Sunteți pe pagina 1din 12

IJniversitatea Danubius Galati

Facultatea de $tiinte Economice


Finante Banci-Anul 2 II)

PROIECT

ECOI{OMIE EUROPE,ANA

REFE,RAT
PROF.Gabriela Marchis

TEMA:Bune practice in utilizarea Fondurilor Structurale si


de Coeziune.

STUDENT CIUREA MARILENA


FINAI\TE BANCI AN II ID
CUPRI]YS

l.Rezumat
2.Cuvinte cheie
3.Introducere
4.Stadiul cercetarilor efectuate in
tematica investigate
S.Expunerea problemei
6.Concepte si terminologie
T.Solutii identificate
8. A n aliza rezultatelo r
9.Concluzir
l0.Propuneri
l l.Bibliografie
l.Rezumat

Deoarece in Uniunea Europeana ,au existat si exista


inca diferen{e semnificative din punct de vedere
economic si socialoFondurile Structurale si de Coeziune
au fost create si sunt utilizate si in prezent drept
instrumente pentru reducerea decalajelor intre
regiunile si statele membre fJ.E.
Pentru perioad a 2007 -2A13 ,politica de coeziune a
Uniunii Europene a fost revizuita pentru a raspunde
mai bine obiectivelor stabilite de Lisabona si Goteborg.

2.Cuvinte cheie

FEDR-Fondul European de Dezvoltarea Regionala


FSE-Fondul Social European
FC-Fondul de Coeziune
FEI-Fondul European de Investifii
CE-Comisia Europeana
BEI-Grupul Bancii Europene de Investifii
3.Introducere

Intreaga U.E se confrunta cu probleme serioase


rezultate in urma procesului de structurare determinat
de fenomenul de glob alizare rde deschiderea comerciala
,de dezvolatarea economiei bazate pe cunoaptere ,de
imbitrinirea popula{iei qi de accentuarea migratiei .
Cregterea economica slaba a ultimilor ani a condus
la cregterea qomajului in multe par{i ale U.E antrenand
in acest mod o serie de probleme sociale deloc de
neglijat .pentru a raspunde acestor provociri ,in anul
2000 a fost adoptatl aga numita Strategie de la
Lisabonarcare propune transformarea U.E in cea mai
dinamici qi competitivi economierbazatl pe cunoagtere
pani in anul 2010.
4.STADIUL CERCETARILOR
EFECTUATE IN TEMATICA
INVESTIGATA.
Politica de coeziune dispune de trei instrumente :
-Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
-Fondul de Coeziune
-Fondul Social European

Cele trei instrumente vor fi folosite pentru a ajuta la


reducerea disparitafilor de dezvoltare econimicl intre
diversele regiuni ale Uniunii Europene punandu-le
accentul pe cunoa$tere gi inovare ,pe crearea de locuri
de munclocooperare intre regiuni pi de transformarea
regiunilor in locuri atractive penru a investi gi pentru a
munci.
Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR
sus{ine dezvoltarea economici durabili la niel regional
qi local ,oferind sprijin financiar pentru investi{ii
productivercare sI contribuie la crearea de noi locuri de
munci ,in pincipal investifii in IMM-uri ,in
infrastructura.
Fondul Social European FSE contribuie la
indentifcarea coeziunii economice gi sociale prin
imbunat5{irea posibilita{ilor de ocupare a for{ei de
munci ,creqterea capacitafii e adaptare a
intreprinderilor qi a lucr[torilor.
FSE promov eazil educa{ia si formarea profesional5
pe tot parcursul viefii qi cregterea investi{iilor in
resursele umane ,in special IMM-uri.
Fondul de Coeziune FC finan[eazi proiecte in
domeniul protec{iei mediului gi infrastructurii din
transporturi.
Fondul de Coeziune se adreseazl statelor membre
cun un venit na{ional brut pe locuitor mai pu{in 90o/o
din media comunitar5.
Politica de coeziune ,in noua sa forml ,are trei
obiective:
-converge(a:sustinerea regiunilor ramase in urmi
din punct de vedere al dezvoltlrii economice
-competivitate regionala qi ocuparea for{ei de muncl
-Cooperare Teritoriali Europeanl
Rominia ,ca beneficiarl a fondurilor structurale
oeste eligibila pentru toate cele trei intrumente gi pentru
doui dintre obiective:
-Convergenfl
-Cooperare Teritoriall Europeanl
s.EXPUI{EREA PROBLEMEI

Propunerea Comisiei Europene vizeazd o abordare mai


strategici ,mai pu{in biroeraticl qi mai bine orientati
citre solufionarea problemelor de ordin economic gi
social cu care ljniunea se confrunti in urma extinderii .
Abordare strategicd:
Politica de coeziune este acum legatl de
prioritlfile strategice pe termen lung gi dezbaterile
anuale din cadrul sesiunii de primivarl a consiliului.
Mai pu(ind birocra(ie:Concentrarea bugetului
,descen tr alizarea administrlrii fondu rilor
,propor{ionalitatea regulilor,mai pu(ine instrumente Ei
un sistem de implementare simplificat.
O mai buna orientsre:concentrarea geograficl asupra
Statelor Membre qi a regulilor U.E ce se vor confrunta
su cele mai mari nevoi dupi extindere ,precum si
asupra competitivita{ii gi a dezvoltirii durabile.
6.CONCEPTE $r TERMINOLOGTE

JEREMIE-o noua modalitate de utilizare a fondurilor


structurale europene pentru promovarea accesului
IMM-urilor la finan{are prin intermediul fondurilor de
participare

Inifiativa JEREMIE ofera statelor membre U.E


,prin autorita{ile de management na(ionale sau
regionale ,posibilitatea de a utilize o parte din fondurile
structurale europene ale acestora pentru finantarea
intreprinderilor mici qi mijlocii prin participare la
capital ,imprumuturi sau garan{ii prin intermediul unui
fond de participare reinoibil ca un fond umbrela .
Acesta initiativl a fost lansata de Comisia
Buropeani CE si Fondul European de Investi{ii FEI
,care face parte din grupul Bincii Europene de
Investifii BEI.
Ca fond umbrell ,JEREMIE poate oferi
intermediarilor financiari qi nu in mod direct IMM-
urilor.
Fondul de participare JEREMIE poate oferi
intermediarilor financiari :
-instrumente financiare orientate catre IMM-uri
-garanfii
-cogaranfii
-contragaranfii
-garan{ii de participare Ia capital
-microimprumuturi
-instrumente de secu rizare
-capital de risc
-fonduri de coinvestire
-investifiiin fonduri de transfer de tehnologie
imprumuturi gi participare la capital.
JEREMIE intre FEI gi o autoritate na{ionall
,regionali a unu stat membru a U.E.
Partenerul nafional,regional transfera fondurile
allocate inifiativei JEREMIE intr-un cont banca
JEREMIB oapoi este lansat un apel pentru exprimarea
interesului ,iar intermediarii financiari sunt selecta{i in
baza unu proces.
BeneJiciile utilizdrii JEREMIE :

Principalele beneficii sunt :


.FLEXIBILITATE
.BENEFICIILE ABONOANTI DE TIP PORTOFOLIU
.RECICLAREA FONDURILOR
-MULTUPLICAREA
.EXPERIENTA FEI.

Inifiativa JEREMIB ofera regiunilor qi statelor


membre posibilitatea de a beneficia de o platformi
financiari flexibill ,eficientl ovizibili qi reinoibill
pentru IMM-uri ,printr-un parteneriat pe termen lung
cu institufiile financiare locale:
Acorduri de finantare JEREMIE
semnate : Grecia,Rominia ol-,etonia,LituaniarFran{arltali
a rSlovaciarCipru,BulgariaoSicilia.
7. SOLUTII IDE,NTIFICATE

larite beneficiare -sI aibl venit pe locuitor sub 90%o


fa[a de media comunitar5.
larile beneficiare sI aibl un program menit sI
satisfaci condi{iile de convergenfi in perioada 2000-
2006 bugetul fondului este de 18 miliarde de euro.
Fondul de coeziune se deosebeqte de fondurile
structurale in sensul cI urmareqte reducerea
disparitS{itor dintre economiile na{ionale oin timp ce
acestea din urma au ca scop reducerea disparita{ilor
dintre regiuni.

8.AN ALIZA RE ZTJLTATELOR

Politica de coeziune are un rol semnificativ pe atingerea


obiectivelor stabilite la Lisabona ointrucfit prin
reducerea dispariti{itor,U.E se asigurl cI toate
regiunile gi grupurile sociale contribuie 9i beneficiazi de
dezvoltarea de ansamblu a spa{iului comunitar.
Proiectul tratatului de instituire a unei Constitu{ii
pentru Europa men{ion eazd clar dezideratul unei
dezvoltiri economice armonioase a U.E.
g.CONCLTJZII

Fondul de Coeziune este un instrument financiar menit


sI consolideze coeziunea economicl 9i sociall intre
{irileeuropene .
Resursele acestui fond sunt alocate in doul
sectoare : mediu si re{ele de transport europene .
crearea acestui fond ,se regaseqte in articolele
lzgc gi 130D ale Tratatului .Articolele 1305 se ocupl de
finanfarea proiectelor legate de protec{ia mediului .
Protocotul 15 din anexa Tratatului stabilegte cerin{ele
care condi{i aneazil accesul la resursele Fondului.
DouI Reglement[ri ale consiliului ,din 1993 qi 1994
completeazil cadrul legal al Fondului .
Pentru infiin{area Fondului o variabill politicl a
fost crucial5:pasiunea din partea acelor {ari in crearea
Uniunii Economice qi Monetare.

lO.PROPUNERI

Pregitirea unui dosar de licitatie de calitatea


presupune:
-discu{ii cu al{i beneficiari
-se apeleazil la modelerschimbari de experine{e
-consultantul sa faci recomandlri
lI.BIBLIOGRAFIE

-Camera de Comertrlndustrie Navigafie qi Agriculturl


Constan{aoINTFORME ST,Ghidul Fondurilor
Structurale-ghidul actorilor dezvoltarii regionaleraprilie
2003 .

Marchis G.(2009)Analiza fondurilor europene pre si


post aderare in Romfinia .Bucuregti:Editura Didactici
qi Pedagogici,capitolele 1,3 gi 3