Sunteți pe pagina 1din 8

startlawyers.

com
blog juridic

Școlile-pilot, școlile experimentale și de aplicație

Prezentarea Metodologiei-cadru din 30 iulie 2020


de înființare, organizare și funcționare a unită ților de învă ță mâ nt preuniversitar cu
statut de unită ți-pilot, experimentale și de aplicație

Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 730 din 12 august 2020

Metodologia a fost anunțată prin Hotă râ rea Guvernului nr. 559/2020 privind
funcționarea unită ților de învă ță mâ nt preuniversitar cu statut de unită ți-pilot,
experimentale și de aplicație, prin care s-a stabilit că , în scopul publică rii listei
unită ților de învă ță mâ nt preuniversitar care vor funcționa ca unită ți-pilot,
experimentale și de aplicație, ministrul educației și cercetă rii va aproba Metodologia
de înființare și funcționare a unită ților-pilot, experimentale și de aplicație.

În cele ce urmează sistematizat prevederile metodologiei astfel încâ t acestea să fie


mai ușor de urmă rit.

1. Tipurile de unități de învățământ cărora li se aplică metodologia

Metodologia se aplică :
• unită ților de învă ță mâ nt preuniversitar din rețeaua națională a unită ților de
învă ță mâ nt preuniversitar acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu,
conform reglementă rilor legale în vigoare;
• unită ților de învă ță mâ nt cu predare în limba româ nă , în limbile minorită ților
naționale sau în limbi de circulație internațională , conform
autoriză rii/acredită rii.

1.1. Unitățile-pilot (Școlile pilot)

1.1.1. Scop
Sunt organizate cu scopul de a pune în aplicare:
• intervenții educaționale inovative;
• proiecte de cercetare educațională ;
• noi modele curriculare și de carieră didactică ,
în vederea evaluă rii și determină rii potențialului de valorificare extinsă și de
fundamentare a politicilor educaționale la nivel național, inclusiv din perspectiva
pregă tirii tinerilor pentru o bună integrare în societate.

Intervențiile educaționale inovative, modelele curriculare și de carieră didactică ,


practicile inovative trebuie să aibă impact asupra școlii ca organizație și să învețe:
a) elemente inovative la nivel de curriculum (noi modele/tipuri de
teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evaluă rilor naționale,
startlawyers.com
blog juridic

modalită ți de organizare/predare-învă țare a unor discipline de studiu din


trunchiul comun, o nouă disciplină în oferta de curriculum la decizia școlii, o
nouă disciplină de studiu care propune abordă ri transversale, alte documente
curriculare care necesită calibrare);
b) variante de organizare a programului școlar de predare-învă țare;
c) modalită ți de dezvoltare profesională a cadrelor didactice sau de evoluție în
carieră ;
d) strategii didactice, resurse educaționale, inclusiv din domeniul învă ță rii de tip
blended learning/online;
e) intervenții inovative în domeniul managementului școlar și al dezvoltă rii
culturii organizaționale;
f) modalită ți de evaluare a rezultatelor școlare; intervenții inovative bazate pe
date de cercetare psihosocială , pentru integrarea optimă în comunitate, pe
piața muncii și în societate, în general;
g) abordă ri inovative și tendințe de dezvoltare a științelor educației.

1.1.2. Selecția
Ș colile-pilot sunt selectate de că tre Ministerul Educației și Cercetă rii, în contextul
unor intervenții sistemice, în diverse domenii - curriculum, inclusiv:
• adaptă ri curriculare pentru învă țarea blended learning/online,
• carieră didactică ,
• etică și integritate,
• evaluare și examinare,
• combaterea și prevenirea violenței în mediul școlar, inclusiv combaterea și
prevenirea bullyingului,
• asigurarea accesului la educație prin suport alimentar, prin dispozitive
electronice adecvate învă ță rii în sistem blended learning/online etc.

Criteriile de selecție pentru școlile-pilot sunt:


a) solicitare scrisă din partea unită ții de învă ță mâ nt pentru funcționare cu statut
de școală -pilot;
b) declarație scrisă , asumată de conducerea unită ții de învă ță mâ nt, de exprimare
a disponibilită ții și a capacită ții de aplicare a intervenției pilotate, inclusiv un
document care să evidențieze acordul pă rinților, dat în urma consultă rii
consiliului/asociațiilor reprezentative ale pă rinților din cadrul unită ții de
învă ță mâ nt și, după caz, a consultă rii consiliului elevilor;
c) structură instituțională adecvată aplică rii tipului de intervenție stabilit de
Ministerul Educației și Cercetă rii;
d) resurse umane calificate/specializate în raport cu intervenția pilotată ;
e) proiect de strategie de pilotare și plan de acțiune care să reflecte:
i. viziunea unită ții de învă ță mâ nt cu privire la intervenția care urmează a fi
pilotată ;
ii. analiza de nevoi la nivelul unită ții de învă ță mâ nt, care va evidenția
motivația acesteia de a se implica în intervenția pilotată , inclusiv punctele
tari, oportunită țile și beneficiile pentru elevi etc.;
startlawyers.com
blog juridic

iii. analiza implicațiilor etice și modalită țile prin care se asigură respectarea
drepturilor copilului, conform legislației în vigoare, în acord cu codul de
etică și conduită al unită ții;
iv. modalită țile de evaluare a calită ții educației (internă și/sau externă );
v. analiza riscurilor de implementare și a planului de management al
riscurilor.

1.1.3. Durata
Durata pentru care unitatea de învă ță mâ nt dobâ ndește statutul de școală -pilot este
echivalentă cu durata intervenției educaționale pilotate.

1.1.4. Personalul didactic


Încadrarea/Selecția personalului didactic implicat în activită țile desfă șurate în cadrul
școlii pilot se realizează potrivit reglementă rilor legale în vigoare pentru ocuparea
unei funcții didactice și unor reglementă ri specifice contextului de desfă șurare a
activită ții - proiect de cercetare educațională finanțat din alte surse decâ t bugetul de
stat, grant de cercetare, realizare sau conducere de activită ți de practică pedagogică .
Prevederea se aplică și școlilor experimentale și a celor de aplicație.

Cadrele didactice selectate vor beneficia de un program de instruire/formare cu


privire la aplicarea elementelor incluse în intervenția educațională /proiectul de
cercetare educațională , anterior debutului acestuia la nivelul activită ților cu elevii.

Pe întreaga durată a funcționă rii unită ții de învă ță mâ nt la care sunt încadrați cu
statut de școală -pilot, cadrele didactice implicate în activită ți specifice vor fi
remunerate potrivit timpului de muncă efectiv lucrat pentru aplicarea intervenției
educaționale/proiectului de cercetare educațională sau pentru organizarea și
desfă șurarea practicii pedagogice, în funcție de contractul individual de muncă
(structura încadră rii)/de anexele la contractul individual de muncă . Prevederea se
aplică și școlilor experimentale și a celor de aplicație.

1.2. Unitățile experimentale (Școlile experimentale)

Sunt înființate
• fie ca unită ți de învă ță mâ nt în structura unor
◦ instituții de învă ță mâ nt universitar,
◦ instituții academice,
◦ instituții culturale sau
◦ institute de cercetare,
• fie ca unită ți de învă ță mâ nt preuniversitar distincte, asociate unor
◦ instituții de învă ță mâ nt universitar,
◦ instituții academice,
◦ instituții culturale sau
◦ institute de cercetare.
startlawyers.com
blog juridic

1.2.1. Scop
Scopul înființă rii acestor școli este acela de aplicare a rezultatelor cercetă rilor
realizate în diverse domenii științifice cu impact educațional, în vederea evaluă rii și
determină rii potențialului de valorificare extinsă și de fundamentare a politicilor și
strategiilor educaționale.

Ș colile experimentale care nu sunt parte integrantă a structurii unor instituții de


învă ță mâ nt universitar, instituții academice, instituții culturale sau institute de
cercetare sunt selectate de că tre acestea, potrivit unor criterii specifice, determinate
de scopul activită ților desfă șurate în cadrul programelor de cercetare, de specificul și
de complexitatea cercetă rii/ intervenției.

La capitolul Selecția unită ților de învă ță mâ nt preuniversitar cu statut de școli-pilot,


școli experimentale și școli de aplicație, din Metodologie, pentru școlile
experimentale, se prevede la art. 7 că : „Școlile experimentale sunt înființate/selectate
de instituții de învățământ universitar, instituții academice, instituții culturale sau
institute de cercetare, potrivit unor criterii specifice, stabilite de instituția care le
înființează/selectează, determinate de scopul activităților desfășurate în cadrul
programelor de cercetare, de specificul și de complexitatea cercetării/ intervenției, și
funcționează cu avizul Ministerului Educației și Cercetării”. Cu excepția preciză rii că
funcționează cu avizul Ministerului Educației și Cercetă rii, sunt reluate prevederile
de la art. 4 alin. 2

1.2.2. Durata
Durata pentru care unitatea de învă ță mâ nt dobâ ndește statutul de școală
experimentală este echivalentă cu durata stabilită de instituția care solicită avizul
Ministerului Educației și Cercetă rii.

1.2.3. Personalul didactic


Încadrarea/Selecția personalului didactic implicat în activită țile desfă șurate în cadrul
școlii pilot se realizează potrivit reglementă rilor legale în vigoare pentru ocuparea
unei funcții didactice și unor reglementă ri specifice contextului de desfă șurare a
activită ții - proiect de cercetare educațională finanțat din alte surse decâ t bugetul de
stat, grant de cercetare, realizare sau conducere de activită ți de practică pedagogică .

Cadrele didactice selectate vor beneficia de un program de instruire/formare cu


privire la aplicarea elementelor incluse în intervenția educațională /proiectul de
cercetare educațională , anterior debutului acestuia la nivelul activită ților cu elevii.

Pe întreaga durată a funcționă rii unită ții de învă ță mâ nt la care sunt încadrați cu
statut de școală experimentală cadrele didactice implicate în activită ți specifice vor fi
remunerate potrivit timpului de muncă efectiv lucrat pentru aplicarea intervenției
educaționale/proiectului de cercetare educațională sau pentru organizarea și
desfă șurarea practicii pedagogice, în funcție de contractul individual de muncă
(structura încadră rii)/de anexele la contractul individual de muncă .
startlawyers.com
blog juridic

1.3. Unitățile de aplicație (Școli de aplicație)

1.3.1. Scop
Sunt unită ți de învă ță mâ nt preuniversitar din rețeaua permanentă a unită ților de
învă ță mâ nt preuniversitar, în care se desfă șoară activită țile de practică pedagogică
pentru elevii de la liceele cu profil pedagogic sau pentru studenții înscriși la
programe universitare de formare pentru cariera didactică , inclusiv masterat
didactic, sau în alte programe de formare direct relevante pentru domeniul educației.

Ș colile de aplicație sunt și centre de resurse educaționale, de suport și de asistență


pedagogică , inclusiv pentru învă țarea de tip blended learning/online.

Ș colile de aplicație funcționează în cadrul rețelei naționale a unită ților de învă ță mâ nt


preuniversitar cu statut de școală de aplicație.

Rețeaua națională este compusă din:


• unită țile de învă ță mâ nt liceal cu profil pedagogic - organizate și
reglementate de drept ca școli de aplicație și, în urma selecției;
• din alte tipuri de unită ți de învă ță mâ nt care au capacitatea de a asigura
organizarea și desfă șurarea activită ților practice pedagogice, denumite în
continuare practică pedagogică , pentru elevii din liceele cu profil pedagogic
sau pentru studenții înscriși la programe universitare de formare pentru
cariera didactică , inclusiv masterat didactic, sau la alte programe de formare
direct relevante pentru domeniul educației.

1.3.2. Selecția
Criteriile generale de selecție pentru școlile de aplicație, altele decâ t unită țile de
învă ță mâ nt cu profil pedagogic, sunt:
a) solicitare scrisă din partea unită ții de învă ță mâ nt pentru funcționare cu statut
de școală de aplicație;
b) structură instituțională adecvată contextelor de formare/desfă șurare a
practicii pedagogice;
c) resurse umane calificate/specializate, care pot oferi îndrumare
elevilor/studenților practicanți: profesori mentori, profesori formatori și/sau
profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică ;
d) nivel corespunză tor de dotare și de accesibilitate a mijloacelor educaționale, în
funcție de context.

1.3.3. Durata
Durata pentru care unitatea de învă ță mâ nt dobâ ndește statutul de școală de aplicație
este echivalentă cu durata de minimum 5 ani, perioadă precizată în decizia pentru
școlile de aplicație ale unită ților de învă ță mâ nt preuniversitar cu profil
pedagogic/ordinul de ministru de funcționare.
startlawyers.com
blog juridic

1.3.4. Personalul didactic


Încadrarea/Selecția personalului didactic implicat în activită țile desfă șurate în cadrul
școlii pilot se realizează potrivit reglementă rilor legale în vigoare pentru ocuparea
unei funcții didactice și unor reglementă ri specifice contextului de desfă șurare a
activită ții - proiect de cercetare educațională finanțat din alte surse decâ t bugetul de
stat, grant de cercetare, realizare sau conducere de activită ți de practică pedagogică .

Pentru școlile de aplicație, cadrele didactice cu statut de profesor-mentor, profesor


metodist în liceu pedagogic, profesor coordonator de practică pedagogică trebuie să
îndeplinească acele condiții de formare stabilite pentru realizarea sau conducerea
practicii pedagogice.

Pe întreaga durată a funcționă rii unită ții de învă ță mâ nt la care sunt încadrați cu
statut de școală de aplicație cadrele didactice implicate în activită ți specifice vor fi
remunerate potrivit timpului de muncă efectiv lucrat pentru aplicarea intervenției
educaționale/proiectului de cercetare educațională sau pentru organizarea și
desfă șurarea practicii pedagogice, în funcție de contractul individual de muncă
(structura încadră rii)/de anexele la contractul individual de muncă .

2. Finanțarea

Unită țile de învă ță mâ nt preuniversitar cu statut de unită ți-pilot, experimentale și de


aplicație vor fi finanțate conform mecanismelor legal prevă zute pentru unită țile de
învă ță mâ nt preuniversitar, respectiv finanțarea per capita, din bugetul național.

Dacă se impune aplicarea unor mecanisme de finanțare adaptate, în sensul


introducerii unor coeficienți de corecție care să asigure resursele financiare pentru
funcționarea unită ții de învă ță mâ nt, prin regulament specific, se pot preciza surse de
finanțare alternative/suplimentare.

Factorii care pot genera necesitatea aplică rii mecanismelor de finanțare adaptate pot
fi:
• tipul unită ții de învă ță mâ nt,
• complexitatea intervenției educaționale
• complexitatea proiectului de cercetare educațională
• complexitatea activită ților didactice de tip practică pedagogică .

3. Monitorizarea și evaluarea

Mecanismele de monitorizare și de evaluare a calită ții educației se realizează prin


evaluare internă și/sau prin evaluare externă , potrivit regulamentului specific.
Acestea sunt stabilite în funcție de tipul și de amploarea intervenției
educaționale/proiectului de cercetare educațională .

Ministerul Educației și Cercetă rii poate solicita evaluarea externă a școlilor-pilot


pentru a identifica potențialul de multiplicare sau de extindere a pilotă rii.
startlawyers.com
blog juridic

Activită țile de monitorizare și de evaluare de etapă /finală sunt fă cute de Ministerul


Educației și Cercetă rii, prin entită țile subordonate și coordonate (inspectorate
școlare județene, agenții, centre, instituții de învă ță mâ nt, institute etc.). Aceste
activită ți pot fi fă cute și în parteneriat cu:
• universită ți;
• organizații internaționale sau organizații nonguvernamentale;
• parteneri sociali;
• alte instituții de referință .

Monitorizarea și evaluarea de parcurs sunt importante pentru că rezultatele acestora


stau la baza aprobă rii continuă rii unei intervenții educaționale pilotate de la un
semestru la altul/de la un an școlar la altul.

Transferul rezultatelor sau a unor rezultate ale intervenției educaționale pilotate la


nivelul altor unită ți de învă ță mâ nt sau fundamentarea unor propuneri de politici
educaționale la nivel național se pot face în funcție de rezultatele monitoriză rii și
evaluă rii finale.

4. Cazul inovațiilor cu grad mare de complexitate la nivelul curriculumului


național

Sunt considerate inovații cu grad mare de complexitate la nivelul curriculumului


național: întocmirea de planuri-cadru de învă ță mâ nt noi, programe școlare noi sau
alte situații asemă nă toare.

În aceste cazuri
• este necesară o planificare a implementă rii intervenției educaționale pilotate
pentru un întreg ciclu de învă ță mâ nt
• propunerea de pilotare a intervenției educaționale/proiectului de cercetare
educațională trebuie să includă
◦ o analiză a impactului demersului propus asupra profilului de formare al
absolventului programului, precum și
◦ o analiză a elementelor comune pentru unită țile-pilot și unită țile din
învă ță mâ ntul de masă , astfel încâ t să se asigure șanse egale tuturor elevilor
la examene/evaluă ri naționale și să se asigure condițiile minime care ar
putea permite transferul de la o unitate-pilot că tre o unitate de învă ță mâ nt
de masă pe parcursul derulă rii proiectului sau la finalul acestuia.

5. Încetarea pilotării

Încetarea pilotă rii poate fi solicitată în cazul în care:


1. evaluarea continuă a generat date care arată că intervenția nu dă rezultatele
dorite sau că induce riscuri ori efecte secundare negative;
2. există solicită ri ale pă rinților de retragere a elevilor din activită țile-pilot;
3. în orice altă situație justificată .
startlawyers.com
blog juridic

6. Prevederi referitoare la elevi

Metodologia include prevederi referitoare la elevii care participă în cadrul


programelor/intervențiilor educaționale pilotate sau care sunt înmatriculați în
școlile de aplicație în vederea clarifică rii situației acestora. S-a prevă zut expres că
• au aceleași drepturi ca toți ceilalți elevi
• le sunt aplicabile prevederile legislației specifice învă ță mâ ntului
preuniversitar
• participarea acestora la intervenții/proiecte de cercetare educațională pilotate
nu afectează în niciun mod drepturile lor
◦ de a beneficia de acte de studiu;
◦ de a se transfera la altă unitate de învă ță mâ nt,;
◦ de a continua studiile;
◦ de a participa la evaluă ri și examene naționale.

Metodologia va fi revizuită la finalul primului an școlar de implementare, în funcție


de necesitate.

S-ar putea să vă placă și