Sunteți pe pagina 1din 2

Andreea Teodora Stănescu (coord.): Profesionistul si intreprinderea.

Relaţia comerciant-profesionist 2019/2020 1

1. Stabiliţi care dintre următoarele variante este adevărată: situaţie de fapt, stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este
a) ca regulă, pentru ca o activitate sa fie calificată drept activitate adevărată:
economică, aceasta trebuie să fie desfăşurată în scopul obţinerii a) cei trei cofetari au vocaţia să dobândească statutul de profesionist,
de profit dacă şi celelalte condiţii prevăzute de C. civil sunt îndeplinite
b) ca regulă, pentru ca o activitate sa fie calificată drept activitate b) cei trei cofetari nu vor putea dobândi niciodată statutul de
economică trebuie analizat dacă din desfăşurarea acesteia a fost profesionist în condiţiile din speţă
obţinut un profit c) A dobândeşte vocaţia de a deveni profesionist la momentul la care
c) activităţile economice nu sunt reglementate legal a început să se implice în operaţiunile specifice fabricării de
d) nicio variantă corectă biscuiţi
d) nicio variantă corectă
2. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
a) o persoană care doreşte să desfăşoare activităţi economice cu 3. Pentru a avea vocaţie să devină profesionişti în sensul C. civil:
scop lucrativ poate să opteze pentru orice activitate, în materie a) o pesoană trebuie să desfăşoare activitate economică în fiecare zi
operând principiul libertății de voință lucrătoare din an
b) o persoană care doreşte să desfăşoare activităţi economice cu b) o persoană care desfăşoară activitatea 1 lună pe an nu are niciodată
scop lucrativ poate să opteze pentru orice formă de organizare vocaţia de a deveni profesionist
c) o persoană care a înfiinţat o formă de organizare specifică c) o persoană care are o formă de organizare înfiinţată, dar nu
desfăşurării de activităţi economice cu scop lucrativ va trebui să desfăşoară efectiv nicio activitate îndeplineşte condiţia caracterului
o desfiinţeze dacă nu obţine profit în primul an de activitate sistematic al desfăşurării activităţii.
d) nicio variantă corectă a) nicio variantă corectă

3. Având în vedere ipoteza menţionată mai jos, stabiliţi care dintre 4. La data de 1 februarie 2018 a fost pronunţată împotriva societăţii
variantele de răspuns este adevărată: B SRL o hotărâre judecătrească prin care s-a constatat calitatea
Asociaţia X a primit, la data de 15 septembrie 2017, o donaţie din acestuia de profesionist. Societatea avea ca obiect de activitate
partea unei persoane fizice. Suma de bani primită excede cu mult organizarea de evenimente. Începând cu 1 aprilie 2014, B SRL şi-a
cheltuielile asociaţiei. În această situaţie: suspendat activitatea pentru 2 luni cu respectarea condiţiilor
a) asociaţia s-a transformat de drept, la data la care veniturile au prevăzute de lege în acest sens. La reluarea activităţii societatea nu
depăşit cheltuielile, într-o formă de organizare cu scop lucrativ a mai păstrat niciun salariat şi a renunţat la cele două sedii
b) donaţia nu este valabilă întrucât este făcută către o persoană fără secundare. Activitatea a fost desfăşurată exclusiv de către asociatul
scop lucrativ, deci către o persoană care nu poate primi bani X (unicul asociat al B SRL). Sediul societăţii B SRL a fost schimbat
c) asociaţia îşi menţine statutul de persoană fără scop lucrativ, şi mutat în domiciului lui X. Întrucât a acumulat datorii foarte
primirea sumelor de bani neinfluenţând statutul acesteia. mari, unul dintre creditori introduce o cerere de deschidere a
d) nici o variantă corectă procedurii insolvenţei împotriva B SRL.

Formulaţi o apărare pentru B SRL.


2. La data de 1.03.2018, A PFA a angajat 3 cofetari. Obiectul de
activitate al A PFA este fabricarea de biscuiţi şi pişcoturi. După 2
luni de funcţionare, A decide să participe şi el la toate operaţiunile 5. La data de 1 februarie 2013 a fost pronunţată împotriva A PFA o
implicate de fabricarea de biscuiţi. Având în vederea această hotărâre judecătrească prin care s-a constatat calitatea acestuia de
Andreea Teodora Stănescu (coord.): Profesionistul si intreprinderea. Relaţia comerciant-profesionist 2019/2020 2

profesionist. A PFA avea ca obiect de activitate organizarea de 6. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
evenimente. Începând cu 1 aprilie 2013, A PFA şi-a suspendat a) C. civil a preluat din C. com. conceptul de profesionist
activitatea pentru 2 luni cu respectarea condiţiilor prevăzute de b) conceptul de profesionist nu cunoaşte variaţii terminologice,
lege în acest sens. La reluarea activităţii A PFA nu a mai păstrat legiuitorul fiind foarte riguros sub acest aspect
niciun salariat şi a renunţat la cele două sedii secundare. c) conceptul general de profesionist este reglementat prin partea
Activitatea a fost desfăşurată exclusiv de către A. Sediul A PFA a neabrogată a C. com.
fost schimbat şi mutat în domiciului lui A. Întrucât a acumulat d) nicio variantă corectă
datorii foarte mari, unul dintre creditori introduce o cerere de
deschidere a procedurii insolvenţei împotriva A PFA. 7. Stabiliţi care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
a) o persoană juridică este întotdeauna profesionist
În măsura în care cererea este depusă în temeiul Legii nr. 85/2014, b) o persoană fizică este profesionist doar în măsura în care şi-a
formulaţi o apărare pentru A PFA. înfiinţat o formă de organizare în cadrul căreia desfăşoară
activitatea
În măsura în care cererea este depusă în temeiul Legii nr. 85/2006, c) o persoană fizică nu poate avea calitatea de profesionist
precizaţi dacă aprările identificate anterior ar mai fi fost utile. d) nicio variantă corectă

În măsura în care A ar fi desfăşurat activitatea fără înfiinţarea


formei de organizare A PFA , precizaţi cum ar fi soluţionat cererea
judecătroul sindic, presupunând că toate celelate condiţii erau
îndeplinite. Analizaţi ambele situaţii: soluţia pronunţată în temeiul
Legii nr. 85/2014, respectiv în temeiul Legii nr. 85/2016.

Prevederi legale potenţial aplicabile:

Legea nr. 85/2006: Art. 1 (2) Procedura simplificată prevăzută


de prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de
insolvenţă, care se încadrează în una dintre următoarele
categorii:
a) comercianţi, persoane fizice, acţionând individual;

Legea nr. 85/2014: Art. 38 (2) Procedura simplificată


prevăzută de prezentul capitol se aplică debitorilor aflaţi în
stare de insolvenţă care se încadrează în una dintre
următoarele categorii:
a) profesionişti persoane fizice supuse obligaţiei de înregistrare
în registrul comerţului, cu excepţia celor care exercită profesii
liberale;

S-ar putea să vă placă și