Sunteți pe pagina 1din 19

Kenneth Sande

https://rw360.org/the-four-gs/
repere teologice în concilierea conflictelor
Oportunități odată cu
conflictele dintre noi
Încredere în promisiuni:
"De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce
iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele
celor ce sunt chemaţi după planul Său." Romani 8:28
"Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să
fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel Întâi Născut dintre mai
mulţi fraţi." Romani 8:29
Profită !!!
- în conflict crești în încrederea și supunerea față de Dzeu
- în conflict îți joci rolul imitând după caracterul lui Dzeu
- așa glorificăm pe Dzeu
- acum ajuți pe altul, îi poți lua sarcina și îl poți confrunta cu dragostea lui Dzeu
- acum e momentul să crești asemenea lui Isus, acum mărturisești, acum ești ca
Isus Domn al Pacii
- acum devii, un om care nu ațâță și nu întreține conflicte
1. Să faci pace îi despre
glorificarea lui Dzeu
"Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru
slava lui Dumnezeu." 1 Corinteni 10:31
"Şi, astfel, vei căpăta trecere şi minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea oamenilor. " Proverbele 3:4
"Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! "
Proverbele 3:5
"Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. " Proverbele 3:6
1. Să faci pace îi despre
glorificarea lui Dzeu
"Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15
"Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi." Efeseni 5:1
"Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru
noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu." Efeseni 5:2
2. Fii atent la bârna din
ochiul tău
"Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit
să scoţi paiul din ochiul fratelui tău." Matei 7:5
"Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul."
Filipeni 4:2
"Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi.
Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi." Filipeni 4:9
Doi într-un conflict
confligo
3. Restaurează cu
blândețe, ca Isus !
""Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el
singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău." Matei 18:15
"Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care
sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine
însuţi ca să nu fii ispitit şi tu." Galateni 6:1
"Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite
greşelile. " Proverbele 19:11
3. Restaurează cu
blândețe, ca Isus !
rogă-te/ pentru umilință, înțelepciune/ anticipează rezultatele confruntării/
alege timpul și locul teatrului emoțiilor, confruntării/ nu judeca/ nu te pronunța
pâna nu ai toate datele/ asumă varianta cea mai bună a celui ce ti-a greșit/
lasa-i circumstanțe atenuante/ ascultă când se fac declarațiile, mărturisirile/ nu
spune nimic ce nu zidește/ cere feedback la cele spuse în confruntare/
recunoaște dacă ești limitat de ceva în a te pune pe iertare/ caută să vezi care
îi exact dauna la tine
3. Restaurează cu
blândețe, ca Isus !
nu renunța/ mai încercă/ mai ia doi martori cu tine pe viitor/ încearcă medierea/ arbitrajul/
fă apel la responsabilitate

"Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru , şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei
morţilor nu o vor birui." Matei 16:18
"Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce nu suferiţi
mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba?" 1 Corinteni 6:7
"Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi încă pe fraţi!" 1 Corinteni 6:8
4. Iartă ca Isus !
-să nu spui te iert, dar nu te uit sau te iert dar nu vreau să mai am de a face cu tine
-urmărește împăcarea, reconcilierea
-iartă cum a iertat Isus:
"Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină
de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare." Coloseni 3:12
"Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe
altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi." Coloseni 3:13
"Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura
desăvârşirii." Coloseni 3:14
4. Iartă ca Isus !
"Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte,
dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie," 1 Corinteni 13:4
"nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău," 1
Corinteni 13:5
"nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr," 1 Corinteni 13:6
"acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul." 1 Corinteni 13:7
5. Iartă nebunește !
"Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre, "
Psalmii 103:10
"ci, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce
se tem de El; " Psalmii 103:11
"cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de
la noi. " Psalmii 103:12

"Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale."
Isaia 43:25
5. Iartă nebunește !
1. Dacă ai iertat înseamnă că nu o să rămâi în conflict și nu o să zidești nimic pe el
2. Dacă ai iertat înseamnă că nu o să folosești incidentul vreodată îmăpotriva celui ce ti-a greșit
3. Dacă ai iertat înseamnă că nu o să bârfești cu alții despre incidentul considerat împăcat
4. Dacă ai iertat înseamnă ca între voi nu va sta acest incident și nu vă va afecta relația
personală
6. Vor fi și oameni cu
care să nu ajungi la
împăcare, și totuși…!
- creaza cel mai bun mediu pentru reconciliere
- înfânează limba: "Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie
ca să dea har celor ce-l aud." Efeseni 4:29
- caută sfatul altora
- fă ce e drept: "Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe
nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării." 1
Petru 2:12/ "Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi
proşti." 1 Petru 2:15./ "Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui
vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă," 1 Petru 3:15/"având un cuget curat,
pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă
vorbesc de rău." 1 Petru 3:16
6. Vor fi și oameni cu
care să nu ajungi la
împăcare, și totuși … !
- recunoaște limitele tale, în limitele scripturii, cere ghidajul lui Dzeu
- parcurgeți tot drumul, apelați dragostea intențională, deliberată: "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică." Ioan
3:16/ "Dar Eu vă spun vouă, care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc," Luca
6:27
- nu te consuma, nu te amărî : "Judece Domnul între mine şi tine şi Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu
voi pune mâna pe tine." 1 Samuel 24:12/ "Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de
Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept." 1 Petru 2:19
6. Ia sfat, ia (a)minte de
la Dzeu
- "Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă," Isaia 59:1/
"ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund
Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!" Isaia 59:2
- "Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit." Matei 5:48
- "Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." Romani 3:23
- "Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este
pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit." Isaia 53:4
- "El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru
neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi." 1 Petru 2:24/ "Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors
la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre." 1 Petru 2:25
6. Cereți ajutorul
bisericii
"Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună
cu mine pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sunt
scrise în cartea vieţii." Filipeni 4:3
"Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri." Filipeni 4:6
"Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus."
Filipeni 4:7
PACE
"Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!" Matei 5:9