Sunteți pe pagina 1din 17

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale


nr. 4103 din 15 august 2020

PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor
pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

Cadrul legal
(prevederile Codului Descrierea acțiunii
Nr.
Termenul de realizare a acțiunii electoral şi ale actelor conform prevederilor Responsabili
d/o
normative adoptate de Codului electoral
CEC)
1. Începând cu 25 august art. 1 Începerea perioadei electorale CEC

2. Până la 25 august inclusiv art. 21 alin. (1) și (3) Degrevarea unor membri ai CEC de atribuțiile de la locul de CEC
muncă permanent (SRU)
(DFE)
3. Până la 25 august inclusiv art. 22, 26 Repartizarea atribuțiilor între membrii CEC în perioada CEC
pct. 27 din Regulamentul electorală (DMA)
cu privire la activitatea
CEC, aprobat prin
hotărârea CEC nr.
137/2006
4. Până la 25 august inclusiv art. 26 alin. (1) lit. d) şi Publicarea listei partidelor și altor organizații social-politice CEC
art. 46 alin. (2) lit. a) care au dreptul de a participa la alegeri în baza datelor (DJ)
prezentate de ASP (DCRPMM)
5. Până la 25 august inclusiv art. 22 alin. (1) lit. g), Stabilirea responsabilităților suplimentare ale unor autorități CEC
art. 34 alin (1) ale administrației publice centrale, locale, precum și ale (DJ)
unor instituții, ce țin de asigurarea desfășurării în bune
condiții a alegerilor pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova.
Conform graficului stabilit în Prezentarea rapoartelor/informațiilor de către autoritățile APC
hotărârea CEC vizate, conform graficului stabilit în hotărârea CEC. APL
Întreprinderile şi
instituțiile de stat
1
I. CONSTITUIREA CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE, SECŢIILOR DE VOTARE ȘI ORGANELOR
ELECTORALE IERARHIC INFERIOARE
7. Până la 4 septembrie inclusiv art. 28 alin. (2), Prezentarea la CEC a candidaturilor pentru constituirea Partidele politice
(4) - (6) consiliilor electorale de circumscripție de nivelul II reprezentate în
Cel târziu cu 7 zile înainte de expirarea Parlament*
termenului de constituire a consiliilor
Instanțele
judecătorești
Consiliile locale de
nivelul II
Adunarea Populară
a Găgăuziei
CEC, după caz
(Registrul
funcționarilor
electorali)
8. Până la 6 septembrie inclusiv art. 28 alin. (1), Constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul II CEC
art. 108 alin. (1) (DMA)
Cu cel puțin 55 de zile înainte de ziua
alegerilor
9. Până la 11 septembrie inclusiv art. 28 alin. (1), (2), Constituirea consiliilor electorale de circumscripție de CEC
(4) - (6), nivelul II (DMA)
Cu cel puțin 50 de zile înainte de ziua art. 108 alin. (1)
alegerilor
10. Până la 14 septembrie inclusiv art. 28 alin. (8) Alegerea prin vot secret a președintelui, vicepreședintelui și CECE de nivelul II
secretarului consiliului electoral de circumscripție de nivelul CEC
În termen de 3 zile de la data constituirii II, comunicarea imediată a rezultatelor acestor alegeri către (DMA)
consiliului CEC
Până la 15 septembrie inclusiv Aducerea la cunoștința publică a componenței şi sediului CECE de nivelul II
În decursul a 4 zile de la data constituirii
art. 28 alin. (9) CECE de nivelul II, a modului de contactare pentru relații CEC
consiliului electoral de circumscripție (DMA)

12. Până la 26 septembrie inclusiv art. 30 alin. (1) - (4), Constituirea secțiilor de votare în baza propunerilor CECE de nivelul II
art. 108 alin. (2) primarilor APL
Constituirea și organizarea secțiilor de votare în străinătate CEC
2
Cu cel puțin 35 de zile înainte de ziua art. 31 alin. (1) -(3), Guvernul RM
alegerilor art. 81 MAEIE

Organizarea și formarea secțiilor de votare pentru alegătorii CEC


art. 32 alin. (1) - (3), din stânga Nistrului (Transnistria) CECE nivelul II
art. 81 Biroul politici de
reintegrare

15. Până la 28 septembrie inclusiv art. 30 alin. (6) - (8) Aducerea la cunoștința publică a informației despre hotarele CECE nivelul II
secţiei de votare CEC
Prezentarea CEC a hotărârii privind constituirea secțiilor de (DTIGLE)
votare (DMA)
16. Până la 29 septembrie inclusiv art. 30 alin. (9) și (10), 31 Prezentarea la CECE de nivelul II a candidaturilor pentru Partidele politice
alin. (5), constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare reprezentate în
Cel târziu cu 7 zile înainte de expirarea art. 108 alin. (3) Parlament*
termenului de constituire a birourilor
Consiliile locale de
nivelul I
MAEIE
CEC, după caz
(Registrul
funcționarilor
electorali)
17. Până la 6 octombrie inclusiv art. 29 lit. b), Constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare CECE de nivelul II
Cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua art. 30 alin. (9), (10), art. MAEIE
alegerilor 31 alin. (5), CEC
art. 108 alin. (3) (DMA)
18. Până la 8 octombrie art. 30 alin. (11), Alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului BESV
art. 31 alin. (5) BESV, comunicarea imediată a rezultatelor acestor alegeri CECE nivelul II
În decurs de 2 zile de la data constituirii
biroului electoral al secţiei de votare către CECE de nivelul II MAEIE
CEC
(DMA)
Îndată după alegerea președintelui, Aducerea la cunoștința publică a componenței și sediului
vicepreședintelui și secretarului BESV biroului electoral, a modului de contactare pentru relații

II. ASIGURAREA MIJLOACELOR NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE.


3
DEGREVAREA/CONVOCAREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI
20. Până la 11 septembrie inclusiv art. 26 alin. (1) lit. n), Determinarea numărului de membri ai organelor electorale CEC
art. 35 alin. (4) care pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă (DFE)
permanent şi termenul acestor degrevări
21. Până la 14 septembrie inclusiv art. 26 alin. (1) Degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă CEC
lit. n), permanent/convocarea membrilor CECE de nivelul II la (DFE)
art. 28 alin. (11), propunerea acestora CECE de nivelul II
art. 35 alin. (4) Aprobarea statului de personal al aparatului de lucru al
consiliilor electorale de circumscripție
22. Până la 9 octombrie inclusiv art. 29 lit. h) Adoptarea hotărârii CECE de nivelul II privind degrevarea CECE de nivelul II
de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri
ai BESV
23. În termen de 45 de zile după încheierea pct. 65 din Regulamentul Prezentarea raportului privind gestiunea mijloacelor CECE de nivelul II
alegerilor cu privire la activitatea financiare alocate organelor electorale inferioare către CEC CEC
consiliului electoral de (DFE)
circumscripție, aprobat
prin hotărârea CEC nr.
1702/2018
III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARELOR. ASIGURAREA LOGISTICII ELECTORALE
24. Până la 15 septembrie inclusiv art. 26 alin. (1) lit. l) Organizarea seminarului republican privind alegerile CEC
prezidențiale, cu participarea președinților şi secretarilor Aparatul CEC
CECE de nivelul II CICDE

25. După constituirea CECE de nivelul II și art. 34 Acordarea de sprijin consiliilor electorale de nivelul II și MAEIE
BESV birourilor electorale MAI
ASP
APL
Întreprinderile şi
instituțiile de stat

Asociații obștești
Partidele și alte
organizații social-
politice
26. Perioada electorală art. 26 alin. (1) Organizarea și desfășurarea seminarelor pentru membrii CECE de nivelul II
Conform unui grafic aprobat lit. l), art. 27 CECE II și BESV, după caz pentru reprezentanții organelor CEC
de resort, trezorieri, contabili, operatori Aparatul CEC
4
CICDE
IV. DESEMNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR
27. 1 septembrie - 1 octombrie inclusiv art. 46 Perioada de desemnare și colectare a semnăturilor Candidații în
susținătorilor candidaților la alegerile pentru funcția de alegeri
Începe cu 60 de zile înainte de ziua
Președinte al Republicii Moldova
alegerilor şi se termină cu 30 de zile Grupurile de
înainte de ziua alegerilor inițiativă
Partidele sau alte
organizații social-
politice
Blocurile electorale
Secțiunea 1. Înregistrarea grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova
28. Până la 31 august inclusiv pct. 7 din Regulamentul Adoptarea hotărârii CEC cu privire la stabilirea locului şi CEC
privind particularitățile timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea (DMA)
de desemnare și grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la
înregistrare a candidaților funcția de Președinte al Republicii Moldova
la alegerile pentru funcția
de Președinte al Informarea publicului privind locul (biroul) şi timpul
Republicii Moldova, primirii documentelor necesare pentru înregistrarea CEC
aprobat prin hotărârea grupurilor de inițiativă (DCRPMM)
CEC nr. 113/2016
29. 1 septembrie - 11 septembrie inclusiv art. 114 alin. (2) Recepționarea actelor pentru înregistrarea grupurilor de CEC
Cel târziu cu 50 de zile înainte de ziua inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de (Comisia de
alegerilor Președinte al Republicii Moldova, conform graficului recepționare și
stabilit prin hotărârea CEC menționată la pct. 23 verificare)
30. În decursul a 3 (trei) zile de la data art. 114 alin. (3), Adoptarea de către CEC a hotărârii privind rezultatul CEC
depunerii listei membrilor pct. 13 și 15 din examinării actelor (Comisia de
Regulamentul privind recepționare și
particularitățile de verificare)
După înregistrarea grupului de desemnare și înregistrare a Eliberarea legitimațiilor și a listelor de subscripție CEC
inițiativă candidaților la alegerile grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la (DMA)
pentru funcția de funcția de Președinte al Republicii Moldova (DTIGLE)
Președinte al Republicii
Moldova, aprobat prin
hotărârea CEC nr.
113/2016
5
Secțiunea 2. Înregistrarea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova
32. Până la 1 septembrie inclusiv art. 49 alin. (2) Adoptarea hotărârii CEC cu privire la stabilirea locului şi CEC
pct. 24 din Regulamentul timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea (DMA)
privind particularitățile de candidaților
desemnare și înregistrare a
candidaților la alegerile Informarea publicului privind locul (biroul) şi timpul
pentru funcția de primirii documentelor necesare pentru înregistrarea CEC
Președinte al Republicii candidaților (DCRPMM)
Moldova, aprobat prin
hotărârea CEC nr.
113/2016
33. 1 septembrie - 1 octombrie inclusiv art. 49 alin. (1) şi (2), Depunerea documentelor pentru înregistrarea candidaților Candidații în
110, 111 şi 113 conform graficului stabilit prin hotărârea CEC menționată la pct. alegeri
Cel mai târziu cu 30 de zile înainte de ziua 26
alegerilor CEC
(Comisia de
recepționare a
documentelor
pentru înregistrarea
candidaților)
34. În ziua în care doi sau mai mulți art. 53 alin. (3) Tragerea la sorți în vederea determinării ordinii de înscriere CEC
candidați au depus actele spre a candidaților în buletinul de vot
înregistrare
35. În termen de 5 zile de la data primirii Verificarea listelor de subscripție şi informarea asupra CEC
listelor de subscripție rezultatelor verificării (Comisia de
recepționare a
documentelor
pentru înregistrarea
candidaților)
36. În decursul a 7 zile de la data primirii art. 49 alin. (3) Termenul-limită de înregistrare a candidaților desemnați CEC
actelor necesare pentru înregistrarea (DMA)
candidaților (DJ)
37. În termen de 3 zile de la data art. 49 alin. (6) Eliberarea legitimațiilor candidaților înregistrați CEC
înregistrării (DMA)
38. Până la 8 octombrie inclusiv art. 49 alin. (7) și (8) Publicarea integrală a listei candidaților înregistrați CEC
După înregistrarea candidaților (DCRPMM)
După 8 octombrie Transmiterea listei candidaților înregistrați către fiecare (DMA)
6
secție de votare după constituirea ei
40. Odată cu depunerea documentelor spre art. 15, Înregistrarea cererii privind desemnarea reprezentantului cu
înregistrare în calitate de concurent Regulamentul cu privire drept de vot consultativ al concurentului electoral la CEC CEC
electoral la reprezentanții cu drept (DMA)
de vot consultativ ai Confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al Concurenții
Odată cu înregistrarea concurentului
concurenților electorali, concurentului electoral la CEC electorali
electoral sau în termen de 3 zile de la
aprobat prin hotărârea și eliberarea legitimației
depunerea de către concurentul
CEC nr. 383/2006
electoral a cererii de desemnare a
reprezentantului cu drept de vot
consultativ
Odată cu constituirea CECE de nivelul Înregistrarea cererii privind desemnarea reprezentantului cu
II și, respectiv, BESV drept de vot consultativ al concurentului electoral la CECE CECE de nivelul II
de nivelul II și, respectiv, BESV. BESV
În termen de 3 zile de la depunerea de Confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al Concurenţii
către concurentul electoral a cererii de concurentului electoral la CECE de nivelul II și, respectiv, electorali
desemnare a reprezentantului cu drept BESV, eliberarea legitimației
de vot consultativ
V. AGITAŢIA ELECTORALĂ
42. Până la 28 august inclusiv art. 52 alin. (9) Stabilirea minimului de locuri de afișaj electoral și a APL
În termen de 3 zile de la data începerii minimului de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu
perioadei electorale alegătorii
Afișarea imediată şi aducerea la cunoștința publică a
deciziilor (dispozițiilor) respective
43. Până la 1 septembrie inclusiv art. 50 alin. (1) Stabilirea numărului de persoane de încredere ale CEC
concurenților electorali (DMA)
44. După înregistrarea concurenților art. 50 alin. (2)-(4), Selectarea persoanelor de încredere și prezentarea lor la Concurenţii
electorali și până în ziua precedentă art. 116 alin. (2) CEC pentru înregistrare, suspendarea împuternicirilor sau electorali
alegerilor înlocuirea cu alte persoane

Înregistrarea persoanelor de încredere ale concurenților CEC


electorali și eliberarea legitimațiilor (DMA)
45. 2 octombrie - 30 octombrie inclusiv art. 52, 116, 120 Efectuarea agitației electorale după înregistrarea în calitate Cetățenii RM
de concurent electoral
În cazul stabilirii celui de-al doilea Concurenţii
tur de scrutin, până la data de 13 electorali
noiembrie inclusiv Persoanele de

7
încredere ale
concurenților
electorali
VI. SUSŢINEREA FINANCIARĂ
Secțiunea 1. Susținerea financiară a grupurilor de inițiativă
46. La data înregistrării grupului de art. 41 alin. (10), În cazul în care partidele politice vor face viramente în Partidele politice
inițiativă art. 43 alin. (7) contul „Destinat grupului de inițiativă”, acestea vor prezenta
un raport financiar privind soldul mijloacelor financiare ale
partidului către CEC
47. Până la 1 septembrie, inclusiv art. 41 alin. (2) lit. d) și Stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot CEC
alin. (10), fi virate în contul „Destinat grupului de inițiativă” (DFE)
pct. 6 din Regulamentul
privind finanțarea
grupurilor de inițiativă,
aprobat prin hotărârea
CEC nr. 114/2016
48. Odată cu înregistrarea grupurilor de art. 41, Confirmarea persoanelor responsabile de finanțe (trezorieri) CEC
inițiativă sau imediat după pct. 5 lit. b) din (DFE)
înregistrarea acestora Regulamentul privind
finanțarea grupurilor de
inițiativă
49. În termen de 3 zile după înregistrarea art. 41 alin. (2) lit. a) și Informarea CEC despre deschiderea sau nedeschiderea de Grupurile de
grupului de inițiativă c), art.41 alin. (10), către grupul de inițiativă a contului cu mențiunea „Destinat inițiativă
pct. 5 lit. a) din grupului de inițiativă”
Instituțiile bancare
Regulamentul privind
CEC
finanțarea grupurilor de
(DFE)
inițiativă
50. În termen de 3 zile de la deschiderea art. 43, Prezentarea rapoartelor privind finanțarea activității Grupurile de
contului „Destinat grupului de pct. 16 lit. a), pct. 17 și grupului/grupurilor de inițiativă către CEC inițiativă
inițiativă” și ulterior, săptămânal, în 18 din Regulamentul CEC
ziua de vineri - 4 septembrie, 11 privind finanțarea (DFE)
septembrie, 18 septembrie și 25 grupurilor de inițiativă Instituțiile bancare
septembrie și în ziua de joi - 1
octombrie, în perioada de activitate a
grupului de inițiativă
51. În termen de cel târziu 3 zile de la data pct. 16 lit. a) din Prezentarea raportului final către CEC în decurs de 3 zile de Grupurile de

8
prezentării listelor de subscripție Regulamentul privind la data prezentării listelor de subscripție, atât în format inițiativă
finanțarea grupurilor de electronic cât și pe suport de hârtie, cu semnătura
inițiativă trezorierului și a conducătorului grupului de inițiativă,
pentru întreaga perioadă de activitate
52. În termen de 48 de ore de la primirea Art. 41 alin. (10), Plasarea pe pagina web a CEC a rapoartelor prezentate de CEC
rapoartelor pct. 21 din Regulamentul către grupurile de inițiativă (DFE)
privind finanțarea (DTIGLE)
grupurilor de inițiativă
53. Săptămânal, în ziua de vineri în art. 41 alin. (10) și pct. Informarea CEC despre sumele bănești virate în contul CEC
decursul perioadei de activitate a 18 din Regulamentul grupului de inițiativă (DFE)
grupului de inițiativă privind finanțarea Instituțiile bancare
grupurilor de inițiativă
Secțiunea 2. Susținerea financiară a campaniilor electorale
54. Până la 1 septembrie , inclusiv art. 41 alin. (2) lit. d), Stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate CEC
pct. 10 din Regulamentul în fondul electoral al concurentului electoral (DFE)
privind finanțarea
campaniilor electorale,
aprobat prin hotărârea
CEC nr. 2704/2019
55. Până la 1 septembrie, inclusiv art. 40 Adoptarea hotărârii CEC privind stabilirea cuantumului CEC
creditelor pentru concurenții electorali (DFE)
56. După înregistrarea concurenților art. 40 alin. (2) Desemnarea mandatarilor financiari pentru primirea Concurenţii
electorali creditelor, înregistrarea lor la MF electorali
MF

57. La data începerii campaniei electorale a art. 43 alin. (7), În cazul în care vor face viramente în contul „Fond Partidele politice
concurentului electoral pct. 25 din Regulamentul electoral”, partidele politice vor prezenta un raport
privind finanțarea financiar privind soldul mijloacelor financiare al partidului
campaniilor electorale, către CEC
aprobat prin hotărârea
CEC nr. 2704/2019
58. Odată cu înregistrarea concurenților art. 41 alin. (2) lit. a) Confirmarea persoanelor responsabile de finanțe CEC
electorali sau imediat după (trezorieri) (DFE)
înregistrarea acestora Concurenţii
electorali
59. În termen de 3 zile după înregistrarea art. 41 alin. (2) lit. a), lit. Informarea CEC despre deschiderea sau nedeschiderea de Concurenţii
9
concurenților electorali b) și lit. c), către concurentul electoral a contului cu mențiunea „Fond electorali
pct. 6 din Regulamentul electoral”
Instituțiile bancare
privind finanțarea
campaniilor electorale, CEC
aprobat prin hotărârea (DFE)
CEC nr. 2704/2019
60. În termen de 3 zile de la deschiderea art. 43 alin. (1) și (6) Prezentarea către CEC, în format electronic și pe suport de Concurenții
contului cu mențiunea „Fond electoral” hârtie, a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale electorali
și ulterior, săptămânal, în ziua de de către concurenți electorali, conform modelului de raport
vineri - 2 octombrie, 9 octombrie, 16 aprobat de CEC Instituțiile bancare
octombrie, 23 octombrie și 30
octombrie, până la ora 16:00 Rapoartele pentru întreaga perioadă se vor prezenta către
CEC cel târziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor
În cazul stabilirii celui de-al doilea
tur de scrutin, în 6 noiembrie și 13
noiembrie, până la ora 16:00

61. În termen de 48 de ore de la primirea art. 29 lit. g), Plasarea pe pagina web oficială a CEC a rapoartelor CEC
rapoartelor art. 43 alin. (6) prezentate de către concurenții electorali (DFE)
(DTIGLE)
62. Zilnic art. 41 alin. (7) Informarea CEC despre mijloacele bănești virate în contul CEC
concurentului electoral (DFE)
Instituțiile bancare
63. În termen de 2 luni de la data retragerii art. 40 alin. (4) Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de către Concurenţii
candidaturii concurenții electorali care și-au retras candidaturile electorali
MF
CEC
64. În termen de 2 luni de la data încheierii art. 40 alin. (5) Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de către Concurenţii
votării concurenții electorali care au obținut mai puțin de trei la electorali
sută din voturile valabil exprimate pe țară MF
CEC
65. În termen de 4 luni după încheierea art. 40 alin. (5) Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de către Concurenţii
votării concurenții electorali care au obținut mai mult de trei la sută electorali
din voturile valabil exprimate pe țară, inclusiv cei aleși MF
CEC
66. După prezentarea rapoartelor pct. 32 din Regulamentul Verificarea raportului privind finanțarea campaniei CEC
10
privind finanțarea electorale, sub aspectul caracterului complet al informației (DFE)
campaniilor electorale, și corespunderii cu cerințele privind întocmirea acestuia
aprobat prin hotărârea Adoptarea unei hotărâri în acest sens
CEC nr. 2704/2019
VII. LISTELE ELECTORALE
67. Până la 16 septembrie inclusiv Regulamentul privind Depunerea declarațiilor online privind înregistrarea Alegătorii
Cel târziu cu 45 de zile înainte de ziua
înregistrarea prealabilă, prealabilă CEC
alegerilor aprobat prin hotărârea (DTIGLE)
CEC nr. 1568/2018

68. Până la 6 octombrie inclusiv art. 44 alin. (6) Încheierea procedurii de actualizare a listelor electorale de CEC
bază Registratorii din
Cel târziu cu 25 de zile înainte de ziua
cadrul APL
alegerilor
Misiunile
diplomatice/Oficiile
consulare
69. Până la 10 octombrie inclusiv art. 44 alin. (9) Transmiterea listelor electorale de bază, în 3 exemplare CEC
oficiale, către APL, misiunile diplomatice și oficiile (DTIGLE)
Cel târziu cu 22 zile înainte de ziua
consulare MAEIE
alegerilor
APL
70. Până la 12 octombrie inclusiv art. 44 alin. (9), Transmiterea de către APL, misiunile diplomatice şi oficiile APL
art. 45 alin. (1) consulare a două exemplare ale listelor electorale către Misiunile
Cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor BESV, inclusiv celor de peste hotare diplomatice/Oficiile
consulare
Punerea la dispoziția publicului a listelor electorale la
sediile secțiilor de votare BESV
CEC
Publicarea pe pagina web a CEC (DTIGLE)
(DCRPMM)
71. Până la 22 octombrie inclusiv art. 55 Aducerea la cunoștința publică a timpului şi locului votării BESV
Cel târziu cu 10 zile înainte de ziua
CEC
alegerilor (DMA)
72. 17 - 31 octombrie, ora 18.00 art. 60 alin (4), art. 120, Primirea cererilor în scris şi întocmirea listei alegătorilor
Începând cu 2 săptămâni înainte de ziua Instrucțiunea cu privire la care vor vota la locul aflării BESV
votării şi până la ora 18.00 a zilei procedura de vot cu urna
precedente votării mobilă, aprobată prin
hotărârea CEC nr. 3391/
11
În cazul stabilirii celui de-al doilea 2010
tur de scrutin, până la data de 14
noiembrie, ora 18.00

În ziua alegerilor până la ora 15.00


Aprobarea cererilor de solicitare a votării la locul aflării
doar în prezența unui certificat medical atașat

74. Până la 31 octombrie inclusiv art. 45 alin. (2) Verificarea corectitudinii întocmirii listelor electorale şi Alegătorii
actualizarea acestora BESV
Cel târziu în ziua precedentă alegerilor APL
CEC
(DTIGLE)
VIII. APROBAREA MODELELOR DOCUMENTELOR ȘI MATERIALELOR ELECTORALE.
STABILIREA TIRAJULUI ȘI DISTRIBUIREA ACESTORA
75. Perioada electorală art. 26 alin. (1) lit. f), 44 alin. (7), Aprobarea modelelor documentelor/materialelor electorale CEC
49 alin. (6), 50 alin. (2), 60 alin. pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova Aparatul CEC
(3), 61 alin. (5), 63-65
Stabilirea tirajului acestora.
76. După aprobarea documentelor/ Procedura cu privire la Tipărirea şi pregătirea spre distribuire organelor electorale a CEC
materialelor electorale și/sau distribuirea materialelor documentelor/materialelor pentru alegeri (DMA)
constituirea organelor informative, educaționale, CICDE
electorale ierarhic inferioare instructive şi metodice Organele electorale
către subiecții interesați, aprobată
prin dispoziția președintelui CEC Tipărirea şi pregătirea spre distribuire altor subiecți
nr. 46-a/2014 interesați a documentelor/materialelor electorale pentru CEC
alegeri (DAD)
Alte subdiviziuni
ale Aparatului CEC
CICDE
IX. MONITORIZAREA ALEGERILOR ȘI REFLECTAREA LOR ÎN MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ
77. Odată cu stabilirea datei art. 68 alin. (1) - (6), 120, Depunerea documentelor pentru acreditarea observatorilor CEC
alegerilor, iar la cererea Regulamentul privind statutul din partea asociațiilor obștești calificate din Republica (DCRPMM)
concurentului electoral - după observatorilor și procedura de Moldova şi a reprezentanților organizațiilor internaționale,

12
înregistrarea acestuia în acreditare a acestora, aprobat prin ai guvernelor statelor străine şi ai organizațiilor
calitate de concurent electoral, hotărârea CEC nr. 332/2006 neguvernamentale din străinătate
însă nu mai târziu de 7 zile
înainte de ziua alegerilor Acreditarea observatorilor la cererea concurenților electorali CECE de nivelul II
(până la 24 octombrie inclusiv) şi din partea asociațiilor obștești calificate din Republica
Moldova pentru monitorizarea alegerilor în secțiile de
În cazul stabilirii celui de-al votare CEC
doilea tur de scrutin, însă nu
mai târziu de 7 zile înainte de Acreditarea observatorilor, la cererea concurenților
ziua votării electorali, pentru monitorizarea alegerilor în secțiile de
votare constituite în afara Republicii Moldova
78. Până la 30 august inclusiv art. 41 alin. (8) Publicarea de către instituțiile audiovizualului a condițiilor Furnizorii de servicii
de acordare concurenților electorali a spațiului publicitar media
În termen de 5 zile de la (inclusiv prețul/minut) și altor servicii conexe
începerea perioadei electorale
Informarea CEC și CA
79. Până la 1 septembrie inclusiv art. 70 alin. (1) Aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei CEC
electorale în mijloacele de informare în masă (DCRPMM)
În primele 7 zile ale perioadei CA
electorale
80. În primele 7 zile de la art. 70 alin. (2) Depunerea la CA a declarațiilor privind politica editorială a CA
aprobarea Regulamentului instituțiilor audiovizualului în campania electorală Furnizorii de servicii
privind reflectarea campaniei media
electorale în mijloacele de
informare în masă (DCRPMM)
81. Până la 30 octombrie inclusiv art. 70 alin. (12), 120 Prezentarea către CEC a raportului de totalizare privind CA
monitorizarea modului de reflectare a campaniei electorale CEC
În cazul stabilirii celui de-al de către instituțiile audiovizualului (DCRPMM)
doilea tur de scrutin, până la
13 noiembrie inclusiv
Cu 2 zile înainte de alegeri
X. BULETINUL DE VOT
82. Până la 13 octombrie inclusiv art. 26 alin. (1) lit. f), Adoptarea hotărârii privind aprobarea modelului și textului CEC
art. 53 alin. (1), 117 buletinului de vot pentru alegerea Președintelui Republicii (DMA)
După încheierea înregistrării Moldova
concurenților electorali
Înscrierea în buletinul de vot a concurenților electorali în
13
ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată în ziua
depunerii documentelor pentru doi sau mai mulți candidați
83. Până la 14 octombrie inclusiv art. 54 alin. (2) și (3), 117 Transmiterea către CEC a hotărârilor consiliilor electorale BESV
de circumscripție de nivelul II privind numărul buletinelor CECE de nivelul II
Imediat după aprobarea de vot, care urmează a fi tipărite, corespunzător numărului CEC
textului buletinului de vot de alegători incluși în listele electorale (DMA)
84. Până la 19 octombrie inclusiv art. 54 alin. (2) și (3) Aprobarea tirajului buletinelor de vot pentru fiecare secție CEC
După prezentarea hotărârilor de votare (DMA)
CECE de nivelul II privind
numărul buletinelor de vot
85. În perioada 19-20 octombrie art. 54 Generarea buletinelor de vot și pregătirea acestora pentru CEC
tipărire (DMA)
(DAD)
(DTIGLE)
86. Până la 28 octombrie inclusiv art. 54 alin. (2) și (3), 120 Tipărirea buletinelor de vot CEC
(DMA)
În cazul stabilirii celui de-al Instituția tipografică
doilea tur de scrutin, până la SIS
11 noiembrie inclusiv MAI
Cel târziu cu 3 zile înainte de MAEIE
ziua alegerilor CECE II

87. Până la 30 octombrie inclusiv art. 54 alin. (6), 120 Transmiterea buletinelor de vot şi a ștampilelor speciale CEC
consiliilor electorale în baza actului de predare-primire (DMA)
În cazul stabilirii celui de-al
Alte subdiviziuni ale
doilea tur de scrutin, până la
Aparatului CEC
13 noiembrie inclusiv
Instituția tipografică
Cel târziu cu 2 zile înainte de MAI
ziua alegerilor CECE de nivelul II
88. În ziua de 31 octombrie art. 54 alin. (3), 117, 120 Transmiterea de către CECE de nivelul II a buletinelor de CECE de nivelul II
vot şi a ștampilelor speciale către BESV în baza actului de BESV
În cazul stabilirii celui de-al
predare-primire CEC
doilea tur de scrutin,
(DMA)
începând cu 14 noiembrie
MAI
inclusiv
Cel târziu în ajunul alegerilor
XI. VOTAREA
14
89. 1 noiembrie art. 55, după caz art. 58 alin. (6), Efectuarea votării de la 7.00 până la 21.00 CECE de nivelul II
118 și 120 BESV
Ziua alegerilor Alegătorii
După caz, prelungirea, cu cel mult 2 ore, a termenului
15 noiembrie votării pentru a le permite alegătorilor care stau în rând la BESV
secția de votare respectivă să-și realizeze dreptul de vot CECE de nivelul II
Ziua alegerilor, în cazul CEC
stabilirii celui de-al doilea
tur de scrutin
90. Până la ora 7.00 art. 60 alin. (1), 118, 120 Verificarea pregătirii secţiei de votare pentru alegeri şi BESV
întocmirea procesului-verbal privind pregătirea secţiei de
Până la începerea votării votare
91. La ora 7.15 Transmiterea la CECE de nivelul II a informației privind BESV
deschiderea secțiilor de votare şi numărul de alegători CECE
incluși în listele electorale
La ora 7.30 Transmiterea la CEC a informației privind deschiderea CECE de nivelul II
secțiilor de votare şi numărul de alegători incluși în listele CEC
electorale (DMA)
93. Pe parcursul zilei Informarea publicului privind participarea alegătorilor la CECE de nivelul II
votare în baza datelor din modulul SIASA „Prezența la Vot” CEC
(DCRPMM)
XII. NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA REZULTATELOR ALEGERILOR
94. După încheierea votării și art. 33 lit. e), 35 alin. (8), 61, 63, Completarea formularului special pentru numărarea BESV
numărarea voturilor 67, 119 voturilor, verificarea datelor din acesta, întocmirea
Instrucțiunea privind modul de procesului-verbal privind rezultatele votării
Nu mai târziu de 18 ore după sistematizare, împachetare,
închiderea secțiilor de votare sigilare și transmitere a Afișarea imediată a procesului-verbal privind rezultatele
documentelor și materialelor votării la intrarea în secția de votare
electorale după închiderea Înmânarea a câte un exemplar al procesului-verbal
secțiilor de votare la alegerile persoanelor autorizate să asiste la operațiunile electorale
prezidențiale și referendumul
republican, aprobată prin Transmiterea procesului-verbal către CEC prin intermediul
hotărârea CEC nr. 322/2016 modulului SIASA „Prezența la Vot”

Prezentarea documentelor și materialelor electorale către


CECE de nivelul II
15
95. După primirea documentelor art. 29 lit. j), 35 alin. (8), 64, 67, Întocmirea procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor CECE de nivelul II
de la BESV 119 votării pe circumscripție şi a raportului
Afișarea procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor
votării pe circumscripție la intrarea în sediul consiliului
electoral
96. Până la 3 noiembrie inclusiv art. 64 alin. (4), 67, 119, 120 Prezentarea către CEC a proceselor-verbale cu privire la CECE de nivelul II
totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripție, a CEC
În cazul stabilirii celui de-al documentelor și materialelor electorale (DMA)
doilea tur de scrutin, până la (DTIGLE)
17 noiembrie inclusiv Alte subdiviziuni ale
În termen de 48 de ore după Aparatului CEC
închiderea secțiilor de votare
97. Până la 8 noiembrie inclusiv art. 65 alin. (1) și (2), 119, 120 Aprobarea procesului-verbal privind rezultatele votării pe CEC
țară DMA
În cazul stabilirii celui de-al (DTIGLE)
doilea tur de scrutin, până la Pregătirea raportului privind organizarea și desfășurarea (DJ)
22 noiembrie inclusiv alegerilor. Totalizarea rezultatelor alegerilor
În termen de 5 zile, în baza
actelor prezentate de către
consiliile electorale de
circumscripție
98. Până la 11 noiembrie inclusiv art. 65 alin. (3), 120, 121 alin. (2) Prezentarea documentelor electorale privind organizarea şi CEC
desfășurarea alegerilor, rezultatelor totalizării voturilor pe (DMA)
În cazul stabilirii celui de-al țară pentru confirmarea rezultatelor alegerii Președintelui (DJ)
doilea tur de scrutin, până la Republicii Moldova către Curtea Constituțională
25 noiembrie, inclusiv

În termen de 3 zile de la data


semnării procesului-verbal de
totalizare a alegerilor
99. Până la 21 noiembrie inclusiv art. 120, 122, 123 Confirmarea sau infirmarea legalității alegerilor Curtea
Președintelui Republicii Moldova Constituțională
În cazul stabilirii celui de-al
doilea tur de scrutin, până la Validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova
5 decembrie inclusiv
Transmiterea către CEC a avizului și hotărârii de validare a
16
În termen de 10 zile după mandatului de Președinte al Republicii Moldova
primirea actelor de la CEC
_______________
* Partidele politice reprezentate în Parlament sunt acelea care au participat la alegerile parlamentare și au atins pragul minim de reprezentare, iar
candidaților de pe lista acestora le-au fost validate mandatele de deputat de către Curtea Constituțională.

Abrevieri
CEC - Comisia Electorală Centrală
DMA – Direcția management alegeri
DJ – Direcția juridică
DFE – Direcția financiar-economică
DCRPMM – Direcția comunicare, relații publice şi mass-media
DTIGLE - Direcția tehnologii informaționale şi gestionare a listelor electorale
DAD – Direcția analiză și documentare
SRU – Serviciul resurse umane
CICDE- Centrul de instruire continuă în domeniul electoral
CECE de nivelul II – Consiliul electoral de circumscripție de nivelul al doilea
BESV – Biroul electoral al secţiei de votare
APC – Autoritatea publică centrală
APL – Autoritatea publică locală
MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
MF – Ministerul Finanțelor
CA – Consiliul Audiovizualului
ASP – Agenția Servicii Publice
RSA – Registrul de stat al alegătorilor

17