Sunteți pe pagina 1din 345
Res V. GRANCEA | BAZELE i RADIOLOGLEI SE IMAGISTICIE MEDICALE Editura Medicalé AMALTEA coperta: M.C. Popescu-Dranda paginare: C&E Poenaru tehnoredactare computerizataé: AMALTEA TehnoPlus corectura: Daniela Popescu redactor: M.C, Popescu-Drénda Bazele Radiologiei si Imagisticii Medicale / V. Grancea ISBN 973-96286-1-3 © 1996 — Editura Medicala AMALTEA P.0.Box 9-27, 72100, Bucuresti Toate drepturile asupra acestei edifii sint rezervate Editurii Medicale AMALTEA, Nici o parte a acestui volum nu poate fi reprodusa, in orice forma, far permisiunea scrisd a Editurii Medicale AMALTEA. iN LOC DE PREFATA Prin continutul ¢i structura ei, prezenta lucrare este consacrata in principal instruiri studentulul in medicina, introducerii acestuia in domeniut deosebit de vast gi complex pe care il constituie in prezent radiologia si metodele imagistice de investigare medicala. In conceptia autorului, nofiunile cuprinse in acest volum reprezint& un minimum de cunostinje din domeniul respectiv care ar trebul integrat in educatia viitorului medic gi, in consecin{&, ar trebui sé devind un obiect de predare in ‘invatémintul universitar. Intenjia didactica nedisimulata este, de altfel, subliniaté de modul de structurare al fiecdrei sectiuni, in care subordonarea fata de acest obiectiv al materialului tratat se poate recunoaste cu ugurinia. Propunind un ansamblu notional in aparent& dificil de asimilat in intervalul consacrat pred&ri disciplinare, autorul considera c&, de fapt, raspunde in acest mad dorinfei studentului, larg contirmata jn practic’, de a se informa in cit mai mare masur& cu privire la continutul unei discipline care se impune prin continue si remarcabile progrese. Chiar in conditiile unui spatiu de predare limitat, materialul ar putea constitui o sursa de intregire a cultur lui profesionale prin studiu individual. “Bazele radiologiei $i imagisticii medicale" se adreseaza in acelasi timp medicului care isi ‘incepe formarea in aceasta specialitate, ca, dealtfel, si practicianului din oricare alt specialitate oferindu-le, into forma foarte sintetica, premizele unei viziuni unitare cu privire la un domeniu aparent foarte diversificat, In acest sens autorul considera c actualele proceduri imagistice, larg implementate ‘n practica medical modema, isi gsesc cel mai rational mod de prezentare intr-un cadru comun. Acesta trebuie s& se constituie in jurul réntgendiagnosticului, prima metoda fizioa de investigare, care mine cel mai larg folosita si care sub multe aspecte (cum ar fi, de exemplu, logica interpretarii imaginii, premizele semiclogice si terminologia), reprezinta un model gi un etalon. Pe de alta parte, in acest mod poate fi evitata falsa impresie de competitie pe care o creaz& deseori folosirea respectivelor proceduri si se formeaza deprinderea de a privi investigarea imagistic& actuala ca un veritabil “flux tehnologic”. Autorul este pe deplin constient c& efortul de a cuprinde o arie de nofiuni atit de larga intr-un cadru extrem de rezumativ si sintetic a condus numai la o reusita partial si c& materialul rezultat este ‘in mare masuré perfectibil. Cu depiina sinceritate si incredere, lasa celor care ill vor parourge gi vor incerca sé-l foloseasca deplina latitudine In a-i aprecia oportunitatea, in masura in care se vor considera cu adevasrat beneficiari. AUTORUL