Sunteți pe pagina 1din 21

BQ vAN HOA, T}IE TIIAo VA DU LICH CQNG HoA xA EOI CHU NGHIA vIET NAM

NHAC vrpN rp. nd cni lrrNu DQclip-Tsdo-H 4nh phric


S6:"&t.968-1ry116y TP. H6 Chi Minh, ngdy /3 thdng{ndm 2020

THONGBAo
Tuy6n sinh Trung c6p vi Dgi hgc
HQ chinh quy cta Nh4c viQn Tp. Hd Chi Minh
nim2020 (ndm hqc 2020-2021)

8.6-vdn h6a a. ThQng tiy cho phdp tidp y1c tr2tln hQ trungiiip 4 ndm ddi vci ngdnh Bi€'u
ctrcn nhqc cq truy€n th6ng vd ngdnh Bi€u diAn nhac cq phnong Tdy;

. cdn c* th6ng tt sii o5/2012/TT-atDTBXrI ngdy 02 thdng 3 ndm 2017 cia 86


truang B0 Lao dQng - Thuong btnh.vd Xd h6! quy dlih quy chd t-uy6n sinh vd xdc dinh
chi ti1u tuy1n sinh trinh dQ Trung cdp, Cao tldryi
z1
. Cln cri th6ng tu sii Ol/ZOlgnf-tGDDT ngdy 25 thdng 02 ndm 2019 cia BQ 7
Gid':_dqtc vd Ddo tao sta ddt, bd sung m6ti6 diiu cia th6ng tt
ryyC^^B-A^
s6.06/201-8/TT-BGDDTngdy 28 thdng 02 ndm 2018 cia BO truons 86 Gido duc vd
Dgo tao ban hdnh quy dinh vi viQc xdc dinh chi ti€u uydn sinh trinhhf iruns cdp, Cao
tldng cdc ngdnh Ddo tqo gido vi€n; trinh d0 Dqi hpc, Thqc si, Tidn si;

____9i, ctr Quy ch6 tuyiin sinh ndm 2017 kdm theo Th6ng tu s6 05/2017fiT-
BGDDT ngdy 25 thdng 0l ndm 2017 cia BQ truhng Bp Gido dacld Ddo tqo ban hdnh
quy ch| tuy2n sinh dqi h7c hQ chinh quy; tuydn sinh cao ddng nh6m ngdnh Ddo tqo
gido vi€n hQ chinh quy;

Cdn cri th6ng tn sii OZtZOtyft-IGDDT ngdy 0t thdng 3 ndm 2018 cia BA
tnrong B0 Gido dyc vd Ddo tqo s*a ddt, bd.sung ftn vd mAt sd diiu cia quy chi nry6n
sinh ctqi hqc hQ ch{nh quy; tuydn sinh cao ddng nh6m ngdnh Ddo tqo gido'vi€n h€ chinh
quy ban hdnh kim theo th6ng tu s6 05/2017/TT-BGDDT ngdy 25 thang 01 ndm 2017
cia BQ truhng BQ Gido &.tc vd Ddo tqo;

Cdn c* th6ng tr sii OZ.ZO|C|n|-IGDDT ngay 28 thdng 02 ndm 2019 cia BQ


tnrong BQ Giao d4c vd Ddo tqo s*a ddi,.bd sung mft s6 dtiu cia quy chd mydn sinh
Dqi hpc
le c!1inh quy; uydn sinh Cao ddng nh6m ngdnh Ddo tqo iiZo viAn h4 chinh
quy ban hdnh kim theo th6ng tt s6 05/20|7/TT-BGDDTngdy 2S tidng 0l ndn 2017;
d! duoc s*a ddi bii sung tqi th6ng tu sd 07/2018/TT-BGdDT ngdy 6I thdng 3 ndm
2018 cia BO trudng BQ Gido duc vd Ddo tao;

Cdn ct? Th6ng tr sii OgtZOZOn'f-tGDDT ngdy 07 thd.ng 5 ndm 2020 cia BA
trudng BQ Gido &tc vd Ddo tao ban hdnh quy ch6 tuy€n sinh trinh d6 dqi hoc; tuyiin
sinh trinh dQ cao ddng ngdnh Gido duc Mim ion;
2

Cdn c* c6ng vdn sd lzsznCOoT-KHTC_ngdy 2! thdng 3 ndm 2017 cia BQ


truong BO Gido dqtc.vd Ddo tso vi vi(c htrdng ddn co chd fii chinh tuyin sinh dqi hpc
h€ chinh quy, cao ddng nh6m ngdnh Ddo tqo gido vi6n hQ chinh quy ndm 2017;

Cdn cir y1u ciu ildo tqo ndm hpc 2020-2021 ,

Nh4c viQn TP. Hd Chi Minh tuy6n sinh vio c6c bfc hgc chinh quy d1r kii5n theo
chi ti6u sau diy:

. Trungc6p-hO 4,6,7vd9ndm 200


. Dai hqc - h0 4 nlm 100
i D4i hgc -hQ2ndm(vdn bdng 2) 10
@gdnh Am nhqc hoc, Sdng tdc dm nhqc, Chi huy dm nhqc
(chuy6n nganh Chi huy Hqrp xudng, Chi huy Ddn nhac))
T6ng chi tiOu: 310

1.1. BaC TRUNG CAP - HE 4 NAM:

I,.r.r. Tuy6n cdc ngtrnh, chuy6n nsinh:


- M4c cq truyAn th6ng: Sdo tric, Gd ddn tQc, Tranh, Bdu, NgnyQt,
Tj,bd, Guitar phim l6m, Nhi,Iam th,Ap fuc.
- Am nhac hgc, S6ng t6c 6m nh4c.
- Cht huy 6m nh4c: Chi huy Hqp xtbng.
- Piano.
- DAn ddy: Violin, Viola, Cello, Double Bass, Harp.
- Kdn (c6 di6n): Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Horn,
Trombone, Tuba.
- G6 giao huong.
- Accordion.
- Guitar.
- Mandolin.
- Thanh nh4c.
- Nhac nhe: Thanh nhqc nhqc nhg @op, Rock, Jazz), Organ diQn
ni, G6 nhqc nhe, Guitar nhqc nhe, Piano nhqc nhg, Bass nhqc nhg eop,
Rock,Jazz).

1.1.2. Trinh tIQ chuy6n m6n:


C6 dt trinh d0 theo y€u ciu cira ngdnh, chuy€n ngdnh thi sinh dg
thi.
3

I 1.1.3. Trinh tIQ vin h6a:


T6t nghiQp Trung hgc co sd h& len.

t.l 1.1.4. NOi duns thi:


Di6u kiQn ti6n quy6t: ii114i6q [6ri ii riidm atr thi
1.1.4.1. Cdc chuyAn ngdnh nhgc c1r truyin thdng:
* Ndngkhiiludm nhgc:
Nghe vi lip lai 3 cdu nhac.
* ChuyAn ngdnh:
2 tilc pbimc6 tinh ch6t vd nhip diQu kh6c nhau.
1.1.4.2. Ngdnh Am nhgc hgc, Sdng tdc 6m nhgc, Chi huy im
nhgc (chty0n ngirnh Chi huy H qp xuritn$.'
* Ki6n thric t6ng hqp:
. Ghi 6m don tliQl(t* 0 d€n 2 diiu h6a). ,
. Xudng 6m I bdi (tn 0 ddn 2 diiu h6a).
. V6n d6p nh4c lj,co bdn.
N

rt
. Ddn I bii Piano tU chqn. Hi
.i. Nglnh, chuy6n ngirnh:
\.

oVi t I ti6u luQn (120 hnt).

oPh I
nhSc tu bii tho thenh I ca khric hodn
chinh (kh6ng ctin vi& phin dQm).
Hodc:
o Ph6t tri6n tu chri d6 6m nhac I bd cho tru6c,
thnnh giai tli€u I bd cho I nhac cU tU chqn d hinh
thtc 2 ho{c 3 do4n don (120 htit

o Chi huy 2 t6c phirn thanh nh4c c6 tinh c tvd


nhip <liQu kh6c nhau.

1.1.4.j. ChuyAn ngdnh Piano vd Violin:

n Ki6n thric t6ng hgp:


. Xu6ng 6m I bii (tn 0 ddn 2 dtiu h6a).
. Nghe vd x6c tlfnh 3 qudng hda 6m.
. V6n d6p nhac ljr co bin.
4

* Chuy6n ngirnh:

oI Enrde (C. Czerny Op. 740, M. Moszkowski


Op. 72 hortc trinh dQ tuong ttuong ala cdc tdc gid
khdc).
o I phfc tliQu (lS. Bach: Invention 3 bd hoqc 1
Prelude vd Fugue trong 2 tQp Binh qudn luQt).
o I chuong Sonata Allegro cta J. Haydn ho4c W.
Mozart holc L. Beethoven.

o I Gam (scale)vithqp 6mrdi (arpeggio).


o l Etude.
o Concerto (ho(c Sonata): Chuong I ho{c chuong
2vit3.
ngdnh Wola, Cello, Double Bass, Harpl
1.1.4.4. Cric chuyAn
Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Horn,
Trombone, Tuba, Gi Giao hrhng; Accordion, Guitar,
Mandolin:
.!. Ning khi6u Am nh4c:
Nghe vi l6p lai 3 c6u nhpc.
i. Chuy0n nghnh:

o I Gam (scale)vit hqrp 6mrii (arpeggio).


o I Etude.
o Concerto (hofic Sonata): Chuong I ho[c chuong
2 vit 3.

o I Gam (scale) vithgp Am rli (arpeggio).


o 2 t6c phAm c6 tinh chSt kh6c nhau.
Ho{c
o Ki6m tra ndng khi6u.

o Di6n du 2 bii c6 ti u kh6c nhau.


HoIc
o Ki6m tra n[ng khiiSu ti€t tAu.
5

o I Gam (scale) vi hgrp dmrii (arpeggio).


o l Etude.
o I t6c
I

Thoi gian thi thrlc hdnh kh6ng qud 7 phit.


o 1 Gam (scale) vdhgp dm rii (arpeggio).
o I Etude phong c6ch 6m nh4c C6 ai6n (Classic)
cta F. Carulli, M. Carcassi, M. Giuliani, N. Coste,
F. Sor, F. Tatega, L. Brouwer, A. Segovia, D.
Aguado.
o 2 ti6u c6ch Am nhac C6 al6n.

o I 9am (scale) vd hqp 6m rii (arpeggio) cb


chuyOn vi ti.
H

o I Etude. l;
o I t6c )

1.1.4.5. ChuyAn ngdnh Thanh nh ac:


.t NIng khi6u t6ng hgrp:
. Xu6ng em I bAi @i1ng Do truhng hofic La th*).
. Nghe vi l6p lAi 2 c6u nhac.
* Ngtnh:
. 2 ca khfc c6 nhip dQ vi phong cich kh6c nhau.

1.1.4.6. Cttc chuyAn ngdnh nhgc nhg:


.! Thanh nh4c nhgc nhg (Pop, Rock, Jaa):
. Ndng khidu tdng hqp:
o Xudmg am I bdi (gipng Do trudng holc La thb).
o Nghe vn lip lpi 2 cAu nhpc.

' Ngdnh:
o I ca khirc ViQt Nam.
o I ca khric nu6c ngoii.
(2 tdc phdm d$ thi phdi theo I trong cdc phong
cdch Pop, Rock ho(c Jazz).
6

.i. Chuy0n ngdnh Organ iliQn tfr vir Piano nhSc nhg:
. Kidnthtic$nghqp:
o Xu6ng 6m I bdi (t* 0 ddn 2 diiu h6a).
o Nghe vi x6c ttinh 3 qudng hda 6m.
o V6n eap nhpc I co ban.
. Chuy€nngdnh:

S* dung ddn cia Nhqc vi.€n (Yamaha 5.910,


5.950); kh6ng ding dia m€m, thi nh6, USB, thai
gian thuc hdnh kh6ng qud 7 philt.
+ 1 Etude t6c dQ nhanh (Q. Czemy Op.636, Op.
299hoic tuong tluong) diSn t6u tr6n Piano.
+ I chucrng lonate (chuong nhanh) ho[c phrlc
di-6u 2, 3 bd di6n tdu tr€n piano.
+ I ticphdm k€n Clavinovaho{c Organ S.910,
s.950.
+ T$ t6u 8 6 nhip @6 thdi an chudn bi).

Trinh dQ t*ong dtrong.voi Trung cdp ddi hqn


4/9 Piano Nhqc viQn TP. H6 Chi Minh.
+ 1 Etude (C. Czerny Op. 299, 699 hoic fiorlg
duong).
+ 1 phric di€u ho{c Sonata: Chuong nhanh
+ I t6c phAm phong c6ch nhp nhg.
+ tlng t6u tr6n I giai tliQu cho tru6c (8 6 nhlp)
theo mQt trong cdc phong c6ch: Pop, Rock (cri
thoi gian chudn bi).
.1. Chuy6n nghnh G6 nh4c nhg, Guitar nh4c nhg,
Bass nh4c nhg (Pop, Rock, faa):
. Ndngkhidudmnhqc:
Nghe vi l6p lai 3 cdu nhac.
. Chuydn ngdnh:

+ Ki em tIa ky thuf t trCn on T I 01


cac hinh no t den, m oc tlcrn mo c k6p d. ao p h6c h
ctng v6i mhy dinhnhip (Metronome).
7

+ I bei ki thu0t tr6n D rums et T I tiu voi c6c


hinh n o t d en moc d on, mo c k6p d6o ph6ch
ctrng v6i mdy drinh nhip (Metronome).
+ 2 bdi voi hack kh6c c6ch.

+I Etude phong c6ch 6m nh3c C d 1


(Classic) cria F. Carulli, M. Carcassi, M.
Giuliani, N. Coste, F. Sor, F. Tarrega, L.
Brouwer, A. Segovia, D. Aguado.
+ Dem I ca l&irc nudc ngodi theo phong c6ch
Pop, Rock, Jazz (cd thii tV hdt, sri dgng Electric
Guitar hodc Accoustic Guitar).
+ DQc t6u 1 t"ic phim (finger style) phong cSch
nhac nhe.
+ Thititr@ 6 nh ( co th ot chudn b!).
II

+ I Etude. I
\
'(
+ I Walking Bass Line I vdng hda 6m II - V - I
co bri.lr.
+I t6c phAm ngiu hung don giin (c6 phin
it€m).

1.2. BaC TRTTNG C -HE 6N 7N 9N


l r.r.r. Truns cA p-h€6nim:
1.2.1.1. Tuydn cttc chuyAn nginh nhgc cqt truyin thdng:
56o trtc, G6 dan tQc, Tranh, Biu, Nguy€t, T) bA, Guitar
phim l6m, Mi, Tam th$p luc.

1.2.1.2. Hgn tu6i:


Tt 12 diSn 14 tu6i (sr,,l, ndm 2008 ddn 200Q.

1.2.1.3. NQi dung thi:


* NIng khi6u im nhgc:
. Nghe vi l[p l4i 3 c6u nhpc.
. Ki6m tra nlng khi6u.
.1. ChuyGn nginh:
Didu kiQn tian quy6t: iiiuQc ldng tric phdm dqt thl
. I bii ddn ca.
. 1 bdi nhac m6i.
8

Ho[c:
2 bii dAn ca kh6c nhau vd tinh ch6t vd nhip ili-6u.

lr.r.r. Trung cA p-hQTnim:

1.2.2.1. Tuydn cdLc chuyAn ngdnh:


- Dan d6y: Viola, Cello, Double Bass, Harp.
- Kdn (c6 didn): Flute, Oboe, Clartnet, Bassoon, Horn,
Trumpet, Trombone.
- G6 giao hudng.
- Accordion.
- Guitar.
- Mandolin.
- M4c nhg: G6 nhgc nhg, Organ di€n ni, Piano nhqc
nhg, Guitar nhac nhg.

1.2.2.2. Hgn tudi:


Tt 11 d6n t4 fi6i @inh ndm 2009 ddn 200e.

1.2.2.3. NQi dung thi:


l. NIng khi6u Am nh4c:
. Nghe vi l4p l4i 3 c6u nhac.
. Ki6m tra ndng khi6u.
* Chuy0n ngirnh:
Di6u kipn ti6n quy6t:

o 1 Gam (scale) vd hqp am rAi (arpeggio).


o lEtude.
o I ti6u phAm.

Ki tra ndng khi6u holc 1 gam (scale) vd I ti6u

o 1 Gam (scale) vi hgrp dmrdi (arpeggto).


o I Etude.
o 1ti6u h6m.
9

Ihoi gian thyc hdnh kh6ng qud 5 phit.


o I Gam (scale) vd hgp ?mrii (arpeggio).
o I Etude phong c6ch 6m nhgc C6 Al6n (Ctassic)
cta F. Carulli, M. Carcassi, M. Giuliani, N. Coste,
F. Sor, F. Tarrega, L. Brouwer, D. Aguado, A.
Segovia.
o I ti6u phdm phong c6ch Guitar CO ai6n
(Classic).

o 1 Gam (scale) vdhgp ?tmrii (arpeggio).


o 2 tidu phdm c6 tinh ch6t kh6c nhau (c6 sri &fig
lS thuQt tremolo).

o Ki6m tra k!.thuft tren T;6"g c;;: -Gti6; vdi


!
c6c hinh n6t den, m6c clon, m6c k6p, tl6o ll
ph6ch ctng vdi m6y il6nh r&iB (Metronome). N

o Ibai ky thuQt tr€n Drumset : Ti6t t6u v6i c6c )


hinh n6t den, m6c tlon, m6c k6p, d6o ph6ch
ctng vtri miy drinh nhip (Metronome).

Sn &&g ddn cia Nhgc iQn (Yamaha 5910, S950r,'


kh6ng st &tng itia mim, thi nh6, USB, thoi gian th4c
hdnh kh6ng qud 5 phit.

o I Etude t6c dQ nhanh (C. Czemy Op.636, Op.


299 hoic tuong duong) di6n t6u tr6n Piano.
o 1 chuong sonatine (chuong nhanh) hoic phric
diQu diSn t5u ff6n piano.

o I tac phdm tr0n Organ S.910, S.950.

o 1 chuong Sonatina (chtongnhanh).


o I Etude (C. Czerny Op. 636 hodc trinh dQ uong
duong).
o I ti6u phAm nh4c nhg.
. Gtdtar nhac nhg @idn ttiu tuen ddn Guitar thing)

o I Gam (scale) vi hqp dmrdi (arpeggio).


10

o 1 Etude phong cech 6m nh4c C6 aien (Classic)


cria F. Carulli, M. Carcassi, M. Giuliani, N. Coste,
F. Sor, F. Tarrega, L. Brouwer, A. Segovia, D.
Aguado.
o DQc t6u I tic phAm (frnger style) phong c6ch
nh4c nhg.

It.z.l. Truns cip - h0 9 nlm:


1,2.j.1. Tuydn crtc chuyAn ngdnh:

Piano, Violin.

1.2.3.2. Hgn tudi:


TrI 9 tl6n 14 tu6i (srn' ndm 2011 d6n 200Q.

1.2.3.i. NQi dung thi:


* Nnngkhi6uimnh4c:
. Nghe vi lflp lpi 3 cdu nh4c.
. Ki6m tra ning khi6u.
.!. ChuyGn ngirnh:
Ei6u kiQn tiOn quy6t:

o lEtude.
o I tiiSuphAm CO ai6n (Classic) ho[c I phric tli6u.
o I chuong Sonatina (chuong nhanh, & hinh thtc
Sonata hodc Rondo) ho[c 1 bi6n tilu (Theme vd
l/ariations

o I Gam(scale) vi hgp dmrdi(arpeggio).


o l Etude.
o I ti6u hAm.
I.3. THI NN 2 (B{C TRUNG
NgoiichuyGn ngdnh dE deng k!, thi sinh c6 thti dang ki thi th€m chuyen
nganh 2 d b{c Trung c6p.
Hinh thri'c thi: Ki6m na ndng khitlu.
Ri6ng Am nhqc hgc thi sinh phai vii5t t ti6u ludn.
Thi sinh chi itrqc thi chuy€n ngdnh 2 trong s6 cdc ngdnh, chuyAn ngdnh
sau itdy:
11

- Nh4c cg auydn thiing: Sdo tnic, Gd ddn tQc, Tranh, Biu, NguyQt, T) bd,
Guitar phim l6m, Nhi, Tam thQp fuc.
- Am nh4c hgc.
- Din ddy: Viola, Cello, Double Bass, Harp.
- Ki:n (cii didfi: Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trombone, Tuba.
- G6 Giao hu6mg.
- Mandolin.
- Nhac nhe: Gd nhqc nhg (ri6t chuy6n ngdnh I ld G6 giao hudng\, Guitar
nhqc nhg (n5u chuy6n nginh I li Guitar), Bass nhqc nhg (n6richuydn f fa
Guitar holc Double Bass). "glon
1.4. BaC DAr HQC - HE 4N

I 1.4.1. Tu 6n cic ngdnh, chuy0n n sinh:


- Nh4c cp truydn th5ng: Sdo truc, Tranh, Biu, N7uy€t, T) bd, Nhi,
Tam thQp lqc, Guitar phim ldtn.
- Am nh4c hgc, S6ng tdc 6m nh4c.
- Chi huy im nh4c: Chi huy Hqp wbng, Chi huy Ddn nhqc. t
N
- Piano. .il

- Ddn ddy: Violin, Viola, Cello, Double Bass, Harp.


t
- Kdn (c6 diiin): Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Hom, Trumpet,
Trombone, Tuba.
- G6 Giao huong.
- Accordion.
- Guitar.
- Thanh nlqc.
- Nhac nhe: Thanh nhqc nhqc nhg (Pop, Rock, Iazz), Organ, Piano
Jazz, Guitar nhqc nhq, Gd nhqc nhg, Bass nhqc nhg @op, Rock, Jazz).

I t.n.z. Han tu6i:


Kh6ng gioi h4n.

1,4.3. Trinh tlO chuv6n m6n:

Ti5t nghi-6p Cao tting 6m nh4c, Trung c6p 6m nh4c hoac c6 trinh d0
am nhac tucrng tluong.

I r.a.l. r.ion d6 vin h6a:


Da tiit nghi-0p Trung hsc phO thOng (THPI) holc Bi5 tuc Trung
hqc ph6 th6ng holc Trung c6p.
t2

Niiu tiit nghiQp Trung c6p, phni cd ditim thi tiit nghiQp 3 m6n Vdn,
St, Dla tu 5,0 trd l6n; ho{c phdi hgc vi ttugc c6ng nh{n d6 hoan thinh c6c
m6n vdn h6a THPT theo quy <l!nh.

T 1.4.5. NOi duns thi tuy6n:


Di6u kiQn ti6n quy6t: Tlry1i,ji;ttg tni:ii,Ai.nr..tht
1.4.5.1. Ngdnh Am nhgc hgc, Sdng tdc Am nhgc, Chi hay dm
nhgc (chuyiln nginh Chi huy Hqp xu6rng, Chi huy Dirn
nh4c).'
* Ki6n thric t6ng hqp:
. Thivi&:
o Ghi 6m:
+ Don dieu c6 chuyin diQu cdp I.
+ Hgp diQu kh6ng chuyiSn diQu.
o Ph6i hda 6m nr I giai rtiQu cho r;u6c (c6 chuyin
diQu cdp I).
. Thi vdn ddp vd th6c hdnh:
o V6n d6p Lich sri 6m nh4c vi HhI thric 6m
nh?c.
o Xu<ing Am don diQu (c6 chuydn diQu ctip I).
o Din I bii Piano tg chgn.
* Ngirnh, chuy6n nghnh:

oVi 1 ti eu Iuan (chpn I trong ) 180 pkit).

o Ttr 1b al tho ch o trudc ph thlnh 1gakh6.6.'.


chirlfr. (kh6ng phin d9rn Pi,dno ).

Vd:
o. Ph6t tri6n I chri dA 6m nhac cho trudc thinh I
ti6u phim khi nl4c <tgc lap hinh tbric 2 hodc 3
doan dsn viet cho Piano ho{c I nhac cu (ttg chgn)
c6 phAn tl6m Piano
(180 hilt).

o Din ph l t6cph6m Acappella.


o Chi huy 2 tdc phdm Hqp xu6ng c6 tinl ch6t vd
loai kh6c nhau
13

o Chthuy I glao (chrong nhanh).

1.4.5.2. Chuy€n ngdnh cdc nh gc crp truyin thdng:


n Ki6n thric t6ng ha.p (Thi vdn iilip vd thyc hdnh):
. Vdn d6p Lich st 6m nhac.
. Xudng 6m don tti6u.
* ChuyGn nginh:
. I bii c6 (chgn I trong 3 miAn Bic, Trung, Nam).
. I tAc phAm moi vitit cho chuyOn ngdnh dq fii
(riAng Guitar phim ldm: I bdn Bdc hoqc Ld hofu
Nst).
1.4,5.i. ChayAn ngdnh cdc nhgc ct1 phrong Tdy vdr Thanh
nhgc:
n Ki6n thric t6ng hqp (Thi vdn ddp vd thyc hdnh):
. Vdn dap Lich sri 6m nhac vA Hinh thric 6m nhac.
\
. Xudng 6m tlon tliQu (c6 chuydn diQu ciip I diii voi
cdc chuyAn ngdnh Piano, Organ, Violin, Guitar). I

* Nginh, chuyOn ngirnh:

o I Etude.
o I phric tliQu.
o Sonata (hoic I
Concerto): Chuong (tiic dA
nhanh) hof;c chuong 2 vir 3 @ifu tdc phiim c6 4
chtong: chrong 3 vd 4).
o I t6c phdm Vi6t Nam hodc nudc al

o I Gam (scale)
(riAng Violin: I Gam (scale) i hodc 4 qudng 8,
1 Gam (scale) 2 ddy (qrudng 3, 6, 8) vd hqp 6m rdi
(arpegCro)).
o I Etude.
o I tiiiu phdm ho4c 1 tl6n 2 chuong cta J.S.Bach
solo.
o Concerto: Chu I hodc chuong 2 vd 3.
l4

o 2 Scale (1 trudng vd I th*).


o I Etude.
o Sonata (hoic Concerto): Chuong | (tiic dQ
nhanh) bodc chuong 2 vi 3 @du tdc phiim c6 4
3 vd 4).

oI dln2 Etude cho Tr6ng con (Tambour).


o 3 diin 5 Etude cho Timpani.
o I tlc phAm cho Tri5ng con (Tambour) c6 dQm
Piano.
o I ti5u phAm cho Xylophone vi Piano.
o I chuong Concerto (G6 tiing hqO.

o I Etude.
o I phric tliQu.
o Sonata (ho(c Concerto): Chuong | (tiic dQ
nhanh) hoic chuong 2 vd 3 @du tdc phiim c6 4
chrong: chrong j vd 4).
ol LicphAmtgchgn.

o I Etude.
o I phric diQu.
o I chuong nhanh Concerto (hodc Sonata) ho4c I
t6c phAm d c6c hinh thric: Biiin tilt (Theme and
Yariatio ns), Rondo, Suite.
o I t6c phdm qr chqn.

oI Vocalise (bdi luyQn thanh) cl'ua C. Concone


(Op. 9) (ti bdi 10 dAn 20).
o I ca khric nghQ thuat ViQt Nam.
o,I Romance nu6c ngoii c6 ph6n d€mPiano (hdt
bdng ng6n ngit g6c).
oI Aria (trich tronq cdc nhqc kich nabc ngodi,
hdt bdng ng6n ngn g6c)
15

o 2 ca khfic ViQt Nam.

o 2 ca khric nudc ngodi.


(Chtong trinh d$ thi phdi di j phong cdch Jazz,
Po vd Rock).

Sn &tng ildn Clavinova cila Nhac viQn, chi ituqc


ding USB 6 bdi hinh th*c lhn, thai gian thqc hdnh
khodng 15-20 phrit.
o I tdc phAm p hirc di 9u 3 h o ac 4 bd thdi k, ti en co
dI en di en tAu hEn Pian o
o I bdi k! thuft ng6n (tuong duong Czerny
Op.?40 trd l6n), tiic tlQ nhanh.
o I t6c phim chuyi3n soqn tr6n Clavinova.
o I t6c phAm hinh thric lon (Sonate, Symphony, !
Ouverture...) thi sinh thu tru6c phAn n€n Midi
(tr6n USB) dua vdo ddn ph6t hic di6n tiu. I
P
oI t5c phAm c6 phAn ngiu htng do thi sinh t.u .ll
so4n theo phong chch lazz,P , Rock.

o I Etude (C. Czerny Op. 740 hofic trong ituong).


o I chuong Sonata Allegro ho[c I Prelude vd
Ftgre (trong 2 tQp Binh qudn luQt cila J.S. Bach).
o 3 t6c phAm nh4c Jazz gdm c6: 1 t6c phdm thC
lqi Ragtime, I bdi nguydn btn Jazz, I t6c phArn
ngdu htug.

olt6cph c6 di (Classic) mang tinh k!


thuat.
o I t6c phdm Jazz (nguy€n gdc hoqc chuydn
soqn).
o I bii ngdu hfmg phorgcfuchJazz.
o 1 bii din v6i ban nh4c (band)hoic nhec tl5 thu
im(backi track).

o I bii t6ng hqp cho bQ ng lazz kh6c nhau v


tinh chAt vd thd loai.
16

o 2 tilc phdm v6i ban nhac (band) holc nlrac aa


th:.r dm (backing track) kh6c nhau v6 tinh chit.

o 1 dQc tAu (soto) t.u do tr6n bQ tr6ng Jazz.


o I bii thi t6u (cri thdi gian chuiin bfi.

o 1 t6c phAm chuy6n so4t (transcription).


o 3 tic phdr!', lazz ngiu hr?ng (c6 phdn d€m), it
nhet21r6c phdm li JazzStandard,.

1.s. B+C DAr HQC - HE 2 N ( HAr)

I,.t.r. Tuv6n c6c nghnh, chuyon n girnh:


Am nhpc hgc, Sring t6c 6m nh4c, Chi huy 6m nhSc (Chuy€n ngdnh Chi huy
Hqp ru6ng, Chi huy Ddn nhqc).

I r.s.z. Trinh tIO chuy6n m6n:


C6 beng D4i hgc Am nh4c ho{c Su ph4m Am nh4c.

I r.s.r. Noi duns thi:


Didu kiQn ti0n quy6t: dqr thi.

1.5.3.1. Kiin th*c tdng ha.p:


* Thi vi6t:
. Ghi 6m:
o Don diQu c6 chuy6n dipu c5p I.
o Hqp ttiQu kh6ng chuy6n diQu.
. Ph6i hda 6m tu I giai di-Ou cho tru6c (c6 chuydn
diQu cdp l,
* Thi vdn ildp vd thyc hdnh:
. V6n d6p Lich sri 6m nh4c, Hinh thric 6m nhac.

' Xudmg 6m tlon di-6u (c6 chuydn diQu ciip I).


. Ddn I bdi Piano tu chgn.

1.5.3.2. Ngdnh, chuyAn ngdnh:

. Vi6t I tiiiu lufn (chpn I trong 2 dA (IsT hilt).

. Ph6t tri6n 1 chrl dd dm nhac cho tru6c thdnh 1 t6c


phAm khi nhac d6c lQp, hinh thric 3 ttoan phr?c, vi6t
t7

cho Piano hoic I nhac cV (ttr chgn) c6 phAn dQm


Piano (180 hilt).

. Dan t6ng ph6 I Acappella h6n Piano.


. Chi huy: I Acappella vd I trfch ttoqn tu c6c th6
loai Requiem, Messa, Cantata, Oratorio.

. chl huy 1 chuong giao- hudng (chrong nhanh) tu


thtyi L. Beethoven trd vd sau.

1.6 . XETTUYEN GVA LTU N

u 1.6.1. X6t tuv6n thEn


- B{c D4i hgc (hQ 4 ndm) trong tru}ng hq'p thi sinh:
D4t gidi chuydn nghiQp qut5c t5 tu giii Ba trd t€n (ho(c gidi
ilon ca, dQc fiu trong cdc k) thi dm-nhgc trong nu6c co trinh dp i
tuong itutrng ituqc BA Ydn h6o, Thd thao vd Du lich c6ng nhQn)
thing chuyOn ngdnh dg thi tai Nhac viQn. il
H
. Tiit nghiQp bfc Trung c6p t4i Nh4c viQn Tp. Hd Chi Minh: il
Ei6m thi t6t nghiQp chuy€n m6n tu 9,0 hd l6n, x6p lo4i t6t nghiQp
tu Gi6i trd 10n (fl0), qud trinh rdn luyQn toAn kh6a tu trit trd 16n
(0,8); thi bflc D4i hgc dring chuy6n ngdnh dA ttit nghi-6p.
- B,flc Trung. cip: Thi sinh il4t tu gini Ba trO l6n trong c6c cuQc thi
- ,
do Nh4c viOn TP. HO Chi Minh t6 chric.
- Thdi gian tlugc tinh kh6ng qud 4 ndm cho dtln thoi di6m nQp hd
so.
- Tty truong hqp, HQi d6ng tuyiSn sinh c6 thri t5 chirc ki6m tra b6
sung.

I
1.6.2. Ifu fiOn:
Thi sinh ttugc hudng chinh s6ch uu ti6n cdn cri theo quy chi! tuy6n
sinh vd th6ng hr cta BQ Gi6o dgc vi Ddo tao, BQ Lao dQng, Thuong binh vd
XdhQi (duqc n€u d trang I).

. Thi sinh doat gi6i chuydn nghiQp cdp qui5c gia (duqc BA Vdn h6a,
Thi.thao vd Du llch cing nhQn) ru gidi Ba trd l6n thing chuy6n nginh dg thi
tuy6n sinh tai Nhac viQn (Thdi gian tfuqc tinh kh6ng qud 4 ndm cho ddn thdi
di€m nQp h6 so).
18

2.t. H so SINH
.f.nr6t trni dgng hd so vi 2 phi6u dg thi.
Mf,t sau tui d1mg h,5 so vi 2 phitiu dg thi tphidu sii t, plrtd" sti Z1 c6
nhtng hu6ng din cin thi6t cho viQc tl6ng lci du thi (miu cfia Nhqc vi€n TP. ^
HA Chi Minh, mua tqi Nhgc viQn hoQc tdi vi ti trang Web cia Nhqc viQn:
www.hcmcons.ln).
Trii dlmg h6 so c6 d6n enh, d6ng d6u gi6p lai vdo enh, hi t6n, d6ng d6u
vi x6c nhfln cria:
. Ban Gi6m hiQu Trucrng dang hgc ho[c Chinh quyAn dla phuong.
. Thri tru6ng co quan, don vi @6u ld cdn b8, nhdn viAn, c6ng an, qudn
nhdn ttang c6ng tdc).
* Trudng ho.p xdt tuydn thiing: Tlni sinh nQp th6m phii5u <tdng kf x6t tuytin
thdng
* MQt bi thu: Ghi ho t6n vi rlia chi b6o tin 16 ring.
* 3 inh:
1 dnh cd 4x6 din tr6n tui ttlmg hii so, 2 dnh cd 3x4 n6p. cho Mac viQn
(ghi hp ftn, ngdy thdng ndm sinh cila thl sinh 6 mit sau) (Anh chqtp kh6ng
qud 6 thdng).
* ci6y td liGn quan (theo bQc dy tht)z
' Egi hgc - hQ 4 ndm:
Thi sinh nQp 1 kong c6c blng c6p sau: Trung hgc ph6 th6ng ho[c 86
tuc Trung hgc ph6 th6ng ho[c Trung c6p.
o Ntiu thi sinh ttane hoc l6p 12:
Ngp bdn sao giAy chrng nh{n t6t nghiQp (THPT ho\c 86 ilc THPT)
tam thdi, chdm nhdt dtin khi nhin phi6u {r thi.
oD 1V

.NQp th6m bang di6m m6n thi tiit nghiQp Vdn, Sri, Dia; ho[c b6ng
tti6m hay gi6y xdc nhQn da hoan thanh cdc m6n vdnh6a Trung hqc ph6
th6ng theo quy d!nh.
o Trudne hoD x6t tuv6n thine:
NQp th6m bin sao gr5y chimg nhQn (hoQc bdn sao bing khen) li6n
quan d6n nginh x6t tuy6n ho{c bdn sao bang di6m t6t nghiQp b{c Trung
c6p t4i Nh4c viQn.
. Dgi hgc - hQ 2 ndm (vin bing ha!).'
Bdn sao b[ng t5t nghiQp Dai hqc Am nhac holc Su ph4m 6m nhac.
. Trung ciip - hQ 4 ndm:
Bin sao bing Ttit nghi-ep Trung hoc co sd ho[c cao hon.
l9

o N6u thi sinh dans lop 9:


N.gn b6n sao gidy chung nhfn ttit nghiQp ?HCE tam thdi, chim
.
nhat den khi nh{n phi6u dg thi.
* Chrfing nhin lid5i tugmg uu ti6n @du c6),
Thi sinh tluo. c huong chinh s6ch uu ti6n tong tuydn sinh nOp ban sao
gi6y chung nhgn, gi6y tt-iian quan do co quan rfiarn',fria"rLip
t Lrru9: "O

. Cdc bdn sao ttiu phdi thtqc c6ng chimg.


. Thi sinh ghi dAy dil, chinh xdc. m64 thi, bQc thi, md ngdnh, khu vrc, itiii
tttmg trong h6 so ttdng kj, d{ thi (phi6u s6 1, phi6u sd 2 ve tui drrng h6 so tuy6n
sinh).
.Thi sinh cd thd diin vdo h6 so ruydn sinh ddng tcj, thi chuy\n ngdnh 2 (t6i
tla 2 chuyEn nginh/.

2.2. LDP N SINII


LQ phi dy thi : 700.000.I
* Truong hqp xit tuydn thdng @dc Doi h7c - hQ 4 ndm): t,
LQ phi x6t tuytin thing: 30.000.I
:r
i. Cudc buu diQn (tht gti bdo ddm) 20.000.t 0
* LQ {t
phi ds thi fto[c lQ phi x6t tuy6n thindpn di nQp khi ddng lcj, dy tht.
*_Gidm 50% lQ phi dv thi cdc
.., . chuy1n ngdnh Nhqc c4 truyin thiing, Kin (ci) 4
di€n), Gd giao hudng,

2.3. D G KYD TITHI


* Thi sinh nQp hd so dnng h.i ds thi theo I hong 2 c6ch:
. NQp firc titip.tai Phdng K.h6o thi & Dem bio ch6t luqng gi6o duc,
Nh4c viQn TP. H6 Chi Minh, tt2 Nguy6n Du, p. Bi5n rna*r Q. r, rp.
Hd Chi Minh.
. N$p qua Buu di6n: Theo rlia chi trOn.
* Hd so kh6ngnSp qua Trudng THCS, TH|T dang theo h7c hodc S&
Gido duc vd Ddo tqo d itla phuong.
*. Thoi gian nQp hd so tuyrSn sinh tt 2stst2o20 il6n h6t tsl:/ tz02o (th& Hai
il6n tht Sdu trong gid hdnh chinh).
* LQ phi tuy6n sinh nQp theo I trong 3 c6ch:
. Tryc ti6p tai bQ phin Tdi vg thuQc Phdng Hinh chinh, T6ng hqp Nh4c
vien TP. Hd Chi Minh.
. Qua tluimg Bur diQn(kh6ng dii vdo tili &tng hi so tuydn sinh).
. Chuy6n qua ngAn hang Techcombank, sti tdi khodn: 1903 2558 52OO
l9 chi nh6nh C6ch M4ng Th6ng 8, QuAn I .
Chil i: TAn ng*di gui ld thi sinh (ho4c c6 ghi chn gui (chuyefl Q phi
.
tuy6n sinh cho thi sidr).
20

I
2.4. "rH GIAN P TP U D\ITHI V TIII TUY N
* Phitphi6udgthi:
- Thdi gian: Trong gid hdnh chinh.
o 2lt&l2020z Trung c6p dli hp vi E4i hgc.
o 2218t2020: Trung cAp 4 nlm.
- Dia di6m: Phdng Khio thi & Dim bio ch6t luqng gi6o dgc, NhSc
viQn TP. HA Chi Minh.
- Thl sinh dem theo bi6n nhin nQp hd so vir phi6u s5 Z ho4c gi6y
th6ng b6o d6 nhin phi6u du thi.
* Thli gian thi(d1r kiin);
Tt 25tBt202O d6n 011912020. Lich thi cu thti tlusc ghi trong phi6u ds thi
cria thi sinh.
.l Dla di6m thi:
Nhac vion TP. Hd Chi Minh, 112 Nguy6n Du, Qufln 1, TP. H6 Chi
Minh.

* Thi sinh mu6n bi6t th6m chi ti6t fi6n h6:


. Di€n thoqi:
o Dudne dAvuu ti6n: Phdng Khio thi vd Dim brio ch6t luqng gi6o duc:
(028) 3822 5851.
o Fop h4n Dio t4o thuQc Phdng Dio t4o, Quan $ Khoa hgc vi Hqp t6c
Qu 6c t6: (028)3829 8646.
o T6ng dii tliQn tho4i: (025) 3822 5841.
.
Fax: (028)38220916
.
E-mail: daotao@hcmcons.vn
.
Website: www.hcmcons.vn
* Thi sinh thi c6c chuyOn ngiu:h c6 phAn dQm (hodc thi dQn) c6 thii c6 nguoi dQm
(holc hdt) ri6ng, ho{c sri dgng t$p tin im thanh thu trudc vi phii ddng kj voi Ban Thu
tc! H6i d6ng tuy6nsinh tru6c bu6i thi it nh6t I ngdy (tQp tin dm thanh phdi chdp vdo
mdy tinh cfia HSi cl6ng tuydn sinh khi ddng bh.

,
{. Do tldc thir cria ngdnh, thi sinh kh6ng tlugc dem vio phdng thi vd st dpng c6c
thi6t bf ghi 6m vA ghi hinh.
t
Nhac viQn TP. HO Chi Minh sC th6ng b6o k6t qud thi theo dia chi b6o tin cta thi
sinh. Thi sinh c6 th6 xem ktit qui thi tai Nhac viQn hodc ftCn trang Web cria Nh4c viQn.
.!
Nh4c viOn c6 chi! dQ tru ti6n trong tuy6n sinh d6i voi c6c chuy6n nginh Mac cu
nuydn thting, Diy, Kdn @a diAg,CO giao truong.
2t

* Hgc phi nlm hsc 2020-2021: Trung c6p: 8.200.000d, D4i hgc: 11.700.000d t.
HS-SV c6c chuy6n ngdnh M4c cg truydn th5ng dugc giim7}%o hgc phi r.
* Nhpc viQn TP. HO Chi Minh c6 ch{i dO mi6n hgc phi, U6l auOng nghd cho HS-SV
theo c6c quy tlinh cria Nhi nudc.
* Ngodi ra Nhac viQn cdn c6 c6c lo4i hgc b6ng cho HS-SV xu6t s6c.

Noi nhQnz P PHUTRACH


- Vu Dio t4o- BO Vnn h6a, Th6 thao vi Du lich Qld bdo cdo);
- Vu GDDH - B0 Gi6o dpc vi Ddo t4o (dd bdo cdo); L
ilHAC VE
- BQ Lao tlQng, Thuong binh vi Xi hQi (tli bdo aio); z
4 THANH PHO
- Ven phdng 2 BQ GDDT t?i TP. Hii Cht Minh (di bdo cdo)i 7
- Co quan tlai diQn BO VHTTDL r4i TP. Hd Chi Minh (dA ri6'cuiurws
bdo cdo);
- Sd Gi6o dpc vi Ddo tao c6c tinh vi thnnh ph5; Ng Long
- Sd VEn h6a, ThO thao vi Du lich c6c tinh vd thanh phi5;
- C6c trudng VHNT c6c tinh;
- C6c iloan vin c6ng, ah hit (dodn) ca mria nhac c6c tinh;
- B6o Sdi Gdn Giii ph6ng, 86o Ngucri Lao tlQng,
86o Tu6i t6, 86o Thanh ni6n;
- Ddi Ti6nq n6i Nhin din Tp. H6 Cni Vinl;
- Dii TruyEn hlnh TP. Hd Chi Minh;
- C6c Phdng, Khoa, Trung tAm;
- Lrru: VT, P.DT,QLKH&HTQT (3), P.KT&DBCLGD (3),
BN.250.

' Nghi dinh s6 86/20l5ND-CP lcf ngd y 02t1012015 cua Tht hrong chinh pbt quy dinh vd co chii thu, quriur l! hqc
phi d6i voi co sd gi6o dgc thuQc hQ thi5ng girio dgc qu6c din vd chinh sSch miEn, giim hgc phi, h6 rq chi phi hgc
tap tu n6m hQc 20 I 5 - 20 I 6 tt6n ntrm hgc 2O2O - 2OZl .