Sunteți pe pagina 1din 35

XII.

COMUNICAREA DIDACTICĂ

conf. univ. dr. Nicoleta Duta


4. Modele ale 1. Definiții
Comunicarii.
CUPRINS

Empatie si
comunicare

2.Tipologia
3. Blocaje şi comunicarii
bariere in
comunicare
1. Definiții ale comunicării

1. Comunicarea este un proces în care oamenii îsi împă rtă șesc informații, idei și
sentimente (Hyles S. Si Weaver R.);

2. Comunicarea este procesul prin care o parte (emiță tor) transmite informații (un
mesaj) altei pă rți (receptor) (Baron R.);

3. Comunicarea reprezintă un proces de viață esențial prin care oamenii generează ,


obțin, transformă și folosesc informația pentru a-și duce la bun sfâ rșit activită țile
sau viața (Brent D.R.).
1. Definiții

Potrivit Dictionarului de pedagogie (Sorin Cristea, 2000), comunicarea


didactică poate fi considerată … ”un principiu axiomatic al activită ții de
educație care presupune un mesaj educațional elaborat de subiectul
educației (profesor), capabil să provoace reacția formativă a obiectului
educației (elevul), evaluabilă în termen de conexiune inversă externă și
internă ”.
Ce concluzie se desprinde?

Oricum am defini comunicarea, retinem ca presupune:


 a fi împreună cu …
 a împă rtă și și a te împă rtă și…
 a realiza o comuniune de gâ nd, simțire, acțiune, comportamentului uman, în
ansamblul sau, fiindu-i intrinsecă dimensiunea informaționala și relațională .
2. Tipologia comunicării
După nivelul interacțiunii:
◦intraindividuală
◦interpersonală
◦de grup
◦de masă
◦publică sau mediatică .
 
După tipul de cod utilizat:
◦verbală
◦paraverbală
◦nonverbală .
2. Tipologia comunicării

După canalul utilizat :

◦directă (nemijlocită )
◦mediată (câ nd se folosesc canale intermediare cum ar fi că rțile,
televiziunea, radioul, telefonul, internetul, aparatele foto, camerele de
filmat etc. ).
2. Tipologia comunicării

◦ Comunicarea verbală (limbajul). Limbajul este unul dintre mijloacele cele


mai specific umane, cel mai frecvent folosit în comunicarea interumana.
Limbajul, constituie expresia şi realizarea conduitelor verbale. In cadrul
comunicarii verbale distingem comunicarea orală si scrisă .
◦ Comunicarea paraverbală - Informatia este codificata si transmisa prin
elemente vocale care insotesc cuvantul si vorbirea (caracteristicile vocii,
ritmul si debitul vorbirii, intonatia, intensitatea, particularitati de pronuntie,
pauza).
◦ Comunicare nonverbală- se realizează prin intermediul mijloacelor
nonverbale (corpul uman, spaţiul sau teritoriul, imaginea).
2. Tipologia comunicării

◦ Expresivitatea comunică rii didactice este influențată de ținuta fizică,


expresivitatea feței, gesturi, strălucirea privirii, contactul vizual.

◦ Elementele limbajului nonverbal prelungesc semnificația cuvintelor.

◦ De exemplu, un profesor care intră în clasă și se așează la catedră sau se


lipește de tablă și ramâne acolo toată ora, își diminuează mult din forța
discursului. Limbajul nonverbal are semnificații la fel de profunde ca și cel
verbal.
Ce sunt expresiile faciale?

◦ Modalită ți prin care putem citi


caracterul unui om.

◦ Starea de spirit/emoția = expresii


faciale
◦ Charles Darwin (1809-1882)
◦ „Expresia emoțiilor la om și animale”
(1872)

◦ Expresii universale
◦ Asemă narea dintre manifestă rile
gestuale ale omului și ale maimuțelor
Microexpresiile faciale

◦ Paul Ekman (n. 1934)


◦ Psiholog
◦ Studii ale emoțiilor în relațiile cu
expresiile faciale
◦ „Emoții date pe față. Cum să citim
sentimentele de pe chipul uman”
Expresii faciale micromomentane

◦ Nu se pot observa cu ochiul ◦ Încercarea de a suprima


liber orice informație legată de
◦ Durează cca 0,02 secunde, apoi starea de spirit (nu dorește
sunt inhibate să facă public acest lucru).

◦ Inconștient (persoana nu
știe ce simte)
Emoțiile
◦ Furie/mâ nie
◦ Frică
◦ Tristețe
◦ Dezgust
◦ Dispreț
◦ Bucurie
◦ Uimire
Cum le putem identifica?
Sa descoperim…
◦ Pentru a fi eficace, comunică rii didactice i se cer anumite caracteristici
care vizeaza:

◦ 1. Profesorul:
◦ - claritatea mesajelor si precizia acestora
◦ - utilizarea unui limbaj accesibil elevilor (v. transpoziţia didactică)
◦ - utilizarea unui limbaj adecvat din punct de vedere științific
◦ - structurarea logică a mesajelor transmise;
◦ - prezentarea interesantă a conţinutului instruirii;
◦ - asigurarea unui climat adecvat comunică rii.
◦ 2. Elevii:

◦ - să posede cunoştinţele anterioare necesare învă ţă rii ce urmează ;


◦ - să fie motivaţi pentru a învă ţa (în general şi la un anumit obiect de
studiu, în particular);
◦ - să aibă capacitate de concentrare (pentru a putea recepta şi înţelege
mesajul profesorului);
◦ - să cunoască limbajele utilizate (de profesor sau de calculator, cazul
instruirii asistate).
3. Blocaje şi bariere în comunicare

◦ Comunicarea poate fi perturbată de o serie de FACTORI care se interpun


între semnificația intenționată și cea percepută putâ nd fi legați de oricare
dintre componentele comunică rii (emiță tor, mesaj, canal, receptor) sau de
interacțiunea lor.

◦ 1. Efectele de statut – uneori statutul prea înalt al emiță torului în raport cu


receptorul pot cauza „ră stă lmă ciri” ale mesajului de că tre acesta din urmă .
3. Blocaje şi bariere în comunicare

◦ 2. Probleme semantice – specialiștii au tendința să folosească un


jargon profesional, crezâ nd că și ceilalți îl pot întelege;

◦ 3. Distorsiuni perceptive – câ nd receptorul are o imagine despre sine


nerealistă și este lipsit de deschidere în comunicare, neputâ ndu-i înțelege
pe ceilalți în mod adecvat.

◦ 4. Diferențe culturale – persoane provenite din medii culturale, cu valori,


obiceiuri și simboluri diferite.
3. Blocaje şi bariere în comunicare

◦ 5. Alegerea greșită a canalelor sau a momentelor – trebuie alese


canalele corecte pentru fiecare informatie si de asemenea si momentul
trebuie sa fie bine ales – o situatie urgenta nu are sorti sa fie îndeplinita
daca este ceruta la sfâ rsitul orelor de program sau la sfâ rsitul
saptamâ nii.

◦ 6. Lungimea excesivă a canalelor – o retea organizationala complicata


duce la o comunicare lenta.
3. Blocaje şi bariere în comunicare

◦ FACTORI FIZICI PERTURBATORI – iluminatul necorespunză tor,


zgomote, temperaturi excesiv de coborâ te/ ridicate, ticuri, elemente ce
distrag atenția – telefon, cafea, ceai etc.

◦ BARIERE UMANE în cadrul unei comunică ri eficiente:


◦ - fizice: deficiențe verbale, acustice, amplasament, lumina, temperatura,
ora din zi, durata întâ lnirii etc.
◦ -semantice: vocabularul, gramatica, sintaxa, conotații emoționale ale unor
cuvinte.
3. Blocaje şi bariere în comunicare

◦ - determinate de factori interni: implicare pozitivă (ex: Imi place X, deci îl ascult);
implicare negativă
◦ - frica
◦ - diferențele de percepție
◦ - concluzii grăbite
◦ - lipsa de cunoaștere
◦ - lipsa de interes
◦ - emoții
◦ - blocaj psihic
3. Blocaje şi bariere în comunicare

◦ Obstacolele ce apar frecvent în comunicarea didactică:

◦ – supraîncă rcarea (determinată de criza de timp, dar şi de dorinţa unor


profesori de a nu omite lucruri importante);

◦ – utilizarea unui limbaj încifrat, inaccesibil (sau greu accesibil) elevilor; –


dozarea neuniformă , în timp, a materialului de predat;

◦ – starea de oboseală a elevilor /studenţilor sau indispoziţia profesorului; –


climatul tensionat sau zgomotos.
4. Modele
◦ Modelele procesului de comunicare au evoluat în două direcţii majore:
transmisionist, centrat pe procesul transmiterii mesajului şi semiotic, centrat pe
sensul transmis.
◦ Modelul de bază al comunicării în care emiță torul (cel care inițiază
comunicarea) realizează un mesaj (o anumita cantitate de informație) pe care îl
difuzează printr-un canal de comunicare specific că tre un receptor (destinatarul
mesajului) urmă rind producerea unui anumit efect la nivelul acestuia (Lasswell).
◦ Modelul comportamental. Initiat de Compbell si Level in lucrarea „A Black Box
Model of Communication”, 1985, modelul sustine ca 'emitatorul trebuie
sa determine in primul rand comportamentul dorit din partea receptorului'.
4. Modele
◦ Modelul tipic transmisionist Shannon-Weaver stă la baza tuturor
modelelor ulterioare, mult mai complexe. Liniaritatea iniţială a modelului
a fost atenuată prin adă ugarea buclei de feedback.
◦ Elementele modelului, preluate din tehnica radio sunt: sursa, codificatorul,
mesajul, canalul, zgomotul (ulterior fizic şi semantic), decodificatorul,
destinatarul şi (ulterior) feedback.
4. Modele
◦ Modelul semiotic al lui Watzlawick este bazat pe teoria sistemelor deschise
care interacţionează cu exteriorul. Prin feedback, sistemele au mecanisme
de echilibrare în cazul apariţiei disfuncţionalită ţilor.

◦ Modelul lui Watzlawick defineşte 5 reguli ale comunicării: comunicarea


este imposibil de evitat, orice proces de comunicare se desfă şoară pe planul
conţinutului şi pe cel al relaţiei, fiecare participant defineşte propriul punct
de plecare în comunicare, comunicarea are loc digital sau analog; simetric
sau complementar.
◦ Modelul de “comunicare in circuit “
Aceasta abordare presupune ca întotdeauna comunicarea sǎ
primească un ră spuns din partea celor care le este adresata.

Acest model pleacă de la urmă toarele premise:


◦ satisfacția angajaților este scopul comunică rii,
◦ mesajele sunt interpretate in contextul relațiilor interpersonale, iar
deschiderea este utilă în orice situație. 
4. Empatie și comunicare

◦ A comunica empatic înseamnă “a fi împreuna cu…”, a realiza o comuniune de


simțire și acțiune.

◦ Din punct de vedere social, empatia are rolul de a stabili relaţii de prietenie, de
comunicare, de cunoaştere.

◦ A. Jacob spunea ,,Nu e suficient să se vorbească aceeași limbă pentru a realiza


înţelegerea”. Este nevoie de mesaj, de scop, de interlocutor, dar pot apă rea şi
unele distorsiuni care ar trebui evitate.
4. Empatie și comunicare

◦ Autorul Stroe Marcus a constatat faptul că empatia este un fenomen


psihic ce stă la baza unei modalită ți particulare de intercunoaștere,
prezentâ nd ca mecanism procesul de indentificare a persoanei cu ceilalți.

◦ Empatia este una din condiţiile necesare şi suficiente care facilitează


comunicarea.