Sunteți pe pagina 1din 7

TUBURI ŞI FITINGURI CORUGATE DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE (PEID)

CUPRINS

1 MANIPULARE, TRANSPORT, DEPOZITARE............................................................................................1


1.1 Manipulare........................................................................................................................................ 1
1.2 Transport.......................................................................................................................................... 2
1.3 Depozitare........................................................................................................................................ 3
2 PUNEREA ÎN OPERĂ............................................................................................................................ 4
2.1 Adâncimea de montare a retelei........................................................................................................... 4
2.2 Tipul de canalizare şi de umplutură..................................................................................................... 4
2.3 Manevrarea conductelor..................................................................................................................... 5
2.4 Pozarea conductelor.......................................................................................................................... 5
2.4.1 Deviatia de la linearitate................................................................................................................. 5
2.4.2 Modalităti de îmbinare şi racordare.................................................................................................. 5
2.5 Măsuri speciale.................................................................................................................7

1 MANIPULARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

1.1 Manipulare
Pe timpul manipulării se va acorda atenŃie deosebită păstrării integritătii tevilor. łevile corugate EuroEm au o
greutate specifică redusă şi se manipulează în general cu uşurinŃă, manual pentru diametre mici sau mecanic
pentru diametre mari.
łeava nu va fi trasă sau rostogolită în special pe suprafeŃe denivelate sau abrazive. Se va acorda atenŃie protejării
integrităŃii pereŃilor Ńevilor şi în special a mufelor de cuplare. łevile vor fi aşezate doar pe suprafeŃe plane, curate,
fără risc de zgâriere sau lovire, aşezate pe minim 3 grinzi din lemn astfel încât în poziŃie de repaus mufele să nu fie
deformate şi vor fi asigurate cu cale laterale pentru a nu se rostogoli Se interzice zgârierea Ńevilor lovirea sau
supunerea la eforturi mecanice suplimentare pe timpul manipulării depozitării şi transportului Deşi Ńevile corugate cu
pereŃi dubli EuroEm au o foarte bună rezistenŃă la impact aceste nu vor fi lăsate să cadă liber de la înălŃime în
special pentru a evita deformarea Ńevilor deformarea mufelor sau a zonelor de etanşare Tabelul următor prezintă
greutăŃile Ńevilor EuroEm cu lungimi standard de 6 2m

Rigiditate Diametrul Greutate Greutate teava


teava [mm] specifica [kg/m] 6,2 m [kg]
SN4 200 1.8 11
250 2.9 18
315 4.5 28
400 6.5 40
500 10.5 65
630 14.5 90
800 23.5 146
1000 36 223
Rigiditate Diametrul Greutate Greutate teava
teava [mm] specifica [kg/m] 6,2 m [kg]
SN8 200 2.24 14
250 3.14 19
315 5.38 33
400 8.06 50
500 11.54 72
630 18.93 117
800 31.92 198
1000 48.05 298

łevile cu diametre cuprinse între 200 şi 400 mm (inclusiv) pot fi manipulate manual, de preferinŃă de câte două
persoane, câte una la fiecare capăt.
Pentru Ńevile cu diametre peste 500 mm se recomandă folosirea de utilaje mecanice de ridicare (stivuitoare,
macarale, excavatoare etc.) iar Ńeava va fi suspendată cu chingi rezistente. Nu se vor utiliza cabluri metalice,
sârme sau lanŃuri care pot deteriora pereŃii Ńevilor.
łevile cu diametre de 500 mm pot fi suspendate prin legare doar de mijlocul acestora.
łevile cu diametre mai mari de 500 mm vor fi ridicate mecanic, suspendate în două puncte, la distanŃe egale de
capete.

În general nu se recomandă utilizarea stivuitoarelor dar cu precauŃiuni corespunzătoare, dacă situaŃia permite,
Ńevile pot fi încărcate prin rostogolire pe lamele portante, ancorate corespunzător şi apoi descărcate fără a fi
trântite sau zgâriate.
În orice situaŃie NU se manipulează Ńevile cu obiecte introduse în interiorul acestora, existând riscul deteriorării
peretelui interior.

În cazul manipulării pe timp de iarnă, la temperaturi negative, se va avea în vedere faptul că rezistenŃa la impact a
materialului plastic este limitată, evitându-se lovirea Ńevilor.

Mufele Ńevilor Euro Em sunt elastice, realizând un optim între rezistenŃă şi capacitatea de deformare şi asigurând
în acelaşi timp funcŃiile de utilizare principale: etanşare şi rezistenŃă a conexiunii. Elasticitatea mufei oferă
avantaje pentru o mai uşoară îmbinare, permiŃând mici deviaŃii de la coliniaritate în momentul iniŃial al introducerii
Ńevii în mufă. În acelaşi timp însă, plasticitatea peretelui face ca mufa să fie mai uşor deformabilă şi în consecinŃă
trebuie protejată, având grijă să nu fie turtită pe timpul manipulării şi depozitării. łeava nu se va aşeza cu mufa
direct pe sol, utilizându-se distanŃiere sub Ńeavă, din bucăŃi de lemn spre exemplu, cu ajutorul cărora mufa va fi în
permanenŃă suspendată, similar modului prezentat la capitolul „Depozitare”.

1.2 Transport
Se pot utiliza mijloace de transport deschise, asigurând buna ancorare a Ńevilor fără a produce deteriorarea
acestora. Nu se impun restricŃii sau condiŃii speciale. Pentru ancorare se vor utiliza de preferinŃă chingi sau rigle
de lemn fixate în chingi, fiind interzisă utilizarea de cabluri metalice, sârme, lanŃuri care fiind dure pot deteriora
pereŃii Ńevilor. Se va acorda o atenŃie deosebită protejării şi nedeformării mufelor pe timpul transportului, stivuind
corespunzător Ńevile în mijlocul de transport, fără a produce deformări majore ale mufelor. La încărcarea şi
descărcarea din mijlocul de transport se vor respecta instrucŃiunile de manipulare (punctul 6.2).
1.3 Depozitare
łevile corugate se vor depozita pe suprafeŃe orizontale plane, lipsite de obiecte ascuŃite, pietre sau alte
proeminenŃe care pot deforma sau deteriora Ńevile şi ferite de surse de foc sau de căldură excesivă.
Datorită greutăŃii specifice reduse şi a rezistenŃei circulare ridicate, Ńevile corugate EuroEm pot fi stivuite fără
probleme. SuprafaŃa pe care se realizează stivuirea trebuie să fie plană, curată, fără obiecte care pot deteriora
sau zgâria Ńevile, fără o sursă semnificativă de căldură. Se recomandă ca înălŃimea maximă a stivei să fie de 2
metri iar la locul de muncă 1,5 m.
Materialul din care sunt realizate Ńevile oferă un foarte avantajos ansamblu de proprietăŃi vâsco-elastice. În
situaŃia în care acest material suferă mici deformaŃii timpi scurŃi, după înlăturarea efortului exterior, caracterul
elastic va duce la revenirea la forma iniŃială. Dacă însă deformarea este amplă sau/şi exercitată timp îndelungat
sub acŃiunea unei forŃe iniŃiale, revenirea nu va mai fi completă. Pentru a evita aplatizarea mufelor în contact cu
suprafaŃa de aşezare a Ńevilor depozitate, sub Ńevi se vor amplasa grinzi sau cadre din lemn de înălŃime şi lăŃime
corespunzătoare (să cuprindă minim 2 profile iar mufa să nu fie presată pe sol), din 2 în 2 metri. De asemenea,
straturile succesive din stivă vor avea mufele situate alternativ pe cele două laterale. Acest lucru este important
întrucât de calitatea şi integritatea mufei depinde calitatea etanşării.
Având în vedere forma cilindrică a Ńevilor, în situaŃia sitivuirii acestora se vor lua măsuri de evitare a rostogolirii
prin blocarea laterală cu cale din lemn.
Stivuire pe o singură direcŃie cu mufe alternative:

łevile pot fi depozitate în atmosferă liberă, nefiind afectate de umiditate, fiind preferabile zone umbrite, ferite de
radiaŃia solară directă. PereŃii exteriori ai Ńevilor sunt realizaŃi dintr-un material stabilizat la acŃiunea radiaŃiilor
ultraviolete. Pentru depozitări îndelungate se recomandă totuşi depozitarea sub şoproane protejate de radiaŃii
solare sau protejarea cu folie din material plastic opac permiŃând simultan circulaŃia aerului prin stivele de Ńevi.
Timpul de depozitare nu va depăşi un an de la data producerii Ńevilor.
La depozitarea pe timp de vară, în condiŃii de temperaturi ridicate, se recomandă reducerea înălŃimii stivelor
pentru a evita deformarea Ńevilor de la bază datorită plastifierii.
În orice condiŃii, Ńevile din polietilenă de înaltă densitate vor fi ferite de surse de foc.
2 PUNEREA ÎN OPERĂ
La punerea în operă a instalaŃiilor de canalizare şi drenare se vor avea în vedere următoarele:
- manipulare, depozitare, transport
- adâncimea de montare a reŃelei
- tipul de canalizare şi de umplutură
- manevrarea conductelor
- pozarea conductelor
- măsuri speciale

2.1 Adâncimea de montare a reŃelei

Rigiditatea circulară ridicată a Ńevilor corugate EuroEm permite utilizarea la adâncimi mari de pozare şi de
asemenea pe terenuri cu sarcină mobilă ridicată (zone de trafic stradal sau feroviar).
Având în vedere faptul că Ńevile corugate EuroEm se produc conform mai multor clase de rigiditate pentru
aceleaşi diametre, este obligaŃia utilizatorului de a se asigura de faptul că pentru aplicaŃia dată se utilizează Ńevi şi
fitinguri cu clasa de rigiditate corespunzătoare. Producătorul Ńevilor garantează faptul că Ńevile se încadrează în
clasele declarate.
Pe lângă încărcarea statică şi dinamică la care vor fi supuse Ńevile îngropate, la stabilirea adâncimii minime a
şanŃului se va Ńine cont şi de adâncimea de îngheŃ a zonei în care se pun în operă Ńevile şi fitingurile.
Este interzisă pozarea conductelor din PEID la suprafaŃa solului, chiar dacă se iau măsuri tehnice adiŃionale.
łevile structurate din HDPE se încadrează în categoria Ńevilor flexibile, în acord cu prevederile prEN13476-3.
Acest fapt implică o serie de particularităŃi la punerea în operă a reŃelelor construite cu tuburi ce au un nivel de
flexibilitate, adâncimea de montare fiind funcŃie de sarcinile statice şi dinamice prevăzut a fi suportate, natura
solului, natura umpluturii şi gradul de compactare al acesteia etc.
Anexa 4 prezintă o serie de consideraŃii structurale, prezentând elemente de calcul a rezistenŃei Ńevilor corugate
îngropate la sarcini externe.

2.2 Tipul de canalizare şi de umplutură

Datorită flexibilităŃii lor, în cazul Ńevilor cu pereŃi structuraŃi, o mare importanŃă o are interacŃiunea Ńeavă - teren.
Deformarea Ńevilor sub presiunea exercitată deasupra ei este puternic dependentă de gradul de compactare al
terenului, care oferă reacŃiunile şi implicit gradele de libertate pentru deformare (potenŃialul de extindere laterală).
Dacă la structurile rigide, cedarea Ńevilor are loc brusc, fără deformări sau cu deformări minime, în cazul
structurilor elastice, prin potenŃialul de deformare, structura şi natura materialului din jurul Ńevii are o importanŃă
majoră în obŃinerea performanŃelor optime de utilizare, amplificând parametrii constructivi ai Ńevii. Cu cât
rigiditatea structurii compactate din jurul Ńevii este mai mare, cu atât este mai ridicată rezistenŃa sistemului la
solicitări externe. Rigiditatea structurii din jurul Ńevii materialului este determinată de rigiditatea materialului de re-
umplere a şanŃului (modulul de elasticitate al acestuia, dependent direct de gradul de compactare) şi de
rigiditatea pereŃilor şanŃului. O compactizare optimă a materialului de re-umplere, realizată astfel încât să nu fie
deteriorată Ńeava instalată, va asigura un echilibru rigiditate - elasticitate a întregului sistem care va fi stabilă pe
termen lung, asigurând foarte bune caracteristici de utilizare.
Pentru realizarea patului de pozare şi pentru umplere în jurul Ńevii se va utiliza de preferinŃă un material cu
granulaŃie fină, sorturi cu a căror dimensiune maximă nu trebuie să depăşească ½ din înălŃimea profilului Ńevii.
Compactizarea materialului se va asigura uniform la un indice Proctor standard de 90 - 95%. Material cu
granulaŃie fină se va utiliza de preferinŃă până la mini 30 cm deasupra Ńevii. Peste acesta, pentru umplerea
şanŃului se poate utiliza un material bun/compact, cu granulaŃie mai mare, pentru următorii 80 -100 cm. La peste
1 m deasupra Ńevii se poate utiliza pentru umplere material provenit din excavarea şanŃului. LăŃimea şanŃului
pentru îngroparea conductei va trebui să fie minimă, astfel încât să permită totuşi realizarea rezonabilă a
îmbinărilor. Ca regulă generală, lăŃimea şanŃului nu trebuie să fie mai mare decât diametrul Ńevii plus 600 mm.
Dacă lăŃimea şanŃului este mai mare, umpleŃi cu material de umplutură compactat o mai mare înălŃime deasupra
Ńevii, ajungând până la 2½ OD. Este foarte importantă calitatea stratului suport, compactarea acesteia cât şi a
lateralelor. Se va asigura o lăŃime suficientă a şanŃului pentru a permite o bună compactare a materialului
de umplutură sub axa Ńevii (90 - 95% standard Proctor) , evitând a rămâne goluri sau zone afânate care scad
considerabil rezistenŃa conductei la presiune interioară (vezi consideraŃiile structurale asupra Ńevilor corugate).
Este foarte important stratul suport (de pozare) care trebuie să asigure o bună şi uniformă aşezare a Ńevii, fără a
produce deformări. Dacă solul este prea moale sau stâncos, se va asigura un pat de pozare corespunzător. Sub
axa Ńevii, umplutura se va aplica în straturi de 150 mm. Deasupra nivelului Ńevii, umplutura se poate aplica în
straturi de 300 mm. Straturile de umplutură se compactează corespunzător.
În cazul instalării a două conducte paralele, între cele două conducte se va lăsa un spaŃiu suficient pentru a
permite buna compactare a materialului. Pentru Ńevi cu diametre până la 600 mm, distanŃa minimă dintre acestea
va fi de 300 mm. Pentru diametre peste 600 mm, distanŃa va fi ½ OD.

2.3 Manevrarea conductelor

Înainte de introducerea în şanŃ se va verifica atât şanŃul cât şi reŃeaua de conducte, care trebuie să nu aibă
zgârieturi, deformări sau alte deteriorări ale Ńevilor.
Manevrarea se face cu frânghii textile sau similare acestora, cu chingi de material plastice, care să nu afecteze
suprafeŃele conductelor. Este interzisă utilizarea de cabluri metalice, sârme sau lanŃuri.
Se va evita zgârierea conductelor de marginile şanŃului precum şi deformarea mufelor integrate.

2.4 Pozarea conductelor

Se va executa pe cât posibil în centrul şanŃului pentru a permite o umplere corectă cu material de umplutură şi o
bună compactare.
Se va evita apariŃia de tensiuni sau distorsiuni în conducte.
Se vor elimina distorsiunile datorate contracŃiei termice.
Fundul şanŃului trebuie să asigure un sprijin uniform al conductei.

2.4.1 Deviatia de la linearitate


În mod normal reŃelele de canalizare şi drenaj se instalează linear. Totuşi, în cazul Ńevilor cu pereŃi structuraŃi,
datorită flexibilităŃii longitudinale, este posibil a obŃine raze de curbură prin îndoirea Ńevilor. În acest caz,
producătorul recomandă precauŃiuni pentru a nu se introduce tensiuni suplimentare în secŃiunile de conectare
dintre Ńevi, unghiurile de deviaŃie maxime recomandate fiind:
- pentru diametre de până la 315 mm, unghiuri de deviaŃie în conectori de maxim 2°;
- pentru diametre cuprinse între 315 mm şi 630 mm, unghiuri de deviaŃie în conectori de maxim 1.5°;
- pentru diametre mai mari de 630 mm, unghiuri de deviaŃie în conectori de maxim 1 °;
Se permit unghiuri mai mari de deviaŃie decât cele menŃionate doar în cazul în care producătorul specifică
aceasta în mod explicit, pentru sisteme de conectare corespunzătoare.

2.4.2 Modalitati de îmbinare §i racordare


łevile şi fitingurile corugate cu pereŃi dubli din PEID tip EuroEm se produc în două variante constructive pentru
toate diametrele şi rezistenŃele:
- cu mufă de îmbinare integrată;
- fără mufă de îmbinare

Îmbinarea prin sudurd cap la cap


Se pretează pentru Ńevile fără mufă de îmbinare, grosimea pereŃilor acestora permiŃând sudura cap la cap şi
garantând o perfectă etanşeizare.
Tehnologia utilizată este similară cu cea pentru sudura cap la cap a tuburilor lise din PEID. Parametrii utilizaŃi
(presiuni şi temperaturi) sunt aceiaşi ca şi pentru tuburile lise cu pereŃi subŃiri din PEID.
Frezarea capetelor se va realiza pe porŃiunea unde cei doi pereŃi formează un strat dublu, pe o zonă foarte
scurtă, astfel încât încălzirea să nu implice şi zona profilată.
Îmbinarea cu mufă integrată
Sistemul de îmbinare cu mufă integrată reduce semnificativ numărul de faze de execuŃie precum şi complexitatea
lucrărilor de instalare a reŃelelor de Ńevi, asigurând simultan o perfectă etanşeizare prin garnituri O-ring din
cauciuc (EPDM) produse în conformitate cu EN 681-1.
Mufele integrate sunt realizate la unul din capetele fiecărei Ńevi, printr-un proces continuu pe linia de producŃie,
fără suduri suplimentare care pot induce tensiuni interne cu potenŃial de afectare a performanŃelor de utilizare ale
Ńevilor.
Mufele sunt realizate din peretele exterior al Ńevii, îngroşat, astfel încât să ofere caracteristici optime de rezistenŃă
mecanică şi flexibilitate. Geometria mufei asigură continuitatea peretelui interior a Ńevilor îmbinate, determinând
foarte bune caracteristici hidrodinamice pentru transportul fluidelor, fără porŃiuni în care se poate acumula
material solid şi care pot genera turbulenŃe.
Rigiditatea inelară (SN) în zona de îmbinare este asigurată prin suprapunerea mufei peste profilele Ńevii
următoare.
Îmbinarea cu acest tip de mufă permite inserarea în interiorul acesteia a mai multor profile circulare ale capătului
Ńevii următoare. În acest fel se poate realiza o aliniere corectă a Ńevilor. De asemenea, deşi pentru marea
majoritate a aplicaŃiilor etanşeizarea cu o singură garnitură O-ring asigură cerinŃele de utilizare, în situaŃia în care
se doreşte obŃinerea de performanŃe superioare, se pot monta 2 garnituri în primele două profile de la capătul
Ńevii ce va fi introdusă în mufă.

Îmbinarea cu mufă integrată prezintă avantajul de a fi simplu de realizat, fără a necesita utilaje sau dispozitive
speciale, fiind facilitată de greutatea specifică redusă a Ńevilor riflate. Totodată, se asigură menŃinerea diametrului
extern în toate punctele de îmbinare, permiŃând o perfectă aliniere a conductei pe patul de pozare. Etapele
operaŃiunii de îmbinare:
1. CurăŃarea zonelor de îmbinare ale Ńevilor şi a garniturii: capătul peretelui extern al Ńevii ce va fi introdusă
în mufă, peretele intern al mufei şi garnitura. Se utilizează cârpe, perii curate, astfel încât să se asigure
suprafeŃe curate, fără depuneri, zgârieturi sau deformări;
2. Determinarea lungimii de Ńeavă ce va fi introdusă în mufă: măsurare şi marcare pe Ńeavă cu un
instrument care nu deteriorează pereŃii acesteia: marker, cretă etc.
3. Ungerea cu o vaselină a primului profil de la capătul Ńevii peste care trebuie să treacă garnitura pentru a fi
introdusă în şanŃ. Inserarea garniturii de cauciuc pe capătul tubului care va fi introdus în mufă.
OperaŃiunea necesită atenŃie întrucât trecerea garniturii peste profilul de la capătul Ńevii se realizează cu
oarecare greutate, fiind necesară utilizarea unor leviere. Se va avea grijă ca pe timpul montării garniturii
aceasta să nu fie deteriorată şi de asemenea să nu fie deteriorată Ńeava. Garnitura O-ring este concepută
astfel încât să asigure etanşeitate atât de la interior la exterior cât şi de la exterior la interior.
4. Ungerea zonelor de contact ale îmbinării din interiorul mufei şi a garniturii cu o substanŃă lubrifiantă care
să faciliteze alunecarea. Se recomandă substanŃe biodegradabile pe bază de apă).
5. Inserarea tubului în mufă astfel încât pereŃii interiori să fie în continuare. Se va avea în vedere ca pe
timpul operaŃiunii să nu fie antrenate corpuri străine în interiorul mufei (nisip, pietriş etc.). De asemenea,
pentru împingerea Ńevii în interiorul mufei se vor lua măsuri pentru a se evita deteriorarea mufei
următoare (cea a Ńevii introduse) prin acŃiuni mecanice. Este preferabil a se utiliza un capăt de Ńeavă fără
garnitură, introdus în ultima mufă pentru a o proteja în momentul în care se presează pe aceasta. Pentru
diametre mici operaŃiunea se poate realiza manual, Ńeava introdusă în mufă fiind prinsă de pereŃii laterali.
Pentru diametre mari este necesară utilizarea unor echipamente mecanice (ex. cupa unui excavator) care
vor împinge Ńeava introdusă, luând precauŃiuni ca aceasta să poată aluneca liber în mufă şi să nu fie
deteriorată. La capătul liber al Ńevii se pot utiliza două bucăŃi de scândură groase şi late care să asigure
suprafaŃa de presare fără a produce deformaŃii.
Îmbinarea fitingurilor
Realizarea reŃelelor de canalizare sau de drenare necesită utilizarea de fitinguri pentru realizarea de curbe,
derivaŃii, reducŃii, branşamente etc.
Îmbinarea dintre o Ńeavă şi un fiting se realizează în acelaşi mod ca şi îmbinarea a două Ńevi, funcŃie de varianta
constructivă aleasă putând utiliza o îmbinare prin sudură cap la cap sau cu mufă şi garnitură de etanşare.

2.5 Măsuri speciale


1. Conductele se vor verifica înainte de începerea lucrărilor pentru a vedea dacă acestea corespund
cerinŃelor din normativele în vigoare
1. Înaintea montării se va verifica integritatea fiecărei conducte (să nu fie deformată, fisurată, zgâriată etc.)
2. Se verifică dacă şanŃul este realizat corect
3. Se verifică dacă există obstacole pe fundul şanŃului şi dacă patul de pozare este corect realizat
2. Se verifică corectitudinea amplasării reŃelei în şanŃ şi dacă aceasta nu a fost deteriorată la coborârea
Ńevilor sau pe parcursul altor operaŃiuni
3. Se urmăreşte ca la introducerea materialului de umplere în şanŃ să nu se deterioreze conductele, în
special datorită aruncării sau căderii unor agregate de dimensiuni mari
4. Se urmăreşte asigurarea unei compactări corespunzătoare, în straturi succesive, acordând atenŃie
deosebită în special materialului de sub axul conductei
4. Se verifică umplerea corectă a şanŃului şi compactizarea corespunzătoare a materialului de umplere

S-ar putea să vă placă și