Sunteți pe pagina 1din 32

ÎNVĂŢĂM SĂ CITIM!

AUXILIAR PENTRU CLASA


PREGĂTITOARE

AUTOR,

ANGELICA ŞUMĂLAN

ŞIMLEU SILVANIEI, 2015

ISBN 978-973-0-19465-4
a-__ a-__-__

a●-__ a●-●a-__

A-●a A-●-●●●
ma-ma m●-__-__

ma-__-●a m●-__

Ma-●a Ma-__

2
u-●a u●-__ -●a

u-__-__ u-m●-●a●

U●-●u A-u-●a
au mu ma
am um mau

3
na●-__ n●●●

nu-●a ●a-na

Na-nu Na-na Ma-nu


am ma u-na
au ua u-nu
an na ma-na

4
i-●●i● i-n●●

I-nu I-na Mi-nu

am ma ma-ma nai
an na ma-mi mai
au ua na-na imn
ai ia na-ni i-ni-ma

5
e-●e-●an● e-●i -__-●e●

E-ma E-mi E-ne

ne-ne ma-ma eu
mi-ne ma-me ei
nu-me meu ea
a-nu-me mei mea

6
r●-●i-e me-re ●ar

Ma-ra Ra-●u I-ri-na


ar ra-me ur-me
ir me-re ar-me
a-re mi-re mi-nu-ne
mu-re ma-re a-ma-re

Maria are 7 ani.

7
ca-ie● m●r-c●● rac
ai iu ia un car rac
cum cai cui mac arc nuc

ca-re Ca-mi Car-men ca-ri-e


Ri-ca Ni-cu Ca-ri-na me-ca-nic
I-ca Cri-na A-ni-ca ma-ca-ra
nu-ca An-ca Ma-ri-ca ca-me-ra

Aurica are un mac.

8
o-rar nor co-co●
om o-ra nor oa-re ro-ua
ou o-re cor coa-ma no-ua

mo-rar I-on O-nu


moa-ra I-oa-na O-ni-ca
co-moa-ra Mi-oa-ra O-no-ri-ca

Onorica are lalele.


Onu ia un ou.
Monica are mere.

9
nu-că că-mi-●ă mu-ră

măr nou ro-uă ca-nă


rău no-uă moa-ră o-ră
crin cri-mă ma-mă no-ră

mi-nor i-ni-mă a-mar


mi-no-ră i-ni-mioa-ră a-ma-ră

Măriuca are nouă


ani. Ea e cu mama.

10
li-li-ac ●ă-lă-ri-e cal
la lac rău măr
al cal ră-ul mă-rul
el mal ou car
lui lan o-ul ca-rul

nu-me-re ca-me-re a-lu-ne


nu-me-re-le ca-me-re-le a-lu-ne-le

Car-la Cor-nel Li-ca A-li-na


Lu-ca La-u-ra Li-na Li-a-na

Alisia are lalele.


Elena are liliac.

11
sa-ni-e cas-●el urs

sac so-ră soa-re sa-ni-e


urs su-cul ma-să ca-se-le
sus ca-să se-nin sar-ma-le
nas su-nă mas-că lu-mi-nos

mi-rea-să So-rin Si-mi-on


scri-soa-re So-ri-na Si-mi-na

Sorin a mers cu Cosmina


la Sinaia. Acolo e neauă
mare.Sania lor alunecă.

12
va-●or a-vi-on e-lev
vă as sar voi va-se va-nă
vi va var vis vi-le vi-e
os ev suc vas vi-se va-le
vre-me va-se-le a-vi-on Sa-va
ve-nim vi-sa-re E-va Va-le-ri-ca
Vasilică e vărul meu. El e cu mine. Avem coli noi.
Le colorăm cu culorile mele.
Mămica vine acasă cu avionul. El e mare.

13
şa-se şa●-că coş

caş a-şa na-şa u-şor


şal şi-nă co-coş cuş-că
coş şa-se şo-mer şo-şoni
şir u-şă ro-şu muş-că

Ra-reş vi-şi-ne şo-se-le


Şim-leu ma-şi-nă ru-şi-nos
mie-lu-şel caş-ca-val ve-ri-şor

Naşii mei locuiesc la Iaşi.


Vineri vor veni la noi. Ei vor
sosi cu maşina la orele şase.

14
tro-ti-ne-tă car-te cort
tac ta-ta mun-te se-te cas-tel
tăi si-ta to-curi tu-nel te-ren
cort un-tul cu-rat car-te roa-tă
tort sa-tul tu-nă ca-iet scur-te

tor-tul co-lo-rat că-u-tăm Ti-na


tre-nul mi-ra-tă car-ne-te To-ma
muş-tar că-lă-tor mi-nu-nat Tra-ian
tur-tă ru-şi-nat car-te-lă Ta-ni-a

Tania este sora lui


Traian. Ea este cuminte.
Traian scrie temele la
calculator. Tatăl lor e
mecanic la tren.

15
pa-pa-●al ca-pră pro-sop
pas pur pac par pa-se a-pă
sap rup cap por pe-ne ma-pă
pus poc pet prin pe-re a-par

per-ne pa-puc pe-pe-ne Pa-u-la


pru-ne pă-un a-pu-că Pi-teşti
sur-pat pro-sop a-proa-pe Plo-ieşti
spa-nac pa-să-re to-pi-tă Plo-piş

O casă minunată
Pe ramura unui copac stă o pasăre. Ea are penele
viu colorate. Petre a construit pentru ea o casă mică.
Pune şi apă. Pasărea intră. E veselă.

16
doc-tor ar-dei pod
dar dor dop ca-de Di-a-na
pod rod cad da-că Do-ri-na
ard Dan doi vin-de Di-di-na
dur rad card de-sert Du-nă-re
du-pă de-se din-te li-va-dă
ve-de du-de de-sen pa-ra-dă
ca-dă Ra-du Da-na re-pe-de
ar-de San-da Di-nu pă-du-re
La dentist
Daniela este elevă cuminte. Ea are un
dinte cariat. Pleacă la dentist cu mama.
Doctorul vede caria şi pune tratament.
Primeşte o pastă pentru copii şi o perie
colorată. Se bucură mult.
Ele vor reveni la cabinet vinerea
viitoare.
17
în-●er mâ-nă îm-pă-rat
în în-că î-not în-co-lo
îl în-tre în-doi în-car-că
îi î-nec î-nalt în-doa-ie
îmi în-cap în-spre în-ca-pe
râu mâ-nă lâ-nă cân-tă mân-ca-re
râs pâ-nă râ-mă râ-de pă-mân-tul
rând cân-tec pâi-ne câi-ne ro-mâ-nesc
când ro-mân sâr-mă stân-că pâ-rî

Ro-mâ-ni-a ro-mâ-neş-te

Patria noastră se numeşte


România. Noi suntem români.
Scriem româneşte. Ne mândrim cu
poporul nostru.
18
bar-●ă bom-boa-ne corb
bun bum rob ba-ră Bo-bo-ta
bon bec alb bu-nă Bar-bu
ban bol sub bi-ne Bră-det
bar tub ştirb bo-nă Bră-i-la
to-ba bar-ba îm-bră-cat Bu-cu-reşti
so-ba vor-ba îm-bar-cat Bi-an-ca
ba-ba bar-ca bu-cu-ros Bra-şov
ro-ba cur-ba bol-na-vă Bo-to-şani
La pescuit
Şerban şi bunicul au mers la pescuit. Ei au plecat
cu barca. Bunicul a prins un biban. Şerban e bucuros.
Vor mânca seara peştele preparat de bunica.

19
ţap ţur-ţuri mis-treţ
u-ţa ţa-ra ar-ţar ţea-va pă-ţit
că-ţel be-ţe ţân-ţar ţea-pa lă-ţit
a-ţa ţi-pă ţin-tă pia-ţa ţa-pul
ra-ţa ţi-ne pu-ţin via-ţa ţânc
mulţi ră-ţuş-că în-ţe-lept Ţi-cu
toţi ţo-pă-ie vră-bi-u-ţă Tan-ţa
pu-ţini ţâ-râ-ie bu-ni-cu-ţă Con-stan-ţa
mă-runţi sta-ţi-e a-lu-ni-ţă A-nu-ţa
Veveriţa
Veveriţa este un animal sălbatic. Ea trăieşte în
pădure. Este un animal mic cu blăniţa roşcată. Căsuţa ei
este scorbura. Veveriţa ronţăie multe alune.

20
gă-i-nă go-go-şari ●ulg
gol ga-ra gar-dul bo-gat
leg gu-ra pun-ga le-gat
rog ru-ga gra-ba ru-gat
gri gre-bla gar-da gă-sit
gal-bel Ga-vril moş dun-gă
go-blen Dra-goş moş-neag dun-gu-ţă
gă-i-nă Mar-ga pun-gă dra-gă
mă-gar Gri-vei pun-gu-ţă dră-gu-ţă
Punguţa cu doi bani
după Ion Creangă
Era odată un moş care avea un cocoş. Baba avea
o găină care se oua des. Bătrâna mânca des ouă
dar moşului nu îi da. Moşul a alungat cocoşul de
acasă. Cocoşul a găsit pe drum o punguţă cu doi bani.

21
frun-●ă far-fu-rie car-tof
fac far fă-ră fia-ră
foc fag fi-re fiar-tă
fir fan fă-raş fra-gă
fus fân fi-nă fap-tă
fo-cul far-fu-ri-e flu-tu re Şte-fan
for-ma fer-me-cat flu-tu-raş Şte-fa-ni-a
fer-moar u-ni-for-ma Flo-rin Fă-nel
ca-fea in-for-mat Flo-ri-ca Fă-ni-ca

Grădina cu flori
Bunica mea locuieşte la ţară.
În faţa casei are o grădină cu tot
felul de flori. Ele înfloresc de
primăvara devreme până la
sfârşitul toamnei. Totdeauna mă
bucur de frumuseţea florilor.

22
horn pa-har hribi
ham hai horn ho-tă
hol han har-tă ho-ră
hei hoţ hai-nă har-pă
ho-tar ham-bar ha-şu-rat ar-hi-tect
hoi-nar pa-har ho-tă-rât în-hă-mat
ha-lat ra-hat ne-ho-tă-rât hai-duc
har-nic hal-va hra-nă Mi-hai

Hărnicuţa
Mihaela iubeşte foarte mult
animalele. Bunica ei locuieşte la
ţară. Are multe animale în ogradă.
Fetiţa se bucură când este la
bunica. Hrăneşte animalele şi le
dă apă. Apoi vorbeşte cu fiecare.

23
ze-bră zam-bi-lă var-ză
zar zum loz za-lă zi-ua
zor zaţ roz zo-rea zar-vă
zid caz azi zi-le var-ză
vă-zut zum-zet zor-nă-it ro-ză-tor
za-hăr Za-lău zâm-bet că-zu-te
ra-ză Zim-bor zâm-be-te zar-za-vat
bar-ză zboa-ră zo-re-le Zo-ri-ţa
Barza
Barza este o pasăre călătoare.
Pleacă toamna de la noi şi revine
primăvara. Ea preferă ca hrană
broscuţele. Le găseşte în zonele
cu multă apă. Barza are penele
albe. Doar penele de la aripi
îi sunt negre.

24
ju-că-rii jar bu-jori
jar jos ja-le co-joc
jur ruj je-leu ji-lav
joc joi le-jer ju-mări
jun-glă de-jun gri-jă a-ju-tor
ji-vi-ne bu-jori Ji-bou ju-că-ri-e
ja-guar cu-raj Dej ja-lu-ze-le
jal-nic ju-deţ A-grij Ji-a-nu
Je-ni-ca Jim-bo-li-a Ja-po-ni-a
La Grădina Botanică
Jenica a plecat împreună cu
familia la bunica în oraşul Jibou.
Au mers să viziteze Grădina
Botanică. Acolo au admirat
mulţimea florilor şi a plantelor de
tot felul. Tot drumul au mers pe jos. Când au revenit la
bunica toţi aveau bujori în obrăjori.
25
xi-lo-fon pix
pix stix box a-xă
tix mixt ta-xă ex-plic
fix bax fi-xat ex-pli-ca-ţi-e
Xe-ni-a ex-pu-ne ex-ca-va-tor
A-lex ex-po-nat Ro-xa-na
A-le-xe ex-po-zi-ţi-e ex-cla-mă
e-xem-plu e-xa-men e-xer-sea-ză
e-xem-plar e-xa-mi-nez e-xe-cu-tă
Expoziţia
Xenia şi Alexandra sunt în clasa a patra.
Iubesc foarte mult pictura. Au exersat mult
şi îşi vor expune primele picturi. Expoziţia
va fi organizată la Casa de Cultură.
Exponatele vor putea fi admirate fără taxă.

26
ka-ki kai-zer ki-wi
kart kar-turi kin-der

ki-lo-gram ki-lo-gra-mul ki-lo-gra-me


ki-lo-me-tru ki-lo-me-trul ki-lo-me-tri

ko-a-la ki-mo-no ka-ra-te


Ke-win Karla Krisztian

koala kimono kiwi

27
Walter Wilhelm Wanda
yală spray
yoga yaht

În vacanţă
Walter va pleca în vacanţa de vară la New York.
Acolo va vizita Parcul Disney. Se va bucura alături de
personajele din desenele animate. Preferatele lui sunt
Tom şi Jerry, Pluto, Mickey Mouse, Ciocănitoarea
Woody, Popey Marinarul şi Mowgli.
Walter se va întoarce acasă cu amintiri de neuitat.

28
La ţară

La bunica mea în curte


Trăiesc animale multe,
Pe toate le îngrijesc,
Le hrănesc şi le iubesc.

Are văcuţă cu lapte,


Care înseamnă sănătate.
Are oi şi mieluşei
Jucăuşi şi frumuşei.

La bunica e frumos,
Aerul e sănătos,
Nu există poluare,
Creşte frumos fiecare!

29
Vara

Este cald şi este vară


Ne jucăm mai mult afară,
Sărim coarda, alergăm,
Pe alee ne plimbăm.

Cucul cântă în pădure,


Noi adunăm flori şi mure,
Ne jucăm lângă izvor,
De prieteni ne e dor.

30
Vacanţa

Vacanţa mult aşteptată


La noi va sosi îndată.
De ea ne vom bucura
Şi la mare vom pleca.

Sau la munte când vom fi,


La umbră ne vom opri
Şi vom admira cu drag
Pădurea verde de brad.

31