Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ CLUJ NAPOCA

PROIECT CATEHETIC

CATEHEZĂ DESPRE ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI

COORDONATOR STUDENT

Lect.Univ.Dr Ioan Toader Murgoi Vlad Rareș

2010

1
Structură Proiect :

1.Întalnirea cu elevii clasei a IV-a ai Scolii Primare nr 3 sat


Strâmba, comuna Josenii Bârgăului, jud.Bistrița Năsăud.

2.Expunerea proiectului catehetic cu subiectul ales.

3.Desfășurarea catehezei :
a.introducere în familiarizarea subiectului
b.citirea paragrafului evanghelic
(Ev.Ioan cap 1, v.1-17)
c.proiectarea unor scene bizantine despre Înviere
d.expunerea în desen ale elevilor cu privire textul evanghelic
e.întrebări și răspunsuri
f.oferirea de premii și diplome

4.Anexe

2
I.Întâlnirea cu elevii clasei a IV-a ai Școlii Primare Strâmba

Întâlnirea a avut loc la Școala Primară în data de 1 Iunie cu ocazia zilei copilului
într-un mediu ambiental, o sală de clasă frumos amenajată și pregătită din timp împreună
cu cadrele didactice.Pentru începutul întâlnirii ne-am cunoscut, spunându-le să se
pregăteasca că peste câteva minute vor avea o mare surpriză cu premii si diplome.

II.Expunerea proiectului catehetic cu subiectul ales


Dragi și frumoși copii, numele meu este Murgoi Vlad și sunt student, ceea ce ve-ți
fi și voi puțin mai târziu dacă ascultam pe părinți și mancăm tot din farfurioară iar seara
ne spunem rugăciunile către Tatăl Nostru ceresc și Maica Domnului.
Am venit de la Cluj Napoca și astăzi vreau să ne jucam, să desenăm și să
povestim despre Dumnezeu și Isus Hristos care și Dânsul a fost copil așa cum sunteți voi
acum.
Dragi copii haideți să ne așezăm și să începem a vorbi despre Dumnezeu și despre
Fiul Său Iisus Hristos care ne iubește pe noi și are grijă de fiecare pas pe care îl facem în
fiecare zi.

III.Desfășurarea catehezei
a.introducere în familiarizarea subiectului

Dragi copii, Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât nu i-a lăsat pe oameni în
starea de osândă în care au ajuns în urma neascultării strămoşilor Adam şi Eva, o stare
din care omul nu se mai putea întoarce la Dumnezeu prin propriile puteri, ci a găsit, în
infinita Sa bunătate şi înţelepciune, mijlocul cel mai potrivit pentru a-l readuce pe om în
starea harică din care căzuse. Nașterea Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii a fost
acest mijloc prin care Dumnezeu a hotărât să-l ridice pe om la starea dintâi, stare din care
el căzuse prin păcat.
Ce este păcatul?
Păcatul este acel lucru pe care îl facem noi când nu îi ascultăm pe părinți și de
aceea trebuie să fim cuminți pentru ca să nu supărăm pe părinții noștri și pe Iisus Hristos
pentru că ei sunt cei care ne iubesc cel mai mult.

3
Aşadar, singurul motiv pentru care Dumnezeu ne-a răscumpărat a fost iubirea Sa
faţă de noi. Sfântul Evanghelist Ioan spune foarte frumos că: „Dumnezeu aşa a iubit
lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,16). Din iubire faţă de noi S-a coborât Domnul Hristos din cer
ca Fiu al lui Dumnezeu şi S-a făcut om, de dragul nostru a suferit foame şi sete şi toate
slăbiciunile omeneşti înafară de păcat, de dragul nostru a propovăduit Evanghelia, de
dragul nostru a acceptat să fie arestat, scuipat, batjocorit, încununat cu spini, răstignit pe
Cruce, omorât de oameni de dragul nostru...
Ceea ce este însă foarte important să înţelegem, dragii mei, este faptul că toate
acestea nu au fost un scop în sine. Întruparea, Patimile şi Moartea lui Hristos pe Cruce au
fost doar mijlocul prin care Dumnezeu a ajuns la scopul imediat, care a fost Învierea Sa
din morţi, iar aceasta din urmă, nu a fost făcută pentru Sine, ci tot pentru noi, şi nu doar
aşa ca o demonstraţie a dumnezeirii Sale, aşa cum o făcuse schimbându-Se la Faţă, în
muntele Taborului, ci cu un scop mult mai înalt, mai adânc şi mai general: Hristos a
înviat din morţi pentru a ne elibera pe noi din robia morţii! Ce înseamnă acest lucru?
Aşa după cum ştiţi, urmarea imediată a păcatului neascultării de Dumnezeu, săvârşit de
strămoşii Adam şi Eva a fost moartea. Dumnezeu le-a spus foarte clar: în ziua în care veţi
mânca din fructele acestui pom veţi muri negreşit (Facere 2, 16-17), iar Sfântul Apostol
Pavel referindu-se la păcatul primilor oameni spune la rândul său că „plata păcatului a
fost moartea”.
Înrebare pusă de către copii:
-Dar de ce trebuie sa murim și să nu traim si noi tot timpul.
Răspuns :
-Pentru că noi oamenii când murim, dacă facem fapte bune care îi plac și lui
Dumnezeu , ne vom Întâlnii cu El în Rai iar acolo vom trăi tot timpul .
Ei bine, noi creştinii ştim că omul are două componente contitutive: trupul şi
sufletul şi că acestea trăiesc împreună din timpul zămislirii în pântecele mamei şi până la
ultima suflare. Ele nu se despart decât prin moartea fizică, atunci când trupul merge şi se
descompune în pământul din care a fost alcătuit, iar sufletul nemuritor îşi ia zborul către
ceea ce numim lumea de dincolo, unde laolaltă cu cei care trăiesc încă pe pământ,
aşteaptă ceea ce mărturisim în Crez: „învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie”.

4
Aşadar, la sfârşitul veacurilor, într-o vreme pe care numai Dumnezeu o ştie şi pe care
doar El o va rândui, va avea loc învierea generală sau obştească a morţilor.
Se pune însă întrebarea: cum anume va învia trupul descompus al unui om spre a se reuni
cu propriul său suflet, aceasta deoarece, să fim bine-înţeleşi, prin înviere se recompune
omul în fiinţa lui întreagă, pentru ca astfel să se înfăţişeze la judecata care urmează (iar
acest lucru e firesc, devreme ce trupul şi sufletul şi-au trăit împreună viaţa pe pământ şi
împreună au făcut şi bune şi rele). Răspunsul ni-l dă magistral Sfântul Apostol Pavel în
prima sa epistolă către Corinteni. El face aici o distincţie între trupul carnal şi cel
duhovnicesc al omului. Nu e vorba de două trupuri, ci de unul şi acelaşi trup, în două
ipostaze sau moduri de existenţă diferite. Trupul carnal este acela cu care omul trăieşte pe
pământ şi care se descompune prin moarte. Trupul duhovnicesc este acelaşi trup, dar
transfigurat prin înviere. Cum adică transfigurat? Realcătuit după o altă lege, a cerului
nou şi pământului nou, o lege prin care întreaga lume va fi transfigurată, desăvârşită,
îndumnezeită, sfinţită, va intra în veşnicie. Tot Sfântul Pavel aseamănă moartea şi
învierea trupului cu o sămânţă îngropată în pământ (I Corinteni 15, 35-38). Din ea răsare
o plantă, care însă nu mai seamănă cu ea, dar nici nu este altceva, ci are chipul pe care
Dumnezeu l-a rânduit de la început, atunci când a făcut planta şi sămânţa ei. Zice Pavel:
„Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază întru nestricăciune; se seamănă întru
necinste, înviază întru slavă, se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă
trup firesc, învie trup duhovnicesc” (I Corinteni 15, 42-43). Dragii mei, dacă vrem să
înţelegem mai bine cum va fi acest trup duhovnicesc al omului de după înviere, nu
trebuie decât să privim la modelul său, care este Trupul lui Hristos după Înviere. Prin
Întrupare din Sfânta Fecioară, Iisus a purtat trup întocmai ca al nostru, cu toate virtuţile şi
slăbiciunile lui, înafară de păcat. Ei bine, Trupul lui Hristos înviat, era unul şi acelaşi cu
Cel răstignit şi mort pe Cruce, numai că acesta era acum transfigurat şi îndumnezeit prin
Înviere. Avea alte legi: putea să pătrundă prin materie, să mănânce fără să-i fie foame, să
bea fără să-i fie sete, să străbată fulgerător distanţele fără să obosească, să se înalţe la cer,
fără să aibă aripi. Devenise trup ceresc, Cel care avea să se înalţe şi să şadă de-a dreapta
Tatălui. E motivul pentru care Sfântul Pavel, vorbind despre trupurile duhovniceşti ale
oamenilor de după învierea obştească, le numeşte şi "trupuri cereşti" (I Corinteni 15, 49).

5
Dragii mei haideți să vă citesc cuvintele Sfântului Apostol si Ucenic Ioan despre
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, care sunt cuprinse în Sfânta Carte pe care noi o
numim Biblia, iar dupa aceea vă voi arăta pe acel perete dinspre geam câteva imagini
desenate de copii mai mari ca și voi, de acei studenți despre care vă vorbeam mai
devreme, cu privire la Învierea Domnului Iisus Hristos.

b.Citirea paragrafului evanghelic

Așadar spune Sfăntul Ioan că "La început era Cuvântul şi Cuvântul era la
Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin
El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţă şi viaţa era
lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o. Fost-a
om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să
mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina ci ca să
mărturisească despre Lumină. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot
omul, care vine în lume. În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a
cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Şi celor câţi L-au primit, care
cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, Care nu din sânge,
nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Şi
Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-
Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând:
Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai
înainte de mine era. Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat, şi har peste har. Pentru că
Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos."1

1
Biblia sau Sfânta Scriptură,ed a Sfântului Sinod, 1998, Evanghelia după Ioan, Capitolul 1, versetele 1-17.

6
c.proiectarea unor scene despre Înviere

Iar acum după cum v-am promis am să vă arat aceste imagini :


A

Întrebare copii:Cine sunt acei mulți oameni din poză?


Răspuns: Acei oameni din jurul Mântuitorului sunt oameni sfinți din Vechiul
Testament iar ce stau în genunchi sunt Adam și Eva.În imagine Domnul Iisus Hristos este
reprezentat ca frângând sau distrugând porțile iadului.

Altă imagine
B

C
2
Imagini proiectate cu video proiector, pe unul din pereții sălii de clasă.

7
Aici observăm cum Iisus Hristos îl prinde de mână pe acel bărbat în varsta și pe
care dorește să îl salveze de la moartea veșnică.

Întrebare copii: Și ne va salva și pe noi ?


Răspuns: Sigur ca da. Dacă ne spunem rugăciunile în fiecare zi și mergem cu părinții
nostri la biserică și gustăm și din impărtășania pe care vedem că ne-o dă părintele la
Liturghie, atunci vom fi întotdeauna în preajma lui Dumnezeu.

d.expunerea în desen ale elevilor cu privire la textul evanghelic

Dragi copii acum o să ne jucăm puțin.Vom lua creioanele colorate și vom începe
să desenăm.Vă voi citi din nou cuvintele care sunt spuse de către Preot atunci când la
Biserică se sărbătorește Învierea Domnului iar apoi gândindu-ne la acele cuvinte și la
imaginile ce le-am văzut mai devreme vom începe să desenăm iar la sfârșit cei care au
desenat cel mai frumos vor primi cate o jucărie și câte o diplomă “Micul creștin”.

.....Copii au început a desena, activitate pentru care au avut 15 minute,


supraveghindu-i pentru o bună desfășurare.Desenele au fost anexate la capitolul ANEXE.

e.întrebări și răspunsuri

8
În timp ce copii desenau, am început sa le pun câteva întrebări referitoare la subiect
iar după răspunsurile date de către ei, am încercat să dau un raspuns documentat,
rostindu-le și câteva strofe de poezie (pentru inspirația desenului).

1. Dragi copii...Cine credeți că este Mântuitorul Iisus Hristos ?


Copii : Doamne, Doamne sau alt răspuns Dumnezeu.
Răspuns dat : Mântuitorul este Fiul Unic al Lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus
Hristos care s-a răstignit și care a Înviat pentru noi.

2.De la cine a primit Iisus Hristos firea sa omenească ?


Copii: De la mama lui.
Și cine era mama Lui ?
Copii: mama Lui.
Fiul lui Dumnezeu a primit firea omenească prin Sfânta Fecioară Maria, prin puterea
Duhului Sfânt.
3.Unde a murit Iisus Hristos ?
Copii: pe Cruce.
Da așa este Mântuitorul Iisus Hristos a murit pe Cruce pentru păcatele noastre.

Am să vă spun o poezie pe care tare ma-ș bucura să o învățați și voi pănă data
viitoare când o să ne mai vedem..

HRISTOS A ÎNVIAT

Ştiţi voi, creştini fericiţi,


Ce praznic sărbătoriţi?
Sărbătoriţi Învierea
Celui ce-a dat mântuirea.

9
Cel ce a fost chinuit,
Scuipat şi batjocorit,
Cu suliţa a fost străpuns,
Cunună de spini i-au pus.

S-a dus să se răstignească,


Pentru noi să se jertfească.
El, din multa Sa iubire,
Se duse la pătimire.

Trei zile-n mormânt a stat,


Cel ce nu are păcat,
Să ne-aducă biruinţă
Şi în suflete credinţă.

Mare taină este-n lume,


Toţi creştini să se-adune,
Căci pământul, se înalţă
La ceruri, să prindă viaţă.

Crinul Maicii Sfinte învie,


Să ne-aducă bucurie,
Răsărit-a din mormânt
Cel mai Sfânt pe-acest pămănt.

Fraţilor, vă bucuraţi
Şi în coruri să cântaţi,
Imnul mântuirii noastre,
Zicând sufletelor voastre:

Hristos a înviat din morţi,


Ridicându–ne pe toţi
Din chinul păcatului,
La odihna Raiului.

Copiilor le-a plăcut foarte mult iar către sfârșitul timpului pentru desen le-am mai
pus câteva întrebări...

4.Dragi copii ia spuneți-mi cât timp a stat trupul Mântuitorului în mormânt ?


Copii : două zile, alt răspuns trei zile, alt răspuns o săptămână.
Dragii mei, cineva a răspuns corect, întradevăr Iisus Hristos a stat trei zile în
mormânt.

10
5.Și ultima întrebare: Când sărbătorim noi Învierea lui Hristos.
Copii : Duminica, alt răspuns, la Paști.
Așa este, Învierea Domnui este sărbătorită de Paști și întotdeauna Duminica.

Bine dragii mei haideți să vedem ce a-ți desenat voi...


*Desenele au fost adunate , interpretate iar la sfârșit fiecare elev a primit cate o diploma
de merit și câte o mică atenție (icoana litografiata cu scena Învierii Domnului).

În încheiere copii au fost felicitați iar ei mi-au pregătit o frumoasă surpriză


cântându-mi cateva cântecele învățate de ei în cadrul orelor de muzică.

11
ANEXE

12
În cadrul acestui proiect susținut personal la Școala Primară a satului
Strâmba, jud.Bistrița-Năsăud, au participat 9 copii ai satului respectiv,
împreuna cu Doamna Învățătoare Ursa Victoria localnică a comunei Josenii
Bârgăului, și a Preotul Paroh al satului Strâmba.

13