Sunteți pe pagina 1din 7

-Avand lumanarea aprinsa inaintea Sfintelor Icoane,

cre§tinul zice:

Pentru rugaciunile tuturor Sfintilor, Doamne,


Dumnezeul nostru, Cel Intreit Sfant, miluieste-ne pre noi!
Amin, (o inchinare).

Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! (o inchinare)

pretutindenea esti §i pre toate le implinesti, vistierul-

bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste

intru noi si ne curateste pre noi de toata intinaciunea si

mantuieste, Bunule, sufletele noastre!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fara de moarte,


miluieste- ne pre noi! (de 3 ori cu 3 inchinari).

Slava... §i acum... Preasfanta Treime, miluieste-ne pre


noi. Doamne, cura{e$te pacatele noastre. Stapane, iarta
faradelegile noastre. Sfinte cerceteaza §i vindeca
neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste (de 3 ori). Slava... §i acum...


Tatal nostru Care e§ti in ceruri, sfinteasca-se numele
Tau, vie imparalia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer a§a
§i pre pamant. Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o
noua astazi §i ne iarta noua gre§elile noastre, precum §i
noi iertam gresijilor no§tri. §i nu ne lasa pre noi in ispita,
ci ne izbave§te de cel viclean.

Pentru rugaciunile tuturor Sfintilor, Doamne,


Dumnezeul nostru, Cel tntreit Sfant, miluieste-ne pre noi!
Amin, (o inchinare).

Sculandu-ne din somn, venim inaintea Ta, Bunule, §i


cantare ingereasca fji aducem: Sfant, Sfant, Sfant e§ti
Dumnezeule; pentru rugaciunile Apostolilor Tai,
mantuie$te-ne pre noi!

Slava Tatalui §i Fiului ?i Sfantului Duh.


Din pat $i din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea
o lumineaza, inima $i buzele mele le deschide, sa te laude
pre tine
1

Prea Sfanta Treime: Sfant, Sfant, Sfant e§ti Dumnezeule;


pentru rugaciunile Sfinfilor Tai Episcopi, Preofi §i
Mucenici, mantuie§te-ne pre noi!
§i acum §i pururea §i in vecii vecilor. Amin.
Fara de rautate $i cu dragostea Ta, cu cuget curat §i
fara fafarnicie, prime§te de la noi cantarea aceasta: Sfant,
Sfant, Sfant e§ti Dumnezeule; pentru rugaciunile
Preasfintei Maicii Tale, mantuie§te-ne pre noi!

MultumimTie, Preasfanta Treime, care cu purtarea Ta


de grija cea dumnezeiasca §i de oameni iubitoare, ne-ai
daruit somn spre odihna §i nu spre tulburare. Lumineaza-
ne ochii cei trupesti §i pre cei suflete$ti li intare§te, §i ne
ajuta sa facem voia Ta, iara de rautate $i incununafi de
virtulile bineplacute Jie. Prime§te §i rugaciunea noastra,
ale fiilor Tai, $i dupa multimea bunatafilor Tale, alunga de
la noi toata lucrarea cea rea. invredniceste sa ne inchinam
Tie §i slava sa-Ti inaltam: Tatalui §i Fiului §i Sfantului
Duh; acum §i pururea §i in vecii vecilor. Amin, (o
inchinare).

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce e§ti ve§nic $i


atoate§tiutor; Cel ce toate dintru inaltimea cereasca le-ai
zidit, cu inlelepciunea Ta cea necuprinsa de mintea
noastra; ale caror randuieli niciodata nu le vom inlelege,
pre care in pace le-ai zidit sa strajuiasca cerul §i toata
lucrarea in{elepciunii Tale. Prime§te lauda noastra $i ne
lumineaza precum ai luminat toate dintru inceputurile lor.

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce le-ai daruit liinja


parinfilor no§tri Adam §i Eva §i din dragostea Ta cea
nemarginita $i lipsita de rautafile pre care numai noi le
avem. Le-ai daruit injelepciune sa viejuiasca in pace $i
bunatate, randuindu-le toate cele trebuincioase $i de folos.
Randuie§te-ne §i noua spor bun in ziua aceasta §i la
vremea cuvenita, mantuie§te-ne pre noi, curajindu-ne de
toata rautatea §i nedreptatea.

Prea Bunule Doamne, Dumnezeul nostru, trecand cu


buna vreme ceasurile somnului, fara de ispita §i de
rautate, invrednice§te-ne §i intru aceasta zi, sa lim bine
placufi inaintea Ta $i sa nu4 suparam pre semenii no$tri,
pentru dragostea cu care Tu ne-ai creat, ne-ai imbrafijat
$i ne-ai luminat. Nu ne lipsi de bunatafile Tale, intare$te-
ne cu blandefe, apara-ne de galceava §i ne scoate din toate
ispitele rautafilor.

Blagoslove§te-ne, Doamne, Dumnezeul nostru §i ne


daruie$te noua inima curata §i cuget nepatat. Iarta-ne de
toate faptele cu care

ne-am fntinat §i ne curafe§te. Umple sufletele noastre de


bucurie tnvierii Domnului nostru Iisus Hristos, cu care
impreuna in veci viu e§ti §i pre toate le sfin(e$ti.

Daruie§te, Doamne, Dumnezeul nostru, celor ce cu


dragoste chemam numeie Tau, ajutor §i fericita nadejde.
tnvrednice§te-ne de Daruriie Prea Sfantului Tau Duh, cu
care i-ai incununat pre Slintilor Tai Apostoli §i Ucenici,
spre innoirea Botezului, spre vindecarea gre§elilor $i spre
mantuirea cea ve$nica a sufletelor noastre.

fntare$te-ne pre noi, Doamne, Dumnezeul nostru, cu


biruinfa cu care au luptat Sfinlii Mucenici, sa lepadam
rautafile acestei lumi vremelnice $i daruie§te-ne pace
noua, cre$tinilor §i intregii fiinle omenejti. Alunga vrajba,
nedreptatea, mania §i toata indaratnicia, ca toji sa vina la
adevarul Tau §i sa se indeparteze de paganatate.

Adu-li aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de toji


cre§tinii dreptcredincio$i care acum se odihnesc, de aici §i
de pretutindeni; §i li ferice$te pre ei in Slant Laca§ul Tau.
Sufletele lor le siinle§te, le invesele§te $i invrednice$te-i
pre dan$ii sa fie impreuna slujitori inaintea Ta, cu
Preacurata $i pururea Fecioara Maria, cu Sfinlii Apostoli,
cu Sfinfii Episcopi $i Mucenici $i cu tot sufletul cel
cre$tinesc care s-a invrednicit de mantuire, prin
intruparea Na§terii, prin rabdarea Jertfirii §i prin
biruitoarea tnviere a Domnului nostru Iisus Hristos, cu
Darul §i bunatatea Sfantului $i de viaja Facatorului Tau
Duh, totdeauna, acum $i pururea §i in vecii vecilor! Amin!
(o inchinare).

Slava Tatalui §i Fiului §i Sfantului Duh. §i acum $i


pururea $i in vecii vecilor. Amin. Doamne miluie§te (de 3
ori). Doamne, binecuvinteaza!

Preasfanta Treime, Dumnezeul nostru, pentru


rugaciunile Preacuratei §i pururea Fecioarei Maria, ale
Sfinfilor Apostoli §i Ucenici, ale Sfantului parintelui
nostru Auda, Episcopul Gofilor, ale Sfinlilor (Numeie) a
carora pomenire o savar§im §i pentru ale tuturor Sfinfilor
Tai, Doamne, Dumnezeul nostru Cel intreit Sfant,
miluie$te-ne §i ne mantuie$te pre noi. Amin!

Cre§tinii fac 3 inchinari, apoi saruta Sfanta Cruce §i Sfanta


Icoana.