Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE AGENTIE COMERCIALA

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) ......................................., str. .............................. nr. .................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ........................................,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ....................................., sub nr. ..............................
din ............................., cod fiscal nr. ........................... din ....................................., avand contul
nr. ............................................................, deschis la ................................................, existand si
functionand potrivit legislatiei statului ....................., reprezentata de ........................................., cu
functia de .................................................., cetatean ......................................, posesor act de
identitate/pasaport ........................, in calitate de comitent, si
1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) ....................................., str. ............................... nr. ...................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ........................................,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ......................................, sub nr. .............................
din ................................., cod fiscal nr. ............................... din .............................., avand contul
nr. ........................................................., deschis la ...................................................., existand si
functionand potrivit legislatiei statului ................. reprezentata de ..............................................., cu
functia de ............................................., cetatean ..........................................., posesor act de
identitate/pasaport ................................................, in calitate de agent,
au convenit sa incheie prezentul contract de agentie comerciala in urmatoarele conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comitentul, prin prezentul contract, imputerniceste pe agent sa negocieze si sa incheie contracte de
vanzare-cumparare, avand ca obiect vanzarea produselor puse la dispozitie de el (comitent), prevazute
in anexa nr. ....... la prezentul contract, catre terti, activitate ce se va desfasura in contul comitentului.
2.2. Agentul este imputernicit sa reprezinte interesele comerciale ale comitentului, in teritoriu, in limitele
stabilite de prezentul contract, extinzand astfel afacerile acestuia si sporindu-i buna reputatie.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de ............................ ani, incepand cu data de ............................ pana
la data de .......................................... .
3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act
aditional semnat de ambele parti contractante.
IV. TERITORIU
4.1. Prin termenul „teritoriu”, partile contractante inteleg sectorul geografic situat in ............................, in
interiorul caruia agentul isi va desfasura activitatea de imputernicit al comitentului.
4.2. Contractele de vanzare-cumparare pentru produsele comitentului incheiate de agent, isi vor produce
efectele numai inauntrul teritoriului.
V. PLATA COMISIONULUI
5.1. Comitentul va plati agentului un comision de .............. % din valoarea fiecarui contract incheiat de agent,
in contul si pe numele comitentului.
5.2. Plata comisionului se va efectua in lei, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ziua
efectuarii platii.
5.3. Procentul comisionului va putea fi modificat numai cu acordul scris al partilor contractante.
5.4. Pentru contractele care nu produc efecte, deci sunt neexecutabile, agentului, pentru activitatea de
negociere care a condus la incheierea acestor contracte, i se cuvine un comision de ............... % din
valoare, prevazut la alin. 4.1. din prezentul contract. Pentru aceasta, agentul va vinde produsele numai
cumparatorilor care isi desfasoara activitatea in teritoriul respectiv.
VI. MODALITATI DE PLATA
6.1. Comitentul se obliga sa achite agentului comisionul stabilit, astfel:
a) datele efectuarii platii ............................................................................................................;
b) locul efectuarii platii ...............................................................................................................;
c) modalitatea de plata ............................................................................................................. .
6.2. In cazul in care un contract incheiat de agent, din motive independente de acesta, dar si de comitent, nu
a devenit executabil, pentru activitatea de negociere, agentul va primi un comision de .............. % din
valoarea respectivului contract, care va fi platit astfel:
a) data efectuarii platii ...............................................................................................................;
b) locul efectuarii platii ...............................................................................................................;
c) modalitatea efectuarii platii .................................................................................................. .
VII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
7.1. Obligatiile comitentului sunt urmatoarele:
a) sa intocmeasca listele de preturi pentru produsele ce urmeaza a fi vandute de agent si sa le
transmita acestuia;
b) sa puna la dispozitia agentului, gratuit, documentatiile tehnice pentru produse (cataloage, mostre,
colectii);
c) sa aduca la cunostinta agentului conditiile comerciale dorite cu privire la pret, termen de livrare,
modalitate de plata, transport etc.;
d) sa acorde asistenta tehnica in perioada negocierilor, prin delegarea de specialisti imputerniciti;
e) sa avizeze proiectul de contract de vanzare-cumparare pe care agentul l-a negociat si urmeaza sa-l
incheie in numele sau;
f) sa comunice, in scris, agentului, orice diminuare a stocului de produse de care dispune, in
maximum .............. zile de la data scaderii volumului acestora;
g) sa execute obligatiile contractuale din contractele incheiate de agent pe numele sau, daca acestea
au fost aprobate in prealabil si daca ele sunt profitabile la nivelul unei marje minime de profit
de .............. si in acord cu instructiunile pe care le-a transmis agentului;
h) sa achite comisionul cuvenit agentului, in conditiile prezentului contract;
i) sa garanteze produsele si sa asigure, pe cheltuiala sa, service-ul acestora;
j) sa anunte agentul cu privire la evenimentele fortuite sau de forta majora intervenite in perioada
derularii contractului si sa notifice incetarea lor, impreuna cu actele atestatoare;
k) sa participe alaturi de agent la solutionarea litigiilor provenind din reclamatii ale tertilor cu care au
fost incheiate contracte de vanzare-cumparare.
7.2. Obligatiile agentului sunt urmatoarele:
a) sa negocieze si sa incheie contracte de vanzare-cumparare inauntrul teritoriului, pentru produsele
mentionate in anexa nr. ..... la prezentul contract, in numele si pe contul comitentului;
b) sa informeze tertii cu care incheie contracte de vanzare-cumparare despre calitatea sa de agent;
c) sa se informeze asupra solvabilitatii si credibilitatii tertilor, inainte de incheierea contractelor de
vanzare-cumparare;
d) sa respecte conditiile comerciale si instructiunile de marketing ale comitentului;
e) sa consulte permanent comitentul, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, in timp util, sa ia
decizia cea mai buna, astfel incat sa nu prejudicieze in nici un fel comitentul;
f) sa transmita comitentului, spre avizare, proiectele de contracte si sa-l informeze pe acesta asupra
comenzilor si cererilor de oferta primite;
g) la cererea comitentului, sa remita, intr-un interval de timp scurt, copii dupa comenzi, cereri de
oferta, informatii si inscrisuri privind credibilitatea si bonitatea tertilor;
h) sa prezinte comitentului un raport lunar in care va indica lista clientilor si cifra de afaceri realizata,
spre a facilita calculul indemnizatiei cuvenite in caz de reziliere a contractului;
i) sa comunice comitentului cifra de afaceri nerealizata si consecintele nerealizarii;
j) sa efectueze periodic studiul pietei, sa participe la manifestatiile comerciale pentru promovarea
produselor comitentului;
k) sa comunice comitentului, in termen de .............. zile de la incheierea fiecarui contract incheiat,
copia acestuia, astfel incat comitentul sa beneficieze de timpul util pentru executarea contractului in
conditii normale;
l) sa nu divulge tertelor persoane know-how-ul, secretele de comert, inclusiv marketing-ul, furnizate
de comitent, atat pe durata contractului, cat si ulterior.
VIII. NECONCURENTA
8.1. Agentul se obliga sa nu incheie contracte de agentie comerciala cu alti comitenti care-si desfasoara
activitatea in teritoriu.
8.2. Comitentul se obliga sa nu incheie contracte de agentie comerciala cu alti agenti care-si desfasoara
activitatea in teritoriu.
8.3. Comitentul se obliga sa nu-si vanda produse, in teritoriu, singur sau prin alti agenti.
8.4. Agentul se obliga sa nu promoveze pentru vanzare in afara teritoriului si nici sa vanda produse si/sau
similare cu cele care fac obiectul prezentului contract.
IX. INVALIDARE PARTIALA
9.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre parti.
9.2. Prevederile pct. 9.1. nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat
incetarea contractului.
X. DIVIZAREA CONTRACTULUI
10.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele
valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate
reprezinta o obligatie esentiala.
10.2. In conditiile prevazute la pct. 10.1. sunt considerate esentiale urmatoarele
obligatii: ............... .......................................................................................................................................
.............*)
XI. RENUNTAREA LA DREPTURI
11.1. Faptul ca (una dintre parti) .............................. nu insista pentru indeplinirea stricta a clauzelor
prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului
contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul
prevederilor sale.
XII. CESIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei
terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.
12.2. Acordul prevazut la pct. 12.1. trebuie comunicat de cesionar in termen de ................. zile de la data
cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar, se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea
contractului.
XIII. FORTA MAJORA
13.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in
mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora, asa cum este definita de lege.
13.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .......................
(zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
13.3. Daca in termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.
XIV. CLAUZA PENALA
14.1. In cazul in care comitentul nu achita agentului comisionul conform conditiilor prezentului contract,
acesta se obliga sa plateasca agentului o penalitate de .............. % din suma datorata, pe zi de
intarziere.
XV. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
15.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor
detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa
nr. ........ .
XVI. NOTIFICARI
16.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
16.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu
confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.
16.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa
cea in care a fost expediata.
16.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XVII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
17.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre
solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a
Romaniei, conform regulamentului sau.
XVIII. INCETAREA CONTRACTULUI
18.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/unei
instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. .........., din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului
contract.
sau
- in termen de ........ zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
18.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti,
cu cel putin ......... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
18.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
18.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................ nu
inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
XIX. CLAUZE FINALE
19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
19.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.
19.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna
ca ea a renuntat la acest drept al sau.
19.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ............... exemplare, din care ......................
astazi ........................., data semnarii lui.

COMITENT,
....................................

Reprezentanti legali,
...................................................

AGENT,
.....................................

Reprezentanti legali,
...................................................

_________________
*) Ex.: obligatia vanzatorului de a livra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul.

Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost


incheiat intre ....................................... si .............................................. si este conex contractului incheiat
intre acestea si inregistrat sub nr. ............., din ........................ .
I. Obiect
1. Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz,
juridice) ......................................................................................... ca efect al executarii contractului sus-
mentionat sunt strict confidentiale.
2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
a) situatia financiara;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pietei;
d) procesele de fabricatie;
e) licentele sau brevetele de inventii;
f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) .................................... . De
asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia
(numele, denumirea) ............................................................................................. .
II. Sfera circulatiei informatiilor
3. (numele/denumirea) ...................................................................................................................... poate
dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai
persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
4. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte
categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care
(numele/denumirea) ................................................................................................................. aproba in
scris aceasta posibilitate.
5. (numele/denumirea) ......................................................................................................................... va
folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat,
fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.
III. Durata angajamentului
6. Durata prezentului angajament este ..................................., in afara de cazul in care una dintre parti
notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
7. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ............ zile inainte de a deveni efectiva hotararea,
dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
8. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri
astfel: ...................................................................................................................................................... .
9. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la ..................................;
b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
e) a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
V. Incetarea angajamentului
10. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
11. La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate
consecintele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a incheiat in .......... exemplare, din care ..................., astazi ................ .

SEMNATURILE PARTILOR