Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE

ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fişei postului:


Numele şi prenumele cadrului didactic:
Specialitatea:
Perioada evaluării:
Calificativul acordat

Domenii Puncta
Punctaj acordat
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Auto Evaluare Evaluare
Validarea
ale evaluării j
C.P.
maxim evaluare comisie C.A
1.1.1. Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului
1.1. Respectarea programei şcolare, a didactic. 1
normelor de elaborare a 1.1.2. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare
documentelor de proiectare, 2
până la termenul stabilit
precum şi adaptarea acesteia la 1.1.3. Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării inițiale și a adaptată
particularităţile grupei/clasei. 2
particularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor.
(6p) 1.1.4. Personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea
1
(concepte de atins, termeni-cheie etc.).
1.2.1. Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş., programă şcolară,
1.2. Implicarea în activităţile de calendare pregătire suplimentară, proiecte ale unității pentru susținerea
1. Proiectarea 1,5
proiectare a ofertei educaţionale la performanței/sprijinirea elevilor cu rezultate slabe la învățătură/consilierea
activităţii. nivelul unităţii. (2p) elevilor etc.)
(15p) 1.2.2. Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta
educaţională la nivelul unităţii. 0,5
1.3. Folosirea TIC în activitatea de 1.3.1. Realizarea proiectării activităţii în format electronic imprimat pe
2
proiectare. (2p) suport de hârtie

1/6
1.4.1. Proiectarea activităților de predare-învățare în mediul online*
1
1.4. Proiectarea activităților-suport
pentru învățarea în mediul online și a 1.4.2. Proiectarea instrumentelor de evaluare a activităților desfășurate în
instrumentelor de evaluare aplicabile mediul online*
1
online, din perspectiva principiilor de
proiectare didactică* (2p)
1.5. Proiectarea unor activități 1.5.1. Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu
documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri etc.). 0,5
extracurriculare corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile și interesele 1.5.2. Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu documentele
1,5
educabililor, planul managerial al unităţii (plan managerial, strategii, proceduri etc.).
unității (3p) 1.5.3. Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în
conformitate cu documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri, 0,5
planificări etc.) - tip Școala Altfel
1.5.4. Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în
conformitate cu documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri, 0,5
planificări etc.) -altele decât Școala Altfel
TOTAL . 15 p
2.1.1. Întocmirea unei liste bibliografice cu lucrări de pedagogie şi metodica
1
2.1.Utilizarea unor strategii didactice predării disciplinei.
care asigură caracterul aplicativ al 2.1.2. Există concordanţă între competenţele specifice-obiectivele
învăţării şi formarea competenţelor operaţionale-conţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-mijloace 1
specifice. (6p) didactice.
2.1.3. Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea
diferenţiată/centrată pe elev/elevii cu C.E.S/particularităţile de vârstă ale 1
elevilor.
2.1.4.Existența Planurilor de intervenție pentru elevii cu CES sau pentru
cazuri de copii cu dificultăți la învățătură, avizate de responsabilul de 1
comisie metodică și directorul unității
2.1.5. Aplicarea metodelor activ-participative. 2
2. Realizarea 2.2.1. Întocmirea unei liste cu materiale didactice existente în unitate care
activităţilor 0,5
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor se pot folosi în activitatea didactică
didactice. materiale din unitatea de învăţământ în 2.2.2. Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor didactice existente în
(25p) 1
vederea optimizării activităţilor didactice unitate
inclusiv TIC.(3,5p) 2.2.3. Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale 1
2.2.4. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs, a softului existent
1
în şcoală.
2.3. Utilizarea de resurse educaționale 2.3.1.Utilizarea diferitelor resurse educaționale deschise și aplicații online*
1
deschise, aplicații online, crearea și
susținerea sesiunilor de învățare pe 2.3.2.Crearea și susținerea activităților de învățare pe diferite platforme
1,5
platforme educaționale* (2,5p) educaționale și platforma GSuitte for Education*
2.4.1. Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul
comisiei metodice. 1
2.4. Diseminarea, evaluarea şi
valorizarea activităţilor realizate. 2.4.2. Feed-back-ul primit de la elevi, părinți prin testimoniale, aplicarea
1
(3p) unor fişe/ chestionare.

1/6
2.4.3. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii/expoziţii/
exemple de bună practică/prezentarea de colecții foto pentru pagina 1
electronică a şcolii, etc.
2.4.1. Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 1,50
2.5. Organizarea și desfășurarea 2.4.2. Realizarea setului integral de activități propuse în Școala Altfel 1
activităților didactice, curriculare și 2.4.3. Participarea la activităţi extracurriculare la nivelul şcolii. 0,50
extracurriculare în mediul școlar, 2.4.4. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării unor
extrașcolar și în mediul online* (4p) activităţi extracurriculare (procese verbale, rapoarte, 1
Analize, fișe de raportare pt Scoala Altfel etc.)
2.6. Formarea deprinderilor de studiu 2.5.1. Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de lucru
2
individual şi în echipă în vederea formării creative.
/dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să 2.5.2. Promovarea studiului în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru. 2
înveţi‘’. (4p)
2.7. Organizarea și desfășurarea de 2.7.1. Organizarea unor activităţi de voluntariat. 1,25
activități prin participare la acțiuni de
voluntariat (2p) 2.7.2. Participarea la activităţi de voluntariat. 0,50
2.7.3. Întocmirea documentaţiei specifice organizării şi desfăşurării unor
activităţi de voluntariat 0,25

TOTAL 25 p
3.1. Asigurarea transparenței criteriilor, 3.1.1. Asigurarea permanentă a feed-back-ului. 1
a procedurilor de evaluare și a 3.1.2. Aplicarea celor trei forme a evaluării: iniţială, continuă şi sumativă. 1
3.Evaluarea rezultatelor activităților de evaluare (4p) 3.1.3. Notarea ritmică. 2
rezultatelor
3.2.1. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării,
învățării 1
3.2. Aplicarea testelor predictive, conţinuturile evaluării şi standardelor de performanţă.
(20p) 3.2.2. Prezentarea baremelor de corectare/raportare şi notare 1
interpretarea şi comunicarea
rezultatelor. (3p) 3.2.3. Analiza administrării testului și consemnarea progresului/regresului
1
şcolar, comunicarea individuală a rezultatelor
3.3.1. Folosirea unor fişe de lucru/chestionare, inclusiv a celor online* 1
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de 3.3.2. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare (portofolii/referate/
evaluare, inclusiv a celor online* (4p) 1
proiecte), inclusiv a celor online*
3.3.3. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional 1
3.3.4. Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare orală/
1
practică, inclusiv a celor online*
3.4.1. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic în proiectarea
1
3.4. Promovarea autoevaluării şi activităţilor.
interevaluării. (2p) 3.4.2. Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul grupelor de lucru.
1
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor 3.5.1. Aplicarea de chestionare părinţilor/elevilor. 1
educaţionali. (2p) 3.5.2. Întâlniri periodice cu părinţii/elevii.
1

1/6
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului 3.6.1. Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional 1
educaţional ca element central al 3.6.2. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea corespunzătoare a
evaluării rezulatelor învăţării. (3p) 2
portofoliilor.
3.7. Realizarea și aplicarea unor 3.7.1. Crearea, aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online*
1
instrumente de evaluare a activității
online, valorizarea rezultatelor evaluării 3.7.2. Valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev*
și oferirea de feedback fiecărui elev* 1
(2p)
TOTAL 20 p
4.1. Stabilirea unui cadru adecvat 4.1.1. Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de
2
(reguli de conduită, atitudini , ambient ) curs.
4. pentru desfăşurarea activităţilor în 4.1.2. Întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor
Managementul conformitate cu particularităţile clasei (*pentru prof. care nu au dirigenție pot fi particularizate pe discipline) 2
clasei/grupului de elevi. (4p)
de elevi. 4.2. Monitorizarea comportamentului 4.2.1. Monitorizarea comportamentului elevilor în cadrul efectuării
0,50
(12p) elevilor şi gestionarea situaţiei serviciului pe școală/a sarcinilor zilnice
conflictuale. (5p) 4.2.2. Monitorizarea comportamentului elevilor în transportul școlar în
cadrul curselor zilnice 3
4.2.2. Monitorizarea comportamentului elevilor în transportul școlar în
1
cadrul deplasărilor ocazionale
4.2.3. Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale. 0,50
4.3. Cunoașterea, consilierea și 4.3.1. Consilierea permanentă a elevilor. 1
tratarea diferențiată a elevilor (2p) 4.3.2. Tratarea diferenţiată a elevilor. 1
4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea 4.4.1. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică. 0,5
exemplelor de bună practică. (1p) 4.4.2. Responsabilizarea elevilor. 0,5
TOTAL 12 p
5.1. Participarea la programele de 5.1.1. Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin
1
formare continuă/perfecționare și redactarea documentelor, desfăşurarea demersului didactic etc.).
valorificarea competențelor științifice, 5.1.2. Prezentarea de exemple de bună- practică utilizate în activitatea
1
didactice și metodice dobândite (2p) didactică (prin mese rotunde/ateliere/lecţii demostrative etc).
5.2. Implicarea în organizarea 5.2.1. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/organizarea unor activităţi
1
activităţilor metodice la nivelul metodice la nivelul catedrei/comisiei/centrului metodic
comisiei/catedrei/responsabil. 5.2.2. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/organizarea unor activităţi
(2p) metodice la nivelul unităţii şcolare/ I.Ş.J/ C.C.D. 1
5.Managementul 5.3. Realizarea/Actualizarea 5.3.1. Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesional şi dosarului
carierei şi a al 0,5
portofoliului profesional şi dosarului personal.
dezvoltării personal. 5.3.2. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi
profesionale. (1,5p) dosarului personal pe suport scris 1
(8p)
5.4.1. Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii
0,5
5.4. Dezvoltarea capacităţii de comisiilor şi conducerea şcolii.
comunicare şi relaţionare în interiorul şi 5.4.2. Realizarea integrală a atribuţiilor la timp. 0,5
în afara unităţii cu elevii, personalul 5.4.3. Respectarea regulamentului intern şi normelor de organizare şi
0,5
şcolii, echipa managerială şi cu funcţionare a instituţiei şcolare.

6/6
beneficiarii din cadrul comunităţii – 5.4.4. Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor sarcini la nivelul şcolii. 0,5
familiile elevilor. 5.4.5. Colaborare permanentă cu elevii/părinţii în realizarea
(2,5p) corespunzătoare a demersului didactic şi activităţilor extracurriculare. 0,5
TOTAL 8p
6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi 6.1.1. Atragerea de parteneriate educaţionale. 1
proiecte educaţionale în vederea 6.1.2. Redactarea unor proiecte educaţionale 1
6. Contribuţia dezvoltării instituţionale. (4p) 6.1.3. Realizarea activităților din cadrul proiectelor și parteneriatelor 2
la dezvoltarea 6.2. Promovarea ofertei educaţionale. 6.2.1. Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei,
1
instituţională şi (1p) local/județean/național
la promovarea 6.3. Promovarea imaginii unității de 6.3.1. Participarea la olimpiadele şcolare/concursuri/competiţii
imaginii unităţii locale/judeţene/naţionale.( mediul școlar, extrașcolar și în mediul online*) 1
învățământ în comunitate prin
şcolare. participarea și rezultatele elevilor la 6.3.2. Participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări.( mediul școlar,
(15p) 1
olimpiade, concursuri, competiții, extrașcolar și în mediul online*)
activități extracurriculare și extrașcolare 6.3.3. Participarea cu elevii la activităţi extracurriculare şi extraşcolare la
realizate în mediul școlar, extrașcolar și nivel local (din tradiția locală)/I.Ş.J./C.C.D. (mediul școlar, extrașcolar și în 1
în mediul online* (3p) mediul online*)
6.4. Realizarea/Participarea la 6.4.1. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a bullyingului în
programe/activități de prevenire și mediul școlar și /sau în mediul online. 1
combatere a violenței și bullyingului în
mediul școlar și/sau în mediul online 6.4.2. Implicarea în acţiuni realizate în colaborare cu Poliţia/alte instituții etc.
1
(2p)
6.5. Respectarea normelor, a 6.5.1. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a
procedurilor de sănătate și securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare. 1
muncii, de prevenire și stingere a 6.5.2. Implicarea în acţiuni comune cu instituţiile abilitate.
incendiilor și de situații de urgență
pentru toate tipurile de activități
desfășurate în cadrul unității de 1
învățământ, precum și a sarcinilor
suplimentare.(2p)
6.6. Implicarea activă în crearea unei 6.6.1. Disponibilitate la responsabilizare. 1
culturi a calităţii în nivelul
organizaţiei.(2p) 6.6.2. Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător
1
şi exemplar.
6.7. Promovarea de activități de 6.7.1. Folosirea în procesul didactic a activităților de învățare interactivă
învățare interactive prin utilizarea unor prin utilizarea tehnologiilor moderne
1
instrumente realizate cu ajutorul
tehnologiei (1p)
TOTAL 15p
7. Conduita 7.1 Manifestarea atitudinii morale și 7.7.1 Respectarea regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la
profesională civice (limbaj, ținută, respect, nivelul unităţii şcolare, integral şi punctual 2
(5p) comportament) (2p)

6/6
7.2 Respectarea și promovarea 7.7.2 Respectarea codului etic stabilit la nivelul unităţii şcolare, integral şi
3
deontologiei profesionale (3p) punctual.
TOTAL 5p
TOTAL 100 p

NOTĂ: Fișa de autoevaluare/evaluare se va depune la secretariatul unității în data prevăzută din calendar și va fi însoțită de un raport
justificativ realizat urmărind toți itemii prezentei fișe și în ordinea din fișă.

În cazul nedepunerii la timp a fișei se va diminua punctajul prin neacordarea punctajului de la domeniul 6 criteriul de performanță 6.6,
respectiv 2 puncte.

DATA: 10.07.2020 SEMNĂTURA PENTRU AUTOEVALUARE

Nume și prenume Semnătura


Responsabil CM: ......................................... ..................................
Membrii CA: .................................. Acordarea calificativului urmează
.................................. să se realizeze după cum urmează:
..................................
..................................
PUNCTAJ CALIFICATIV
..................................
85-100 P FOARTE BINE
..................................
71-84,99 P BINE
..................................
61-70,99 P SATISTĂCĂTOR
..............................
SUB 60 P NESATISFĂCĂTOR
....................................
Lider de sindicat (observator)
SEMNĂTURA DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ:

Director,

L.S.

6/6

S-ar putea să vă placă și