Sunteți pe pagina 1din 48

coperta1 titluri

2 authors ... p. 2
editorial ... p. 3
poetry ... p. 7
prose ... p. 25
essay ... p. 36
confabulation ... p. 42
2 authors ... p. 47
TaifasLiterary
Taifas LiteraryMagazine
Magazineno.
no.August
August 2, 2020
2, 2020

coperta2 2 authors

Narendra Gadge Iuliana Cozma

Fluctuations Iubesc marea, ţărmul,


zarea...
We become wise
Only in crisis, Iubesc marea ca pe-un gând,
That time we know Ce nu pleacă de la mine...
The happiness' price. Pentru că numai iubind
Vei trăi și mult, și bine!
Success is like gold
Which is always hidden, Iubesc țărmul ce aduce
We have to strive hard Din mare doar gândul tău,
Otherwise we can't earn. Ce spre tine mă tot duce,
Luminând sufletul meu!
Youth is full of force
But it is insensible, Iubesc zarea ca pe-o
Experience gives right floare
direction Cu splendoarea-i din
And life becomes decor,
adorable. Că pe ea nimic n-o
doare,
Maturity brings Și nu simte nici un
confidence dor!
And man becomes
ambitious, Iubesc viața: iubesc vara
Presence becomes important Anotimpuri care trec,
Than the previous. Unde cântă azi chitara,
Viața-mi spune s-o petrec!
Life ever fluctuates
Between ups and downs, Iubesc clipa din senin,
An optimistic person Cu timpul eu nu mă pun!
Deserves his crown. Dăruiesc mereu din plin,
Tot ce mâine n-am să spun!
“Associate Professor of English. Renowned
International Poet of English and Hindi. He has
Iubesc viața cu ce are...
published 6 books of poems. He has published more
Pe cerul meu tu ești stea;
2

than fifty research papers in international and national


journals. He has written more than five hundred poems Iubesc lumea asta mare,
in English and Hindi. His poems have appeared in Pentru că trăiești Tu -n ea!
international and national books and journals. He has
acquired higher qualifications M.A. NET,M.Phil.B.Ed. &
Ph.D. (All in English)”
TAIFAS
TAIFAS LITERARY
LITERARY MAGAZINE
MAGAZINE
ISSN 2458-0198
ISSN - ISSN-L
2458-0198 2458-0198
- ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

editorial 3-4
acceptate, fondul documentar atât de variat
Paul Rotaru care deservește istoria argumentează tocmai
specificul etniei prin raportare la comerț – de
Aromânii în modernitatea unde se propagă un transfer intercultural –, la
românească
cultul popular preponderent oral, la
similitudinile lingvistice dintre graiul
(partea I)
național și cel particular-etnic. Prin urmare,
dacă filologii afirmă că un grai specific unei
Despre originea aromânilor s-au scris și, zone dintre granițele unui stat s-a conservat
poate, se vor scrie tot atâtea pagini care tind în proporție de 80-90% în raport cu graiul
să cuprindă originea întregii lumi. constatat în primele documente istorice
Diversitatea de informații și poziții față de privitoare la acel grai, tot atât de utilă este și
această preocupare se reflectă, urmărirea traseului lingvistic
literalmente, într-un spectru urmat de graiul național în
variat ce frizează atât sine. De pildă, despre graiul
sublimul, cât și ridicolul. aromân macedonean se poate
Actualitatea, însă, ne afirma că posedă o pronunție
demonstrează că istoria foarte asemănătoare cu limba
oricărei națiuni sau etnii se română vorbită în vremea lui
reflectă eminamente în bagajul Mircea cel Bătrân, ceea ce vine
cultural al apartenenților și, în sprijinul unor istorici care
deci, în etosul prezervat prin declară că prezența
cutume, principii și obiceiuri aromânilor pe teritoriul țării
care oglindesc evantaiul de noastre este atestată
specificități al etniei sau documentar în secolul al XIV-
națiunii în identitatea lor. Cu cât bagajul lea. Unde nu există surse documentare mai
cultural este mai încărcat și mai greu de urnit vechi, privitoare la recensământ – în viziunea
din locul său identitar, cu atât istoria se relevă noastră modernă –, zona de maxim interes va
în sprijinul grupului etnic interesat de fi reflectată, deci, în cultură spre a identifica
națiunea în mijlocul căreia acesta se diferențe, similitudini, tipuri de transfer și
manifestă. Izvoarele istorice pot părea influențe interculturale.
generoase cu națiunile și rezervate asupra
Provocarea acestui editorial constă, mai
chestiunilor privitoare la grupurile etnice, iar
ales, în descoperirea diversității culturale
această remarcă atinge strict factorul
dintre grupurile aparținătoare aceleiași etnii
3

geopolitic în consolidarea sa teoretică.


din diferite zone ale României și identificarea
Cu toate acestea, acolo unde istoria nu acelui cumul eterogen care să le asocieze unui
indică prezența grupului etnic la mișcări- strămoș național comun. Dacă aromânilor din
fenomen care au influențat cursurile general-
year I, no. 2, 2020, August
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Dobrogea le este acordată unanim o sorginte sorginților aromâne în Dobrogea, se cuvine să


greacă, celor din Muntenia și Oltenia – una avem în vedere dezideratul documentar al
sârbă sau albaneză, ei bine, originea istoriei și, astfel, să readucem în discuție
aromânilor din Maramureș poate fi asociată itinerariul Dobrogei către ceea ce se identifică
obiceiurilor străvechi ale oierilor care, în drept o regiune a României moderne. La
virtutea transhumanței, au ales, probabil, să formarea Marelui Stat Dac, regele Burebista
se instaleze în acele locuri. Cu toate acestea, negociază cu triburile de la răsăritul Europei
care sunt diferențele dintre aromâni, pentru a-și consolida planul politic de
fârșeroți, vlahi, ciobani, țințari și de ce contracarare a Imperiului Roman în plină
istoricii îi identifică drept latini în vreme ce expansiune. Din zona orientală a Prutului de
Grecia le revendică originea în țara sa? azi, intră în componența Regatului Dac
În Dobrogea, de pildă, ponderea de sarmații, roxolanii și galații, triburi tracice
aromâni este reprezentată de fârșeroți și care se ocupau preponderent cu oieritul,
plisoți, presupuși originari din Grecia și albinăritul și legumicultura. În zona jos-
Albania. Dacă mass- dunăreană, în schimb,
media arată că Grecia Burebista cunoaște o
îi revendică pe populație cosmopolită
aromânii din țările și preponderent
sud-europene drept greacă, oameni
originari greci pentru ocupați cu transportul
a-și atrage capital de mărfuri din diferite
geopolitic, nu același zone, fără o ocupație
lucru îl susține de producție specifică.
Albania, care consideră că cetățenii ei sunt Cu toate acestea, istoricul grec Strabon îi
albanezi și atât. În România se insistă în mod identifică în lunca Istrului – Dunărea de azi –
straniu asupra unei creșteri a populației de pe sciți, strămoșii turcilor, drept pentru care
aromâni din Dobrogea începând cu al doilea trecerea lui Burebista în delta românească
război mondial, iar etnologii consacrați este consemnată ca intrarea sa în Moessia sau
înaintează aceste migrația Scitia Minor. Localitățile dobrogene care își
ipoteze pe
populației aromâne către Grecia și rudele fac cunoscute, prin turism, eponimele
directe existente din această țară ale originare – sau cele întâi atestate documentar
aromânilor din România. Un alt aspect atins –, comportă o desinență latino-greacă sau
de istorici asupra originii aromânilor din doar latină: Histria (origine tracă), Callatis
Dobrogea se leagă strict de fonetica limbilor (origine greacă, Mangalia de azi), Tomis
4

aromână și greacă, de preponderența unor (origine greco-latină, Constanța de azi),


vocale care pot sau nu avea o elocvență în Noviodunum (origine latină, Isaccea de azi),
fondul lexical originar greco-aromân. Aegyssus (origine traco-greacă, Tulcea de
azi) etc.
Înainte, însă, de a da curs chestiunii
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Mai departe, poetul și oratorul latin Tot după anul 1400, în Dobrogea încep să
Ovidius, pe când era exilat în Tomis, constata se înregistreze numele unor localități care
asemănarea izbitoare dintre limba latină și prezintă interes prin eponim și etniile care le
cea vorbită de localnicii din Scitia Minor, pe locuiesc. Mahmudia, Sarichioi, Agighiol,
care el îi asocia cu geții. Însuși poetul scria în Isaccea, deși sunt eponime de origine turcă,
„Tristele” sale: Și geții râd ca proștii/De graiul prezintă populații preponderent ruso-
meu latin. Se întâmpla cu mult înainte de lipovenești, românești sau hahole
campania lui Traian în Dacia și presupusa (ucrainene), dar fără un procent considerabil
romanizare care a decurs de atunci până la de indivizi turci. Acolo unde întâlnim
marea retragere aureliană din anul 274. localități cu nume de proveniență slavă
Reiese, astfel, că poetul Ovidius cunoaște în (Chilia, Pardina, Sfiștofca), procentul de etnici
Tomis o populație vorbitoare de o limbă cu declarați ruși, lipoveni sau haholi, este de 55-
totul alta decât clasica greacă 60%. De-a lungul brațelor
din care latinii își trăgeau Dunării, cu precădere în
sevele oratoriei și culturii. zonele agroturistice, pe
Ovidius îi numește pe traseele principale, populația
localnicii din lunca Istrului se împestrițează cu cât
geți, nu greci, nu sciți, nici coborâm spre mare. De pildă,
altcum, deși Delta Dunării era pe traseul dunărean Chilia se
considerată drept granița sud- remarcă o creștere a
răsăriteană a Regatului Dac investitorilor etnici maghiari
potrivit istoricilor în zona de turism și agrement.
contemporani poetului. Pe brațul Sfântul Gheorghe,
Secolele care au urmat sunt populația, deși română la nivel
obscure și nu dispun de un de recensământ, este în
bagaj documentar în baza căruia istoricii să continuă scădere, astfel încât aici se regăsesc
susțină o continuitate între Scitia Minor a aproximativ 150 de familii sedentare și 40 de
Regatului Dac și Dobrogea revendicată de familii alogene care petrec sezonier în
Mircea cel Bătrân. Cu toate acestea, domeniul agroturistic. Cele mai multe familii
domnitorului valah îi sunt recunoscute în de aromâni din județele Constanța și Tulcea
Europa medievală titlurile de „voievod peste se întâlnesc în reședințele de județ și în
țările Amlașului, Făgărașului (...) și ținutului localități precum: Stejaru, Lăstuni, Izvoarele,
lui Dobrotici”. Etimologia numelor Dobrotici Greci, Măcin (în județul Tulcea) și Ovidiu,
și Dobrogea este evident slavă, consecință a Mangalia, Mihai Viteazu, Hârșova, Cernavodă
5

invaziei triburilor slave și a subordonării (în județul Constanța).


Deltei Dunării acelor vremuri către Țaratul Cele mai cosmopolite localități din
Bulgar aliat cu Imperiul Otoman. Dobrogea sunt Constanța, Tulcea, Medgidia și

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Sulina. Am abordat această enumerare în Dobrogea nu au scăpat de bisturiul istoriei.


sensul lor vectorial de la plus la minus pentru Totuși, Mihail Kogălniceanu are o viziune mai
a indica întocmai migrația populațiilor, largă, nici liberală, nici conservatoare și se
fenomen care implică rațiuni dintre cele mai oferă drept guvernator al Dobrogei pentru a
diverse și care se regăsesc adeseori în analele apăra intelectul politic al precursorilor săi
istorice din toate timpurile. Constanța și istorici Burebista și Mircea cel Bătrân. Astfel,
Tulcea sunt cele mai active orașe din se constată în Dobrogea un reviriment
Dobrogea, se află în continuu proces de cultural și al educației instituționale, cu
dezvoltare și extindere, ceea ce implică recunoașterea particularităților etnice,
interesul unor investitori din toate colțurile politică pe care Kogălniceanu a promovat-o și
lumii. La polul opus, Medgidia se desprinde susținut-o de-a lungul carierei sale politice de
de statutul ei cosmopolit prin creșterea la 1848 până la sfârșitul vieții. Dezideratului
populației turco-tătare, în vreme ce Sulina se politic al lui Kogălniceanu i se afiliază Spiru C.
identifică drept un oraș-fantomă, edificiul Haret, Panait Istratti, Nifon Bălășescu care,
precar al unui păstrând raporturi
cosmopolitism culturale cu Taras
pierdut în nostalgii și Șevcenco și Mustafa
fără referințe Ataturk, ating și
concrete. soluționează
Amintesc aceste problema istorică a
localități cu istoricul apartenenței
lor, nu atât pentru Dobrogei la arealul
atestarea lor românesc. Deși acest
documentară clasică și general acceptată, cât deziderat al lui Kogălniceanu părea sortit
pentru actualitatea lor socială. În anul 1880, eșecului, testamentul politic al omului de
când se punea în discuție, la nivel politic, cultură avea să fie de natură premonitorie:
chestiunea Dobrogei, conservatorii lui Carp și „Măi băieţi, aici e raiul vostru. Ceea ce aţi găsit
Maiorescu, reprezentați prin vocea lui voi în Dobrogea n-o să mai apuce nici copil de
Eminescu, arătau că lunca Dunării nu copilul vostru. Scuturaţi-vă pungile, vindeţi
prezintă interes pentru economia națională ce aveţi, lipsiţi-vă şi de oi şi cumpăraţi
din pricina resurselor ei limitate la pământ, c-aveţi să fiţi bogaţi!”
piscicultură. Evident, poetul Eminescu nutrea
simpatii Bucovinei de Nord în ciuda
beneficiilor evidente care se arătau prin
6

canalele de comerț dintre Asia Mică și gurile


Dunării. Cu toate acestea, viziunea lui
Eminescu a fost premonitorie în plan
geopolitic, astfel încât atât Bucovina, cât și
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

poetry 7-24

Myriam Ghezaïl Ben Brahim Adam Żemojtel

Reading in the wild dłoń moją za twoją przesuwam

It smells so good to have jasmine near me! [I'm sliding mu hand to your hand follow]
I like the smell, reading near a wood. pod nutki
The flower, queen of perfumery, dłoń moją za twoją przesuwam
Land of dreams where I take refuge. w oczu spoglądam twych blask
do myśli się twoich przytulam
miłosnych szukając łask
Reading the fascinating book,
jak pszczoła nektar twój zbieram
Outdoors, far from the poisonous world, cudowna kołysze mnie woń
Allows me to breathe fully ciało do ciała przyklejam
While concentrating miłosnej bryzy toń
completely. nie szukaj mnie bo tu jestem
nie wołaj bo słyszę twój śpiew
kocham tak mocno że nie wiem
Suddenly my eyes close
miłość kołysze wśród drzew
In order to look for the seeds cudowne ptaków znów trele
that germinate, miłosny spisują wiersz
Because I am talking to you miłości naszej tak wiele
about my writings in this way, że kocham ty przecież wiesz
Quickly written for all in my słodyczą twych ust się upajam
nagości twej jedwab lśni
manuscript.
uczuciem serce uzbrajam
nie liczę nocy i dni
I have ideas about birds. wilgoć jak rosa poranna
They have a great time in the reeds. błogostan czyni dwóch ciał
They vocalize beautiful messages to us. ochota kochania zachłanna
I can translate at least a few passages... kolejny dreszcz który drżał
nie szukaj mnie bo tu jestem
nie wołaj bo słyszę twój śpiew
Life is good with my big book kocham tak mocno że nie wiem
Who tells me an African story. miłość kołysze wśród drzew
This sun that shines and feeds me... cudowne ptaków znów trele
miłosny spisują wiersz
7

I keep reading my series.


miłości naszej tak wiele
że kocham ty przecież wiesz
Pysznych Myśli Słowa

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Vasile Lihăt
Elena Tudosă

În raza umbrei mele Căldura

Lumea spune că pământul ,


Ne-am întâlnit, nu-mi amintesc,
Se-ncălzește tot mai tare,
Nici ziua, ora, nici minutul,
Dar se simte cum cuvântul,
Nu încetam la tine să privesc,
Minte cu nerușinare.
Cât de mult îți doream sărutul.
Când în jurul meu privesc,
Și doar în poză te priveam, Numai fețe reci se văd
Dorința-mi era de-o secundă, Mi-e frică să nu răcesc,
Prin gând apoi mă rătăceam, Din asta să mă prăpădesc.
Eram o rază dintr-o umbră.
Nu un zâmbet, nu surâs,
Și te priveam Doar ochi reci și
neîncetat, înghețați,
Uită lumea când a râs.
Uitam că viața-mi este
De „Umor” au fost
sumbră,
uitați.
Știind că n-ai să-mi fii
vreodat,
Fără căldură pe buze,
Mă retrăgeam în raza Inima se-nbolnăvește,
mea de umbră. Noi ne îngropăm cu
scuze,
Dar, ochii tăi de-azur ceresc, Nimeni nu ne mai zâmbește.
De care mă simțeam atrasă,
Mă rechemau ca să-i privesc, Doar invidie și ură
De dragul lor cădeam în transă. La tot colțul întâlnești,
Îi vaccin anti-căldură,
Gratuit tu îl primești.
Și când înțelegeam că nu îmi ești,
Decât în virtual nu și-n real,
Iar tristețea-i înflorită,
În raza umbrei mele firești
În ghivecele din geam,
Muream, dorindu-te-n zadar,
Cu lacrimi îi des stropită,
Tu-mi erai omul meu ideal. Tot mai mare-i an de an.
8

TAIFAS LITERARY MAGAZINE


ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Ewa Juda

Wiejskie pochodzenie ma dla


mnie znaczenie

[Rural origin is of importance to me]

Wiersz ten dedykuję dla wszystkich osób pochodzących ze wsi, którzy są dumni ze swojego
pochodzenia
[I dedicate this poem to every person who comes from a village, and who is proud of his/her
background]

Jestem ze wsi i się tego nie wstydzę,


jestem ze wsi i nigdy z innych ludzi nie szydzę,
jestem ze wsi i potrafię odmienne zdanie szanować,
jestem ze wsi i ku dobremu innych chcę motywować,
jestem ze wsi i kontynuuje tradycyjne wartości,
jestem ze wsi i wiem, że tu wśród ludzi nie brakuje godności,
jestem ze wsi i rozróżniam Schrödingera od Heideggera,
jestem ze wsi i mam pewność, że wiedza na wsi nie umiera,
jestem ze wsi i potrafię bronić własnego zdania,
jestem ze wsi i znam różne wiejskie dokonania,
jestem ze wsi i honor mi autorytetem,
jestem ze wsi i się brzydzę wulgarnym epitetem,
jestem ze wsi i idę śmiało własną drogą do celu,
jestem ze wsi a takich jak ja jest tu na wsi wielu,
jestem ze wsi i chcę zjednywać ludzi serdecznym uśmiechem,
jestem ze wsi, gdzie uczono, że nienawiść jest grzechem,
jestem ze wsi, która przyciąga folklorem i obyczajami,
jestem ze wsi, która dzieli się swymi produktami,
jestem ze wsi, gdzie polska gościnność czeka w każdym domu,
jestem ze wsi, gdzie marzeń nie braknie nikomu,
9

jestem ze wsi, która tryska nowoczesnością


jestem ze wsi i to jest moją największą radością.

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Refik Martinovic to dream together


about what is no more
Stay in my poems love is not for the selfish people
it is a privilege
of those who wake up before the birds
They tell me ...
... stay in my peoms.
they see you
in the twilight
I will keep
in the shadows of the tree line
the stars in the eyes for you
you walk along the banks of the quiet river
to illuminate
your steps keep quiet
the sleeping city
and the years touch
to be forever young
the violins of the winds
in your memories
which with the river in two voices
even tough your partings
play sad sonatas
left a mark
tearing dead leaves apart
I know... the river flow
and throw across the
in the same directions
river
without returning to
... and the happy
the source
people pass by
... when we are gone
with a smile embraced
let the poems remain.
they hold hands
I look forward to them
and draw old Adam Żemojtel
memories
of our love inne spojrzenia wśród innych
that still hurt słów
... memories of you [different looks amidst different words]
with a glow of the grass
and burning wounds inne spojrzenia wśród innych słów
when the flames burn już nie to samo dziecko
For the part of me nie ma baśniowych dawno snów
went with you suma inna pod kreską
... stay in my poems. ważniejszy problem w nowy rok
i siła skradziona stali
I could not stand my darling myśli poważnych ścisły tłok
on the bumper of love jakbyśmy się nie zali
10

let me gather to córuś co ma więcej lat


the days gone with the wind w dojrzałość teraz wchodzi
and when the night falls znów droższych kupić trzeba szmat
and the stars go out i świat ją już obchodzi
I will give you the soul
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

z tyłu granicy został słup Clemente Giovanni


dzieciństwa snów spełnienie
ja wczoraj wykopałem grób
Ama con me
krzyknęło tak sumienie
i patrzysz w oczy kiedy śpi
Non transennare mai
odległość wciąż się wzmaga
Il tuo sorriso.
już moja ręka mocniej drży
Portalo con te
świadomość nie domaga
Tutti i giorni
a w oku kręci się znów łza
Della tua vita.
gdy idziesz z nią za rękę
Mescolalo
czy z życia swój egzamin zda
Con i colori
cud pozna czy udrękę
Del tuo cuore
skoro żeś ojciec no to drżysz
Le tue sensazioni migliori.
o każdy życia płomień
Fanne
o słodkim brzdącu sprzed lat
Un vaso enorme di gioia
śnisz
Un abbondante porzione
w magicznej chwili
Per chicchessia
wspomnień
Ovunque sia.
modlitwą kończysz każdy
Non sciupare mai
dzień
Il sapore
tęsknotą liczysz sznurki
Non interporre
od kurzu cięższa pusta sień
Il gusto del rancore
nie masz od dawna córki
Del malumore
a może dzisiaj wspomni cię
Per fortuito errore.
staruszka znów odwiedzi
Ama con me
i w gwiazdach zatracicie się
Fino a scoppiare
pod niebo z tobą wzleci
Pur
a może jednak – smutna myśl
Se sei trattato male
zapomnieć ciebie zdoła
Se sei deriso
sam skończysz życie swoje dziś
Incompreso
w łzach deszczu dookoła
Ingiurato
potrzymać daj malutką dłoń
Come il tuo peggior nemico.
zapiszę w duszy chwilę
Ama
i zapamiętam dziecka woń
Senza domandare
i z nią wśród snów przeminę
Cosciente
Deciso...
Pysznych Myśli Słowa
11

Senza riserve
Nella tua
Umile coscienza.

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Zakir Malik

Life in Poetry Teach me rebirth

In poetry, Each drop of blood; a sip of death to me


I still breathe, but cease to live anymore
I live there in neighbourhood of verses,
teach me rebirth; while I die from now
where you master thoughts seconds count bullets piercing inside.
and I hath the ideas
in poetry; unify within stanzas. Each moment, day each year of longing
infuse in me, a few draughts to survive.
Strive under tastes verses absorbed
These breaths clutch your sketch in them
in rhyme meet at hills of ends. otherwise worldly venom I had drunk earlier.

In poetry, Offer me death, I will hide in woods of heart


I die by days, live by
I sieve through eras
nights to revamp cause
utopian and And succumb to
heap each metaphor to desires of my
immortalize motherland
Yet drown into eras
my words, and grow
submersed to devotion
green in books.
I believe in heartbeats
In poetry, that bear the witness
With each spilling drop, it writes freedom
I explore pictures as scribbles
and stretch into scene for no reason,
roam in pixels to live till doom. About:
Zakir Malik is a published poet, editor-in-chief
to ILA Magazine reviewer, translator, columnist,
In poetry, social campaigner and the author of 'The Wail of
I am the cloud and torrential rain the Woods'.

which drench fields; barren and fertile Zakir Malik has co-authored more than 10
anthologies.
I desire for idealistic crops and fruits,
In poetry, I am eternal and eternity.
12

TAIFAS LITERARY MAGAZINE


ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Isael Da Conceição my weakness


To give your serroso of glory
You know I won't register for this fight
Love and charity
So charity has a price
vineyards in my house
With mercy from my mother Anna Maria Sprzęczka-Stępień
your eyes were on me
to eat selectively ***Illusion***

It showed that you were honest Illusion...


Just look at my hips Life is...
and desire consumed Entire.
He looked at me willingly to put Happiness...
me to bed Illusion...
Beauty...
Charity was only a facade Illusion...
His gaze enticed me Success...
I kept my chest out to seduce me Illusion...
Where is the sense?
My mother showed that you Where -- the truth
have a good heart – - the real love
I waited distractedly to grab me – - the real devotion
Do you love having sex – - the real respect?
He sought me out and made a
proposal Life and death
just to take me to bed The beginning and the end
Joy and sorrow
Every day you have something new Entangled
for my mother to talk about you Always together
You just want to eat me Waiting one for another.
But one of your cantanda
So painful
I am but one of your achievements So bitter...
Come and touch my weakness so that I become To wake up.
weak
in your charity in my mother
13

Me of

My mother is your plan

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Selma Kopic And you are waiting!


What are you waiting for?
For the one who won't call, to call you!?
I'm not ready to leave yet
For the one who will not love you, to love you!?
For him to be the one, who will never be!?
It's not about a calendar or a clock,
And the weakness of the body that goes out,
the body will show the most accurate time.
relentlessly your seconds, minutes, days ...
And every time something hurts,
beats.
that body warns, asks, prays:
And warns:
– Say unspoken already once,
You won't make it, you won't make it!
and listen everything you delay to hear!
And there are so many unheard melodies,
There is so much, so much accumulated!
untold stories,
Finish what you started, do it, put an end to it,
unwritten verses,
pack, put away, donate, return ...
unread books,
There is so much, so much!
unseen cities
Visit if you're miss someone,
unwhispered words,
say you love who you
unembraced
loved,
shoulders...
hug the one who needs
And the body warns:
your hug ...
You don't have time!
Back pain says you
Change something!
don’t have much time.
You won't make it!
Write letters, give a
gift, save a photo.
Oh, there is so much, so
Chest pain ticks
much in me!
seconds!
I’m really not ready to leave yet!
And there is so much, so much!
Get wet in the summer rain a few more times! Giovanbattista Fetta
Take a walk, the mowed meadows are calling
you Fantasia
and put a red flower in your hair ...
What are you waiting!? Vorrei che tutti i bambini
The pulsation in the temple beats for minutes Fossero sempre contenti,
... Che gli ultimi fossero i primi,
And there is so much, so much! Che vincessero tutti i perdenti.
Read books that are waiting Vorrei che i piccini
for better days on the shelves. Sgridassero i genitori,
14

If you can't travel already, Che le lepri e gli uccellini


let them take you around the world. Inseguissero i cacciatori.
Because the pain on the left side Vorrei che fosse Natale
counts down every moment rapidly. Ogni giorno dell'anno,
And so much, so much is unfinished! Ogni giorno Carnevale,
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Pasqua o Capodanno.
Vorrei trovare Live in Peace
Il Paese di Cuccagna
Dove non c'è mai da lavorare Live in Peace
E più si dorme più si guadagna. Don’t tell peace
Vorrei che tutti gli amori Act peace
Fossero ricambiati, Don’t spell peace
Tutti i rancori Love peace
Presto dimenticati. Don’t yell peace
Vorrei che le promesse Live peace
Fossero tutte mantenute, Live at peace
Che tutte le cose And live in peace
Fossero regalate,non vendute.
Vorrei che fossero amate Timothy Michael DiVito
Tutte quante le donne,mai
tradite, “Farewell To The
Mai offese,mai molestate, Night”
Sempre riverite.
Vorrei che finalmente On dreary days such as these it
regnassero is love,
La pace e l'amicizia sulla terra that wanders in my mind so
E per sempre scomparissero intensely.
L'odio,l'intolleranza, la guerra. The light shines down from
E, tanto per terminare, the heavens above.
Non vorrei diventare its brilliance brightens the
Per nulla più saggio, world immensely.
Vorrei restare
Lo scemo del villaggio. Shine, I say shine upon my dreary heart,
Jaweed Ahmed to the point the sun sheds tears of failure.
The stars wish they had a chance to depart,
Melody of Love from the sweet presence of love's true allure.

Singing the melody of love Of young Summer's torrid sun kissed passion,
I’m walking in the air glistening upon the body's delight.
My feelings are rare Sincerely the most human compassion,
And so unaware bestowed upon a lover day or night.
15

Of all the music


Its voice calms my soul A journey experienced by so few,
And makes me whole as the vibrant moon bids the night adieu.

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Odoh Jessica & Okpolokpo Paul Fabian Historias De Sentimientos


Verdaderos
Beast in form of human Deambulando en las letras
Para que tantas palabras
He saw the tears Inconclusas,sin sentido,
He saw The unwelcome tinkling tears Sin tener ningún motivo
Heard her plead for him to stop Ni siquiera una razón.
He saw the terror in her eyes Para que tanta tristeza
He saw the fright in her Cómo el llanto de algún niño
He heard her cry out in pains O la muerte de un anciano
Sumergido en un gran dolor.
But all where his gyrations.
Para que un poema triste
Con palabras tan difíciles
Alas Qué al leerlo cae un llanto
Her pains were all music to his ears Penetrando en tú corazón.
They were all harmonise blues to his ears Para que un encierro absurdo
Con un virus
Sounds that gave him propagado
Caminando por el
power — dominance
mundo
Sounds that showed he Y causando tanto
was in control dolor.
Sounds that pleased Para que pensar en
him more than one cosas
could imagine. Que marcaron
nuestras vidas
Qué al pensar que ya
But he had wounded and killed a soul
pasaron
He had sent a soul to the unknown without the Muy adentro nos quedó.
ancestors knowing. Para que uno sufre tanto
Para que tanta tristeza
Though she may live Despertando cada día
But He had murdered ruthlessly her soul right Pensando que hay uno mejor.
in front of her Para que existe la guerra
Peleándose entre hermanos
Generando tantos gastos
He was a beast in human form Cuándo hay hambre y dolor.
Para que un escrito brillante
He was no human — he was a beast Más vale simples letras
And should be treated as such with no mercy. Que deambulen en el tiempo
Que lleguen al corazón.
16

Para que tantas mentiras


Con un mundo tan oscuro
Dónde ya no existe respeto
Ni familia,ni amor.

TAIFAS LITERARY MAGAZINE


ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Zbigniew Michalski literature, he was awarded the badge


„Meritorious for Polish Culture”(2009) and
„Bronze Cross of Merit” (2014), awarded with
He was born on 11 September 1952 in
the Award of the Board of the Podkarpackie
Mielec. A poet, aphorist, literary magazines’
Province (2016) and the Honorary Award of
editor and cultural animator. He graduated
the Board of the Rzeszów Branch of the
from the Janek Bytnar High School in
Regional ZLP/Polish Literary Association
Kolbuszowa.
(2017).
He won awards at national literary
translated by: Anna Maria Sprzęczka-Stępień
competitions in the field of poetry, trifle and
***
aphorism. In free Poland, together with other
well-known personalities, he co-created the
Na Pacyfiku zachłannych póz
Mielec literary community as the founder and
former long-term (2006-
[On the Pacific of Ravenous
2016); President of the „Słowo”
Poses]
Literary Group at Władysław
Szafer TMZM [Mielec Region
Lovers Association] in Mielec. w pobliżu twoich melancholii
między wersami snu ułożę
At that time, he edited five
swą skołowaną głowę
anthologies, five volumes and
i sennych marzeń opasłe tomy
five issues of „Artefakty”
[Artefacts] - Mielec Literary
and Cultural Yearbook. Since znów zapomnimy
March 2017, he has been the o świecie z tysiącem wad
President of the Mielec Literary gdy wędrujące po niebie ptaki
Society. gdzieś za horyzont
He made his debut with the
volume „Na pięciolinii życiaś tak daleko
the Five Line of Life] in 2004. He also że tam diabeł mówi dobranoc
published: „Zakręty”[Corners](2008), zaniosą nasze
„Jeszcze” [Still](2009), the second edition of najstraszniejsze myśli
the volume „Na pięciolinii życia”(2009),
„Schody” [The Stairs](2010), „Na przekór na Pacyfiku zachłannych póz
gwiazdom” [Against the Stars](2016), „Balans katamaranem dwojga serc
bieli i czerni” [The White and Black
Balance](2018), „Circulus vitiosus”[The dogonimy kolejny dzień
Vicious Circle](2019) and numerous articles przy mieliźnie porannej zorzy
in regional and literary magazines.
17

His poetry has been included in 15 – - -


anthologies outside the city of Mielec. He has
published numerous articles in regional and
literary magazines. For his merits for

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Relacja z wieży Babel Pewną nocką tajemną,


kiedy było ciemno,
[Report from the Tower of Babel] po schodach biegłam ile sił,
chłopak ze mną przystojny był.
już nie zwieńczymy jej kopuły Schodów cała moc,
pojedynczym promieniem nadziei piękna była noc.
wszak mówimy Stanęliśmy ja i on,
wieloma napastliwymi językami on do mnie wyciąga dłoń
i tak muśnięcie, czułe dotknięcie,
dziś rumieniec lico me skrył,
gdy każde słowo pachnie blagą uciekać chcę ile sił,
wojenkami budowana aura wszystko we mnie drży,
pęka w szwach od przesytu zgiełku a on ujął moją dłoń
i pocałunkiem czułym musnął skroń.
trudno wznosić A było to dawno temu,
malowane jutro w Uchu Igielnym nie
bez czarnych chmur wiedzieć czemu.
nad głową Sandomierskie ulice,
piękne kamienice
bramę chwały pamiętają nasze
którą dumnie spacery,
przekroczą których było tak wiele.
nowe pokolenia Dzisiaj kiedy
budowniczych wspominam tamte dni,
ciepło na sercu robi się mi.
z pomieszania z poplątania Nawet pamiętam w jakiej był koszuli,
winowajcy gdy przez Ucho Igielne szliśmy za ręce
a zarazem jedyni sprawcy i mnie do siebie tulił.
szukamy sami pośród siebie Całował mnie mój obecny małżonek,
zanim zostałam jego żoną.
rozbitej
własnymi rękoma potęgi Ucho Igielne [Needle’s Eye] – Sandomierz,
Poland

4. ,,Sandomierz – Ucho Igielne – wspomnienie”


18

[Sandomierz – Needle’s Eye – Flashback


A poem dedicated to Dear Husband]

Author: Renata Sendrowicz

TAIFAS LITERARY MAGAZINE


ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Sameer Goel .
o' darling
poem this heart yearns
to kiss your eyes
would you come
filling them
if i take you
with dreams
to the moon..
they failed to recover
.
.
would you come
would you be mine
if i promise
if i ask
to sip your tears
.
before
please say
they come out..
.
.
even if it is
would you come
for once
if i take you
only...
into a world
you always
dreamt of.. poem..
.
would you come
if i put as emotions cross the

my hands silhouettes of pain


one experiences an inevitable rain...
beneath your feet
so that
drowning the world with an ink versatile
no thorn may kiss
tears so create a magnanimous profile...
them..
.
an artist has his own whims, a world of
would you come
efference
if i promise
19

acceptance or rejection, making no


to be yours
and yours only difference...

till eternity..

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Marija Najthefer Popov Auwal Ahmed Ibrahim

Don't dive into my sea I am always your friend

Don't ride my waves Call me when you need me,


Don't open my oyster I will answer your call at anytime,
Don't blow into my sails
Against the wind Tell me your worries,
I'm a favourite of the wind
I will wipe your tears,
I'm a pearl of the oyster
Lead of the waves
The sea delta into which they plunge Make me your friend,
Don't turn off the lights on my lighthouse I will be your ladder,
Do not be identified as passengers on my Titanic
Don't decipher my sailing charts Hold me tight,
Don't follow my compasses I will hug you always.Don't dive into my sea
My compasses are on the sensors of my passion
The maps are tricky, they lead right to the ridges
My Titanic has surviving-lovers
The lighthouse lights up with my eyes
Don't go deep
Don't look superficially
Don't talk meaningfully
Don’t end maliciously
My depth is to drown
Superficiality is a my mask
My truth can be denied as fictitious Ninagiò
My malice does not exist
So you recognize yourself Frammenti
I'm going to turn off lighthouses tonight
Frammenti partorisce il mare
And ride on the waves
Foam like foam ognuno è onda di speranza
Is carried by the Titanic nel porto arcano dell’epifania.
My sea flows into the delta of the soul Rade il fondale un’ancora
Wide and deep e ferita riflette antiche gòmene,
Pearl cicatrici ogni pietra celata
No compass di dita diramanti di naufraghi
No sails come anime inginocchiate al cielo.
Thanks to the wind L'isola che in lontananza
20

Thanks for the tickets


vibra in dissolvenza
Thanks to my sensors
appare e trasfigura
For the truth.
senza offesa agli umani resti.

TAIFAS LITERARY MAGAZINE


ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

M. O. Chijioke Surround us with fear and agony let become


our brothers keeper thousand die each day
Not over yet like chicken,some died trying to fulfil daily
meal, virus took them,
oh you meant not to agree to it but when you
Solitude and adamant of our mind
read the papers, check out the news The
Trying to spread false hope to our
numbers are there.
Soul to ignite peace in our heart.
Every number represents a human being Who
was a father, a mother and son or a daughter
No glove, no love
of this land.
Sorrow is our wine
oh You don't want to show some level of love
Death does not trigger
but your body does Even if you're dead silent.
The children fear again
Trying to settle our mind
You are here today, tomorrow
To believe we don't care
you're gone we are just like
About what is going on in the
rainfall that falls and goes back,
world but you do, you are
we are here today tomorrow
Just like a surge in a sea that
we meant be a history or
Toss up and down, you are a
forgetting entity.
man of two minds, hesitating,
dubious, irresolute, unstable
oh life is really a misery of pain
and unreliable and uncertain
and anguish no formality of life
about everything he thinks,
worth your life, you meant die
feels, decides.
but money still here not going
Even heavens drop rain of tears
anywhere but love goes to you
And everything shall dissolve
beyond here, spread love,
and crumble away, and the
feeling, encouragement,
skies mourn like a widow but
appreciation, forgiveness, prayers to everyone
the scroll still lives on, the stars and the cloud
they need you and you need them, together we
drop like a faded leaf from the vine, and like a
become one in all...
withered fig tree. Because of the lost one,

your love spreading to the sick quicken the


You've been hearing this so many times your
bones and fasten the wound to heal faster.
soul never gets frightened again you act it
Pray for everyone affected by the virus . We
never exists but really those.
need them, their family needs them, their
children need them more, and you need them.
I think it's time
You do it or not someone is dying each day and
21

Our humanitarian response


spreading to everyone, but together in love we
Should be embedded on
break the bond of death..
Those who have lost their life in
Share love and give love.....
These dreadful circumstances that

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Business we end
Ancient scroll of heroes Writing we cease
Knowledge will be invalid
What can i build that will last forever? House will fall
Car will crash
in lonely part
Media entertainment will stop
Of the street
Money will hold nothing
Lane of my mind
Goals we be aborted
Trying to pull up idea
Dream will become nightmare
And initiate new creative
Purpose will be no regard
Idea that we heed increase
Relationship will end
Tomorrow and give graceful
Tourist centers will end
Joy forever to my soul in eternity.
Everything man undergoes
Each day will end and nothing will stand
My heart being very
anymore.
Inquisitive to deem fit
To know what the
What then can we
mind
build?
Is searching for but
Heart: my brother i
desperate
don't have a clue.
Desire of the heart
Mind: you see, I am
can't
confused, in spite of all
be quench Because
my intellectual
they work together for
capacity. I can't figure
one purpose no secret is heeding
it out and am very confused.
From each other.
Heart: what then can we do now
Mind: I don't know dear.
the mind call the heart
Will: I know you people, we ask for my
Come let reason together
contribution. I don't have what you are
Even if you are too desperate
searching for, what I know is to execute what
I will still work with you
you decide.
Because I need you to accomplish
There was a total Solent silent in the hall no
My aim but I must make a wall around you
voice was heard, everyone was mute like the
knowing fully well
grave.
Out of you are issues of life.
In the blink of the light the second time the
22

little one among the great spoke out.


What can we build that will last forever?
Soul: I know you won't ask or border to ask
Family we depart
me because you never take my decision, but I
Friends we leave
must speak to dose who want to listen and
Job we sack or unfold
take my word and run with it,
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Am the one who sends the email to the mind Smart Oyedeji
to figure out the real essence of life. Am I not
entitled to speak what have defeated your – -Sky Mode--
conviction,
Sunlight blushes in an alluring sky of graceful
Now take heed lest you become rainbow,
Prey to your own foolishness Radiating the sparkles of boundless blessing
Our heroes in the past work with upon
The answer and they achieve great results the surface of the earth
but we have discarded it taking
Sweetening sunny moment of radiant ecstasy,
half of it to run with it not knowing that half
And the wheels of abundance glory
knowledge of it can't get you anywhere near
meandering
the truth.
with your spirit according to
Now listen,
hours and seasons of your
Family
existence
Car
are created by God and
In the sky mode,
established by man. What you Count the number of God's
can create that will last forever blessings:
is LOVE, love holds everything The gift of life,
together as a solid foundation The priceless blessings of time
to that family, business, job, That makes your stone of
your connectivity with people wishes to expand into giant
should always be expressed by mountain
love because love leads the In order to caress and kiss the
universe to great placid sky of attainment
accomplishment.
His mercy blot out the heavy clouds
Stop suffering the mind and the heart with so And his tender grace submerged every valley
much work rather build your walls around of death
your life with love and you will be free from into dark abyss of torment
unnecessary pressure of life.
More to learn is coming your way.. Let your mouth be filled with smiles and
laughter
Dance to the orchestra of his wonder
And in the sky mode of the daytime,
23

Count your blessings:


Blessings of life,
Peace, joy and marvellous grace.

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Nelu Cazan Paola D'Agata

Patimile lupului 40 Vorrei trovarmi in una


(fragment) primavera del passato.
(text dedicat doamnei Maria Ştefan
și doamnei Daniela Ene)
Surpriza
Nimic nu e întămplător Nella primavera della nostra eta'.
Vorrei riavere quei lontani pensieri d'allora,
Citeam un text dintr o revistă
Quei dolci affanni...
Și găndul mă purta departe
Cuvinte scrise de o „artistă” Vorrei ridarti la mano, e per mano riandare
Parcă le ar fi pus „semn de carte” insieme lungo i margini in fiore.
Aveam în suflet gând de bine
Știind că ți este greu acum Ricordi?
Primesc mesajul de la tine Ogni tanto il silenzio era interrotto dal verso di
Instantaneu ca un parfum
un uccello.
Nici nu te întreb „ce
faci”, „ești bine„ Dallo stormir delle
Îți scriu că îți citeam fronde mosse dal
ce ai scris
Strânând cu drag la vento.
piept revista Dal rumore delle foglie
Răspunsul tău m-a
secche.
interzis
„Nimic nu e Anche noi, ogni tanto,
întămplător” stavamo in ascolto,
Îmi spui și atunci
instantaneu impauriti dal nulla...
Primesc dintr un alt colț de lume Vorrei ricominciare al tuo fianco,
Un alt mesaj la fel de greu
Rivivere i dolci silenzi,
Și tot așa „întămplător”
Alt colț de lume, tot departe Mentre parlavano i nostri cuori.
Și tot instant îmi face semn Vorrei stare insieme a te, le mani nelle tue mani.
Un suflet dintr o altă carte
Trei suflete și trei destine Ma, i miei vorrei se ne vanno al vento che li
La foarte mare depărtare soffia lontani.
Se întâlnesc printr o minune
Forse tu udrai i miei rimpianti che rimarranno
Dar nu din pură întâmplare
Sunt trei perechi de ochi cu lacrimi la', rincantucciati per le vie del firmamento.
Și fiecare în felul lor
Dar toate au aceleași patimi
„Nimic nu e întămplător”
24

„Imaginează-ți o lume fără mine, când stelele adorm..”


așa începe textul pe care îl citeam, scris de Maria
Ştefan...)”

TAIFAS LITERARY MAGAZINE


ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

prose 25-30
Zbilja, kakva suprotnost. Ne može a da se ne
Sahdo Bosnjak upita: Bože, zar postoji još neko kome je do
smijeha – i do života – života sazdanog od
Pratite moj prvi napisani i objavljeni roman za djecu patnje, straha i tuge?! A, eto, šta zna ovo drago,
i omladinu: „sin polja”. Prvo jedna recenzija, a zatim idu bezazleno stvorenje šta je to zbiljski život.
poglavlja. Na kraju još jedna recenzija. Dakle, ne
Ugledavši Begu, doskakuta do njega, koceneći
propustite da pratite ovu zanimljivu romanesknu priču
se od smijeha. A onda savi svoje ručice oko
i vratite se bar nakratko u svoje djetinjstvo. Ugodno
praćenje! Autor bratovog vrata pa stade da ga čupka i vuče za
uši, nastojeći ga uvući u svoju igru. Kad joj to,
Sin Polja ipak, ni poslije dužeg vremena, i upornog
nastojanja, ne pođe za rukom – zato što Begi
/A novel for children and teenagers/ nije bilo do igre – okreće se starijem bratu i
uvrijeđeno pita:

4 Poglavje [Chapter 4] – Sto li je nas bato tako


tuzan... pa nece da se igla?!...
BEGINI STRAHOVI I NADA U
Meho samo sliježe
BOGA
ramenima, a sestra napućenih
Uzalud večeras Bego, usana, gotova da zaplače,
najbolji učenik četvrtog istrčava majci u kuhinju, s
razreda, prelijeće očima preko vidljivom namjerom da, po
slova i redaka, uzalud se trudi običaju, u njenom toplom krilu
da šta zapamti – gradivo neće u nađe razumijevanje i utjehu – i
glavu, pa neće. U glavi je samo da se potuži na neuviđavnog
jedna misao, i jedna briga: kako brata.
sutra bos pred učitelja i đake,
– Hajde, Bego, ali iskreno,
kako?!... Za drugo šta nema
reci meni, svom bratu, šta ti se
mjesta. Slova kao da su
desilo?... Slobodno, ta... znaš da
šifrovano pismo, a on izgubio
ja to ne bih nikome kazao... –
ključ za dešifrovanje. Tako će,
poče da okoliša stariji brat ne bi
eto, najbolji učenik u razredu prvi put u školu
li iskušao mlađeg.
otići – nespreman. Šta ako ga učitelj prozove
da odgovara?! Briga i strah se udvostručiše. – Ma... nije mi ništa... kad ti kažem, nije mi
ništa – slaga mlađi. A Meho s nevjericom ubo
Ulazeći u sobu, stariji brat Meho šalio se s
svoj ispitivački pogled ravno u bratove oči. I da
mlađom sestricom Fatom, koja je bila uistinu
bi ga umirio, Bego poče da vrda: – Ama, jes',
jedno ljupko, uvijek veselo i drago stvorenje, te
ono, malo me boli trbuh... A imam i mnogo
zbog toga rijedak izvor radosti i sreće za cijelu
zadaće, pa mi se ne jede.
familiju. Kuća bruji, kuća odzvanja, kuća
poigrava od veselih glasića, od nesputanog Meho napokon zaključi da Bego ne govori
dječijeg smijeha. Glasovi i smijeh pune sobu. istinu pa uvidjevši da tu nikakvo ubjeđivanje
Glasovi i smijeh šire se poput plime. Glasovi i ne pomaže, ravnodušno slegnu ramenima,
25

smijeh prelijevaju se u Begine uši, kao da svuče odjeću te se prući ukraj golemog dušeka.
dolaze s nekog drugog, njemu nepoznatog, Nedugo zatim okrenu se duvaru i zahrka, kao
svijeta, vraćajući ga opijenog turobnim što i priliči zdravom i bezbrižnom čeljadetu.
mislima u stvarnost, sporo i otrežnjujuće. „Noćas nema ništa od učenja”, tužno
year I, no. 2, 2020, August
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

pomisli mali đak, duhnu u petrolejku, koju su kraj mlađeg brata i, nedugo zatim, zaspa. U
u selu svi zvali ciganka, leže kraj brata te sobi ponovo zacari duboki tajac. Meho prestao
navuče deku preko glave. Tuga je jednako da hrče, jedino se još moglo čuti Zijino
razdirala njegovo mekahno srce. Golema briga ravnomjerno disanje.
svalila se na nejačka dječija pleća. Kako sutra „Samo kad bi Bog htio pomoći”, nadovezuje
bos pred učitelja i đake, kako?!... Strah je jači se Bego na pređašnje misli kao što majka
od sna. Dijete se prevrće i koprca poput ribe na prilikom pletenja nadovezuje prekinutu nit.
suhom. Kad se činilo da izlaza nema, iznenada, „On bi to mogao, samo kad bi htio. Ta, za Njega
u magnovenju, bljesnu tračak nade, i ozari je to sitnica. Ali, zar Ga nisam i dosad molio,
njegovu dušu. Izlaz je On – Bog! U Njemu je toliko puta – pa ništa.” Mališan se prisjeti kad
spas! On je svemoguć i milostiv. Učas s je onomad razbio bardak pa je, u strahu od oca,
dječakovih vrelih usana, kroz mrklu i gluhu molio Boga da ga ponovo sastavi, kakav je i bio.
noć, k nebu poletje skrušen polušaptav vapaj: Komadići bardaka ipak se ne sastaviše, ali se
„Allahu Milostivi i Svemogući, smiluj mi se, i zato njegova zadnjica šarenjela barem heftu
stvori mi do sutra jedne čizmice! Ne, ne moraju dana od očevog suhog drenovca. A smio bi se
da budu baš čizmice, ako tražim previše, mogu zakleti da na njoj nije mogao rahat sjediti
da budu i opanci... pa neka su i stari... samo da najmanje tri dana. Pa
nisu sasvim poderani... kad je ono išao u
A ja, ja Ti se kunem da prodavnicu da kupi
ću Ti se cijeloga života cilindar za „ciganku”,
predano moliti. I da ću izgubi tri banke. Svu
redovito ići u džamiju. noć ni okom nije
I da ću uvijek činiti trenuo već je usrdno
samo dobra djela... I da molio Svemogućeg da
ću... I da ću...”, moli ih nađe, pa opet ništa.
dijete, ali dalje ne Pa...
može. Suze dječije, Dječiju vjeru i nadu
suze nemoći, naviru kao bujica. Suze, krupne i – prvi put u životu – nagrize crv sumnje.
teške, bijele obraze i natapaju jastuk. Suze,
Dok je u očaju tražio izlaz iz bezizlaza, ni
slane i nezatomljive, pune nosnice i grlo,
sam ne zna kako, a ni zašto, u njegovoj glavi se
prijeteći da ga uguše. Suze, vrele kao žiške,
u hipu, prvi put, porodi strašna, gotovo
gorke kao pelin, pretvoriše se u glasan jecaj.
nemoguća, pomisao – a šta ako nema Boga?!
Suze, suze, suze...
Ili, ako Ga ima, ali nije tako milostiv, kao što se
U sobu bahnu najstariji brat Zijo. Zastade, misli i priča, pa ne usliši Begine molbe?! Na ove
osluhnu i zaključi da to Bego jeca u snu. Kleknu
grešne, bogohulne misli dijete se lecnu. Onda –
pored njegovog uzglavlja, uhvati ga za rame i smrt! Smrt je jedino moguće rješenje. A to
poče da drmusa: znači: biti zakopan pod zemljom, nemati vrata
– Bego! O, Bego! Šta ti je? Šta sanjaš?!... ni prozora, nemati zraka ni svjetla. I samo
Bego se na trenutak umrtvi, razmišlja šta da umiranje, možda, nepodnošljivo boli. Dijete se
26

kaže, a onda odluči da se pretvara: strese od užasa. „Da barem negdje na sebi
– Oh, jes'... Sanjao sam neke strašne snove!... imam kakvo dugme, pa kad poželim da
– Ma, ne boj se. Nema ničega. De spavaj umrem, da ga samo stisnem – i da me,
bezbolno, nestane. Da postanem zrak, ništa...”
mirno – reče brat i pomilova Begu po
otkrivenoj glavi. Zatim se raspremi, opruži se
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Maria Giurgiu florile glicinelor în formă de ciorchini, de


culoare violet și roz se întrezăreau la lumina
Petrecere nefastă lămpilor de pe alee aureolate de zorile sângerii
ce începeau să se reverse pe cortina nopții și
asemeni lor și siluetele altor arbuști, care
(Roman în lucru-continuare-4)
creșteau în apropierea unei fântâni de piatră
la marginea aleii, străjuită de statuile a doi
Când au ajuns în fața casei sale, Desire a gemeni, care aduceau mult a Castor și Polux.
deschis porțile automate, a intrat cu mașina în
Au pătruns într-un hol larg, Desire a aprins
garajul mare, unde era loc pentru cel puțin trei
lumina și lumina multiplicată de cristalele
mașini, a parcat și apoi urmată de Anca s-au
candelabrului le-a lovit privirile semeni unei
îndreptat către intrarea principală a casei pe o
ploi de raze. Din hol se pătrundea prin două
alee pavată cu gresie în tonuri de maron închis
uși opuse, în două
și negru. Când au ajuns în fața
apartamente. Desire a deschis
intrării, Desire a scotocit în
ușa din dreapta unde se afla
geantă după chei cu gesturi
apartamentul său. La capătul
nerăbdătoare. În cele din urmă
coridorului erau scările care
le-a găsit și a deschis. Anca
duceau la etajul superior al
observa cu îngrijorare gesturile
casei.
febrile ale tinerei femei, care
Cele două fete au pătruns
demonstrau fără dubii starea
într-un salon mare, mobilat cu
extremă de șoc și încordare
fotolii din piele în nuanțe de
psihică pe care ea căuta să și-o
maron deschis și un divan la fel,
reprime.
acoperite cu pleduri, în tonuri
Deși nu era o mare
aurii din lână, lucrate manual
cunoscătoare în materie,
cu șiruri de flori într-un model
observa totuși faptul că
minunat, țesut cu mătase în
proprietatea familiei Belmonte pe lângă că era
tonuri calde. Se mai aflau în salon o măsuță
încântătoare, era și destul de mare. De o parte
joasă între fotolii și o altă mare în formă ovală,
a aleii, se întrezărea în semiobscuritatea acelui
n centrul camerei, dintr-un lemn închis la
moment, când noaptea începuse să se îngâne
culoare, încrustată pe margini cu ornamente
cu ziua, o grădină cu tufe de trandafiri și azalee
dantelate. Scaunele erau tapițate cu piele și
pe margine iar pe gardul grădinii se
ornamente pe marginile spătarelor, la fel cu
întrezăreau tufișuri de glicine, ce îmbrăcau
masa și restul mobilierului ce acoperea un
zidul. În spatele casei, umbrele nopții lăsau să
întreg perete al salonului. Mai erau în salon o
se ghicească cum desișul parcului se
întreagă galerie de tablouri, trofee; vase mari
prelungea dincolo de raza privirilor.
27

din porțelan frumos pictate în colțuri și la


Întunecimea adâncă a vegetației compusă din
intrări, ceramică sau statui de culoarea
tufișuri și siluetele arborilor seculari se
abanosului și alte minunății. Ceea ce i-a atras
conturau, forme fantastice ce se pierdeau în
privirea Ancăi și părea să conferea acelui salon
valuri de umbră. În imediata apropiere a aleii,
year I, no. 2, 2020, August
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

ceva intimitate și căldură umană, făcând să nu atunci tot făcea duș și încă nu terminase deși
semene întru totul a muzeu, era biblioteca trecuse destul timp. Anca începea să se
care constituia bună parte din mobilierul antic îngrijoreze, văzând cum tânăra femeie nu era
de pe o latură a încăperii. Totul emana o deloc în apele sale și intuia că se află încă sub
atmosferă de familie cu tradiție și bunăstare. starea aceea de șoc, consecință a violul
Prima impresie care i-a lăsat-o casa, a fost, suportat pe plajă în acea noapte de coșmar.
că forma un contrast ciudat cu aerul de Se îndreptă către baie străbătând holul larg
fragilitate al lui Desire și cu prietenii ei și bine luminat cu pași ușori și se opri
îndoielnici, care proveneau din medii sociale tulburată, auzind apa curgând și hohotele
complet diferite, de al său., sfâșietoare de plâns ale tinerei femei. Se
Ce-i mai prostește și iubirea asta pe apropie de ușa băii și bătu ușor, chemând:
oameni! E tare neplăcut, să te îndrăgostești așa – Desire! Desire! Ești bine? Pot să te ajut?
orbește de o persoană care să profite de Ea răspunde printre suspine și lacrimi:
sentimentele tale cele mai frumoase și să te – Sunt bine Anca, termin și ies!
deziluzioneze, astfel. Trebuie să fiu atentă. Eu
Se simțea
îl iubesc pe Gusum, la
stingherită, mâhnită și
naiba Desire, o fată de
în mare încurcătură,
familie respectabilă, ea
neștiind cum ar fi
însăși o persoană
putut să o ajute.
educată, cu principii
bune, s-a coborât să – Bine Desire! Aș
facă prietenie cu gașca putea să fac ceva
aceea de delicvenți și pentru tine? Eventual
drogați, că și un orb ar o cană de ceai cald te-
vedea că nu sunt altceva? Mama avea dreptate ar face să te simți puțin
când zicea că nu-i înțelege deloc pe italieni. Se mai bine. Ce spui?
vede că era atât de înamorată Desire de – Bine, bine, fă cum crezi tu! Ies repede!
ticălosul acela, că era orbită și nu a mai putut Suspinele se auzeau mai înnăbușit, însă
vedea limpede. Doamne! Doamne! Cum îi mai durerea percepută de ea provoca ecouri de
prostește și iubirea asta pe oameni! Se vede, milă și neputință în sufletul sensibil, al fetei.
că eu nu-s încă în faza de a-mi pierde mințile, Anca a pornit cu strângere de inimă încotro
din iubire. Ehe! Pentru mine pe primul plan e bănuia că se află bucătăria, lăsând în
să mă înscriu la universitate, să studiez ca să- continuare pradă propriei suferințe. A aprins
mi pot realiza visurile.” lumina și a început să exploreze prin
În timp ce Anca monologa astfel cu sine, dulapurile bucătăriei familiei Belmonte, în
Desire abia intrată în casă, a invitat-o să se căutarea celor necesare pentru a face un ceai.
28

acomodeze și ea s-a repezit degrabă în baie, Deschidea la întâmplare câteva uși ale
spunând că simțea o nevoie stringentă de a se dulapurilor cu vitrine frumos aranjate de-a
spăla, fiind obsedată de murdăria ce se văita, lungul pereților încăperii, până ce a găsit
că o simțea peste tot, până în adâncul ceainicul și tot ce-i mai trebuia. S-a apropiat de
sufletului. S-a repezit în baie la sosire și de mașina de gătit și a pus apa la încălzit. Între
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

vasele de porțelan rânduite într-o vitrină a – Perfect! Aștept momentul să bem cafeaua
mobilei, a descoperit pe cel cu ceai. Miere și împreună!
lămâi a găsit în frigider și în cele din urmă a – După ce bem ceaiul, vino cu mine să-ți arăt
reușit să facă un ceai aromat pentru ele camera unde poți să te odihnești, că din
amândouă, sperând să ofere astfel, un pic de pricina mea nu ai dormit nici o clipă în noaptea
confort sufletului traumatizat al noii sale aceasta.
prietene. – Nu-ți face griji pentru mine, azi am zi
Când terminase de preparat ceaiul, a apărut liberă și voi dormi suficient. Și tu trebuie să te
și Desire îmbrăcată cu un capot de bumbac de liniștești și să încerci să dormi. Apoi, ar fi bine
culoare albă, cu fața palidă și ochii plânși, dar să te vadă un medic după părerea mea. Eu îmi
într-o stare de spirit ceva mai calmă, mai fac grijii pentru starea ta, Desire. Sunt de
liniștită decât la sosire. Era încă vizibilă părere că ar trebui să-i denunți pe ticăloșii
vânătaia de sub ochi deși, aceia. Înțeleg că nu-ți va fi ușor,
probabil că o mascase cu fard, însă ei merită să plătească
buza era un pic umflată și rană pentru ce ți-au făcut.
mai profundă ce o avea pe buză – Offf! Ai multă dreptate
cu siguranță o va mai supăra Anca, însă acum fiindcă tu m-ai
câteva zile. Se mișca lejer fără salvat și suntem prietene, îți
acele grimase de durere și voi destăinui niște lucruri de
părea că sub sân lovitura care nu sunt deloc mândră în
primită fusese mai puțin gravă acest moment și necazul acesta
decât se temuseră ea și tatăl mare pe capul meu mi l-am
său. Asta era bine. Fizic daunele atras singură, cu un mod de a
nu erau de neînlăturat, psihic gândi și comporta foarte
însă... aici rănile bănuia că sunt superficial, care nu e deloc
mult mai profunde și greu de potrivit cu pregătirea și vârsta
vindecat mea.
– Ceaiul e gata! Te rog ia loc și te previn că Am 30 de ani și eu sunt medic, chiar dacă
sunt o expertă în prepararea ceaiului, fiindcă unul de animale. Tu ești mai tânără față de
întâmplător am o slăbiciune pentru cultul mine și ești mai înțeleaptă. Vezi Anca? Ai mei...
japonezilor despre ritualul ceaiului, a zis Anca tata mai precis mi-a interzis cu mult timp în
zâmbitoare, sperând să-i distragă gândurile,
urmă, să-l mai frecventez pe Marco pentru că
pe căi mai plăcute. lua droguri și a încercat să-mi dea și mie. El pe
Desire i-a răspuns îndatorată: atunci le și vindea pentru unii ca acel odios de
– Nu trebuie să-ți faci griji Anca, nu-s Nicola și a încercat să mă atragă și pe mine
pretențioasă. Eu beau ceai rareori, sunt în atunci, în cercul lui vicios. Aveam vreo 17 ani.
29

schimb o băutoare de cafea împătimită și Tata a descoperit exact la timp, în ce belea


dimineață îți voi prepara eu o cafea specială. eram pe punctul să intru și a luat măsuri
Se străduia să pară mai destinsă, schițând severe, îndepărtându-mă de Marco în mod
chiar o tentativă de zâmbet firav în colțul gurii. categoric, rupând orice legătură între noi. O
year I, no. 2, 2020, August
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

vreme, după acel incident el m-a controlat cu am și lucrat o perioadă și de curând mi-am
strictețe. Angajase un om, care era încontinuu sărbătorit cu rudele și prietenii cunoscuți de
pe urmele mele, oriunde mergeam, îmi verifica părinții mei terminarea universității. Mi-am
toți prietenii și dacă el avea dubii despre luat diploma de medic veterinar așa cum am
vreunul, îmi interzicea să-l mai frecventez. În visat mereu. Cu puțin timp înainte, l-am
puține cuvinte, mă simțeam ca o pasăre într-o reîntâlnit întâmplător pe Marco. El m-a
colivie, îmi lipsea libertatea de alegere și convins că mă iubește la nebunie și că nu a
spiritul meu se revolta. Am ajuns la vârsta putut să mă uite. L-am crezut, când mi-a spus
aceasta și el încă încearcă să-mi cenzureze că a ieșit din cercul acela obscur al drogurilor,
acțiunile, să-mi sugereze ce trebuie și ce nu și că a făcut cure și acum e bine, că nu a mai
nici acum după atâția ani, nu-mi acordă recăzut în patima drogurilor de câțiva ani. Eu
încredere deși m-am străduit îndelung să i-o l-am crezut orbește, ca o idioată și am făcut la
recâștig. În ce privește prietenii mei, pentru a- rândul meu o pasiune pentru el. Îl iubeam
mi permite să-i frecventez, el continuă să-i mult, însă de această dată am ținut secret față
verifice, chiar dacă o face în mod discret. de ai mei totul. Ei nu au habar că eu am reluat
Această lipsă a lui de relația cu el, nu știu
încredere în mine, m-a nimic nici de
determinat să dau petrecerea pe care eu
petrecerea de ieri, am dat-o aseară
profitând că el cu profitând că ei sunt
mama au plecat în plecați în vacanță. Am
vacanță. Acum după organizat această
cele ce mi s-au petrecere de dragul lui
întâmplat ajung să Marco și la sugestia lui,
cred că sunt într- am invitat pe cine a
adevăr inaptă să trăiesc în afara coliviei și vrut el ca să-l compensez cumva pentru faptul
totuși există o parte din mine care se revoltă și că tata l-a umilit atunci demult și că nici acum
strigă că nu-i adevărat. Pe Marco, eu l-am am convingerea că nu ar fi aprobat cu nici un
acceptat prea ușor, din nou în viața mea, fără chip relația noastră. Din iubire și din
știrea tatei, de curând. Am crezut că o ingenuă superficialitate, m-am încrezut cu toată ființa
fără experiență, tot ce el mi-a îndrugat, în mea în noul Marco și uite, cât am greșit!
ciuda celor întâmplate în trecut. Ce probă mai Desire vorbea cu patos și lacrimile îi
concludentă de imaturitate din partea mea ar împăienjeneau din belșug ochii învinețiți și
mai trebui, ca să confirme, că tata toți anii plini de suferință. Părea că nu putea opri deloc
aceștia a avut dreptate? suspinele dureroase ce îi scuturau făptura și îi
– Din cele ce-mi spui Desire, eu cred că ai provocau iar acele spasme dureroase în locul
greșit cu Marco, însă tatăl tău ar fi trebuit să se de sub sân, judecând după crispările de
30

limiteze doar la Marco. Fiecare avem dreptul durere, când suspină. Anca se apropie de ea
de a alege și a fi liberi. Extremele nu sunt de îngrijorată și-i spuse:
urmat în nici un sens. – Te rog, liniștește-te Desire! Văd că nu-i în
– Au trecut anii, eu între timp am studiat, regulă cu lovitura aceea ce ai căpătat-o sub
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

coaste. Permite-mi să te ajut cumva! aminte!


– Mă doare când respir, însă cu adevărat Ea avea întipărită pe față o expresie de
profundă e rana din adâncul inimii mele, îndârjire și parcă vorbea mai mult cu sine.
dragă. Sunt medic Anca, crede-mă că m-am Privirea îi era strălucitoare, arzândă, mistuită
cercetat cu atenție și mă pricep. Nu-i foarte de focul urii care părea a o ajuta, să se ridice
grav, cred că e posibil să am coasta fisurată și după lovitura primită și să ia decizii cu
durerea e la suprafață, nu cred că e vreun hotărâre și curaj. Ciudat, cum poate deveni un
organ interior atins. Gata, nu mai plâng! sentiment extrem că ura, un motiv de a
Prezența ta îmi face bine dragă mea. Deci, reacționa și un stimulent atât de eficace în
trebuie să-ți spun că am decis, că despre ceea momente de cumpănă!
ce am pățit în această noapte, nu trebuie să afle După ce un moment mai lung a stat cu
cu nici un preț părinții mei și pentru asta nu picioarele îmbrățișate pe fotoliu, legănându-se
voi face denunț. Te rog foarte încetișor ca în transă, cu bărbia
mult, spune-i și tatălui tău că sprijinită pe genunchi privind
aceasta e hotărârea mea și am în depărtări, cu gândurile
motivele mele să procedez alergând cu febrilitate în
astfel. Abia după ce sosesc ai căutarea unor căi doar de ea
mei, am decis să-i anunț că plec știute pentru a-și pune în
în nordul țării la niște rude ale practică planurile ce se
noastre și voi căuta să-mi înfiripau acum pe loc, în mintea
găsesc job și să mă stabilesc sa cu privirile concentrate și
acolo, departe de pericolul la umbrite ca de neguri, se
care m-ași expune rămânând în destinde deodată, sorbi cu sete
Pescara și sunt conștientă că restul de ceai ce mai rămăsese
mi-aș expune și părinții, căci în cană, coborî picioarele în
cum chiar tu mi-ai spus, acești papucii de pluș așezați alături,
oameni sunt periculoși cu se ridică și puse un sărut
adevărat și eu chiar de mă țin la distanță după afectuos pe fruntea Ancăi, apoi rupse tăcerea
lecția această oribilă ce am primit, pe o cale, care se lăsase între ele:
sau alta, vor încerca să mai lovească și să se – Hai la culcare Anca! Am profitat destul de
răzbune, că le-am dejucat planul. Deocamdată răbdarea ta! Mai târziu trebuie să mă interesez
asta am decis și pe parcurs voi vedea ce pot să de acele sărmane prietene ale mele, Maria
fac. Ticăloșii aceștia îmi vor plăti cu vârf și Carla și Diana care fără voia mea poate că le-
îndesat pentru ce mi-au făcut, însă toate la am târât în vreun necaz mare, invitându-le la
timpul lor. Nu doresc să plătească alții sau să acea petrecere nefastă. Cine știe, cum au ajuns
aduc nenorocire vouă și părinților mei pentru acasă sărmanele? Neapărat, le voi chema în
greșeala mea.
31

dimineața aceasta. Acum mă simt în stare să


– Este un raționament înțelept Desire, însă înfrunt bastarzii aceia, ținându-i departe cu
nu-i bine să te izolezi și să încerci să duci în amenințarea că îi denunț. Ei nu au cum să știe
suflet o durere care poate să te răpună. Ia că nu o voi face.

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Adrian Scriminţ boabelor de porumb care se coceau pe tavă.


Săreau din când în când şi îl mai trezeau pe Jan
Bucuria Strălucirii din propria nemulţumire. Se apleca sprinten,
le culegea de pe covorul nemăturat, şi şi le
îndesa cu precauţie în gură. Mai scăpa câte-un
(capitol din romanul Cartierul Proletarilor)
suduit nevinovat atunci când îl ardea câteo
(fragment) grăunţă. Întorcea cu mişcări rapide porumbul
de pe tavă şi îşi ferea adesea degetele ca să nu
Capitolul acesta a luat mențiune la Concursul se frigă. Dacă o făcea, sufla nemulţumit peste
Național de Literatură din 2012, ținut sub egida ele ca să şi le răcorească.
USR. Locul 5, din peste 350 de concurenți. De mai
Liniştea încăperii luminate mocnit de
bine de 10 ani lucrez la acest roman, fiind și în
cautarea unei edituri! lampa improvizată adâncea gândurile
bărbatului făcându-l să se cufunde undeva
departe, în trecut. Tava pe care sărea
Intensitatea luminii parcă pâlpâia acum cu
cucuruzul era incandescentă, dându-i senzaţia
o tărie mai mare. Sau cel puţin despre lucrul
că era întins el însuşi peste dânsa. „Dacă aşa
acesta încerca să îi
mă dor degetele de mi
încredinţeze Jan
se face frig când mă
Scarlat. Îşi privea cu
ard la ele, cum naiba s-
mândrie creaţia,
or fi simţit ăia... puşi de
înciudat într-un fel că
vii la fript pe vreun
nu se gândise la
rug?! Îngrozitor or fi
improvizaţia aceea
fost şi pentru debilii
dinainte. O studia
ăilalţi, care se adunau
pieziş, căutând să o
să se zgâiască întocmai
vadă prin fumul care îi
unor gură cască, să se
evada din ţigară.
cutremure nesiliţi de nimeni de urletele
– Acum e altă treabă! jubilă. Sper că n-o să nefericiţilor cocoţaţi acolo, să îşi facă o
mai cutezaţi să îmi spuneţi că nu vedeţi să memorie pe vecie cu mirosul cărnii umane. Păi
citiţi! Astea-s bărbi. Din iubire pentru şcoală, numai când îmi ia foc păru’ de pe mâini îl simt
lecţiile pot fi învăţate şi pe întuneric. Ce şi îmi aduc aminte de el până şi după o lună, d-
credeţi, că în copilărie, la mine în sat, în apoi de mirosu’ cărnii de om”?!
sălbăticie, învăţam la lumina neonului?!
Aroma boabelor de porumb încinse pe plită
Aveam lampă cu petrol. Aia pute, nu ca asta pe
îl făcu pe bărbat să îşi uite subit mirosul firelor
ulei! îi certa, mai mult cu voioşie. Dezavantajul
de păr pârlite de pe braţ şi să îl aducă cu
e că din cantitatea asta de ulei am fi putut prăji
gândul în bucătărie, acolo unde trebuia să fie:–
câteva porţii bune de piciogi, da’ las’, şcoala
E gata, bă, şi şarja asta!
cere sacrificii. Zic popii că hrana spirituală are
Prinse cu agerime tava cu două ştergare
întâietate celeilalte...
32

înfăşurate în jurul palmelor şi le turnă


Îi cerceta pe rând, chinuindu-se să îi încarce
conţinutul înfometaţilor într-un bol de metal,
cu o veselie falsă. Tăcerea lor îngândurată şi
înviorându-i peste măsură.
încruntarea celor trei cufundaţi cu nasurile în
– Luaţi, mă, înfulecaţi, acuma, cât aveţi
cărţi şi în caiete îi contestau acest lucru. Nu îi
timp! Că dacă vine cumva curentu’, se ia gazu’...
răspunseră decât pocnetele voioase ale
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Toate au un rost pe lumea asta, ce credeţi voi! Cel puţin teoretic... aşa ar trebui să fie. Băgaţi
Nemâncaţii îşi înfingeau cu mişcări pripite la cap, că s-ar putea să rămâneţi şi voi în beznă
palmele în castronul de metal, şi le umpleau când o-ţi fi pe la casele voastre! La cum stau
cumpătat cu provizii, nu prea multe, căci treburile... până şi la lumina lunii de pe cer o să
boabele îi ardeau cumplit, le scuturau cu avem cândva raţie.
mişcări vioaie, şi suflau isterizaţi peste ele. Le Intensitatea luminii în încăpere rămase
ronţăiau în grabă, aproape fără să le simtă aceeaşi, dezminţindu-i toate oglinzile şi toate
gustul, iar cei cu dinţii cariaţi, fără se le teoriile. Nu îl leză prea mult faptul acesta.
mestece cu prea multă insistenţă.– Încet, băă, Principiile acelea de fizică nu erau ale sale ci,
că vă-necaţi!! îi dojenea. ale oamenilor de ştinţă. Luă cu paşi repeziţi
Presăra peste grăunţe, printre movila de lampa de pe masă ca să observe starea pâinii
degete şi palme, jeturi firave de apă şi sare.– din cuptor. Deschise uşa maşinii de gătit şi
Aşa se mănâncă ăstea! aburul aromat ţâşni de urgenţă prin prejur,
deblocând gâtlejurile
Înfulecau şi îi dădeau lui Jan
nemâncaţilor care îngiţeau în
impresia că nu îl ascultau.
sec.
Uneori îşi frigeau limbile,
scuipând blestematele de – Mai trebuie încă. Mai
grăunţe înapoi în palme. aşteptaţi! De ciorba rămasă pe
Singurul care se abţinea de la fundul olii vă iert, că de-o
această preocupare era Mălin, săptămână întreagă vă
mezinul familiei, care îşi înfruptaţi din acelaşi lucru...
molfăia nemulţumit ceaiul din Mai înşiră o şarjă de boabe
sticlă, îndulcit pe jumătate. de porumb pe plita încinsă,
Aştepta, înghiţindu-şi saliva în presărând dintr-un pahar
sec, ca pâinea la cuptor, stropi minusculi de apă pe de-
proaspătă ca piatra, să se asupra lor, şi apoi sare.– Aşa se
moaie, şi să se delecteze cu face mâncarea. Ăstea-s reţete
colţul acesteia. Era o tehnică culinare de la mine din sat, din
deosebită pe care familia Scarlat o învăţase de cătunul îndepărtat în care m-am născut,
la membrii familiei Purcărete, aşa cum şi neelectrificat nici măcar în ziua de astăzi.
aceştia o învăţaseră de la alte familii. Pâinea pe Delicatesele ăstea îmi amintesc de locurile
care o mânca omul raţional, procurată pe natale. Aşa se nasc geniile, bă – ridică brusc
cartelă, era cufundată în apă, întoarsă pe toate glasul – din obscuritate!
părţile, şi de-abia după aceea era vârâtă la Îi privea de sus, cu un aer superior. Îşi
cuptor. Când prindea mirosul nostalgic de deschise apoi braţele ca să pară mai
brutărie trebuia mâncată urgent, căci, după convingător:
răcire, doar cu dalta şi cu ciocanul mai putea fi – Ia uite: lumină, oglinzi, boabe aromate de
tăiată.– Aţi văzut, mă, cum am pus oglinzile cucuruz, pâine la cuptor. Ce vreţi mai mult de-
33

ăstea?! îl lovi prieteneşte peste cap pe cel mai atât?! îi întrebă, studiindu-le chipurile
apropiat dintre dânşii, pe Călin. Pe cea mai posomorâte. Aaaa, că v-am pus să învăţaţi, de-
mare în spatele lămpii, din ea se propagă aici vă izvorăşte vouă nemulţumirea...
lumina în asta pe care am pus-o în colţ, şi de-
Jan Scarlat se enerva brusc, şi acest lucru se
acolo... ar trebui să bată în aia mai îndepărtată.
year I, no. 2, 2020, August
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

simţea din patima discursurilor sale. Băieţii – Călin, lasă cartea aia că şi aşa stai cu ochii
înţeleseră lucrul acesta, şi îşi îndesară în ţintuiţi numai în poze, şi du-te de dă drumu’ la
trunchiuri capetele cu câţiva centimetri. radio! Voiam să-l deschid mai târziu, ca să mă
– Ce-o să mă mai înjuraţi voi cândva că nu ţină bateriile până când o începe Vocea
v-am bătut atunci când a trebuit să puneţi Americii, da-i prea linişte-n casă. Domnii mei,
mâna pe carte şi să nu ajungeţi nişte simple moacele dumneavoastră posomorâte mă
gunoaie. Aşa îi înjur şi eu acum pe ai mei, că nu obosesc...
m-au cotonogit cândva şi m-au lăsat să mă Zicând acestea îşi aţinti privirea pe
descurc de capul meu. De-abia spre bătrâneţe fereastră. Cartierul dormea cufundat în beznă.
m-au pălit şi pe mine aspiraţiile, de m-am pus În ciuda acesteia, pe trotuarele întunecate se
singur cu burta pe carte ca să ajung mecanic de zăreau câteodată şi contururile şterse ale
locomotivă. Nu... eu nu aveam timp pentru rarilor trecători. Aceleaşi forme le aveau şi
învăţat, alergam după toate fustoacele din sat, plopii dimprejur, care dormeau pe verticală. În
şi apoi... visu’ meu era să sar aşa... prin toate rest... pustietate. După ce spionă toate acestea,
şanţurile, că de aia am fost atâţia ani un Scarlat trecu la pânditulul ferestrelor celorlalţi
păduche de buldozerist, voiam aventură! locatari. Din spatele unora pâlpâia jalnic
Jan Scarlat trecu în lumina, transmiţându-
altă atmosferă. i unde de extaz:
Barometrul îi coborâse „Naivii, ce să le fac
de la voie bună la eu dacă n-au prea
depresie.– Ia nu mai copilărit pe la ţară şi
staţi, bă, aşa, ia săriţi nu ştiu să îşi
unu’ dintre voi şi improvizeze lămpile?
spălaţi maldăru’ ăla de Ce, îţi trebuie
vase! Matei, simte-te! absolvirea unei
Paşii molcomi ai facultăţi ca să îţi treacă
băiatului se îndreptau spre chiuveta îmbâcsită prin diblă să pui în faţa unui opaiţ nişte
în acompaniamentul mormăiturilor. O palmă oglinzi?! Mda... nu oricine-i Jan Scarlat! Ăsta
prietenoasă, ştearsă cu vârful degetelor şi nu-i un nume obişnuit a vreunei galaxii: „M33,
aplicată aproape de vârful capului, îl scoase pe NGC 598”; pierdut într-un oarecare cârd
protestatar din nehotărâre.– Gura, şi nu te mai interminabil de alte galaxii. Bravo nene, da’ ce-
văicări! Să le lustruieşti de să-mi văd mustaţa şi închipuie bieţii muritori, că sunt un terchea
în ele, auzi? berchea, un neant, o hahaleră, o
„andromedă”?! Ia să-i văd... Să apară
După acest ordin, Scarlat se reapucă să
dumnealor de prin văgăuni, să îndrăznească să
agite boabele de porumb proaspăt puse pe
se confrunte niţel cu înălţimea sa, Jan Scarlat!”
plită. Îl distra zelul cu care se serveau din
grăunţe ceilalţi copii, care îşi amestecau Alte ferestre începură să îl pălească în
mândrie cu lumina lor, înciudându-l de
degetele în castronul deja golit.– Dă, bă, şi
34

dincolo cu o mare veselie. Unele dintre ele


mie!!! urlă Alecu, împingându-l brutal de
păreau a fi iluminate pe de-a-ntregul cu neon
umeri pe Luca.– Ho, băă, că mai vine o tură! îi
arbitră de urgenţă. şi, cei de dincolo, arătau celorlalţi privitori din
Îi cerceta pe rând, căutând pe cineva întuneric că ei se deosebeau de toţi ceilalți,
pentru că trăiau.
anume:
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

„Da’ ce dracu’, bă, ăştia şi-au construit – Da-s desprinse bateriile! bombăni fiu-su.
generatoare de curent personale?!” – Băă... că trebuie să vă torn minte-n cap cu
Lucrul acesta îl lovi definitiv în orgoliu. Îşi polonicu’! îi creştea treptat nemulţumirea.
întoarse nemulţumit faţa spre camera Prinse cu câteva mişcări dibace lamelele din
sărăcăcios luminată. „Ce-i pasă lu’ nevastă- spate ale aparatului de catalizatori.
mea, ea nu stă ca toanta pe întuneric şi cu şase – Că greu a fost! îi trimise nefericitului o
hămesiţi pe creştetu’ capului! îl reapucară palmă ştearsă peste creştet. Măă... îi prinse în
toate nemulţumirile. Măcar acolo la muncă are palmă bărbia scuturându-i-o energic. Gândiţi,
lumină, gogoşi şi chifle la discreţie, poate să-şi că de aia v-o dat Maica Domnului minte!
fiarbă şi macaroane dacă trebuie, se înhaită cu
Bateriile erau mari, dreptunghiulare,
toate colegele ei muncitoare de la serviciu şi
confiscate de pe locomotivă. De-a lungul
râd şi povestesc într-una, pe când eu...”
nopţilor fără curent electric îşi făcuseră cu
– Ptiu ce-aş bea o bere, mama mă-sii! îl
succes meseria, să hrănească cu energie
mângâie frenetetic pe cap pe difuzorul şi să mai ajute
cel mai aproape dintre dânşii, încăperea să iasă din atmosfera
pe Alecu, de îi zburli părul. depresivă. Dar acum păreau că
Brusc, ochii i se opriră pe obosiseră. Se auzi un cârâit
Matei, care îşi scutura degetele lung şi, din depărtări, pe aripile
înroşite de muşcătura apei de undelor, răzbăteau scânteieri
la robinet şi îşi plimba buretele de bucurie:
tocit dintr-o mână în alta. Făcea „... senin, de lumină plin,
lucrul acesta cu mişcări atât de ghioceii ţări-nfloresc,
dese, încât irită bărbatul:
Mulţi ca florile, vii ca zorile,
– Spală-le, mă, nu-ţi bate joc comunişti ai patrei cresc...
de ele! Ălea-s oale spălate?! Tu
Soarele şi pionierii...”
nu vezi că râncezeşte untura pe
ele? – Paştele şi dumnezeiii...—
întrerupse ritmat veselia
– Da’ e prea rece apa!
refrenului Jan Scarlat. Fă, mă, dracului, ceva cu
mormăi cu o voce gâtuită de durere. Grăsimea
cutia aia, că o fac ţăndări!
nu vrea să se moaie!
Călin cumpătă rapid la însărcinarea
Jan se repezi către băiat cu paşi exageraţi.
încredinţată de tată-su şi concluzionă că trebui
Unora le-ar fi trebuit opt să străbată întreaga
să sucească butonul receptorului până la
încăpere, el o înghiţi doar din trei. Din reflex,
tăcere.
Matei îşi urcă braţele în vârful capului ca să îi
slujească drept coif de apărare împotriva ploii – Răhăţi-m-aş printre ghioceii lor! se
de palme pe care o plănuia să i se reverse de- descărcă scârbit.
asupra creștetului. [… va continua]
– Ia, mă, cârpa asta şi dă-le boalii luciu!
35

Chiar nu te duce deloc mintea?


Se întoarse agitat către fiu-său Călin:
– Şi tu dai drumu’ odată la radioul ăla, bă?

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

essay 36-35
Trebinje have the same scent of the beloved
Julijana Marinkovik woman.
Going deeper into these verses from the
A review of the poem poem, one has the feeling that the poet
„“Trebinje still smells of it” introduced a new kind of romanticism in
by the poet Zoran poetry, perhaps even a little uncharacteristic
Radosavljevic of this time, time of technology and
mechanical monsters, when people became
Reading the poem „Trebinje still smells like estranged from each other. I do not speak in
her” by the poet Zoran Radosavljevic, I simply the sense of that metaphysical meditation, but
came to the realization that love is so simple, of that inspired prayerful vigil of the spirit,
yet so luxurious, divine, primordial. The poet overwhelmed by a longing to show us the
in such a calm way does not enter his world, truth in his heavenly soul in which
why only to fully reveal the power of love. A unconditional love has settled, why only in
humble soul means a healed soul. love , man recognizes man and recognizes
To live, to long, to himself as an
wake up every ontologically unique
morning with the personality.
thought that someone
needs you, that is the
Ljubica Ribic
most beautiful feeling
that makes our life
Zoran
special and unique.
Radosavljević
For the poet
Radosavlevic, the wanted woman smells of a
Zoran Radosavljević, a man who puts his
deity, which spreads the heavenly scent, the
life at stake in order to prove to himself that
scent of the intoxicating scent of linden trees
life is just a transience in the puddle of time
from his native Trebinje, that is the blood that
from day to day, finds new reasons to cut
settles in his veins.
down a young man who wants to flourish.
And all the tendernesses of the world are
At the same time, Zoran is a man who raises
not allowed to experience his love for her.
love to the throne and writes about it as a
Love is not something we worship, it is
dream he longs for, which he realized only in
something we fight for all our lives, it is
the space between reality and dream. His
something that is gained through suffering,
thoughts are unadorned, without false luster.
why it is a gift from God grace.
He simply pours out torrents of words, not
It is admirable how the fifth Radosavlevic doubting the power of what is written in the
36

throughout the poem reveals the paradise in jargon of the street, not hesitating to cut the
himself, the image in himself, his dignity to pain of the wound so that the last cry will be
love so strongly, that even the poppy fields and the cry of the sufferer and the lover. The cry of
stems of red cherries and dewy mornings in the criminal and the victim.

TAIFAS LITERARY MAGAZINE


ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Describing his life through short prose- Adrian Grauenfels


poetic stories, he points to the irrelevance of
duration, skillfully drawing the reader into Primul Dadaist rus
anticipation of the end of the main character.
Death becomes his friend, and his wife and Serghei Charchoune ȘARȘUN (1889 –
love for his wife as a guide that leaves a slightly 1975)
bitter taste on his lips. Scriitor și pictor. Tatăl său, slovac de
He does not hesitate to touch the bottom, origine, a fost negustor. Serghei Șarșun a
although I wonder what the bottom is in a absolvit școala comercială din Simbirsk, apoi
society where emotional cripples live at the se stabilește la Moscova, studiind artele
top. Only a man who does not ask for plastice. Îi cunoaște pe M. Larionov, N.
tomorrow but gives this moment for complete Goncearova, A. Krucionîh. A studiat scurt timp
almost hedonistic love can artă la Moscova înainte de a fi
write about the naked truth, înrolat în armată în 1910. A
about life without a mask, părăsit Rusia și în 1912, a
without pink glasses, and at the plecat la Paris, unde studiază la
same time wearing pink Academia Rusă Liberă și la
glasses and kissing women's Academia Cubiștilor „La
Pallette” sub Henri Le
skirts. Accepting the reading of
Fauconnier. Este prezent în
Zoran's confession through
unele expozițîi ale
prose-poetic games is like
avangardiștilor, se apropie de
learning into a labyrinth of
dadaiști, face cunoștință cu
passion and fear, into a well full
Tristan Tzara, cu care avea să
of poisoned water when the
aibă și o corespondență. În anii
emotion of thirst dries to 1916-1917 locuiește în Spania.
exhaustion. Din 1921 se încadrează în
Writing about a book mișcarea „Camera poeților”
without touching the author’s life is (Paris), activând și în cadrul cercurilor literar-
impossible, because every word is torn from artistice „Gatapark” și „Peste”, la serile de
the writer’s bosom. poezie „citind cu o intransigență de invidiat
versuri destul de neînțelese” (A. Iulius). În
timpul războiului, s-a refugiat la Barcelona
unde i-a cunoscut pe pictorii Albert Gleizes,
Marie Laurencin și Francis Picabia.
După Revoluția bolșevică din octombrie
1917, a încercat să se întoarcă în Rusia, dar a
eșuat și a revenit din nou la Paris. A participat
37

la întâlniri dadaiste la cafenea Certá și a


participat la demonstrații Dada, în special la
„Trial of Barrès” organizat de André Breton. El
a fondat grupul dadaist „Palata poetov” și în
year I, no. 2, 2020, August
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

1921 a scris „Foule immobile”: poème, infecție a ochilor. Medicii i-au prescris ceva
probabil cea mai importantă contribuție a sa la numit „Cacodylate de Sodium”. Și pe măsură ce
mișcare. A expus la Galeria Montaigne într-un prietenii veneau să viziteze artistul bolnav, el
spectacol organizat de Tristan Tzara, precum îi invită să adauge ceva la această pânză mare.
și la galeria din Berlin „Der Sturm”. Din 1925 Așa că, în timp ce o privești, poți vedea tot felul
se afiliază Uniunii Tinerilor Scriitori din Paris. de semnături diferite, fotografii colajate,
Din anii 1930 până în anii 1950, Charchoune a mesaje, iar rezultatul este într-adevăr acest tip
experimentat atât figuri abstracte cât și de portret de grup radical nou, încât chiar și
reprezentative, amestecând adesea cele două. după ce s-a însănătoșit, Picabia a continuat să
Stilul său, așa cum a fost descris de artistul și invite prieteni și cunoscuți să completeze
criticul britanic Merlin James, a fost o tabloul. Sub ochi găsim semnătura lui
abstracție „alternativă” în comparație cu mulți Charchoune, și mai jos în dreapta Tristan
dintre contemporanii săi. Charchoune s-a Tarza. Acum, după 100 de ani suntem
inspirat pentru operele sale de artă din muzica obișnuiți să vedem imagini construite din
compozitorilor clasici precum Bach și cuvinte: (letrism, caligrame, pictograme). Dar
Ceaikovski. Opera lui Charchoune poate fi în acel moment, acest lucru a fost un
găsită în colecțiile eveniment radical. În
Muzeului de Artă pictură de față nu
Modernă, Centrul există imagini. Este o
Georges Pompidou și lucrare în care
Muzeului de Artă predomină textul și
Modernă din Moscova. scrisul. De asemenea,
În cartea este o operă în care
„Deconstrucția rolul lui Picabia ca
avangardelor”, autor a fost de inițiator
Editura Saga, 2020, am care a creat o situație
avut plăcerea să includem un capitol dedicat în care, în esență, și-a invitat prietenii să
lui Charchoune, datorat amicului și contribuie, să colaboreze, să facă spectacol și,
traducătorului Leo Butnaru. Autorul ne atrage în acest sens, și-a propus opera de artă pentru
atenția asupra momentului în care este creat a fi completată la întâmplare prin proceduri
primul colaj la mai multe mâini al automate. Așadar, rezultatul este această
avangardelor. Iată povestea: inovație nu numai a ideii despre ce ar putea fi
un portret de grup, ci despre ceea ce ar putea
Titlul acestei lucrări, „Ochiul Cacodylic” se
fi și un obiect de artă.
bazează pe inscripția din capul pânzei pe care
Francis Picabia a pictat-o, împreună cu ochiul În continuare, găsim în cartea amintită mai
castaniu mare pe care îl vedem în colțul din sus câteva din poeziile lui Charchoune traduse
dreapta mai jos, și numele și data artistului din de Leo Butnaru în limba română. Am ales
stânga, sunt singurele elemente care se crede pentru cititori două poeme dadaiste inspirate
38

că au fost „create” de Picabia, în sensul de a fi de Paris și de peisajul Franței.


făcute de mâna lui.
Potrivit legendei, Picabia a început această
pictură în timp ce era bolnav în pat cu o

TAIFAS LITERARY MAGAZINE


ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Scările de marmură ale Senei


Barja mausoleu acvatic… Sicriul căpitanului Nemo iese la suprafață.
Barca cu motor – cu sărituri mici urcă treptele de cristal.
Sunetul solemn, metalic – al sirenei de vapor.
Sena: marmoreană, scara principală a Île-de-France.
O barcă cu motor, deșartă – zdrăngănește impasibilă la banjo.
Aceleași, eternele fiere de călcat – netezesc Sena.
Gigant invizibil: alunecă pe patine marca „Nourmis” în lungul râului.
Sena – mușama strâmbă, boțită.
Stalactita luminoforă – trecu pe pod râul.
Necurmată înșiruire – a negrelor, funerarelor sarcofage
pe drumul de pietriș sticlos, prin urechea de ac
a ecluzei de la Suresnes – spre cimitir.
Botul barjei „neumplute” – se-arată din apă ca un bocanc vechi.
Vela – timpanul unei frunze forfecate de insecte vorace.
Vela – harpă eoliană, paravan femeilor ce ies din scaldă.

La vila din pădurea Boulogne

La vila
Ciocârlia din hipodromul
– cântă pădureadin Longchamp.
Toate automobilele Pădurii Boulogne sunt „în mâinile femeilor”.
Boulogne
Câmpul cosit – miroase a țărm de ocean.
Plopul piramidal – praștie avântată ca o pasăre.
În inima pădurii – turma de automobile.
Portativele cu note ale zgârie-norului pe fundalul muntelui împădurit.
Privii peste umăr, încercând să mă feresc din calea biciclistului ce gonește,
însă acesta lipsea… dar auzind că el mă ajunge din urmă – m-am speriat și mai mult…
până, în sfârșit, și, deja, concomitent cu apariția uimirii, – chiar călcam peste el.
Biciclistul pedala pe sub mine: un burlan subteran.
O fărâmă de scoarță de stejar – se dovedi să aibă aripioare, fiind și săltăreață.
Păsăruica – se prăbuși dinaintea copacului cu o reverență de salt mortal.
Cineva se străduiește să-și prefacă automobilul – în orgă.
Stejarul are dureri de cap – și-a pus pe frunte o compresă îmbibată cu oțet.
Cum mai contravin aceste suprafețe turtite, alungite, uscate, împușcând cu
orizonturile –automobilelor: cu verticalitățile a tot ce e viu
39

care respiră, se hrănește, se trage spre soare!


Plante – în poziția cocoșilor gata să se ia la harță.
Grădinarul – sărează verdețuri proaspete.
Mierlei – i-a năboit diareea prin gâtlej.
year I, no. 2, 2020, August
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

distruge atelierul său plin de lucrări recente,


Arshile Gorky - ultimul pictor aflat în Connecticut, în acelaşi an este operat
suprarealist de cancer, în 1948 îşi fracturează coloana
vertebrală într-un accident de maşină ca puţin
(1904-1948) după aceasta soția sa se spânzură lăsând un
mesaj scris cu creta pe un perete: „Rămas bun
Manung Adoian era fiul unui armean care a dragii mei”. Artistul termină în acelaşi mod
emigrat în anul 1910 în USA numai ca să nu fie brutal în 1948 la numai 44 de ani. Gorky a fost
trimis la război. Mama sa moare de foame la numit ultimul mare suprarealist având o
Erevan în 1914 după holocaustul turc contra uriaşă influenţă asupra şcolii americane de
armenilor iar viitorul artist împreună cu o artă abstractă. Un vârf al artei sale este tabloul
soră a sa ajung după multe aventuri în Rhode „Ficatul, pieptănul cocoşului” o pânză care
Island – USA, în anul 1920. Reuşeşte să îşi sintetizează influenţele lui Cezanne şi Picasso.
regăsească tatăl de care nu se simte legat. La La vederea acestei pânze în 1940 Breton
31 de ani se însoară, îşi schimbă numele în declară: este cea mai importantă pictură
Arshile (inspirat de mitologicul Ahile) şi făcută în America... complimentând pe Gorky
împrumută numele de Gorky de la scriitorul ca fiind un suprarealist! Pictura este
rus cu care se credea prezentată la galeria
rudă. Între 1926-1931 Maeght în Paris în anul
studiază pictura la 1947.
New York apoi predă la Dar ciudăţeniile nu
şcoala centrală de artă se opresc aici, o serie
a oraşului. Era un de traduceri ale unor
excentric, angajase un scrisori scrise în
violonist ungur care armeană sunt azi
cânta în atelierul şcolii considerate falsuri
pentru a obliga produse de Karlen
studenţii la mai multă emoţie în pictură. Mooradian, un nepot care descrie stări de
Spunea în public: „Sămânţa artei este melancolie, singurătate şi goliciune, nostalgie
gândul artistului. Visurile sale îi sunt pentru ţara sa natală, şi mai ales discuţii
penelul...” La început este puternic influenţat despre moartea tragică a mamei. Scrisorile au
de Cezanne despre care spune că este cel mai fost vast folosite de autori care au scris despre
mare pictor al umanităţii, apoi este fascinat de Gorky şi arta sa între anii 1970-1980. În 1962
Picasso şi de cubism. În anii 30 sintetizează un avion se prăbuşeşte, pier în acest accident
cubismul cu automatismul suprarealist, apoi 92 de călători împreună cu 15 picturi semnate
cunoaşte pe doi mari pictori consacraţi Matta de Gorky. O mare retrospectivă Gorky a fost
şi Miro de la care împrumută formele viscerale organizată în anul 2009 la Philadelphia
plasate în spaţii aeriene transparente sau Museum of Art. Alfred Gottlieb spune: „Gorky
subtil colorate. a realizat logodna imposibilă dintre
suprarealism şi abstracţionism”, iar de
Formele lui Arshile sugerează organe
Kooning declara că fără Arshile Gorky nu ar fi
40

interne, plante minuscule devenite monştrii


ajuns la viziunea sa picturală atât de fecundă.
ameninţători, naturi statice care au viaţă ,
Am întâlnit mulţi artişti şi apoi pe Gorky... El
peisaje pline de extaz sau în conflict
avea talentul fantastic să îţi introducă un cui în
psihologic. Viaţa lui Arshile este şi ea o
cap. Aşa că m-am ataşat imediat de dânsul
aventură tragică, în 1946 un mare incendiu
devenind prieteni”.
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Lenuș Lungu forgetfulness, I kept my memories in a red


feather that brings vibration from afar.
Petals of the soul I stirred my thoughts with passion, broke
the pain of words and wiped my tears with
leaves from the silence of silence, the leaves of
I painted constellations on canvas, my soul
the rootsless trees. I raised my wings in verse
is a radiant rainbow in a celestial dream.
and gathered pieces of my soul, wrapping
Indigo deep with shadows, serene look, green
them in poems. I live every moment of my life
sparks of hope, bright red with love and white
in the colors of the rainbow and I don't keep
with faith. I never got bored with white
my heart in my chest, I leave it on my soul.
canvases and gray didn't seem trivial to me,
because I made shades and symmetries of I don't count the stars anymore, for fear
shadows out of it. From flowers and tears I that I will lose the brightness of the moon in
remade the colors in the depths of the sky, the cross of the vault and I chose to write
where the stars unite with about the soul, it is the way to
dreams, and from its corners I reach the intangible and to find
gathered stories. the truth. I heal of longing on
full moon nights, when signs of
With rebellion of soul I
fire cover my destiny. I often
mixed the words with the
close my eyes and listen to my
infinite and today I don't know
heartbeat, in the silence of
why in heavy tears it is
silence I am enveloped in
contained, why I feel a drop in
secret and then I breathe love,
the ocean of the absurd ... From
knowing that the night always
fire, earth, air and water I
ends with a new sunrise. The
shaped loves and lives and a
words gather at my fingertips,
dream shop, paths to other
arrows of light that blind me,
worlds where stories of
cosmic fireworks and divide
warriors and dragons always
them instead of wine and
come to life. Sometimes my
bread. Sometimes I feel too
walk was calmed by a cloud
much, maybe I deserve another life where
that caressed my soul with soft snowflakes,
happiness flourishes in the light ... In the
other times, I moistened my longings with the
silence of the deep I breathe words, I sip
dew of my eyes and let my traveling thoughts
silences, I paint feelings without rhymes. I
rise to the stars, in a smooth dance on guitar
borrow footsteps from the soles and set off,
chords.
taking the canvas from start to finish, towards
I have two maps, one of reality and one of the time of shining.
the dream, and because I learned that
How well do you know me? I have the key
everything is born of love and pain, I share the
to self-knowledge, it doesn't take time to
blame. I quench my thirst for life and freedom
understand, I have already turned the
and my love is a witness that I am both heaven
41

hourglass of hope.
and hell, when my oar arms look for
impenetrable mysteries in the space created
by silence through the waves of life, in my life
of fireflies, former star. I forgave my

year I, no. 2, 2020, August


ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

confabulation 42

Myriam Ghezaïl Ben Brahim Anna Maria Sprzęczka-Stępień

Am I becoming a philosopher? Letniego wieczoru ciąg


dalszy...
Philosophy
[A Summer Evening, continued]
Philosophy is a method with the reasoning
„of thinking” seeking to understand man and
Well... There were days when I thought
the nature of things. According to Aristotle the
about becoming a... nun! No kidding... Would I
idea must be accompanied by a concept.
be able to spend rest of my life in a monastery?
Descartes does not propose a concept, but a
I suppose not...
syllogism with the (I think therefore I am); he
makes a metaphysical assertion and will end Being a missionary, well, that would be a
up getting lost in solipsism; he does not say better option also considered, in my twenties...
who is the I am (does not say who is the man).
The I think I am a free soul, it
therefore I am, (from turns out every day...
Descartes; is it the I am
Besides, having
of identity; I am René,
experienced a love
or the I am of existing...
story myself, I would
The metaphysical
miss my man by my
being, no one has ever
answered what it is to side.
be one. Spinoza ***
distances himself from No cóż... Były i takie
Cartesianism, Spinoza's pantheism goes dni, kiedy myślałam o tym, aby zostać...
against a transcendent god. zakonnicą! To nie żart... Czy byłabym w stanie
To seek to be right and to seek the reason, spędzić resztę mojego życia w zakonie? – Nie
it is the question of the meaning that one gives sądzę...
to the cause that one seeks, in general the Misjonarka, to już bardziej, to byłaby o
philosophy is a method not to be right, but wiele lepsza opcja, którą też w tamtym czasie
with the reason to find an answer to the
rozważałam, jako dwudziestoparolatka...
questions that the man asks himself. Hegel
with his phenomenology, the science of the
experience of consciousness, proposes to us Jestem wolnym duchem, okazuje się, dzień
thought without belief. po dniu...
Religion is not a method of thinking, since A poza tym, brakowałoby mi przecież
belief is the foundation of religion; but mojego mężczyzny przy boku, po tym jak sama
42

believing is often mixed with doubt (from miałam to szczęście, by doświadczyć na


belief-paranoia and doubt-depression). własnej skórze historii miłosnej.
Psychology is a behavioural technique or
cognitive science. Philosophy can be found in
art: painting, music etc...
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Writers and Artists them out of their misery. So I watched a lot of


zombie films to get inspiration for some of the
plague scenes.
Interview with Catherine
The Thief Taker has caused quite a stir.
Quinn
Can you tell us a bit about the book?
The Thief Taker is a historical thriller set in
Catherine Quinn, bestselling author of The plague-time London. The book starts with a
Thief Taker, tells Writers & Artists what grisly murder, and a branded body. We then
inspires her to write and shares her advice for cut to our hero, Charlie Tuesday, who we
writers looking to get published. discover has carried a key bearing the
murderer’s symbol since birth. Charlie has no
A couple of easy questions to begin with… idea of the meaning of symbol or what his key
First off, what inspires you to write? might open. He is also a thief taker – 1600s
I always find these kind of questions really equivalent of a private detective.
hard! Nothing in particular and Because of the key, Charlie
everything at once. I am becomes implicated in the
inspired by other writers, murder. So he needs to clear
social situations, films, his name by employing his
exhibitions, photographs, prodigious investigative skills
magazines. It’s all a rich to catch the killer.
tapestry! The Thief Taker was How much research went
first inspired by some time I into sculpting the manuscript?
spent in Hong Kong. I noticed I did a degree and an MA
the city has huge banks of safe which both concentrated on
deposit boxes, and thought it literary history, during which I
would be a great story to find a read the entire background
key, and what it might unlock. I text of the period. I then spent
then got to thinking about what a year or so on and off at the
it might mean if you’d been left British Library, whilst writing
a key as a child, and suddenly, the book, researching original
as an adult, found a possible means of what it documents around plague time.
might open.
Talk us through your experiences as a
Other parts of the book come from all kinds self-published author. Why did you go down
of media. I saw a Rolling Stones performance, this route?
and thought how apt it might be to base King
I had too many near misses to count with
Charles on Mick Jagger – our modern-day
publishers, and was getting very down-
outrageous music royalty is not such a leap
heartened. It’s difficult to put into words (even
from the licentious behaviours of the Merry
for a writer!) the heartache of having your
Monarch. And whilst researching the plague, I
entire future continually dismissed with a line
found a lot of similarities with modern day
from a publisher who thought your book
ideas of zombies – I actually think zombies
might work, but wasn’t too sure. Although I’m
43

could be considered an atavistic fascination


sure other writers will know exactly what I
with ancient epidemics. In London, a third of
mean.
the populace became groaning, infected,
buboil-addled horrors, and many took to the Until recently, writers have operated in a
streets, hoping a kindly Londoner would put peculiar bottle-neck, where a small elite
year I, no. 2, 2020, August
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

chooses the products which make it to market. But I keep an email list of my fans, and I make
Self publishing is wonderful in that it removes sure they get the best deals on my books.
these restraints, Writers can get direct to At what stage did you become
readers, and have feedback from people who represented by a literary agent? Could you
are their genuine target market. talk us though how this has changed things
Personally, having spent a long time for you as an author?
submitting manuscripts, my finances weren’t I was represented from around five years
great. So I penned a romance to earn a bit of ago, by Curtis Brown. I then switched to Shiel
extra cash, after some advice from a writer Land, which has been a great experience. My
friend. I never expected it to do as well as it agent Piers is great fun, and offers me really
did, but I was obviously thrilled when it did. good feedback. He’s also been great at
And, on the whole, was it a positive or investigating foreign rights etc.
negative experience? Rights for The Thief Taker have been sold
110% positive. I can’t think of a better to Thomas and Mercer. What do you think
thing for a writer to do. If you do badly in the that means for the book? It must be an
self publishing arena, then you get proper exciting time for you!
feedback, from actual readers (rather than a Thanks! It is an exciting time for me. My
one-liner from a hope is that Amazon
publisher). If you will be able to use their
succeed, you make up astounding amount of
to five times the money customer data to
you would make with a position my book best
publisher. It really is for sale. From there, I
win win. am keeping everything
How important crossed that the
would you say content is good enough
marketing yourself as a to get nice reviews, so
self-published author? Any tips? people continue to buy it.
Marketing is enormously important for Finally, if you could pass on a single piece
every author. Particularly since most of advice to authors out there reading this
publishing houses freely admit their interview, what would it be?
marketing is limited for new authors. Any Invest in a decent cover. Don’t skimp with a
product brought to market needs marketing, cheap designer. When I uploaded a
and that includes books. You need to tell professional cover, my sales picked up
people what you’re selling and why they overnight. I went from a handful of sales to
should buy it. My tips would be to read the bestseller type figures within a month. A
handful of really good books on Amazon about decent cover costs around £400 – don’t be
self publishing and follow every tip. In fooled by someone offering to knock you up
particular, a big free promo works wonders as one on the cheap. It’s the first thing a reader
a kick-start. sees. The cover will compel them to read your
Are you an author that interacts a great book or move on. If no one reads it, then it
44

deal with your readers? doesn’t matter how great your book is.
I absolutely love my readers, and try to give Personally, I use I Do Book Covers, who are
them the best possible experience. I don’t have amazing, and understand the Amazon
as much time as I would like to go on Facebook thumbnail – vital for self published authors.
and Twitter – although I do check in on both.
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. Augusr 2, 2020

Writers and Artists 1986).


Do you have an agent?
Interview with Ian Rankin When my first novel was published I had
no agent, but one came looking for me, and
Creator of the dogged and often hard- she got me a deal in London with my next
drinking Edinburgh cop, Detective Inspector
book (the first Rebus novel, Knots and
John Rebus, Ian Rankin is among the most
Crosses). But then she disappeared so I
successful crime novelists of our day. Since his
looked in the Writers’ & Artists’ Yearbook and
first book was published in 1987, Ian’s work
has been translated into 22 languages and is a liked the sound of Curtis Brown. I met with
fixture in bestseller lists across the world. one of the agents there and he took me on.
Eventually, he passed me on to a protégé who
was just starting in the business… and that
We caught up with Ian and
was Peter Robinson, who is
asked him about writing,
still my agent.
deadlines and how the
Writers’ & Artists’ Yearbook How does your agent help
helped his career as a multi- you?
award-winning author. Agents act as a buffer
Why do you write? between the publisher and the
author (so we are less likely to
It’s just something I’ve
fall out!), plus they know the
always done, because it’s fun
various markets and have
making up stories. But I think
access to overseas publishers.
it is also a way of trying to
make sense of the world, to Describe a normal
give shape to thoughts and working day.
imaginings and random I don’t really have a normal
events. And it means I never have to grow up, working day. A lot of days, I do no writing at
because I can keep ‘playing’ with my all – I’m too busy ‘being’ a writer, which
imaginary friends. means doing interviews, turning down (or
How was your first novel published? accepting) requests to attend festivals, etc,
dealing with mail and emails (I have no
Well, it wasn’t my first novel – I’d written
assistant or secretary). When I’m working on
one full-length novel which was turned down
a book, I tend to work five-day weeks, writing
by everyone I tried. So I started again with a
late into the night. But if the day isn’t going
book called The Flood. I was a student at
well, I will walk away and do something else,
Edinburgh University and the Students’
45

rather than force myself to grind out the


Association there had just started a
words and scenes. I write directly onto a
publishing venture called Polygon, so I sent
laptop (which means I can write or revise
them my manuscript and eventually they
while I’m travelling – on trains, for example).
accepted it. I think they paid me £400 (in
year I, no. 2, 2020, August
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

What advice do you have for aspiring Alida Airaghi


writers?
Have faith in your abilities, and the La diga ombra di Antonio Bux
confidence that you have a story worth
telling. But be open to advice and criticism. Nottetempo, 2020 - Versi metafisici e
You need perseverance and a thick skin, and d’amore nella nuova raccolta di Antonio Bux,
you also need a measure of luck. I’d been che esprime una diversa consistenza tematica
getting published for over 10 years before I rispetto alla produzione precedente.
‘made it’. By Alida Airaghi

What is the hardest thing about being a


Antonio Bux (Foggia, 1982) ha al suo attivo
writer? numerosi e premiati volumi di versi (in italiano,
The hardest thing about being a writer… spagnolo e dialetto pugliese), è presente in
well, any number of things: the panic that varie antologie, collabora a riviste e blog
letterari, cura due collane di poesia. Il suo
you’ll never have another good idea as long as ultimo libro, La diga ombra, da poco pubblicato
you live; the struggle da Nottetempo,
to make each new esprime una diversa
piece of work better consistenza tematica
rispetto alla
than its predecessor; precedente
the fear that you really produzione, una
don’t know if naturale coerenza
something is any good stilistica determinata
dall’intenso trasporto
in the first place. emotivo che ne
How to you deal attraversa le pagine.
with writing under pressure? Forse il termine che meglio suggerisce il
carattere dell’intera raccolta è “sospensione”,
I enjoy deadlines – they give some shape to nel senso che sospesa è l’atmosfera che
my writing year. If there were no deadlines, I l’avvolge tutta: l’ombra del titolo, ma anche le
might get lazy. presenze aeree che la animano e i sentimenti
espressi nella loro lieve fugacità.
What book did you enjoy publicising the Bux sembra prediligere l’inconsistenza
most/least? materiale, nel repertorio di sostantivi che
esibisce, spesso reiterandoli con una richiesta
I usually enjoy the publicity circuit, no
di rispecchiamento o addirittura di soccorso,
matter which book I’m touring, but some pronunciata con la devozione di una
countries are easier to tour than others… giaculatoria laica ma miracolante:
naming no names! “Anni perché fate fiume,/dove e quanto il
sogno dura,//se per durare si deve sparire
d’acqua/evaporando un solo tempo/perché nel
46

tempo si muore?”
Angeli, dèi, rondini, nuvole si muovono
leggeri e diafani in altezze più metafisiche che
fisiche; vento, soffio, velo, nebbia, gocce di
pioggia, piume, polvere sono gli elementi di una
TAIFAS LITERARY MAGAZINE
ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198
Taifas
TaifasLiterary
LiteraryMagazine
Magazineno.no.Augusr 2, 2020
Augusr 2, 2020

meteorologia incorporea e dilatata. Gli attributi


relativi all’umano sono altrettanto immateriali, Labud N. Lončar
nell’esplicita volontà di evitare qualsiasi
pesantezza: sonno, sogno, fiato, soffio, eco… Skrovište nade
Le immagini si rincorrono e compenetrano
U mom snu
in una imprevedibile sovversione della logica Jedna je pahulja pada na tvoje grudi
sintattica, con improvvisi capovolgimenti di Tamo gdje ona mala ptica spava
soggetto, stravolgimenti di senso, quasi U gnijezdu požude
seguendo allucinazioni visive e uditive: Gdje tihuje istina a
"Sono stato di un albero/il sorriso che lui mi Što ljubav se zove
ha dato/per vedere dove un viso/è un anello, I mjesečeva sjenka pokriva oči.
quel veto antico/che ora è già scorza/tiepida
fino al vento/ma del vento sospira il Probuđen
luogo/freddo e così vede il Pjesmom ptice sa džanarike
cielo/sorridere se cade come Poljupcem
foglia la foglia/che non cade Žednim
mai." Ispijam noć
Più pacatamente diretti e I topim pahulju-
freschi, più autenticamente Postaješ mjesečeva ljubavnica
sinceri, appaiono a chi legge i Na pragu
versi dedicati a una presenza Skrovišta nade
femminile, amata e disamata
nello stesso tempo: Mancino Matteo
"Scrivere per averti
perduta/non ti farà ritornare”, Il sole
“Tu mi sei cara, così azzurra/e
soffice quando sfiori il ramo,/ti Batte il Sole
piace l’albero, il suo su questo cuore;
svanire,/così come vedi il sempre piu' forte batte d'
vento”, “Dire ancora il ricordo, e amore!
la bellezza di una schiena/ora che te ne stai Vola alto nel cielo!
girata, e davanti hai la tua vita//… ricorda per Abbraccia il suo solo Sole!
intero, quando mi hai cacciato via,/e avevo solo E sulla terra
un corpo, il sogno di svanirti dentro,/ricorda non vuole tornare;
proprio questo: che io ti bacio ancora." dal suo amore
Anche gli attacchi di molte composizioni,
neanche
nella loro icastica evidenza, esprimono il
meglio della vocazione poetica di Antonio Bux, per un battito
come si evince da questi esempi: vuole via volare!
"Sono sempre insieme le ombre./Simili alle Per quanto infinito il cielo,
persone, ma più eterne”, “Sarà vero che non si non esisterebbe
muore mai./Ma soli in vita, come senza il suo splendido Amore!
47

un’autopsia,/conta esaminare i giorni, Continua a battere


disperderli”, “Addio dolore. La tua sacca/chiusa mio Sole,
è rimasta nel tempo". ad infuocare di passione
il mio cuore!
yearyear
I, no.I, 2,
no.2020, August
2, 2020, August
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
ISSN 2458-0198 – ISSN-L 2458-0198
Taifas Literary Magazine no. August 2, 2020

Taifas Literary Magazine

The magazine appears in Romania


editorial office
yaer I, no. 2, 2020, August
Founding President Lenuș Lungu
ISSN 2458-0198
Director: Lenuș Lungu, Ioan Muntean
Deputy Director: Paul Rotaru ISSN-L 2458-0198
Technical Editor Ioan Muntean Founded in Constanţa,
Covers Ioan Muntean June 2020
Editor-in-Chief: Ion Cuzuioc Revista de scrieri şi opinii literare
Deputy Editor: Stefano Capasso Taifas Literar poate fi citită online pe
Editorial Secretary: Anna Maria Sprzęczka site-urile Cronopedia
(lenusa.ning.com)
Editors: Vasile Vulpaşu, Anna Maria Sprzęczka, Pietro Napoli, Myriam or: Taifas Literay Magazine
Ghezaïl Ben Brahim, Zoran Radosavljevic, Suzana Sojtari
Iwan Dartha, Auwal Ahmed Ibrahim, Destiny M O Chijioke, Nikola Email:
Orbach Özgenç worldliterarymagazine@gmail.com

Responsibility for the content of texts published in the journal


Orders for the purchase of the
Taifas Literary Magazine belongs directly to the authors who sign
magazine can be made on the
them, in the name of freedom of expression. Cronopedia website and on the
email address above.
Reproduction - in whole or in part - of the journal and its electronic distribution are
authorized for the private use of the reader and for non-commercial purposes.

AUTHORS IN SUMMARY:
ADAM ŻEMOJTEL 7, 10, ADRIAN GRAUENFELS 39, ADRIAN SCRIMINŢ 33,
ALIDA AIRAGHI 48,ANNA MARIA SPRZĘCZKA-STĘPIEŃ 13, 44,
AUWAL AHMED IBRAHIM 20, ELENA TUDOSĂ 8,EWA JUDA 9,
FABIAN HISTORIAS DE SENTIMIENTOS VERDADEROS 16,
GIOVANBATTISTA FETTA 14, ISAEL DA CONCEIÇÃO 13, IULIANA COZMA 2,
JAWEED AHMED 15, JULIJANA MARINKOVIK 38, LABUD N. LONČAR 49,
LENUȘ LUNGU 43, LJUBICA RIBIC 38, M. O. CHIJIOKE 21,MANCINO MATTEO 49,
MARIA GIURGIU 28, MARIJA NAJTHEFER POPOV 20,
MYRIAM GHEZAÏL BEN BRAHIM 7, 44, NARENDRA GADGE 2, NELU CAZAN 24,
ODOH JESSICA & OKPOLOKPO PAUL 16, PAOLA D'AGATA 25, PAUL ROTARU 3,
REFIK MARTINOVIC 10, SAHDO BOSNJAK 26, SAMEER GOEL 19,
SELMA KOPIC 14,SMART OYEDEJI 23, TIMOTHY MICHAEL DIVITO 15,
VASILE LIHĂT 8, WRITERS AND ARTISTS 45, 47, ZAKIR MALIK 12,
ZBIGNIEW MICHALSKI 17
48

TAIFAS LITERARY MAGAZINE


ISSN 2458-0198 - ISSN-L 2458-0198