella - Deputat cadastrului și a publicității
UDMR, Seres Dénes - Deputat UDMR; imobiliare.
Ionuț Simionca-Deputat PMP , Comisia
32/44
pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice

20. Art. III- Începând cu data intrării în Având în vedere că


vigoare a prezentei legi, salariile de personalul ției Agen
bază ale personaluluiției Agen Naționale de Cadastru și
Naționale de Cadastru și Publicitate Publicitate Imobiliară de ține
Imobiliară și instituțiilor sale funcții unice la nivel
subordonate care ocupă țiile func național, care se regăsesc în
prevăzute la anexa nr. VIII cap. II lit. Anexa nr. VIII cap. II lit. A.
C lit. b) la Legea –cadru nr. 153/2017 pct. I. pct. 2.4 lit. ași b) și la
privind salarizarea personalului plătit anexa nr. VIII cap. II lit. C
din fonduri publice, cu modificărileși lit.b) la legea-cadru nr.
completările ulterioare, se stabilesc, la 153/2017, însă succesiunea și
nivelul prevăzut de Lega-cadru nr. modalitatea de aplicare a
153 din 28 iunie 2017 privind legislației în materia
salarizarea personalului plătit din salarizării au generat
fonduri publice, pentru anul 2022, prin discrepanțe între angajații cu
excepție de la prevederile art. 38 aceeași funcție, vechime și
alin.(4). studii, se impune remediere
acestei situații, în aplicarea
Autori: Dănu ț Păle -Deputat PSD; principiilor reglementate de
Comisia pentru agricultură, silvicultură, art. 6 din Legea nr. 153/2017
industrie alimentară şi servicii specifice este salarizarea unică,
respectiv a principiului
nediscriminării, care prevede
eliminarea oricăror forme de
discriminare și instituirea
unui tratament egal cu privire
la personalul din sectorul
bugetar care prestează
aceeași activitate și are
aceeași vechime în muncă și
în func ție și principiul
egalității, care prevede
33/44
asigurarea de salarii de bază
egale pentru muncă cu
valoare egală. Reglementarea
acestei salarizări unitare este
impusă și de faptul că,
urmare a acestor discrepanțe
o parte din salariați au fost
nevoiți să recurgă la
intervenția instanțelor de
judecată, care le-au dat câștig
de cauză, însă, în absen ța
unei norme care să prevadă
expres obligativitatea
stabilirii tuturor salariilor
aferente unei funcții unic e, la
nivelul ANCPI sau
instituțiilor subordonate la
același nivel, aceste măsuri
nu se pot pune în aplicare,
dat fiind faptul că, și de
funcțiile sunt unice la nivel
național, instituțiile
subordonate ANCPI, în
număr de 42, au personalitate
juridică.
Din aceste considerente, dată
fiind imposibilitatea de a
corela salariile aflate în plată
cu cele stabilite la nivel
maxim în cadrul ANCPI și
instituțiilor subordonate,
egalizarea salarială pentru
angajații încadrați la nivelul
ANCPI și al instituțiilor
subordonate pe ții func
similare este absolut necesară
34/44
pentru punerea în aplicare a
principiilor avute în vedere
de către legiuitor prin
legislația salarizării unitare în
sistemul bugetar, respectiv a
principiilor la muncă egală
salariu egal și cel al
nediscriminării și al egalității
de tratament.
21. Art. IV - În cazul reorganizării Agenţia Naţională de
activității Agenției Naționale și Cadastru şi Publicitate
instituțiilor sale subordonate prin Imobiliară (ANCPI), unica
oricare din modalitățile prevăzute de autoritate publică a statului în
lege, preluarea activită
ții acestora se domeniile cadastrului,
face cu menținerea întregului personal publicității imobiliare,
angajat la data preluării și cu geodeziei şi cartografiei are
păstrarea tuturor drepturilor, inclusiv în subordinea 43 de instituții
a salariilorși drepturilor de natură publice cu personalitate
salarială de care beneficiază la data juridică, respectiv Centrul
reorganizării. Național de Cartografie și 42
de oficii de cadastru și
Autor: Ionu ț Simionca -Deputat PMP; publicitate imobiliară, care
Comisia pentru agricultură, silvicultură, funcționează la nivelul
industrie alimentară şi servicii specifice fiecărui județ și furnizează
produse și servicii unice la
nivel na țional în acest
domeniu.
Conform legii, ANCPI șiî
finanțează întreaga
activitate, reprezentând
cheltuieli curente și de
capital, din venituri
proprii, subvențiile de la
bugetul de stat fiind
utilizabile exclusiv pentru
finanțarea valorii totale și a
35/44
activităților proiectelor
finanțate din fonduri externe
rambursabile sau
nerambursabile.
Modalitatea prevăzută de
lege privind utilizarea
veniturilor ANCPI, atestă
degrevarea Statului de
sumele necesareții plă
drepturilor salariale ale
angajaților din sistem,
precum şi de cheltuielile
curente şi de capital.
Totodată, potrivit legii,
ANCPI are obliga ția ca pe
întreaga perioadă de derulare
a Programului naţional de
cadastru şi carte funciară, să
asigure, din veniturile
proprii, fără restricţii
bugetare, personalul
specializat, necesar bunei
desfăşurări a activităţii,
precum şi orice cheltuieli
aferente întreţinerii şi
funcţionării acesteia şi
instituţiilor subordonate.
De menționat și faptul că, dat
fiind specificul, unicitatea
domeniului si importanta
activității desfășurate, Legea
nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului
plătit din fonduri
publice cuprinde o grilă
aparte pentru personalul
36/44
ANCPI și țiilor
institu
subordonate denumită
Funcţii specifice Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.
Prin activitatea respecifica și
prin gestionarea sistemului
integrat de cadastru şi de
carte funciară, ANCPI
asigură circuitul civil al
imobilelor și furnizarea către
ții publice a
alte institu
datelor referitoare la imobile.
Însă, cel mai important
aspect este acela că ANCPI
implementează Programul
Național de Cadastru și
Carte Funciară 2015-2023
(PNCCF), al cărui obiectiv,
asumat de Statul Roman
este realizarea planului
cadastral și înregistrarea,
gratuit pentru cetă țeni, în
cartea funciară, a tuturor
imobilelor din România,
prin fonduri asigurate din
veniturile proprii ale ANCPI
și fonduri externe
nerambursabile
(prin proiectul major
“Creșterea gradului de
acoperire și incluziune a
sistemului de înregistrare a
proprietăților în zonele
rurale din România”, din
POR 2014-2020, aprobat de
37/44
Comisia Europeană, al
cărui beneficiar este
ANCPI, în parteneriat cu
instituțiile subordonate,
prin care se va asigura
finanțarea înregistrării
sistematice a tuturor
imobilelor din 660 UAT - uri
din mediul rural).
Implementarea PNCCF,
prin ANCPI, constituie o
prioritate a Guvernului
României, motivat de faptul
că lipsa unei evidenţe
complete a proprietăţilor
imobiliare afectează
dezvoltarea economică atât
sub aspect social, cât şi în
ceea ce priveşte mediul de
afaceri, contribuind la
întreţinerea unui climat
nesigur pentru investiţii.
In scopul creşterii
credibilităţii statului român
în relaţia cu instituţiile
financiare internaţionale, a
creşterii încrederii
cetăţeanului în Agenţia
Naţională care gestionează
sistemul integrat de cadastru
şi carte funciară, care are
rolul de a sprijini statul
român în garantarea
proprietăţii în România,
precum şi pentru realizarea
accelerată a proiectelor
38/44
naţionale care vizează în mod
direct proprietatea, îndeosebi
a celor de infrastructură şi
agricultură, s-a impus
consolidarea capacităţii
administrative, financiare
şi operaţionale a ANCPI.
Din considerentele de mai
sus, încă din anul 2014, prin
Acordul preventiv pentru
facilitatea de împrumut
dintre Uniunea Europeană, în
calitate de Împrumutător, şi
România, în calitate de
Împrumutat, şi Banca
Naţională a României, în
valoare de maximum 2
miliarde euro, semnat la
Bucureşti la 5 noiembrie
2013 şi la Luxemburg la 19
noiembrie 2013, şi a
Memorandumului de
înţelegere dintre Uniunea
Europeană şi România,
ratificat prin Legea nr.
31/2014, s-a prevăzut
necesitatea consolidării
capacității de management
și sprijinirii ANCPI, cu
scopul implementării
PNCCF.
Necesitatea ținerii
sus
activității ANCPI,
recunoscută în tratate
internaționale și documente
ale strategice ale
39/44
Guvernului României, a
fost impusă de faptul că
această activitate contribuie
major șterea
la cre
competivității economice,
îmbunătățirea condițiilor de
viață la nivel local și
regional, dezvoltarea
infrastructurii, agriculturiiși
mediului de afaceri în
România.
Statul românși -a asumat
sprijinirea activității ANCPI
și datorită faptului că
informațiile referitoare la
imobile, sunt obligatorii
pentru îndeplinirea rapidă
a procedurilor necesare
recuperării țelor
crean
bugetare și accelerării
proiectelor de
infrastructură de
importanță națională, ca
urmare a identificării
amplasamentelor imobilelor
ce fac obiectul acestora,
precum și a amplasamentului
imobilelor supuse
implementării schemelor de
plăți în agricultură, etc.
Dezvoltarea sistemului de
cadastru și carte f unciară,
unic la nivel țional,
na și
implementarea PNCCF a
înregistrat o ție evolu
considerabilă in ultimii ani,
40/44
urmare a creșterii masive a
activității curente la nivelul
ANCPI și instituțiilor
subordonate.
Această cre ștere masivă a
activității rezultă fără
dubii din datele statistice de
pe site-ul instituției, care
atestă că prin PNCCF au
fost înregistrate gratuit
peste 2.520.000 de imobile
(doar 78.272 dintre acestea
fiind înregistrate în
perioada 2005-2015),
precum și faptul că, în
prezent, sunt în derulare
lucrări de înregistrare
sistematică în 1.959 UAT-
uri, cu o suprafață estimată
de 4.062.769,94 ha, la care
se adaugă cele 660 incluse
în proiectul major, toate
acestea lucrări urmând a face
obiectul verificărilor
și
recepțiilor prevăzute de lege,
de către personalul ANCPI.
Aceste argumente au
constituit justificări în baza
cărora, în perioada
aplicabilității normelor
restrictive referitoare la
personal, date fiind
angajamentele internaționale
asumate de Romania a fost
reținută necesitatea
asigurării personalului
41/44
necesar bunei func ționări a
ANCPI, ANCPI fiind
exceptată de la restric țiile
bugetare instituite prin
Ordonanţa de urgenţă nr.
90/2017, reținandu-se că, în
caz contrar „se vor crea
sincope insurmontabile în
activitatea de înregistrare
sistematică a imobilelor,
precum şi in implementarea
proiectelor de infrastructură
de transport rutier,
infrastructură energetică,
deoarece este obligatorie
intabularea tuturor
imobilelor din zona
culoarelor de investiţii, în
vederea facilitării procesului
de expropriere a parcelelor
afectate, precum şi în
implementarea schemelor de
plăţi în agricultură, care de
asemenea presupun
intabularea de urgenţă a
tuturor terenurilor ce fac
obiectul subvenţiilor
acordate de Agenţia
Naţională de Plăţi şi
Intervenţie în Agricultură”,
precum și faptul că o blocare
a activității ANCPI ar putea
genera „afectarea gradului
de colectare a sumelor la
bugetul de stat” și ar avea
„un impact negativ major
42/44
atât în funcţionarea Agenţiei
Naţionale, cât şi a altor
instituţii al căror obiect de
activitate depinde de
serviciile prestate de Agenţia
Naţională, precum Agenţia
Naţională de Administrare
Fiscală, unităţi
administrativ-teritoriale, prin
direcţiile de taxe şi impozite,
instanţe judecătoreşti,
existând şi riscul blocării
implementării proiectului
inclus în Programul
operaţional regional 2014-
2020, şi care face obiectul
axei prioritare 11 -
Extinderea geografică a
sistemului de înregistrare a
proprietăţilor în cadastru şi
cartea funciară, proiect
major denumit Creşterea
gradului de acoperire şi
incluziune a sistemului de
înregistrare a proprietăţilor
în zonele rurale din România
în cele 660 de unităţi
administrativ-teritoriale din
mediul rural, cu o suprafaţă
totală de 5.758.314 ha,
selectate.
Un alt argument esen țial în
normelor care asigure
menținerea personalului
ANCPI chiar si în cazul
reorganizării îl constituie
43/44
faptul că obligativitatea
implementării proiectului
major care face obiectul Axei
prioritare 11 din POR 2014-
2020 in termenul si condițiile
instituite, obligă ANCPI sa
asigure personalul necesar
implementării activită
ților
proiectului, calificat și ca
proiect generator de venituri,
deoarece va avea ca efect
înregistrarea conform
realității a imobilelor în
evidențele bugetelor locale
cu consecin ța directă a
creșterii veniturilor la
bugetele locale, prin crearea
unei baze realeși complete
de impozitare a acestora.
In ță,
consecin pentru
respectarea angajamentelor
internaționale asumate de
România este absolut
necesară exceptarea ANCPI
și instituțiilor subordonate de
la orice măsuri restrictive
referitoare la personal, chiar
și în cazul reorganizării,
deoarece în caz contrar, s-ar
afecta implementarea unui
proiect major, cu consecințe
grave pentru Romania.

44/44