Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ : Liceul Tehnologic „Ion Creangă” - Pipirig


Profesor: Diaconu Marius
Data: 20.03.2018
Clasa: a II-a A
Disciplina: Religie
Unitatea de învățare: Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor
Subiectul lecţiei: Minunile arată iubirea lui Dumnezeu față de om
Tipul lecţiei: comunicare și însușire de cunoștințe
Scopul lecţiei: Dobandirea de cunoștințe despre minunile Mântuitorului, ca modalități de manifestare a iubirii lui Dumnezeu faţă de om, în vederea formării
virtuților creștine
Competenţe generale:
 1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă
Competenţe specifice:
 1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
Competenţe derivate:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii :
 C 1- definesc termenul “minune”;
 C 2 - oferă exemple de minuni;
 C 3 – explica motivul pentru care Domnul nostru Iisus Hristos a săvârșit minuni;
 C 4 – formulează învățături necesare progresului vieții spirituale.
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, povestirea, observarea dirijată, exerciţiul, jocul didactic
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manualul de religie/ manual digital, fise lucru, video-proiector, laptop, casetofon – Cu noi este Dumnezeu, planșe cu
Minunile Mântuitorului, flip-chart, marker, post-it.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală şi pe grupe.
Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a II-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor
B. Temporale: durata lecţiei 45 minute.
C. Bibliografice:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a II-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2014.
4) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
5) Favu, Gabriela; Danciu, Ana Nicoleta, Țițirigă , Ionelia; Lupiș, Daniela, Religie – manual pentru clasa a II-a , sem. I, Ed. Corint Educațional,
București, 2015;
6) Favu, Gabriela; Danciu, Ana Nicoleta, Țițirigă , Ionelia; Lupiș, Daniela, Caietul elevului – clasa a II-a, sem. I, Ed. Corint Educațional,
București, 2015;
7) POPA, Prof. Ionica Viorica ;POPA ,Prof. Florian, MARINESCU, Prof. Gabriela Antoanela ; MANOLACHE,Prof. Viorica Georgeta, Ghid
pentru profesorii care predau disciplina Religie la clasa a II-a — propuneri de activități, Cultul Creștin-Ortodox - disponibil la adresa
http://patriarhia.ro/ghid-pentru-profesorii-care-predau-disciplina-religie-la-clasa-a-ii-a-8489.html
Mijloa-
Nr.
C Min. Metode ce Forme Evaluare
crt. Etapele lecţiei D Activitatea profesorului Activitatea elevului şi de de
procedee învăţă- organiza
mânt re

1. Momentul 1’  Salutul  Salutul Activita


organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea te
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru lecţia nouă lecţia nouă
2. 2’  Ce data este astăzi?  Elevii raspund ( 20 Conversaţia Post -it Activita Apreci
Pregătirea  Dacă la 20 adăugăm încă 20 și apoi februarie) te eri
elevilor pentru numărul degetelor de la ambele mâini ,ce  20+20+10 = 50 frontală verbale
receptarea noilor rezultat vom avea?
cunoştinţe  Vă invit să îmi oferiți cât mai multe  Elevii oferă
exemple de cuvinte care încep cu litera M! răspunsuri
 Să descoperim un alt cuvânt care începe cu  Așezând în ordine
această literă, așezând în ordine silabele: silabele, descoperă
- NU, MI, - NE! cuvântul “MINUNE”
3. Precizarea 2’  Lecția despre care vom discuta astăzi se  Elevii scriu data şi Explicația Activita
titlului şi a numește “Minunile arată iubirea lui titlul în caiete şi te
obiectivelor Dumnezeu față de om” și o puteți afla în ascultă explicaţiile frontală
lecţiei manual la pagina 50 ( numărul descoperit profesorului.
de voi în urma efectuării calculului de mai
devreme).
 Precizez obiectivele și notez titlul lecției la
tablă
4. Comunicarea 15’  Îndemn elevii să lectureze, prin predarea  Elevii citesc pe rând, Lectura Manualul Activita
/însuşirea noilor ștafetei, textul lecției din manual: câte o propoziție te
cunoştinţe fiecare frontală
Mântuitorul a făcut multe minuni. Prin ele
i-a ajutat pe oamenii aflați în suferință.
Minunile arată puterea Sa dumnezeiască.
Hristos a săvârșit minuni asupra naturii,
asupra oamenilor și asupra Sa. El a oprit
C furtuna pe mare, a scăpat pe Apostolul Petru de Laptop
D la înec, a prefăcut apa în vin, a înmulțit pâinile Video-
și peștii, a vindevat bolnavi, a înviat morți. Cea proiector
1 mai mare minune pe care a facut-o Mântuitorul
2 este propria Sa Înviere. Activita Apreci
3 Domnul nostrum Iisus Hristos a spus: te eri
“Dacă nu credeți în Mine, credeți în aceste Observarea Planse cu frontală verbale
lucrări, ca să știți și să cunoașteți că Tatăl dirijată minunile
este în Mine și Eu în Tatăl.” Mântuito
Dumnezeu face în continuare minuni, din rului
iubire și purtare de grijă pentru oameni.
Explicația
 Adresez întrebări cu privire la minuni (Ce  Elevii răspund
sunt minunile? Asupra cui a săvârșit
Domnul Iisus Hristos minuni? Care este
rolul acestora? ), apoi notez ideile
principale:  Notează ideile
principale
Minunile sunt fapte extraordinare pe care
numai Dumnezeu le poate face.

Minuni
asupra:

PROPRIEI SALE NATURII


OAMENILOR
PERSOANE (CREAȚIEI)

Prin minuni, Dumnezeu își arată iubirea,


puterea și bunătatea Sa.
5. Fixarea şi 18’  Invit elevii la rezolvarea unui rebus :
sistematizarea ( v. Anexa 1 - pe coloana AB – fapte  Rezolvă rebusul/ fișa Jocul Rebus – Activita Apreci
cunoştinţe extraordinare pe care numai Dumnezeu le didactic coala te eri
lor poate face). flip-chart frontală verbale
 Profesorul ofera elevilor, impartiti in 4  Rezolvă sarcinile de Manual
echipe, sarcini de lucru diferite ( Grupa 1 lucru Activita
– ex. 1/ 51, Grupa 2 – ex. 2/51; Grupa 3- Jocul te pe
C ex.3/51; Grupa 4 – ex. 4/51 manual). didactic Fișe de grupe
D  Distribui fiecărei grupe bilețele pe care lucru
sunt 3 exemple cu minuni ale
1 Mântuitorului. Elevii decid care este cartea Videopro
2 potrivită pentru a le așeza.( v. Anexa 3) iector/
3  Ofer o fișă ( v. Anexa 2 - Adevărat sau - Oferă soluția / Răspund Exercițiul Casetofon
“Cu noi Activita
fals?) pentru a lucra în perechi
este te
 Verific împreună cu elevii corectitudinea
Dumnezeu perechi
rezolvării. ”
6. Asocierea, C 3’  Lecturez din manual/ Biblie Minunea  Ascultă cu atenție Lectura Manualul Activita
Generalizarea, D vindecării slăbănogului ( Marcu 2, 1-12) și digital/ te Apreci
Aplicarea îi rog pe elevi să formuleze învățături .  Formulează învățături Biblia frontală eri
4  Deși nu putem face minuni, îi putem ajuta verbale
și noi pe cei din jur, urmând exemplul  Oferă exemple
Domnului Iisus Hristos. Cum? Oferiți
exemple!
7. Aprecierea 1’  Fac aprecierile generale şi individuale  Ascultă cu atenție Activita Apreci
activitatii referitoare la pregătirea elevilor pentru te eri
elevilor lecţie, cat si implicarea lor in predarea frontală verbale
noilor cunostinte.
 Notez elevii care au participat la lectie
8. Precizarea şi 1’  Precizez și explic tema pentru acasă:  Ascultă explicațiile Explicația Activita
explicarea temei Exercițiul 3/52  Notează te
pentru acasă frontală
9. Încheierea 1’ Rostirea rugăciunii împreună cu elevii - Rostirea rugăciunii Act.
activităţii Salutul. Salutul frontală
Anexa 1 Completează rebusul!

1. Mântuitorul este Fiul lui ……………....( DUMNEZEU)


2. Sentimentul cel mai înalt al omului………………( IUBIRE)
3. A se însănătoși sau a se ………………………( VINDECA)
4. Este a lui Dumnezeu și se arată în minunile Sale ……………( PUTERE)
5. Cea mai mare dintre toate minunile…………………( ÎNVIERE)
6. Numele Mântuitorului ………………………( IISUS)
AB – Fapte extraordinare pe care numai Dumnezeu le poate face ( MINUNI).

Anexa 2
Adevărat ( A) sau fals ( F )? Încercuiește varianta corectă!

Minunile săvârșite de Mântuitorul arată puterea Sa dumnezeiască . ( A , F )


Mântuitorul făcea minuni din iubire pentru oameni. ( A , F )
Mântuitorul a vindecat mulți bolnavi. ( A , F )
Hristos nu a săvârșit minuni asupra naturii. ( A , F )
Mântuitorul a săvârșit o singură minune. ( A , F )

Anexa 3
MINUNI
MINUNI
Așează minunile realizate de Iisus în cartea potrivită!
ASUPRA
ASUPRA
Scrie pe umbra cărții cifrele corespunzătoare NATURII...
NATURII...
minunilor ce pot fi scrise în cartea respectivă!
( v. exemplul!) 3...

1.Vindecarea slăbănogului
2.Înmulțirea pâinii și peștilor MINUNI
MINUNI
3.Prefacerea apei în vin ASUPRA
ASUPRA
PROPRIEI
PROPRIEI
4.Vindecarea orbului
PERSOANE
PERSOANE
5.Învierea fiicei lui Iair ......
6.Învierea lui Hristos
7.Vindecarea paraliticului MINUNI
MINUNI
8.Schimbarea la față a lui Hristos ASUPRA
ASUPRA
OAMENILOR
9.Învierea lui Lazăr OAMENILOR
...
...
10.Vindecarea slugii sutașului
11.Potolirea furtunii
12.Vindecarea femeii gârbove
Gupa 1
Stabilește corespondența!

1. Minunea prefacerii apei în vin MINUNI ASUPRA


NATURII

2. Minunea vindecării unui orb


MINUNI
3. Minunea învierii lui Lazăr
ASUPRA
OAMENILOR

Grupa 2.

Cea mai mare minune săvârșită de Hristos este:


a) Învierea Sa;
b) Vindecarea orbului;
c) Înmulțirea pâinilor și a peștilor.
Grupa 3

Adevărat sau fals? Scrie în căsuță A sau F !


 Iisus Hristos a înviat
 Mântuitorul face minuni cu puterea Sa dumnezeiască
 Mântuitorul nu a făcut minuni asupra naturii.

Grupa 4

Cuvintele de mai jos s-au amestecat. Dacă le așezi în ordine, vei afla ce ne spune Domnul nostrum
Iisus Hristos despre Sine.

și Calea

Eu Viața

sunt Adevărul

S-ar putea să vă placă și