Sunteți pe pagina 1din 14
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE A REPUBLICI MOLDOVA. HAUMOHASbHbI OPPAH TO, HENOAKYMHOCTH PECHYBIMKH MOJUIOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE, MD-2005, mun. Chisintu, str. Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni, 26 Tel(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, ud, e-mail: info@animd ACT DE CONSTATARE nr. 125/21 mun, Chisinau 02 julie 2020 Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autoritagii Nationale de Iniegritate (in continuare - ANI), Natalia IVANOV, examindnd materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, initiat in privinfa d-nei Floarea Dimitriu, ex-sef al Bazei Speciale de Administrare Medicala a Agenjiei Rezerve Materiale a Ministerului_Afacerilor Interne (in continuare - BSAM a ARM a MAI), IDNP: nascuti la |. in temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, a intocmit prezentul act de constatare, prin cate. ASTABILIT: La 05 martie 2020 in cadrul Autoritatii Nationale de Integritate a fost inregistratd sesizarea, nr, 01/151, potrivit cAreia, in perioada a, 2017-2018, dna Floarea Dimitriu, detinand functia de sef al BSAM al ARM a MAI, a ridicat 11 premii banesti de citeva mii de lei, dintre care doar 3 din acestea i-au fost atribuite prin ordinul sefului ierarhic superior, restul 7 premii, in cuantum acest sens, fie total de 36 897.23 lei, insugindu-si-le in rezultatul semnatrii propriilor dispozi ca premii timestriale sau cu ocazia anumitor sirbatori, fie ca premii pentru activitate sirguincioasa”. Informatii de rezonant& pe marginea acestui subiect au aparut si in pres, mai exact pe portalul huips://www.moldovacurata.md/o-sefa-de-subdiviziune-din-cadrul-agentiei -a-acordat-siesi-premii-pentru-aetivitate-sarguineioasa-I- J NV7Ja0cOITRethMwAK-p/-RDgM loMjLk0c0ZW40xBC rezerve-materiale 2373 U IWAR2INXV: La 09 martie 2020, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire Ja Autoritatea Najionala de Integritate, sesizarea a fost repartizati aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizarilor. La 17 martie 2020, in conformitate cu prevederile art, 31 din Legea nr. 132/2016 eu privire Ja Autoritatea Nafionald de Integritate, prin procesul-verbal de inijiere a controlului nr. 163/21, in privinta dnei Floarea Dimitriu, ex-sef al BSAM al ARM a MAL a fost initiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese. De mentionat cA, in cadrul desfisuratii controlului, la data de 01.06.2020, in cadrul ANI a fost inregistrata si sesizarea AO ,,Asociatia Presei Independente” (nr. de inregistrare - 3636) care are la baz acelasi obiect, document care a fost comasat la dosarul de control. Prin scrisoarea nr. 04-21/1194 din 18.03.2020, transmis& atit la adresa de e-mail a dnei F. Dimitriu, cit si pr 1 1.8. ,.Posta Moldovei” prin scrisoare recomandata cu aviz de receptie, dna F, Dimitriu a fost informata despre initierea in privinta sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese si despre drepturile sale prevazute la art, 33 din Legea 132/2016 eu privire la Autoritatea Nationalai de Integritate. i Decal near cone deo ust prol,peliencadl semi viel 00006903, ines a Regn de evi lpi eon erate poor si sain digs er dre pote ate pune evi, alana su etl Pca leo 3 cor dt on feta nin oni peated Len 133 dn 8 07201 evn testi dlr ey arate person Consultind datele confinute in sistemul informational e-Integritate, inspectorul a constatat ci Dna Floarea Dimitriu are calitatea de subiect al declararii veniturilor si intereselor personale, depunind in acest sens declaratiile cu privire la venituri si proprietate gi declaratiile de interes personal incepind cu anul 2012, dupa care, in vederea respectitii dispozitiilor legale, incepind cu anul 2016 a depus si declaratiile de avere gi interese personale. Astfel, conform prevederilor art.3, alin.(1), lite) al Legit privind declararea si controlul veniturilor si al proprietii{ii persoanelor cu functii de demnitate publica, judecdtoritor procurorilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functie de conducere, nr, 1264/2002 {abrogat din 01.08.2016) si, ulterior, conform rigorilor art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea 1nr.133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, in perioada 28.12.2012- 14.02.2019 dna Floarea Dimitriu a definut calitatea de subiect al declararii averii si intereselor personale in calitate de sef al Bazei speciale de administrare medicald a Agentiei Rezerve Materiale a MAL. in temeiul prevederilor legale prevazute la art. 20, alin. (1), lit. b)-d), art. 32, alin. (3) si art. 37, alin. (2) din Legea nr.132/2016 cw privire la Autoritatea Nationald de Integritate au fost consultate date din registrele informationale de stat (inclusiv din registrul informational de management a documentelor electronice al ANI), Registrul declaratiilor privind conflictele de interese inregistrat in cadrul ANI cu nr. 51 la 12.09.2018 si au fost solicitate ARM a MAI si Inspectici Financiare informatii si documente necesare desfisurarii controlului, dupa cum urmeazi: = ARM a MAT (prin serisoarea nr 04-21/1196 din 18.03.2020 si scrisoarea nr. 04-21/2442 din 28.05.2020); = Inspectia Financiard (prin serisoarea nv, O4-21/1195 din 18.03.2020). Potrivit informatiei prezentate de ARM a MAI prin scrisoarea nr. 192 din 03.04.2020, (inregistrata in cadrul ANT cu nr. 2347 din 06.04.2020), ca rispuns la demersul ANI nr. 04- 21/1196 din 18.03.2020, inspectorul de integritate a stabilit e& dna F. Dimitriu a detinut functia de sef al BSAM (desemnata prin Ordinul ARM nr. 171-p din 28.12.2012) in perioada 28.12.2012-14.02.2019. Incepind cu 03.07.2019, dna Dimitriu define functia de specialist principal in cadrul Directiei administrare rezerve de mobilizare al ARM (prin Ordinul nr. 164-p din 03.07.2019). La caz, inspectorul de integritate a mai stabilit cA, odat& cu stabilirea primelor pentru subalterii pe care ii avea in subordine, in calitate de sef al BSAM al ARM a MAL, in perioada 01.01.2017-31.12.2018 dna F. Dimitriu gi-a autodesemnat prime si semnat in privinfa propriei persoane urmitoarele acte administrati 1. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime" (premiul anual pentru rezultatele cactivitagii in anul 2016), nr. 3 din 20.01.2017; 2. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia sarbatorii de Craciun, nr. 8 din 30.01.2017; 3. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime" Cu prilejul sdrbdtorii de 8 martie, nv. 10 din 27.02.2017; 4. Ordinul ,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasds depusdt Ia crearea rezervelor de mobilizare, pdstrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul 1 2017, nr. 13 din 31.03.2017; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorilor de Pasti, nr. 14 din 31.03.2017, 6. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbatorilor 1 mai, nr, 16 din 28.04.2017; 7. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorilor 9 mai, nr. 17 din 28.04.2017; 2) Docent in cuz conned ex eet peroneal sie de vie 0000-03 ign a Regi eid lair ete eu eater prsonal wenden wer dvr pote age sundre ov mnsratv sn pera Prhstac leno ‘Seo dt pon feta nin oni ovzatede Lega 133 in 8 72011 vind pote dale itr pe 8. Ordinul ,,Cu privire la acordarea nei prime” Cu prilejul sdrbétorilor 1 iunie, nr. 19 din 30.05.2017; 9. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii profesionale Ziua lucratorului medical gi a farmacistului, nr. 20 din 30.05.2017; 10. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime" Pentru activitate sirguincioasd depusd la crearea rezervelor de mobilizare, pistrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul 1 2017, nr. 23 din 30.06.2017; 11. Ordinut ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbdtorilor 27 august ,, Ziua Independentei”, nr. 30 din 31.07.2017; 12. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime" Cu prilejul sdrbatorilor 31 august , Ziua Limbii RomAne”, nr. 45 din 29.08.2017; 13. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbétorii 1 septembrie, nr. 46 din 29.08.2017; 14. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasd depusd Ja crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul II 2017, nr. 48 din 14.09.2017; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii Hramului orasului, aniversdrii a 581 ani de la prima atestare documentard a Chisindului, nr. 49 din 29.09.2017; 16, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unui suport financiar” in legaturd cu inceperea sezonului rece $i majorarea serviciilor de intrefinere”, nr. 50 din 30.10.2017; 17, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasd depusa la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul IV 2017, nr. 54 din 29.11.2017; 18, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia sarbatorii Créeiunului, nr. 56 din 29.12.2017; 19, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii de Anul Nou, nr. 57 din 29.12.2017; 20, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia sarbatorit Crdciunului, nr. 5 din 31.01.2018; 21. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime" Premiul anual pentru rezultatele cactivitatil in anul 2017, nr. 6 din 31.01.2018; 22. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbétorii de 8 martie, nr, 8 din 28.02.2018, 23. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasa depusd la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul 1 2018, nr. 10 din 20.03.2018, 24. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia sarbdtorilor de Pasti, nr. 13 din 30.03.2018; 25. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorit de I mai, nr. 16 din 27.04.2018; 26. Ordinul Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatoritor 9 mai, nr. 19 din 30.05.2018; 27, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasit depusi IS la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul If 2018, nr. 21 din 21.06.2018; 3 cul cz comin dte su sri pon, plea cal site de vids 00006803, feat a Regis de evident alpen ‘Sst pt tena sain oni ovztd Lepen 138 in 8 7 2011 pid pte dare cater pose 28. Ordinul , lucratorului medical si a farmacistului, nr. 22 din 27.06.2018; 29. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime" Cu prilejul sdrbatorii profesionale Ziua lucrétorului medical si a farmacistului, nr. 23 din 28.06.2018; 30, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sirbatorilor 27 august ,,Ziua Independenyei”, nr. 25 din 24.08.2018; 31. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei stimuldri economice” Pentru activitate sirguincioasd depusé la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspdtarea bunuritor materiale de profil medical in trimestrul II1 2018, nr. 28 din 30.10.2018; 32. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbétorii de Anul Nou, nr. 29 din 30.11.2018. Materialele remise de cAtre Inspectia Financiar& prin sctisoarea nr. 27-04-04/467 din 27.03.2020, drept raspuns la demersul ANI nr. 04-21/1195 din 18.03.2020 (inregistraté in cancelaria ANI cu nr. 2252 din 27.03.2020), in Raportul privind rezultatele inspectarii financiare tematice planificate a unor aspecte din activitatea economico-financiara a ARM a MAI confirma, momentul autodesemnirii in anul 2018, de cdtre dna F. Dimitriu, contrar prevederilor legale, a 1 premii unice cu diferite ocazii in cuantum total de 36 897.23 lei, prin semnarea de citre propria persoand a ordinelor in acest sens. Mai mult ca atit, in trimestrul II al anului 2018 de catre Inspectia Financiard a fost efectuata inspectarea financiard tematic’ a activitajii economico- wanciare a BSAM desfiigurata in perioada a, 2017, ca urmare a careia a fost inaintata Preseriptia 03/885 din 05.09.2018, prin care a fost solicitata intreprinderea masurilor eficiente tuirea premiilor calculate nejustificat (fra permisiunea organului ierarhic superior) in suma totali de 236 600 lei si neadmiterii pe viitor a incilcarilor depistate, abateri care au iba loc si in a, 2018, Astfel, in baza Ordinului ARM, nr 19 din 02.04.2018, la BSAM a fost efectuat’i misiunea de audit inter privind corectitudinea salarizirii in anii 2017- 2018, ca urmare fiind constatate cheltuieli neintemeiate si neregulamentare inclusiv si la stabilirea cuantumului premiilor unice si stabilirea sporului pentru intensitatea muneii in ondinelor organului ierarhie superior Mai mult ca atit, inspectorul de integritate a constatat ca, in perioada de referinta, dna Floarea Dimitriu a beneficiat si de premii unice acordate regulamentar de ctre conducatorul ierarhic superior, directorul Agentiei Rezerve Materiale in strict conformitate cu prevederile pet. 14° din Hotirirea Guvernului nr, 381 din 13.04.2006 cu privire la conditiile de salarizare a personalului din unitajile bugetare (abrogata prin Hotirirea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare . dar care erau in vigoare la momentul care guverneazi speta) dup’ cum “u privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii profesionale Ziua in seetorul bug urmeazai: 1, Premiu unic cu prilejul sirbatorii profesionale - Ziua luerdtorului medical si farmacistului acordat prin Ordinul ARM nr. 109-p din 27.06.2018, dupi care, peste 0 zi dna Floarea Dimitriu si-a mai autodesemnat prin Ordinul nr. 23 din 28.06.2018 o prima in cuantum de HBB lei cu acelasi prilej pentru care fusese deja premiatd de cate seful ierarhic superior; Premiu unie cu ocazia sirbitorilor nationale a RM 27 August ~ Ziua Independentei acordat prin Ordinul ARM nr. 160 -p din 24.08.2018, dupa care, in aceeasi zi, prin propriul Ordin, nr. 25 din 24.08.2018, dna Floarea Dimitriu si-a mai autodesemnat o prima in cuantum de MJ de lei, cu aceiasi ocazie pentru care fusese deja premiata de cate seful ierarhic superior, 3. Premiu cu ocazia sarbitorii de Anul Nou acordat prin Ordinul ARM nr. 306-p din 30.11.2018, dupa care, in aceeasi zi, prin propriul Ordin, nr. 29 din 30.11.2018, dna iu si-a mai autodesemnat o prima in cuantum de MM de lei, cu aceiasi i de cate seful ierarhic superior. 4 ‘acumen ca ein ae ater prs pir In casi de vient 000068003, irepitrat a Regn de evident al operator se date cu crc pronal froin, aoe alae poste sage rsp cl, aisra sve peal, Pures ltt 2 ier de pote leh main aie poze de Lega e153 ia O07 201 pind pte dee exact peso. Floarea Dit ocazie pentru care fusese deja premii Regulamentul cu privire la premierea si acordarea ajutorului material Sefului si angajatilor Bazei Speciale de Aprovizionare Medicala precum si a Bazelor Speciale Medicale nr. 1 Curchi, Nr. 4 Anenii Noi, nr. 5 Balti, nt. 9 Comat din 04.01.2013, aprobat de catre Seful Bazei Speciale de Aprovizionare Medical - dna Floarea Dimitriu dupa coordonarea prealabilii a acestuia de cftre Directorul general al ARM si de Reprezentantul Colectivului de munca al BSAM (valid din 04.01.2013-03.10.2017), la Capitolul It “Modul, conditiile, marimea premierilor si ajutorului material”, pet. 2 stabilea expres: “din fondul cheltuielilor de bazd, indicii, mavinile si termenele de premiere a conducitorului Bazei Speciale de Aprovizionare Medicald se stabileste de cdtre organul de conducere ierarhic superior {...}. Conduedtorului Bazei Speciale de Aprovizionare Medical, cu acordul organului de conducere ierarhic superior poate beneficia de_premii_unice cu prilejul jubileelor, cu ocazia sdrbétorilor profesionale etc. foal Conform prevederilor Regulamentului privind modul de stabilire si acordare a sporuritor si suplimentelor, de premiere si acordare a ajutorului material angajatilor Agentiei Rezerve Materiale, din 03.10.2017, aprobat prin Ordinul Directorului general al ARM nr. 59 din 04.10.2017 (abrogat ulterior prin Ordinul ARM, nr. 3 din 10.01.2019, dar in vigoare in momentul care guverneazi speta), la Cap. B — Pliti de stimulare a angajafilor Agentei se mentiona expres c&: ,,n scopul stimuldrii angjatilor ARM de a objine rezultate optime la nivel de subdiviziune structurald sau autoritate publict, directorului ARM i_se_acorda dreptul dea acorda angajatilor premii anuale, premii unice, premii lunare si alte plati de stimulare Subsidiar, Regulamentul prevedea expres ca ,, pentru functionarii publici de conducere si de execufie_platile de stimulare se stabilese de dire directorul general al Agentiei Rezerve Materiale {...}" Hotitrirea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la conditiile de salarizare a personalului din unitafile bugetare (abroyata prix Hotarirea Guvernului nr, 1231 din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, dar aplicabila spefei la momentul semnarii actelor) la art. 14° stabilea exhaustiv exigenta potrivit cireia “personalul unitayii bugetare, inclusiv conducatorul unitii, poate beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, sarbatorilor profesionale si al zilelor de sdrbatoare nelucrdtoare, care se plitese din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv. Pentru conducatorul unitatiibugetare, premiul_unic_se_va stabili cu acordul organului de conducere ierarhie superior Subsidiar, pet. 10 din Conditiile unice de salarizare a personalul 4 “Conducatorilor unitdtilor bugetare li se pot stabili sporuri la salariul de bazd in mdrime de pind la 50 la suid din salariul de fuunctie, {inind cont de sporul pentru gradul (categoria) de calificare, prin hotdrirea organului de conducere ierarhic superior”. Prevederile art, 33, alin. (1) din Legea 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare din sectorul bugetar stipuleaz& expres faptul cd“ lor_unitijilor_bugetare_se_stabilese_de_eatre_organul_de_conducer in unitaile bugetare prevedea si termenele de premiere a ierarh superior”, Or, omifind respectarea strict’ a cerinfelor legale conform reglementarilor actelor nrmative si legislative prenotate, care guvernau spejat in perioada de referinfa (2017-2018), dna Floarea Dimitriu, odati cu desemnarea primelor destinate angajatilor din subordine, si-a autodesemnat prime semnind in nume propriu, contrar cerinfelor imperative, 32 de acte administrative (Ordine), admitind in acest sens nedeclararea, nesolujionarea si, prin urmare, gi consumarea conflictelor de interese. Nofiunea conflictului de interese este specificat& in art, 2 al Legii nr.133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale: conflict de interese — situatia in care subiectul 5 ecumenical one de eu stil parol relate neal ised viet OO00K9-63, aes a Regal de evi a pest csr dt pot fetta in oni previa de Leena 133 08672011 pnd tei dele aarp declardirii are_un interes personal ce influenteaz, sau ar putea influienfa exercitarea impartial si obiectiv’ a obligatiilor si responsabilitajilor care fi revin potrivit le in conformitate cu art. 12, alin, (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, conflictul de interese real apare in cazul in care subiectul declardrii este chemat sd rezolve o cerere/un demers, si emitdi un act administrativ, sii incheie direct sau prin intermediul unei persoane terfe un act juridic, sa ia o decizie sau sé participe la luarea_unei decizii im care are interese personale sau care vizeaz persoane ce ji sint apropiate, persoanele fizice i juridice cu care are relajii cu caracter patrimonial si care influenfeaz& sau pot influenta exercitarea imparfiald si obiectiva a mandatului, a funcjiei publice sau de demnitate publica Din definijia menfionati, remarcim c& conflictul de interese real include dowd componente: a) participarea subiectului declardrii la Iuarea unei decizii - aceast conditie este indeplinité atit atunci cind decizia depinde exclusiv de vointa funcfionarului in cauza, cit si atunei cind acjiunea functionarului respectiv este doar o verig din procesul de luare a deciziei, el reprezentind, in situatia dati, o parte a unui organism colectiv care decide prin vot sib) existenfa unui interes personal material - aceasti condijie este indeplinita atunci_cind functionarul sau o persoani apropiata acestuia objine un beneficiu de pe uma deciziei luate. Asadar, pentru a se afla intr-un conflict de interese, subiectul declaririi trebuie s& ia parte la luarea unei decizii, sau si-si asume integral luarea unei decizii care sf fi influenteze un interes personal material. Or, autoaprecierea capacitatilor si aptitudinilor profesionale in mod arbitrar, automat partinitor, care au generat autodesemnarea de catre dna Floarea Dimitriu a premiilor nu constituie altceva decit luarea unor decizii cu caracter financiar/patrimonial in privinja sa, ndubitabil indreptate pentru a-si imbundtaji bun’starea financiard, care au servit drept temei pentru achitarea propriu-zist de cltre angajatorul su a sumelor de bani pe care dumneaei le-a solicitat prin ordinele/dispozifiile semnate in privinfa propriei persoane, contrar exigentelor legale. in conformitate cu prevederile art. 12, alin, (4) lit, a) si b), din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, dna Floarea Dimitriu, exercitind funejia de sef al Bazei speciale de aprovizionare medicala din cadrul Agentiei Rezerve Materiale a MAI, la momentul aparitiei de jure a conflictului de interese real, adici in momentul cind a primitlelaborat spre semnare ordinele/dispozitiile de atribuire a premiilor a avut obligatia de a anna seful ierarhic superior imediat, dar nu mai tirziu de 3 zile de la data constatarii, despre confliciul de interese in care se afld si sii nu rezolve cererea/demersul, sd nu emitd actul adminisirativ_[..] pind la solufionarea_conffictului_de_interese, Or, necesitatea evitirii conilictelor de interese in procesul de exercitare a funetiei publice reprezinta, pe bund dreptate, 0 norma de conduité a funetionarului Modalitatea de declarare a conifictului real de interese este reglementat expres de rigorile art, 12, alin. (5) si 6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale care statueazi cB informarea despre aparitia unui conflict de interese real se_va face pind la solujionarea_cerevivdemersului, emiterea actului_administrativ. incheierea, directé sau prin iparea la Inarea deciziei sau luarea scrise ce trebuie s@ contind date despre natura intermedinl unei persoane terte, a4 decizied_si va lua forma unei_decluratii conflic ui de interese si despre modul in care acesta influenjeazd sau poate influenta indeplinirea impartiald si oblectiva a mandatului, a funetiet publice sau de demnitate public Declaratic privind conflictul de interese real se inregistreazd in Registrul declaragiilor privind ul conform anexei ur, 4 de cate persoana desemnata de conducdtorul organizatici publice Subsecvent, potrivit dispozifiilor art, 31 al Legii integritapii, nr. 82/2017, controlul conflictelor de interese ale agentilor publici subiecti ai declardrii averii si intereselor personale se efectueaza de cAtre Autoritatea Nationala de Integritate in conformitate cu prevederile legislatiei ce reglementeaza statutul Autoritatii si ale legislatici privind declararea si controlul averii si intereselor personale. 6 sume inca conine de itr person ror send vide 00006903, fen a Regal de evident al apsaoalor eeu acter pina sn latest cor dvr pote ae sds cv, inns su pall, Pilsen whee ‘sedate ote feta numa in sone ond de Lepen 133 in 0 72011 pvind poten dlr eu aac pool Conform art. 14, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, pdnd la solutionarea conflictului de interese real, subiectului declararii, in persoana dnei_Floarea_Dimitriu, a fost interzisdi_intreprinderea oricdrei_actiuni in sensul emiterii/semnarii ordinelor/dispoziiilor cu privire la acordarea premiilor personal, cu exceptia abtinerit Exereitarea atributiilor de serviciu in situatie de conflict de interese nu reprezinta altceva decit un act conex actelor de coruptie. fapt stipulat expres in confinutul art. 45, alin. (2), lita) a Legit integritatii, nr. §2/2017. Mai mult ca atit, conform rigoritor legii precitate, in calitate de conducator al unei entitagi publice (BSAM), dna F, Dimitriu avea obligatia si ofere subalternilor sii exemplul propriu de respectare a interesului public si de neadmitere a incidentelor de integritate in activitatea profesional Astfel, examinind minutios materialele acumulate la dosar, inspectorul de integritate conchide ca dna F, Dimitriu wa informat/nu a dectarat si respectiv nu a solutionat conflictele de interese reale in care se afla, fapt prin care a admis si consumarea acestora. Consultind Sistemul de management al documentelor electronice al Autoritatii Najionale de Integritate ,e-Management” cit i Registrul de declarare al conflictelor de interese finute de institufia prenotatd, inspectorul constatd lipsa edrorva inscrisuri, a declararii cdrorva conflicte de interese aparute si declarate conform rigorilor legale de catre subiectul declaririi’ menfionat in sesizare si nici de cdtre directorul Agentiei Rezerve Materiale, fapt confirmat gi de explicatiile redate in punctul de vedere al dnei F. Dimitriu. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului: in vederea respectarii dreptului la aparare si a prevederilor art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, prin scrisoarea nr. 04- 21/1878 din 13.05.2021 de vedere asupra justificarii actiunilor intreprinse prin nedeclararea, nesolujionarea si consumarea conflictelor de interese admise prin semnarea in privinta propriei persoane a celor 32 de acte administrative (Ordine). La data de 28.05.2020, in cadrul ANI, cu nr. de inregistrare 3480 a parvenit raspunsul dnei F. Dimitriu care comunicd urmatoarele: Baza Specialé de Aprovizionare Medicala (BSAM) - reprezintd o institutie de stat, bugetara, cu profil medical, subordonatd Agentiei Rezerve Materiale, care actioneazit in baza Regulamentrului de organizare si functionare, avind statut de persoand juridicd, dispune de stampila de conturi trezoreriale si alte atribute necesare. Mentionez actiunile fiind in stricta concordanta eu Legea nr.335 din 23,1 sare in sectorul bugetar, Hotardrea Guvernului nr.381 din 13.04.2005 cu privire la , inspectorul de integritate a solicitat de la subiectul declararii punctul incadreazé faptul,cdi BSAM tn partea ce fine de salarizarea angajailor 2005 eu privire la sistemul de salari conditiile de salarizare a personalului din unitéfile bugetare, precum si de prezentul Regulament Jn partea ce tine de premii si alte adaosuri calculate si acordate conduciitorului BSAM » comunie faptul cé s-au calculat de cétre contabilul BSAM in conformitate cu legislatia in vigoare. Dar fiind faptul cd conducétorul institujiei era salarizat in baza schemei de incadrare a BSAM, dispozitiile de plata erau semnate de conducitorul institutiei si contabilul-sef, Tinind cont de faptul ca fuctia detinutd, sef BSAM, nu se regdseste in Nomenclatorul unic al fuctiilor publice, iar institujia condusa, Baza Special de Aprovizionare Medicala, nu este institujie publicd, dar institutie de speciatitate, cu profil medical, consider actiunile intreprinse de mine , legale $i in conformitate cu legislatia tn vigoare. 7 {date cu cancer pons nsession a ele leave pots tage pander cv, adn au penal, Preucrue tear dt ote fat nm in nai ovate de Leen we 183 in ROT 201 pind pte dil exact pra. Totodaté conducindw-ne de Legea 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale (Art. 3, pct.l)- Subiecti ai declararii averii si a intereselor personale sint. @) persoanele care detin functiile de demnitate publica previizute in anexa la Legea nr.199 din 16 julie 2010 cu privire ta statutul persoanelor cu funetii de demnitate publica; b)membrii Consiliului de observatori al instituiei publice nationale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova", Compania Teleradio-Gdgduzia"; consilierii_consiliilor sditesti (comunale), ordgenesti (municipale), raionale; deputatii Adundrii Populare a unitayii teritoriale autonome Gaigiuzia, c)membrii Consiliului Superior al Magistraturii yi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rindul profesorilor, precum si membrii organelor care functioneaza in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii si a Consiliului Superior al Procurorilor djmembrii nepermanenti ai Comisiei Electorate Centrale; e)conducdtorii organizatiilor publice si adjunc(ii acestora; c!) membrii Consiliului de supraveghere, ai Comitetului executiv si angajatii Bancii Nationale a Moldovei, membrii si angajatii Comisiei Nationale a Pie(ei Financiare, cu excepfia angajatilor care desfasoard activité{i auxiliare - de secretariat, de protocol, administrative, tehnice; Apersonalul din cabinetele persoanelor cu functii de demnitate publica 8) functionarii publici, inelusiv cei eu statut special; h)membrii Consiliului de Integritate, i)membrii colegiilor/comisiilor de admitere in profesie, de evaluare, disciplinare si/sau de etied a profesiilor conexe justitiei De aici putem deduce cdi nu am avut statut de subieet al declaratiei averii si intereselor personale”. Cu referire la argumentele invocate de eiitre persoana supusd controlului, este de mentionat faptul cd acestea urmeazai a fi respinse ca fiind neintemeiate din urmatoarele considerente (care, dealtfel, au fost deja reflectate in prezentul act): 1. Regulamentul cu privire la premierea si acordarea ajutorului material Sefului si angajatilor Bazei Speciale de Aprovizionare Medicala f...} din 04.01.2013, Capitolul II “Modul, condifiile, mirimea premierilor i ajutorului material”, pet. 2 stabileste expres: “din fondul cheltuielilor de bazd, indicii, marimile si termenele de premiere a conducdtorului Bazei Speciale de Aprovizionare Medicald se stabileste de edire organul de conducere ierarhic superior {.... Conducdtorului Bazei Speciale de Aprovizionare Medical, cu acordul organului de conducere ierarhic superior poate beneficia de_premii unice cu prilejul jubileelor, cu ocazia sitrbatorilor profesionate etc. {...} 2. Regulamentul privind modul de stabilire si acordare a sporurilor gi suplimentelor, de premiere si acordare a ajutorului material angajatilor Agentiei Rezerve Materiale, din 03.10.2017, aprobat prin Ordinul Directorului general al ARM nr. 59 din 04.10.2017 (abrogat ulterior prin Ordinul ARM, nr. 3 din 10.01.2019), prevede expres ed ,, pentru functionarii publici de conducere si de executie playile de stimulare se stabilese de_céitre directorul general al Agentiei Rezerve Materiale {...}”. 3. Subsidiar, inspectorul de integritate a constatat cd, in anul 2018, dna Floarea Dimitriu a ciat de trei premii unice acordate de cdtre conducdtorul ierarhic superior, directorul Rezerve Materiale in stricti conformitate cu prevederile pet. 14? din Hotirirea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la conditiile de salarizare a personalului din unitatile bugetare (abrogata prin Hotarirea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar). Or, pentru conducttorul unititii bugetare, premiul unic urma a fi stabilit cu acordul organului de conducere ierarhic superior, fapt ce denot& c& doar aceste 3 premii au fost acordate 8 ‘cunt x enz contin dae o acter proper n casi de viet 000060-03, gial Regialdeeidn al opr mliaml 9 cv dvleare pone singe apadee civil, ssi su peal, Palas de Lege 13¥ hn 08072011 pond pte dlr en aater pron. regulamentar cu respectarea stricté a prevederilor legale, fapt reflectat si in documentele expediate de catre Inspectia Financiara. Or respectarea normelor legale in partea ce priveste administrarea banilor publici nu poate fi imputata doar functionarilor publici incadrati in cadrul legal al Legit ew privire la functia publica si statutul functionarului public, nr. 158/2008, ci si tuturor functionarilor din unitatile bugetare salarizati din bani publ Cu referire la argumentul dnei F. Dimitriu precum cA acesteia nu ii sunt aplicabile rigorile Legii 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale si, respectiv, nu avea obligatia legal de declarare a conflictelor de interese in care s-a aflat de fiecare data cind § autodesemnat prin acte administrative (Ordine) prime, inspectorul de integritate atentioneaza supra urmitoarelor aspecte: 1. Pind la reorganizarea prin fuziune (absorbjie) a BSAM cu ARM a MAI (odata cu adoptarea Hotiririi Guvernului nr. 946 din 03.10.2018 cu privire la organizarea si functionarea Agentiei Rezerve Materiale) aceasta a fost o institufie publica de specialitate din subordinea unei institufii administrative centrale in sensul Anexei la Legea nr. 158/2008 eu privire la functia publicd si statutul functionarului public (in redactia aplicabila inclusiv perioadei controlului). Or, "ARM de comun cu BSAM ca institutie de stat subordonata acesteia a fost instituita de Guvern tocmai in scopu! realizarii unui interes public, mai exact pentru promovarea politicilor statului in domeniul rezervelor de mobilizare cu profil medical. in Anexa nr. 3 la Hotdrirea Guvernului nr. 827 din 16.12.2009, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Agentiei Rezerve Materiale, structurii si efectivului-limitd ale aparatului central al acesteia, (abrogata ulterior prin Hotirirea Guvernului nr. 946 din 03.10.2018 cu privire la organizarea si functionarea Agentiei Rezerve Materiale) era mentionat expres ci BSAM reprezenta o institufie subordonata ARM, fapt confirmat si prin Organigrama acesteia; 2. Subiectii declararii care cad sub incidenta Legii cu privire la declararea averit si a imereselor personale, nr. 133/2016 sunt enumerafi exhaustiv la art. 3, alin, (1) al acesteia, ntocmai cum a specificat in punctul de vedere al d-ei F, Dimitriu, Dna F. Dimitriu a omis insd, din varii motive, si faca referire la faptul cd dn-ei, se incadreazi perfect in categoria subiectilor declardrii si anume la lit, e) ~ in calitate de conducator al unei organizatii publice (Sef al BSAM a ARM), motiv pentru care si-a exercitat corelativ obligatia depunind regulamentar declaratiile de avere si interese personale incepind eu anul 2012 pind in anul 2019 in calitate de persoandi cu atributii de conducere, iar din 2019 — in calitate de funcjionar public, informatii eare pot fi usor verificate accesind portalul declarajiilor de pe pagina oficial a ANI — ani.md; 3. O alt dovada care vine drept suport in consolidarea ideii abordate supra este si faptul c& Dna F, Dimitriu se regaseste si in Registrul subiectilor declararii averii si a intereselor personale, parte integrantd a Sistemului Informational Automatizat “e-Integritate” gestionat de ANI. Conform art. 38, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, in urma controlului privind respectarea regimului juridie al conflictelor de interese, inspectorul de integritate emite un act de constatare in cazul in care stabileste c& persoana supusi controlului nu a declarat si nu a solujionat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a incheiat direct ori prin intermediul unei persoane terte un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu inedilearea dispozitiilor legale privind conflictul de interese. Potrivit art. 23, alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, fapta subiectului declarari in privina edruia s-a constatat ca acesta a solutionat 0 cerere/un_demers, a emis sau a adoptat un act_administrativ, a incheiat direct sau prin intermediul wnei persoane terte, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizil cu incdlcarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese, constituie temei pentru 9 Docume nce np die ce erie cil sie de evden 0008.03, esa Repl de eid al operat ‘Sst due ect na incon previa de Lepr 1980807201 hi proce dorce sane ponea raspunderea contravenfionald sau penala si pentru revocarea, destituirea sau, dupa c incetarea mandatului, a raporturilor de muned ori de serviciu ale subiectului in cauzd. Conform art. 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, subiectul declardrit eliberat sau destituit din functie potrivit prevederilor alin.(3)-(3) este deccizut din dreptul de a mai exercita o functie publica sau o functie de demnitate publied, cu exceptia fiuncfiilor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii sau destituirii din functia publica ori de demnitate publica respectiva sau din data incetarii de drept a mandatului sau, Dacé persoana a ocupat o functie eligibila, ea nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului Potrivit art. 23 alin. (8) al Legit nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, ANI tine Registrul de stat al persoanelor care au interdictie de a ocupa o functie pul wu de demnitate publica. in urma examinirii materialelor acumulate in dosarul de control, punctul de vedere al persoanei supuse controlului si prevederile legale ce guverneaz spefa, inspectorul de integritate coneluzioneazi e8, in perioada 2017-2018, dna Floarea Dimitriu, exercitind functia de sef al BSAM a ARM, avind interes personal material a inealeat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin 1, nedeelararea in termenul legal a conflictelor de interese in conformitate cu art. 12 alin, (4), lit. a)-b) si art. 12, alin. (5) din Legea nr, 133/2016 privind declararea averii si a imereselor personale, si nesolutionarea conflietelor reale de interese manifestata prin emiterea/semnarea urmitoarelor acte administrative: Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime" (premiul anual pentru rezultatele activitdtii tn anul 2016), nr. 3 din 20.01.2017; Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia sarbatorii de Craciun, nr. 8 din 30.01.2017, Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sirbatorii de 8 martie, nr. 10 din 27.02.2017; Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasd depusd la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspitarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul 1 2017, mr, 13 din 31.03.2017: Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbéitorilor de Pasti, nr. 14 din 31.03.2017; Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatoritor 1 mai, nr, 16 din 28.04.2017; Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul 28.04.2017, Y Ordimul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbatorilor 1 iunie, nr, 19 din 30.05.2017, Y Ordimul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbatorii profesionale Ziua Jucrdtorului medical si a farmacistului, nr. 20 din 30.05.2017; Grbatorilor 9 mai, nr. 17 din Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasd depusd la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul 1 2017, nr. 23 din 30.06.2017; Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbdorilor 27 august ,,Ziua Independentei”, nr. 30 din 31.07.2017; Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbdtorilor 31 august ,,Ziua Limbii RomAne”, nr. 45 din 29.08.2017; Y Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii I septembrie, nr. 46 din 29.08.2017, 10 de carter esl, rar a cid en de vi we OD, gain Rep evi a per Sse depen cn penance Lege 3808072001 wd pense tcrcvemee ple < v Ordinul , crearea rezervelor de mobilizare, pistrarea si improspétarea bunurilor materiale de profil medical tn trimestrul III 2017, mr. 48 din 14.09.2017; Ordinul ,,Cu privire ta acordarea unei prime” Cu prilejul aniversdrii a 581] ani de la prima atestare documentard a Chisindului, nr, 49 din 29.09.2017; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unui suport financiar” in legdtura cu inceperea sezonului rece si majorarea serviciilor de intrefinere”, nr, 50 din 30.10.2017; “u privire la acordarea unei prime" Pentru activitate sirguineioasa depusd la arhatorii Hramului orasului, Ordinul Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasa depusd la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul IV 2017, nr, 54 din 29.11.2017, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia sarbatorii Craciunului, nr. 56 din 29.12.2017; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii de Anul Nou, nr. 57 din 29.12.2017; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia s din 31.01.2018; Ordinul Cu privire la acordarea unei prime” Premiul anual pentru recultatele activitayii in anul 2017, nr, 6 din 31.01.2018; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbitorti de 8 martie, nr, 8 din 28.02.2018; Ordinul ,,. crearea rezervelor de mobilizare, pdstrarea si improspdtarea bunurilor materiale de profil medical in trimestral 1 2018, nr. 10 din 20.03.2018; Ordinal ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia sarbatorilor de Pasti, nr. 13 din 30.03.2018; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii de I mai, nr. 16 din 27.04.2018; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorilor 9 mai, nr. 19 din 30.05.2018; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime" Pentru activitate sirguincioasa depusd la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul If 2018, nr. 21 din 21.06.2018; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbatorii profesionale Ziua lucrdtorului medical si a farmacistului, nr. 22 din 27.06.2018; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii profesionale Ziua Jucratorului medical i a farmacistului, nr. 23 din 28.06.2018, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbitorilor 27 august ,,Ziua Independentei”, nr. 25 din 24.08.2018; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei stimuldri economice” Pentru. activitate sirguincioasé depusd la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspatarea bunuritor materiale de profil medical in trimestrul III 2018, nr. 28 din 30.10.2018; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbétorii de Anul Nou, nr, 29 din 30.11.2018, dtorii Craciumului, nr. 5 privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioaséé depusd la fapt prin care a admis consumarea conflictelor de interese, in conformitate cu art. 12, alin. (10) al Legii 13/2016 p 1d declararea averii si a intereselor personale. Il Din aceste rafionamente, in conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 si 39 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, art. 23, alin. (4), (6) - (8) din Legea 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, inspectorul de integritate, DECIDE: 1. Se constatd ci dna Floarea Dimitriu, exercitand functia de sef al BSAM a ARM a MAI, avind interes personal material a incileat_regimul juridic al conflictelor_de interese, manifestat prin: a) nedeclararea in termenul legal a conflictelor de interese in conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (a) ~ (b), art. 12, alin, (5), alin, (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale. b) nesolutionarea conflictelor de interese reale in conformitate cu art. 14,a Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale. c) emiterea/semnarea urmatoarelor acte administrative: 1. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” (premiul anual pentru rezultatele activitdfii in anul 2016), nr. 3 din 20.01.2017; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia sarbdtorii de Craciun, nr. 8 din 30.01.2017; 3. Ordinul ,,Cu privire ta acordarea unei prime” Cu prilejul siirbétorii de 8 martie, nr, 10 din 27.02.2017; 4. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasd . (2) - (4) din depusdi la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspétarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul 1 2017, nr. 13 din 31.03.2017; 5. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorilor de Pasti, nr 14 din 31.03.2017, 6. Ordinut ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbdtorilor 1 mai, nr. 16 din 28.04.2017; 7. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdrbatorilor 9 mai, nr 17 din 28.04.2017; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sdirbétorilor I iunie, nr. 19 din 30.05.2017; 9. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii profesionale Ziua tucratorului medical yi a farmacistului, nr. 20 din 30.05.2017; 10. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime" Pentru activitate sirguincioasd depusd la crearea rezervelor de mobilizare, pistrarea si tmprospatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul 1 2017, nv. 23 din 30.06.2017, 11. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorilor 27 august , Ziua Independentei”, nr. 30 din 31.07.2017; 12, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbitorilor 31 august Ziua Limbii RomAne”, nr, 45 din 29.08.2017; 13. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii 1 septembrie, nr, 46 din 29.08.2017, 14, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasa depuséi la crearea rezervelor de mobilizare, piistrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul III 2017, nr. 48 din 14.09.2017; 12 ive de eu cara peso, eal emai de viet 00000903, n Regn de evident operate ete oscar personal ws pn dsr 2 te algre pate age spurs ev stnnstaa sae etal, Prue tot a ses dt ete fat a oie pevdie de Lagen we 133 in O8 672011 psn pete dle aarp. ” Cu prilejul sarbdtorii Hramului orasului, aniversarii a 581 ani de la prima atestare documentara a Chisindului, nr 49 din 29.09.2017; 16. Ordinul ,,Cu privit ” in legdturd cu inceperea sezonului rece $i majorarea serviciilor de intrefinere”, nr. 50 din 30.10.2017; 15. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime la acordarea unui suport financic Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasd depusd la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul IV 2017, nr, 54 din 29.11.2017; 18, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia sdrbatorii Craciunului, nr. 56 din 29.12.2017; 19, Ordimul ,,Cu privire la acordarea nei prime” Cu prilejul sarbatorii de Anul Now, nv, 57 din 29.12.2017; 20, Ordinut ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazia sarbatorii Crétciunului, nv, 5 din 31.01.2018; 21. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime" Premiul anual pentru rezultatele activitayit in anul 2017, nr. 6 din 31.01.2018; 22. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatorii de 8 martie, nv. 8 din 28.02.2018; 23. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasit depuséi ta crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul I 2018, nr. 10 din 20.03.2018; sdrbatorilor de Pasi, nr. 24, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu ocazi 13 din 30.03.2018; Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbdtorii de 1 mai, nv. 16 din 27.04.2018; 26. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbatoritor 9 mai, nv. 19 din 30.05.2018, 27. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Pentru activitate sirguincioasd depuséi la crearea rezervelor de mobilizare, pistrarea yi improspatarea bunurilor materiale de profil medical in trimestrul I 2018, nr. 21 din 21.06.2018; 28. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbétorii profesionale ical yi a farmacistului, nr. 22 din 27.06.2018; 29, Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul sarbitorii profesionale Ziua lucratorului medical si a farmacistului, nr. 23 din 28.06.2018, rbdtorilor 27 august Ziua lucrdtorului me 30. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul si ..Ziua Independenjei”, nr, 25 din 24.08.2018; 31. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei stimuldri economice” Pentru activitate irguincioasd depus improspatarea bunurilor materiale de profit medical in trimestrul Ill 2018, nr. 28 din 30.10.2018; 32. Ordinul ,,Cu privire la acordarea unei prime” Cu prilejul séirbatorii de Anul Nou, nr, 29 din 30.11.2018, fapt prin care a admis consumarea conflictelor de interese, in conformitate cu art. 12, alin. (10) al Legii 133/2016 privind declararea averii gia intereselor personale. 2. Se sesizeazi Agentia Rezerve Materiale a MAL, in termen de 5 zile din momentul in care actul de constatare va rimane definitiv, in vederea inifierii procedurii de incetare a 13 Dosa ince contin date cu satpro peur in ca semi de vie 0000-03, esto Regi de evident lost la crearea rezervelor de mobilizare, pastrarea si 4s wae eu eater personal yo tnnubtesnns hl er dvr foal age spndee as, adminis su penal. elses warns scar dat pt fot ain cone preted Leqea mr. 133 hn 807201 prvi rte dailor esate pro. raporturilor de munca ori de serviciu cu dna Floarea Dimitriu, din functia definuta la moment — specialist principal al Directiei administrare rezerve de mobilizare din cadrul ARM a MAI. 3. Se decade, dna Floarea Dimitriu din dreptul de a exercita o functie publicd sau o functie de demnitate publica, cu exceptia functiilor electorale, pe o perioada de 3 (trei) ani de la data cliberdrii sau destituirii din functie sau din data raménerii definitive a actului de constatare ori din data rimanerii definitive si irevocabile a hotardrii judecdtoresti prin care se confirma existenla conflictului de interese. 4, Se inscrie dna Floarea Dimitriu in Registrul de stat al persoanelor care au interdictie de a ocupa o funetie publica sau de demnitate publica, de la data eliberarii sau destituirii din functie sau din data rimdnerii definitive a actului de constatare ori din data rimanerii definitive si irevocabile a hotirarii judecatoresti prin care se confirma existenta conflictului de interese 5. Se aduce la cunostinfa dnei Floarea Dimitriu actul de constatare si se informeaza despre dreptul de a-l contesta in termen de 15 zile de la primirea acestuia, in instanta de conteneios administrativ (MD-2068, mun, Chisinau, str. Kiev, 3, Judecatoria Chisinau (sediul Riscani)). 6. Se publicd actul de constatare pe pagina web oficial’ a Autoritatii cu. respectarea legislatiei privind protectia datelor eu earacter personal. Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate Ens Natalia TVANOV. 4 ‘acumen cz comin dee cater pron peur dal sal de evi 000069-09, gina Regia de evident al opti ecco cater penal se spin datsperonsind, a elon dle poate age pundere evi, adnan penal, Proce ecard 3 asewor dt pote fois en nail previ de Leen er 153 in 07201 snd pei dlr en aarp.