Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL - 2007


Prob scris de limba  i literatura român 
Varianta 77
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Partea I (48 de puncte)


Cite te cu aten ie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, rspunsul la fiecare dintre cerin ele de mai jos.

Pe uli
a r u pietruit , […] trecea boierul Furtun , aruncând pretutindeni priviri grozave. Trec torul care l-ar fi
întâlnit astfel, cu drept cuvânt i-ar fi putut spune în gând: <<Bre! Dar amarnic mai e pe ziua de azi boierul
Furtun !>> C ci, într-adev r azi, mai mult ca oricând, boierul nostru î i îndrept
ea porecla dat de cine tie care
glume
norocos la spuse.
Scurt, sp tos, rumen la fa
, boierul Furtun purta barbi on – piept nat ascu
it ca un vârf de lance – must
i
lungi i învârtite la capete; supt fruntea larg îi str luceau, ca doi licurici, luminile verzi ale ochilor; deasupra,
sprâncenele albe, frumos arcuite, singurele p reau dou semne de pace pe chipul s u b t lios.
Boierul Furtun apucase vremurile tulburi ale Revolu
iei, luptase din r sputeri pentru Unire i r m sese
pân azi boier adev rat, ca acum cincizeci de ani în urm : î i
inea obiceiurile i credin
a în care crescuse; î i
p strase banii i mo ia; în casa lui nu cânta g ina, iar când b tea o dat din picior, […] fugeau to
i, în toate
p r
ile, de nu-i prindea nici glon
ul […].
Ajuns la porti
, boierul o deschise i, dup ce intr , o izbi cu putere de se prinse singur în clan
.
Ca prin farmec, ograda se pustii. To
i intrar prin toate ungherele; iar coana M ndi
a, ce împletea la col
uni*
pe scara de sus a cerdacului*, se strecur u or în cas de parc nici n-ar fi fost pe acolo. C ci, ce vre
i, nici de
furtuna adev rat nu se temea coana M ndi
a ca de Furtun al ei. […]
Numai dup izbitura porti
ei, coana M ndi
a v zuse c nu-i lucru curat; de aceea o luase bini or i se
ascunsese în birou, iar când boierul era gata s treac pragul, se strecur i dumneaei în ietac*, apoi în
sufragerie, în odaia Len
ei, fiicei dumnealor, apoi iar în birou, i tot a a înainte, urm rit , pas cu pas, de c tre
boierul Furtun , care la al treilea înconjur trânti cu pumnul în mas de zâng nir * ferestrele:
– Pentru Dumnezeu! Casa mea-i pustie? M rog, nimeni nu-i într-însa? Se poate comedie ca asta? Strig
boierul Furtun .
Coana M ndi
a încremeni în mijlocul ietacului cu ochii în p mânt.
– M rog, ce, dumneata fugi de mine? r cni boierul, care o z rise. Asta e întâmpinarea ce mi-o faci când m
întorc
acas ? Bine, ce înseamn asta M ndi
o! M rog dumitale, alt dat când oi veni…
i, f r a- i ispr vi spusa, se întoarse, scoborî scara i se îndrept spre grajd. Apoi începu inspec
ia: grajd,
ur , buc t rie, sp l torie – toate trecur pe sub scânteierea de licurici a ochilor lui. Vârî pe to
i în sperie
i, mai

strig […] la vecini, cari ie iser la u i i ascultau poruncile ca ni te solda


i, apoi intr din nou în cas , îmbr c
un halat vi iniu […] i trecu în sufragerie unde coana M ndi
a i Len
a îl a teptau,
inându- i r suflarea.Len
a
spuse rug ciunea, î i f cur câte itrei cruce i se a ezar jos: boierul Furtun în capul mesei, dumnealor de o
parte i de alta.
Toat vremea nu scosese nimeni nicio vorb .
(Emil Gârleanu, Boierul Furtun - fragment)
*col
un – ciorap
*cerdac – teras cu balustrad i cu acoperi ul sus
inut de stâlpi (uneori închis cu geamuri) situat în fa
a
intr rii principale a unei case; pridvor, verand
*ietac (iatac) – camer mic de dormit; dormitor
*a zâng ni (a z ng ni) – (despre obiecte de metal sau de sticl) a produce un zgomot specific la lovire, la
cdere sau la rostogolire; a face „zang-zang“; a zorni; a zdrngni; a zurui

A. Limba român
1. Transcrie, din prima propoziie a textului, dou cuvinte care conin diftongi. 4 puncte
2. Menioneaz prin ce mijloc/ procedeu de îmbog ire a vocabularului s-au format cuvintele:
,,b t lios”, ,,cincizeci”, ,,porti
”, ,,(se strecur ) u or “ 4 puncte
3. Precizeaz câte un antonim al cuvintelor subliniate: ,,deasupra, sprâncenele albe,
frumos arcuite, singurele p reau dou semne de pace pe chipul s u b t lios”. 4 puncte
4. Transcrie, din ultimul alineat al textului, adjectivul pronominal nehotrât i pronumele negativ. 4 puncte
5. Stabilete valorile morfologice ale verbului ,,a fi” din fragmentul urmtor:
,, - Casa mea-i pustie? M rog, nimeni nu-i într-însa?” 4 puncte
6. Alctuiete un enun în care substantivul ,,boierul” s aib funcia sintactic de complement indirect. 4 puncte
1
Proba scris de limba i literatura român Varianta 77
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

7. Precizeaz funcia sintactic a cuvintelor subliniate: ,,Pe uli


a r u pietruit , […] trecea
boierul Furtun , aruncând pretutindeni priviri grozave” 4 puncte
8. Transcrie, din fragmentul urmtor, propoziia subordonat, precizându-i felul:
,,…î i
inea obiceiurile i credin
a în care crescuse”. 4 puncte
9. Alctuiete o fraz în care s existe i o subordonat circumstanial de cauz,
având ca regent verbul a începe . 4 puncte
B. În elegerea textului
10. Numete dou personaje individuale care apar în textul citat . 2 puncte
11. Transcrie, din text, un fragment care ilustreaz comportamentul celorlali,
în momentul întoarcerii boierului acas. 2 puncte
12. Numete o figur de stil existent în fragmentul ,,supt fruntea larg îi str luceau,
ca doi licurici, luminile verzi ale ochilor”. 2 puncte
13. Precizeaz dou trsturi care s justifice faptul c textul aparine genului epic. 2 puncte
14. Explic semnificaia enunului ,,C ci, ce vre
i, nici de furtuna adev rat nu se temea
coana M ndi
a ca de Furtun al ei…”. 4 puncte

Partea a II-a (18 puncte)


Te numeti Alexandru/ Alexandra tefnescu, ai absolvit clasa a VIII-a i îi petreci vacana de var la mare,
în localitatea Neptun, unde ai participat la un concert al formaiei tale favorite, ,,Adolescen
ii”.
Redacteaz, pe o pagin distinct  a foii de examen, o scrisoare de 10 - 15 rânduri, adresat fostei tale
colege, Ioana, creia s îi descrii evenimentul la care ai participat. În scrisoare, trebuie:
• s utilizezi conveniile specifice acestui tip de compunere; 6 puncte
• s ai un stil i un coninut adecvate relaiei tale cu destinatarul i situaiei imaginate, respectând conveniile
descrierii ca mod de expunere; 8 puncte
• s respeci normele de exprimare, de ortografie i de punctuaie. 4 puncte
Aten ie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerin ! Data redactrii scrisorii este 18.06.2007.

Partea a III-a (24 de puncte)


Scrie o compunere în care s prezini trsturile boierului Furtun , personajul din textul de la Partea I (Emil
Gârleanu, Boierul Furtun - fragment).
În redactarea compunerii, vei avea în vedere urmtoarele repere:
• stabilirea tipului de personaj (principal, secundar etc.) i a dou mijloace/ procedee de caracterizare a
boierului Furtun ;
• evidenierea, pe baza textului dat, a trei trsturi (fizice i/ sau morale) ale personajului;
• ilustrarea trsturilor, prin raportare la trei secvene/ situaii din text sau prin citate comentate;
• prezentarea relaiilor dintre personajul indicat în cerin i un alt personaj din text.

Not! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru con inut
(câte 3 puncte pentru fiecare cerin rezolvat) i 12 puncte pentru redactare (coeren
a textului - 2 p.; registrul
de comunicare, stilul i vocabularul adecvate con
inutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctua
ia - 3 p.; a ezarea
corect a textului în pagin , lizibilitatea - 2 p.).

În vederea acordrii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie s  aib minimum 25 de


rânduri scrise.

2
Proba scris de limba i literatura român Varianta 77

S-ar putea să vă placă și