Sunteți pe pagina 1din 6
1202011 Control nedistructiv - Wikipedia Control nedistructiv De la Wikipedia, enciclopedia liber’ Controlul nedistructiy (englezi nondestructive testing, prescurtat \/D7) reprezinti modaltatea de control al rezistentei nei structuri, piese ete fird a finecesari demontarea, ori distrugerea acestora. Este un ansamblu de metode ce permite caracterizarea stirii de integritate a pieselor, structurilor industrial, fir a le degrada, fie in decursul producti, fie pe parcursul utilizar prt cféctuarea de teste nedistructive in mod regulat pentru a detecta defecte ce prin alte metode este fie mai dificil, fie mai costisitor. Cuprins = 1 Domeniide aplicare = 2 Scurtistorie #3 Metode de control nedistructiv = 3.1 Radiafii penetrante = 3.1.1 Examinare ou raze X = 3.1.2 Examinare ou raze gamma (gammagratie) 3.2 Magnetoscopie = 3.3 Curengi turbionari = 3.4 Ultrasumete = 3.5 Lichide penetrante = 3.6 Controhul visual 4 Alte metode 5 Simbolizare 6 Standarde si norme 7 Vezisi 8 Legituri exteme Control NDT in procesul de productie Domenii de aplicare Domenille de aplicare ale controlului nedestructiv sunt cele mai diverse sectoare ale industri: = industria automobilelor (diferite piese) = industria navala (controlul corpului navei gia structurilor sudate) = conducte ingropate sau submerse sub apa supuse coroziuni = platforme marine ro,wikipedia.org/wiki/Contro|_nedistructiv 6 1/20/2011 Control nedistructiv - Wikipedia = aeronautica (aripile avioanelor, diferite piese de motor, ete) industria energetic’ (reactoare, turbine, cazane de inedbre, tubulaturi, ete) industria aerospafiali si miltard # arheologie = structuriferoviare industria petrochimicd * construcfiide mayini (piese tumate sau forjate, ansamble si subansamble) Se poate afirma ci metodele NDT se aplicd in toate sectoarele de productic. Scurt istoric in timpurile trecute, clopotari si furari ascultau sunetele pe care le produceau obiectele create, astiel ci fiecdrui material ii corespundea un sunt. = 1854 - in Hartford, Connecticut explozia unui boiler kx firma Fales and Gay Gray Car, se sokleazai cu moartea a 21 de heritori si nind alfi SO. De atunci, s-a impus o verifcare anuali a boilerelor = 1895 - Wilhelm Conrad Réntgen a descoperit prezenfa razelor X. In prima sa lucrare arat despre posbbiltatea detectari unui defect de structurd = 1920 - Dr. H. H. Lester concepe dezvoltarea radiografiei industriale a metalelor, apoiin 1924 foloseste metoda pentru detectarea de fisuri in unele piese tumate lo termocentral #1926 - este realizat primul aparat electromagnetic cu curentiturbionari = 1927 - 1928 - Ener Sperry si H.C. Drake concep un sistem cu inductie magnetic’ pentru detectarea defectelor din sinele de cale ferati + 1929 - AV. DeForest siF.B, Doaneeste realizeaz’i primul aparat si metoda de testare cu particule magnetice #1930 - Robert F. Mehl demonstreaz realizarea de imagini radiografice folosind radiafile gamma din izotopi de radiu, ceeace permite examinarea de elemente cu grosimi mai mari #1940 - 1944 - Dr. Floyd Firestone dezvolti in S.U.A. metoda de testare cu ultrasumet + 1950 - J. Kaiser a introdus emisia acusticd in metoda NDT Metode de control nedistructiv Alegerea metodei de control nedistructiv utlizata se fice in fimcfie de diferite criteri legate de utlitatea piesei de controlat, materialul din care este fabricat& piesa, amplasament, tipul de structurd, costuri ete, Cele mai utilizate metode de contro! nedistructiv sunt: Radiatii penetrante Metoda de examinare cu radiafii penetrante sau radiograticai consti din interactiunea radiafilor penetrante cu pelicule fotosensibile. Se poate efectua cu raze X sau raze gamma Examinare cu raze X Examinarea eu raze X consti in bombardarea piesei supuse controlului cu radiafiiX, obfindndu-se pe fimul radiografic imaginea structurii macroscopice inteme a piesci ro,wikipedia.org/wiki/Contro|_nedistructiv 216 1/20/2011 Control nedistructiv - Wikipedia Generatoarele de raze X, in fimetie de energia ce o fimizeazi si de domenial lor de utlizare pot fi: = generatoare de energii mici (ten: din ofel de grosime mica (< 70 mm), = generatoare de energii medii (tensiuni de 300...400 kV) pentru controtul pieselor din ofel de grosime mijlocie (100...125 mm) + generatoare de energii mari (tensiuni de peste 1..2 MV si betatroane de Generator de raze X 15...30 MV) pentru controlul pieselor din ofel de grosime mare (200...300 mm). < 300 kV) pentru controlul pieselor Examinare cu raze gamma (gammagrafie) Gammagratia consti in iradierea piesei supuse controlului cu radiafii gamma, dupa care se obfine pe flmul radiografic imaginea structurii macroscopice interme a piesei respective, prin actionarea asupra emulsiei fotogatice Cresterea permanent a parametrilor fimefionali ai instalafilor industriale modeme (presiune, temperatura, solcitiri mecanice, rezistenfa la coroziune), au impus examinarea cu raze gamma ca o metod’ modem de control cu grad ridicat de certitudine, Elemental de baza al gammagrafici este sursa de radiafii gamma care datoriti proprietor sale (energie ridicati, masi de repaus nuli, sarcind electric nul), o fae deosebit de penetrant Principala sursi de radiafi folosii in gammagratie © constituie izotopii radioactivi de Cobalt-60, Iridiu-192, Cesiu- 137, Cesiu-134, Tuli 170 si Seleniu-75, objinuti prin activare deoarece au un pret de cost mai seu si avantajul obfinerii unor activiti{i mari. Acesti izotopi sunt utilizafiastfel: Cobalt-60 pentru ofekiri cu grosime mare (>80 mm), Iridiu- 192 pentru ofehiri cu grosime mijlocie (10-80 mm), iar Tuliu-170 pentru ofeluri cu grosime mic& (<10 mm), Magnetoscopie Metoda permite detectarea defectelor materialelor feromagnetive. Un material este considerat ca fiind feromagnetic atata timp cat este supus la un camp continu de 2400 A/m si prezinta o inductie de cel putin 1 tesla. Poate fieféctuati cu pulberi magnetice sau band’ magnetografic. = controll cu puberi (particule) magnetice consti in supunerea zonei de controlat fa actiunea unui cmp magnetic continuu sau altemativ, Se creeazii astfe! un flax magnetic intens in interiorul materialului feromagnetiv. Defectele intalnite in calea sa determing devierea fsului magnetic generdind un camp magnetic de dispersie kt suprafata piesei. Campul de dispersie generat este materializat prin intermediul unei pulberi feromagnetive (particule colorate sau fluorescente) uscate sau in suspensie linchida foarte fine pulverizate pe suprafaifa de examinare gi atrasd in dreptul defectelor de ciitre fortele magnetice. Aceasta fiimizeazi o semmaturi particular ce caracterizeazii defectul, Principalul avantaj al acestei metode este objinerea de reailtate immediate. = metoda magnetograficd utilizeazA o banda féromagneticd flenibili care se ayeazii peste sudura ce trebuie examinatd, Prin aplicarea unui scurt puls magnetic de aproximativ 15 ms, prin intermediu! unui acumulator ee ro.wikipedia.org/wiki/Control_nedistructiv. 3/6 1/20/2011 Control nedistructiv - Wikipedia magnetizea7ii un jug, cdmpurile de distorsiuni sunt puse in evidenfa prin imprimarea lor pe banda, Banda este cexaminatii cu ajutorul unui traductor magneto-electric, dupa forma indicafilor putindu-se aprecia natura deféctelor din imbinarea sudati. Echipamentul consti din jugurile pentru diferite geometri ale imbinairilor sudate, sursa de curent, banda feromagneticd, magnefii de fixare ai benzii si traductorii magnetoelectrici Curenti turbionari Metoda curentilor turbionari este folositi ca o altemativa sau extensie a controlului nedistruetiv cu particule magnetice, find utiizat, in special, pentru controll fevilor cu diametrul exterior de maximum 140 mm, Sensbbiltatea metodei este maxima la grosimi de perete de pana la 5 mm. O dati cu cresterea grosimii peretilor, scade eficienta metodei de evidentiere a defectelor inteme, ea rimandnd eficace pentru evidenfierea defectelor de suprafafa si din imediata apropiere a acesteia. Metoda consti in inducerea unor curenfi turbionar in perefifevii controlate. Campul magnetic al eurenfilor turbionari indusi, datoriti prezentei unor discontinuititi si neomogenitit in material, modific’ impedanta bobinei de mifsurare, cea ce aféctea7ii amplitudinea si fiza curentilor turbionari, Amplitudinea, defazajul si addncimea de pitrundere a curengilor turbionari, depind de amplitudinea $i frecventa curentulti de excitatic. de conductibilitatea ekectric’, de permeabilitatea magnetic’ a materialuhi, de forma piesei controlate, de pozitia relativa a bobinelor fats de pies, precum si de omogenitatea materialului controlat. Metoda mai este dennmiti sia curenfior Foucault dup’ numele fizicianului fiancez Léon Foucault (hitp:/f-wikipedia.org'wikiL¥4C3%A9on_Foucault) care a descoperit fenomenul in anul 1851. Ultrasunete Metoda este bazata pe undele mecanice (ultrasunete) generate de un element piczo-magnetic excitat la o frecventa cuprins& de regula intre 2 si S Mhz, Controlul presupune transmiterea, reflexia, absorbfia unei unde ultrasonore ce se propagi in piesa de controlat, Fasciculul de unde emis se reflect in interiorul piesei si pe defecte, dupa care revine caitre defectoscop ce poate fi in acelasi timp emifator si receptor. Pozifionarea defectului se face prin interpretarea semmalelor. Metoda prezinti avantajul de a gisi defecte in profinzime datori unei rezohufiridicate, nsi este Kent datoriti necesita de seanare multipli a Aparat cu ultrasunet piesei, Uneori este necesari executarea controlulti pe mai matte suprafefe ake piesei, Metoda de control prin ultrasunete este foarte sensibifi a detectarea defectelor netede Lichide penetrante Const in aplicarea unui lichid capilar activ penetrant pe suprafita de examinat, indeprtarea penetrantului rimas in aftra discontinutitlor si aplicarea unui material absorbant, ce absoarbe penetrantul aflat in discontinuititi pundind astfél in evident’, prin contrast, defectele existente; aceasti metodai se aplicdl pentru depistarea defectelor de suprafafa. Se pot pune de asemenea in evidenfi fisurte de oboscala si de coroziune. Pentru control trebuie curatata si pregatit’ suprafata de examinare. Metoda este aplicatii cu success imbinairilor sudate, dar se poate fice si inainte de sudurai (pentru efectuarea unui control altuturor suprafejelor inainte de a fi sudate), Controlul visual ro.wikipedia.org/wiki/Control_nedistructiv 4/6 1/20/2011 Control nedistructiv - Wikipedia Orice tip de investigare trebuie si fie precedati de o examinare vizuali a supafefei. Procedeul este simpli dar indispensabil, examinarea vizualA presup respectarea condifilor de claritate satisficdtoare a suprafefelor materialelor, Pd —_ echipamentelor si sudurilor ludnd in considerare earacteristicile i proprietfile ! acestora, 1 2 Pentru control vizual se folosese diferite ustensile optice cum ar fi endoscop, nae lupe, Kimpi etc. Prin control visual sunt fmizate serie de indicii legate de aspectul suprafe{ei metalului precum si estimarea unor defecte inteme (recipiente 7 te metalice, buteliide gaze, conducte, tuburi etc) 3 : Odati cu controlul visual se pot determina si dimensiuile defectelor de imbinare, Examinare cu lichide grosimike recipientului sudat, dimensiunile cordonului sudat ete. penetrante. 1-Defect nevizbit 2-Aplicarea penetrantului; 3- Alte metode indepartarea excesului de penetrant; 4-Defect vizibil + Metoda radioscopica sau fluoroscopica, se bazea7i pe interacfiunea radiator penetrante cu substante fluorescente, + Metoda radiografica in timp real, combind tehnica fluoroscopic cu posibiltatle de microfocalizare a radiafiei X. + Metoda sondelor de potential, fincfioneaz pe principiul variafiei reluctantei magnetice. * Metoda ferosondelor, discrimineazii variafile de induetanta din piesa. * Metodele imagineriei procesate. Simbolizare Metodelor auale de control nedistnuctiv le corespunde o serie de simboluri reglementate de norma european’ EN 473 si EN 4179 cxaminare nedistructiva END. Metoda END — Simbol Emisie acustica AT Curenfi Foucault ET Etangeitate LT Magnetoscopie MT Lichide penetrante PT Radiogratie RT Uttrasunet ur Examen vial VT Speckle ST ‘Termogratie RT Standarde si norme ro,wikipedia.org/wiki/Contro|_nedistructiv 516 1/20/2011 Control nedistructiv - Wikipedia Vedi si = Sudare = Sudare subacvatic’: Legaturi externe ND1org (hitp//www.ndtorg/) + [=|NDT Eneyclopedia (hitpy/wwww.ndt.netndtaz/ndtaz. php) = [Ft] British Institute of Non-Destmotive Testing (hitp:/www.bindt.org!) ‘Adus de la http:/r0.wikipedia.org/wiki/Control_n Categorit Inginerie | Telnologie # Ubima modificare 2325, 13 decembrie 2010. = Acest text este disponibil sub licenta Creative Commons cu atribuire si distribuire in conditii identice; pot eexista $iclauze suplimentare. Vedeti detalii la Termenii de utilzare, « Politica de confidentialitate = Despre Wikipedia = Termeni ro,wikipedia.org/wiki/Contro|_nedistructiv 616