Sunteți pe pagina 1din 5
REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU oooan6s DECIZIE mr, din Cu privire la examinarea po incotirii raportului de serviciu” Avand in vedere raportul Grupului de Iucru creat prin dispozifia ur. 379-d ,,Cu privire la crearea Grupului de lucru”, emisé la data de 31.07.2020 de catre Primarului General al muicipiului Chisinau, in temeful art. 15, alin, (1), lit. b), din Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chiginiiu” gi art. 29 alin. (1) lit. ¢), din Legea nr. 436 — XVI din 28.12.2006 ,,Privind administrafia public& locala”, art. 7 alin, (5), art. 9 alin. (7) lit. ¢), din Legea nr. 246 din 22.11.2017 ,, Cu privire la intreprinderile de stat si intreprinderea municipal”, Consiliul municipal Chisindu DECIDE: 1, Se ia act de raportul Grupului de lucru creat prin dispozitia nr. 379-d ,,Cu privire la crearea Grupului de lucru”, emisa de ciitre Primarului General al municipiului Chigindu la data de 31.07.2020. 2. Se pune in sarcina Primarului General al municipiului Chisin&u, emiterea dispozitiei_privind incetarea raportului de serviciu a dlui Bugeniu Axentiev, director al iM ,,Autosulbritate”. 3. Primarul General al municipiului Chisiniu va asigura controlul executirii prevederilor prezentei decizii. PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUL Adrian TALMACT Dlui lon CEBAN PRIMAR GENERAL RAPORT Prerentarea faptei: Prin prezenta, Grupul de lucru pentru examinarea acflunilor/inactiunilor conducatorului LM. Regia ,,Autosalubritute” iu raport cu incondiul produs Ja poligonul de depozitare a deseurilor menajere solide din comuna Tinfareni, raionul Anenii - Noi, creat in baza Dispozifiei Primarului General al municipiului Chisinau, nr. 373-4 din 31 iulie 2020 gi consecinfele acestuia, in urma examinirii explicafiilor conducttorului 1M. Regia ,.Autosalubritate” di Hugeniu Axentiev, ‘Iudor Girbu consilier al Primarului general Ton Coban si comunicatului Inspectoratului General pentru Situafii de Urgenfi al MAI a constatat urmatoarele: 1. Din explicatiile dl Eugeniu Axentiev, conducttorul al i.M. Regia ,,Autosalubritate”, s-a constatat of, la 27.07.2020 ora 7:00 acesta a fost inforinal de suballernii s&i despre depistarea unui focar de incendiu la data de 26.07.2020, cu o suprafaya de 20 m? pe corpul pofigonului in sectoral de descarcare a deseurilor, care a fost localizat i lichidat cu fore proprii. Mai mentioneaza cd, la 28.07.2020 ora 7:00 a fost informat de catre subalternii sti despre faptul ca fost stabiliti o incendiere repetatt pe corpul poligonului in sectorul de descdrcare a deseurilor, inclusiv si despre faptul ca la orele 10:00 lungimea focarului era de circa $0 m? Relatewzi ct, la ora 11:30 a incerval si informeze conducerea Primarici si a contactat: Primarul General, Vicepritnarul — dl Tlie Ceban gi Consilierul Primaralui general - Tudor Girbu dar sunetele au rimas fara rispuns. Tot la acciasi ora 11:30 sa adresat dupa ajutor cétre Inspectoratului General pentru Situafii de Urgenfa al MAI (anexd nr. 1 explicatia dl Eugeniu Axentiev). 2. Din explicatiile dl Tudor Girbu, Consilier al primarului general referitor la incendierea de pe poligonul nominalizat rezulté cd a fost informat de citre dl Eugeniu Axentiev director al 1M. "Regia Autosalubritate” pentru primi dati 1a 28.07.2020 ora 11:35, necitnd Ja faptul c& la data de 27.07.2020, la sedinfele de Ia orele 07:45-08:00, cu serviciile municipale dl Eugeniu Axentiev a fost prezent. Mai mentioneaz cd indati ce a primit sunetul, a informat Primarul General despre situatia descrisi de catre dl Eugeniu Axentiev, care I-a informat ci, a izbucnit incendiu la poligon pe o suprafafi neinsemnat gi ci dénsul se ispriveste si pretinde ci ar gestiona situafia, ,totul e sub control”. S Utterior la orele 16:40 a fost din nou telefonat de citre dl Eugeniu Axentiev, care 1-a anunfat c& situafia este scdpata de sub control gi pe poligon pe o suprafafa de peste 200 m’, focul inainteaza si a explicat ca a solicitat gi ajutorul IGSU. Mai mentioneazi dl Girbu T. c& a apelat pe Seful IGSU generalul M. Harabagiu si a solicitat sprijinul in vederea localizitii focarului incendiului (anexa nr.2 explicatia all Tudor Girbui). . Din comunicatul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgent parvenit tn adresa Pritndtiei inunicipiului Chigindu cu nr. 19/4-1308 din 05.08.2020 cu indicli de intrare 04-166/693 la 06.08.2020 se menfioneazii cdi: ,,...in conformitate cu art. 3 alin, (3) al Legii nr. 174/2014 cu privire la organizarea si funcfionarea Serviciului unie pentru apelurile de urgenjit 112 Din momentul lansarii operationale a Serviciului 112, toate apelurile de urgenfit in refelele publice de comunicari electronice se realizead prin intermediul Serviciului unic 112”. In acelasi context conform art. 3 alin.(4) al aceleiasi legi ,Numérul 112 se apeleazit atunci cand este necesaré acordarea ajutorului si interventia serviciilor speciale de urgenja pentru asigurarea asistenjei imediate in situafii in care este periclitaté viafa sau séinéitatea persoanei, ordinea publica, proprietatea publied sau privata ori mediul”. Subsecvent se menfioneaz cA, aparifia multiplelor focare de ardere a depozitul de deseuri ‘Jinjareni a avut loc la data de 26.07.2020. Conform informatiei oferite de c&tre conducerea 1M. Regia ,Autosalubritate” din mun. Chisinau, aceasta institutia a gestionat procesul dat cu forfele proprii fra si nu a apelat Ia telefonul unic pentru apelurile de urgen{a 112. Dispeceratul Centrului Inspectoratului General peutru Situafii de Urgent nu a inregistrat nici un apel si nici o fist de caz de la Serviciu 112 legate de acest eveniment. Totodaté relateaza ci, obligatia de asigurare a regimului de securitate la incendiu pe teritoriu intreprinderilor de gestiune, revine conducatorilor, in conformitate cu art. 7 $i 11 ale Legii nr.267/1994 privind aptirarea impotriva incendiilor. Mentioneaza ci actiunile intreprinse de catre gestionarul depozitului de degeuri din momentul aparitiei primelor focare de ardere nu au contribuit la ameliorarea situafiei si faptul c& primul apel de urgenfa la Serviciul 112 a fost inregistrat in data de 28.07.2020 ora 10:00, de ta un loouitor al satului Tinfireni, raionul Anenii-Noi si nu din partea administratiei. A mai menfionat c, in urma agravirii stirii lucrurilor ca rezultat al acfiunilor nereugite intreprinse de cdtre administrafia, la solicitarea primiriei Tinfireni a locuitorilor din satele adiacente, afectafi direct de factorii nocivi rezultati in urma procesului de ardere, pentru gestionarea situatie create au intervenit forele si mijloacele Inspectoratului General pentru Situatii de Urgent (anexa nr. 3 comunicatul [GSU a MAN. . Respectiv, dl Eugeniu Axentiev conducdtorul al 1M. Regia ,,Autosalubritate” la 27.07.2020 ora 7:00 a fost informat de subalternii sai despre depistarea unui focar de incendiu la data de 26.07.2020, fiiri a instiinfa organele competente (serviciul 112) despre survenirea acestuia, disimulénd astfel incendiu. 5. Primul apel de urgenfi citre serviciul 112 cu referire la incendiul produs 1a poligonul de depozitare a degeurilor menajere solide din comuna Tinfireni, raionul Anenii-Noi la poligonul a fost inregistrat la 28.07.2020 ora 10:00, de c&tre un locuitor al satului Tintieni, raionul Anenii-Noi gi nu din partea administratici.. 6. La data de 28.07.2020 in jurut orei 11:35, Fugeniu Axentie, conducatortl al LM. Regia Autosalubritate” irk a lustiinja Serviciului unic peutru apelurile de urgeuj 112 a telefonat pe dl Tudor Girbu, consilier al primarului general informandu-l despre izbucnit un incendiu la poligon pe o suprafafi neinsemnata si a menfionat ci se isprdveste gi fine situafia sub control. 7. Tot la datat de 28.07.2020, orele 16:40, dl Tudor Girbu a fost din nou telefonat de catre dl Eugeniu Axcnticv care la anunfal c& siluafia este sepatt de sub control pe poligon pe © suprafaja de peste 200 m?, iar focul inainteaza si a explicat cf a solicitat si ajutorul IGSU. 8. La data de 30.07.2020 ora: 15.11 dupa implicarea masivé a mijloacelor speciale, incendiul a fost localizat. 9. Drept consecinja se constatd eX conducttorul al iM. Regia ,,Autosalubritate”, prin inactiunile/actiunile nereusite intreprinse, a dus la afectarea direct de factori nocivi reaullati in urine procesului de ardere, # locuilorilor din satele adlacente comunei ‘Tanfireni. 10.Prin inactiunile conducttorului al LM. Regia "Autosalubritate”, se constatd incilearca prevederilor art. 7 si 11 al Legii nr. 267 din 09-11-1994 privind apérarea impotriva incendiilor ce prevede c%, obligatia de asigurare a regimului de securitate la incendiu pe teritoriu intreprinderilor de gestiune, revine conducitorilor. 11.Mentionim c&, din momentul izbuonirii incendiului, conducerca al 1M. Regia “Autosalubritate” nu a manifestat grad sporit de responsabilitate si nu a sesizat Serviciul National Unic Pentru Apelurile de Urgenfa 112 cu referire la incendiul produs 1a poligonul de depozitare a deseurilor menajere solide din comuna Tinfaireni, raionul Anenii-Noi, fapt confirmat prin rispunsul JGSU nr.19/4-308 din 05.08.2020. Inactiune drept consecint& c&ruia, a adus prejudicii majore att bugetului public cat si mediului inconjurator, inclusiv prin necesitatea de urgen{& a implicarii forfelor si mijloacelor speciale al IGSU, inclusiv si implicarea mai multor agenfi economici pentru lichidarea incendiului respectiv. 12.Drept rezultat, in urma examinirii explicatiilor conducatorului 1M. Regia »Autosalubritate” dl Bugeniu Axentiev, consilierului al Primarului General dl Tudor Girbu si comunicatului Inspectoratului General pentru Situafii de Urgena al MAJ, Grupul de Lucru propune incetarea raporturilor de munca cu conducatorului 1.M. Regia >Autosalubritate” dl Eugeniu Axentiev. Propunerea Grupului de Iueru: incetarea raporturilor de munc& cu conducatorul {.M. Regia » Autosalubritate” dl Eugeniu Axentiev. Ta prezentul demers se anexeazat in copii: ~ explicafia conducttorului iM, Regia “Autosalubritate™ dl Dugeuiu Axeutieys = oxplicafia consilicrului Primarului Goncral al municipiului Chisiniu dl Tudor Girbu; = interpelare Primariei municipiului Chisinau din 04.08.2020 c&tre Inspectoratului General peuteu Situalii de Urgenfi al MAT; = comunicalul Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenfa al MAI din 05.08.2020, Presedinte al Grupului de Lucru JONESIL Inga gn