Sunteți pe pagina 1din 11

COMISIA NATIONALA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA

Hotirire nr. 24 din 12 august 2020

in temeiui art. 58 din Legea nr. 1012009 privind supravegherea de stat a sbndta4ii
publice (Monitorul Oficial,2009, nr. 67, art. 183), cu modificdrile ulterioare, la
propunerea Directorului Agengiei Na{ionale pentru Sdndtate PublicS, incepdnd cu data
de 16 mai, prin Hotdrirea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei nalionale extraordinare de
sinitate public6, a fost declaratd starea de urgen![ in sdndtate publici pe intreg teritoriul
Reoublicii Moldova.
in contextul necesitilii orgarrizdrii qi deslEEuririi alegerilor locale noi, stabilite
pentru data de 6 septembrie 2020, prin llotdrirea Comisiei Electorale Centrale w.3972
din 9 iunie 2020, precum gi a alegerilor pentru funclia de PreEedinte al Republicii
Moldova, stabilite pentru I noiembrie 2020 prin l:lotirirea Parlamentului Republicii
Moldova nr. 65 din 21 mai2070,
Urmare a analizei situa{iei epidemiologice actuale, precum qi a necesitdlii de
respectaxe stricti a mdsurilor de sindtate publicd, Comisia nalionali extraordinari de
sAnitate publicd,

HOTARA$TE:

l. in scopul protejdrii tuturor participanlilor la procesul electoral (alegdtori,


funcfionari electorali, candidafi qi al,ti actori implicafi), se stabilesc urmdtoarele reguli
generale obligatorii de prevenire qi combatere a infecliei COVID-l9 la desfrqurarea
scrutinelor electorale :
.
1. I respectarea distanlei sociale intre persoane de minim I ,5 metri;
.?.
1 respectarea regulilor de igicnd a mAinilor;
1,3. respectarea regulilor de igienb respiratorie;
1.4. respectarea misurilor impuse de autorite{i de c6tre persoanele fizice qi
juridice care se afld in teritoriile sau institu{iile cu regim de carantini;
1.5. purtaxea mdEtilor in transportul public qi spaliile publice inchise. Masca
hebuie sd acopere atAt gura, cdt Ei nasul;
1.6. efectuarea obligatorie a termometriei fiecdrui funcfionar gi/sau a persoanei
din aparat (operatori, consultanli, contabili, gofer) prezent fizic la sediul organului
electoral, cu inscrierea rezuitatelor intr-un registru, conform modelului din Anexi;
1.7. asigurarea funcfionarilor electorali cu echiparnente de proteclie (mdqti qi
manuqi, viziere etc.);
1.8. asigurarea cu dezinfectante pentru mdini ia intrare in sediile organelor
electorale qi in secliile de vot;
1.9. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafelelor Ei asigurarea regimului
de curilare urnedi de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
1.10. aerisirea frecventd a in
spaliului, iar oaz de posibilitate -- aerisirea
permanent[.

2. Se aprobd Instruc{iunea privind modalitatea de organizare Ei desfiqurare de


cdtre Comisia Electorald Centrald a scrutinelor electorale (alegerilor locale noi gi a
alegerilor la func1ia de Pregedinte al Republicii Moldova), in condiliile situaliei

(a t- 7/f {f/
4-u/ L, i
f
pandemice prin infeclia COVID-I9, conform Anexei.

3. Persoanele in virstd de peste 63 de ani qi cele din categoriile de risc, iEi vor
exercita dreptul electoral, in
condilii de ma.timb pruden!6 qi vigilen!6, evitind
aglomerdrile qi aflarea indelungati in spa{iiie publice inchise.

4. in dependenlE de evolufia qi tendinla situaliei epidemiologice a infec{iei


COVID - 19, mdsurile restrictive vor fi revizuite.

5. HotEririle Comisiei nalionale extraordinare de sdndtate publicd sunt


executorii pentru autoritilile administraliei publice centrale qi locale, pentru persoanele
fizice qijuridice, indiferent de domeniul de activitate qi formajuridicd de organizare.

6. Comisiile teritoriale extraordinare de sdndtate public6, vor asigura" revizuirea


tuturor hot5ririlor/dispoziliilor aprobate, aducdndu-le in concordanld cu Hotiririle
Comisiei NaJionale Extraordinare de Sdndtate Publicd a Republicii Moldova.

7. Nerespectarea mdsurilor de sdnitate publicd expuse in prezenta hotdrire


constituie pericol pentru sdnitatea publici gi va servi temei pentru tragere la rdspundere
contravenlionald gi/sau penald a persoanelor vinovate.

8. Prezenta Hotdrire intri in vigoare din momentul emiterii gi se publicd pe


pagina oficialS a Guvernului.

Preqedinte al Comisiei,
Prim-ministru Ion CHICU

Vicepreqedinte al Comisiei'
ministru al sinit6{ii, muncii
gi protec{iei sociale VioTica DUMBRAVEANU

Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNA


AnexE
la Hotirirea nr.24 drn 12.08.2020
a Comisiei nalionale extraordinare pentru sdndtate publici

Instrucliune privind modalitatea de organizare gi desfiqurare de citre Comisia


Electorali Centrali a scrutinelor electorale, in condifiile situaliei pandemice cu
infeclia COVID-l9

Prezenta Instrucliune reprezintd cadrul de misuri in care Comisia Electorald


Centrali va administra alegerile locale noi, din 6 septembrie 2020, si cele pentru
I
frrnc{ia de Preqedinte al Republicii Moldova, din noiembrie 2020, in condiliile
situaliei pandemice cu infecJia COVID-l9, Scopul prezentului act este optimizarea Ei
uniformizarea aplicdrii procedurilor electorale ce lin de organizareao amenajarea Ei
dotarea sec{iilor de votare, a frrnclionarilor electorali gi a alegitorilor cu toate cele
necesare desftsurErii voterii in condiiii de maximi siguranl5 pentru toli participanlii.
In acest context, pentru prevenirea rispindirii infecgiei COVID-I9 in procesul de
organizare si de desfds,urare a alegerilor, acfiunile vor fi orientate spre:
- Protejarea sdnitelii si securizarea alegitorilor.
- Protejarea sdn5tdlii qi securizarea func{ionarilor electorali.
- Protejarea s6nitbtii Ei securizarea candidafilor, observatorilor gi a a.ltor
subiccfi implicali in procesul electoral.
- Respectarea regulilor generale stabilite de autoritE{ile competente pentru
prevenirea qi controlul rdspindirii infecliei COVID-I9.
Regulile stabilite prin prezenta Instrucfiune sunt aplicabile qi sec{iilor de votare
deschise in afara lirii, cu exceplia cazlrilor in care situalia epidemiologici din fara
respectivd nu prevede altfel.

1. MEsuri de protecfie
1.1. Misuri de protec{ie pentru alegitori:
- afigarea materialelor informative care promoveazd respectarea regulilor de
igiend a miinilor gi a c6ilor respiratorii;
- atenlionarea alegdtorilor despre respectarea obligatorie a mdsurilor de
control gi combatere a infecliei COVID-l9, stabilite de odtre Comisia nafionald
extraordinard de sdnbtate publici;
- aten[ionarea alegltorilor despre obligativitatea respectdrii, in perimetrul
secliei de votare, a regulilor pdvind distanlarea sociald qi interdiclia intrunirilor in masi
cu participarea unui num6r mai mare de 50 persoane;
- organizarea accesuLui fluidizat al alegdtorilor in seclia de votare in vederea
neadmiterii formdrii aglomeririlor atdt in incinta. cet +i in adiacentul secliei de votare;
- admiterea in incinta secliei de votare a unui numlr limitat de alegitori;
- accesul alegdtorilor in seclia de votare si sediul organelor electorale doar
cu echipament de proteclie (mdqti gi mdnuqi);
- instalarea, la intrarea in seclia de votare, in locuri vizibile gi accesibile
pentru alegdtori, a dozatoarelor cu solulie dezinfectantd pe bazE de alcool;
- efectuarea obligatorie a termometriei fiecdrui aleg[tor, la intrarea in secfia
de votare:
- alegltorii se vor prezenta la secliile de vot cu pixurile personale'

1.2. Misuri de protecfie pentru func{ionarii electorali:


- familiarizarea cu regulile de igiend a miinilor s,i a clilor respiratorii;
- aten{ionarea despre respectarea obligatorie a mdsurilor de control qi
combatere a infeoliei COVID-19, stabilite de citre Comisia nalionald extraordinari de
sindtate publicd;
- asigurarea cu echipament de proteclie necesar (mdEti, mdnuqi, viziere,
costume de proteclie etc.) gi solulii dezinfectante;
- organizarea qi efectuarea triajului zilnic al funclionarilor electorali
prezenfi la sediul organului electoral (termometria, starea generalA a senetSlii);
- respectarea normelor de igieni a echipamentului Ei spaliilor utilizate in
procesul electorai, prin organizarea qi efectuarea curEleniei qi sanitizdrii
sediilor
electorale, cu utilizarea solu{iilor pentru dezinfectare; aerisire frecventi/aerisire
permanent6;
- accesul in sediul organului electoral qi secfia de votare doar cu echipament
de proteclie (maqti, mdnuqi);
- respectarea, in contextul intrunirilor regulate ale organelor electorale, a
regulilor privind distanlalea sociald; utilizarea in spa{iile inchise a echipamentului de
proteclie gi dezinfectarea spaliului cu o periodicitate de cel pulin o datd la 3 (trei) ore.

1.3. MIsuri de protec(ie pentru concuren{ii electorali


- afigarea materialelor informative care promoveaz[ respectarea regulilor de
igieni a miinilor gi a cdilor respiratorii;
- atentionarea desprc respectarea obligatorie a mdsurilor de control qi
combatere a infecliei covlD-l9, stabilite de c6he comisia nationalb extraordinard de
sdnitate public[;
- atenlionarea asupra utilizdrii obligatorii a echipamentului de protectie
(mdgti, mdnuqi);
- instalarea, la intraxea in sediile organelor electorale gi secliile de votare, in
tocuri vizibile qi accesibile pentru alegdtori qi pentru persoanele autorizate sd asiste la
opera{iile electorale, a dozatoarelor cu solufie dezinfectantd pe bazd de alcool;
- organizarea spaliilor de primire a documentelor pentru inregistrarea
concurenlilor electorali gi a spaliilor pentru monitorizarea desfh5urErii procedurilor
electorale, in conformitate cu normele stabilit€ de c[tre Comisia nafionalA
extraordinard de sdndtate public6.

2. Perioada electorali
2.L Pregedintele organului electoral, in perioada activitdlii acestuia, va
organiza gi/sau va monitoriza staxea de sbnitate a membrilor qi personalului auxiliar
(operatori, consultanli, contabiti, qofer) al organului electoral prin:
- efec.tuarea obligatorie a termometriei fiecdrui funclionar qi/sau a persoanei
din aparat (operatori, consultanli, contabili, gofer) prezent fizic la sediul organului' cu
inscrierea rezultatelor intr-un registru, conform modelului de registru nr.l din prezenta
Instrucfiune;
- substituirea funcfionarului sau a persoanei din aparat in caz de depistare a
unor simptome ale infecliei respiratorii acute, $i informarea despre necesitatea de
autoizolare gi informare a medicului de familie;
- monitorizarea stirii de sdnbtate a funclionarilor gi a personalului auxiliar
care nu sunt pfezenli frzic la sediul organului electoral sau lucreazb la distanli;
- in caz de inregistrare a unor simptome ale infecliei respiratorii acute,
funclionarul sau persoana din aparat va informa preqedintele organului electoral, se va
autoizola si va informa medicul de familie.
2.2. Accesul vizitatorilor care prezintl simptome ale infecliei respiratorii acute
(febri, tuse, respirafie dificild, etc.) va fr restriclionat.
2.3. La intrare in sediul organului electoral se va efectua obligatoriu
termometria fi ecdrui vizitator.
2.4. Accesul pentru pemoanele care nu activeazd in componenJa organului
electoral, in sediul organului electoral se va pennite doar cu echipamentul de protectie
(md,qti, mbnuqi, etc.). Masca de proteclie trebuie sd acopere atat gura, cdt qi nasul.
2..5. La intrare in sediul organului electoral, se vor instala, in locuri vizibile gi
accesibile pentru vizitatori, dozatoare cu solu{ie dezinfectantd pe bazi de alcool pentru
respectarea igienei miinilor.
2.6. [,a intrare in sediul organului electoral vor fi afiEate regulile de acces in
sediu gi materialele informative care promoveazi regulile de igieni a miinilor gi a
cdilor respiratoriio precum qi alte mdsuri de control qi combatere a infecliei COVID-19,
stabilite de cdtre Comisia nalionall extraordinari de sdndtate public6;
2J . Spaliile pentru recepfionarea actelor depuse in vederea inregistririi, de la
potenfialii candidali in alegeri, se vor organiza in corespundere cu regulile privind
respectarea distan{ei sociale de 1,5 metri, utilizarea in spa{iile inchise a echipamentului
de protec;ie qi dezinfectarea spaliului cu o periodicitate de cel pufin o datd la 3 (trei)
ore,
2.8. La depunerea documentelor pentru inregistrare a grupului de iniliativi se
vor prezenta cel mult doud persoane, iar la depunerea documentelor pentru inregistrare
in calitate de candidat la alegeri, se vor prezenta candidatul insolit de I (unu) persoan6.
2.9. $edintele organului electoral se vor organiza in corespundere cu regulile
privind respectarea distanlei sociale de 1,5 metri, utilizarea in spaflile inchise a
echipamentului de protec{ie gi dezinfectarea spafului cu o periodicitate de cel pufin o
dati la 3 {trei) ore.
2.i0. Spaliile unde igi au sediile organele electorale vor fi curd{ate Ei
dezinfectate in rnod regulat, se va realiz.a dereticarea umedi qi prelucrarea cu produse
dezinfectante a suprafefelor qi utilajelor folosite,

3. Ziua alegerilor
3.1. in mod obligatoriu mdsurile de control gi combatere a
Se vor respecta
infectiei COVID-l9, stabilite de citre Comisia nafionald extraordinard de sdndtate
public6.
3.2. Pdn[ la deschiderea sectiei de votare, se va organiza qi se va desfhqura
curIlirea generale Ei dezinfectarea intregului local al sectiei de votare, precum $i
prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafelelor gi echipamentului folosit.
3.3. Localul sectiei de votare se va amenaja in corespundere cu respeclarea
distan[ei sociale de I (unu) metru intre funclionarii electorali, in conformitate cu Modul
de amplasare in incinta secliei de votare, prezentat in Instrucfiune.
3.4. Preqedintele biroului electoral, inainte de deschiderea sec{iei de votare, va
efectua triajul (termometria, starea slndtdfii) fimcfionarilor electorali prezenfi,
operatorilor, personalului auxiliar, observatorilor qi a.ltor subiecli implicali in procesul
electoral, cu inscrierea rezultatelor intr-un registru, conform modelului de registru nr.2
din prezenta Instrucliune.
3.5. Funclionarilor electorali sau altor participanli la procesul electoral care
manifest6 simptome ale infec{iei respiratorii acute, li se va interzice asistarea la
procedurile electorale.
3.6. in cazul identificdrii funclionarului electoral, operatorului gi/sau persoanei
din cadrul personalului auxiliar, care manifestd simptome ale infecliei respiratorii
acute, acesta va fi substituit de cdtre subiectul care l-a desemnat, fiind informat despre
necesitatea de autoiarlare qi informare a medicului de familie.
3.7. Funclionarii electorali, operatorii, observatorii qi ceilalli subiecli implicali
in procesul electoral vor fi echipagi, in mod obligatoriu cu echipament de proteclie
(ma4ti, mdnuEi, viziere, etc.).
3.8. La intrare in localul secfiei de votare, in locuri vizibile qi accesibile pentru
vizitatori, se vor instala dozatoare cu solulie dezinfectantd pe bazd de alcool pentru
respectarea igienei mdinilor.
3.9. Nu se va admite accesul in seclia de votare a alegitorilor care manifestd
simptome ale infeciiei respiratorii acute (temperatura mai mare de 37 grade Celsius,
tuse, respirafie ingreunati, etc.). Acestor alegitori li se va recomanda sE se intoarch [a
domiciliu, respectind misurile de protecfie, sd se autoizoleze gi si informeze telefonic
medicul de familie.
3. 10. Alegdtorii care manifestd simptome ale infecliei respiratorii acute vor
putea exercita dreptul la vot la locul aflnrii, prin depunerea rurei cereri la biroul
electoral al sec{iei de votare unde iqi are inregisffarea la domiciliu/reqedinfd aleg6torul.
Cererile pot fi depuse in scris sau in formd verbald, incepind cu 2 s6ptimini inainte de
ziua votdrii gi pdnd la ora 18:00 a zilei precedente votdrii. In ziua votdrii, cererile pot fi
fhcute pdnd la ora l5:00.
3.11. Pe parcursul zilei, se va organiza qi realiza aerisirea fiecventi a spaliului
-
secliei de votare, iar in caz de posibilitate aerisirea permanentd, precum gi
dezinfectarea, pe parcursul zilei, a spaliului gi suprafelelor de lucru din seclia de votare
gi schimbarea echipamentului de protec{ie (miqti, mdLnuqi, viziere, etc.) cu o
periodicitate de cel pulin o dati la 3 ore.
3. 12. Echipamentul de proteclie utilizat va fi, dupd schimbarea acestuia,
dezinfectat qi impachetat in pungi din polietilend gi stocat in rifara localului secliei de
;;;';-ft;"';-;t't"rt;
;;;. ; ,".,,, o. .,o*., pri** inrormative cu privire ra
mdsurile de igienl, numdrul maxim de alegdtori care se pot afla concomitent in seclia
de votare, atenlionare privind respectarea distanlei sociale/fizice de cel pufin 1,5 metri
gi interdic{ia intrunirilor in masi cu participarea unui numdr mai mare de 50 de
pe$oane. Seclia de votare va fi marcati cu inscrip{ii de delimitare a spa{iului in
vederea asigurbrii distanlErii fizice de cel pufin 1,5 metri'
3.14. La intrare in localul secliei de votare se va efectua obligatoriu termometria
fiecdrui aleeitor.
3.15. in incinta sectiei de votare, concomitent, va fi admisd intrarea unui num6r
limitat de a.legdtori care va fi egal cu numdrul de cabine de vot utilizate (ex. 2 cabine de
vot - 2 alegdtori prez,enli, concomitent, in localul secliei de vot).
3.16. Alegdtorii, dupa posibilitate, se vor prezenta la sec{iile de votare cu pixuri
personale in vederea aplicdrii semndturii in lista electorald, Alegdtorul va prezenta
membrului BESV actul in baza cdruia voteazd evitindu-se astfel contactul fizic dintre
funclionarul electoral gi actul prezentat. Aceeagi procedurd se va relpecta gi la intrarea
in sec{ia de votare cu operatorii SIAS ,,Alegeri".
3.17. Membrii biroului electoral al secliei de votare ca.re vor fi desemnali pentru
a se deplasa cu urna de vot mobild, precum qi persoanele care le vor insofi, in mod
obligatoriu vor fi echipali cu echipament de proteclie (mdqti, minugi, viziere, costume
de protecfie, etc.) qi vor respecta cu strictele regulile de utilizare a acestuia.
3.18. In cazul in care la seclia de votare au fost depuse solicit6rile de votare la
locul afldrii de la persoanele care se afld in regim de autoizolare in contextul
contaminirii cu COVID-19, echipa cu uma mobild se va deplasa mai intii la persoanele
in etate, persoanele cu dizabilitEli locomotorii, persoanele care din motive de s6nitate
sau alte motive temeinice nu pot si se prezinte personal la sec{ia de votare gi apoi
(ultimii vor fi) la persoane care se afli in regim de autoizolare.
3,i9. Dupd caz, pot fi himise doul echipe cu ume de vot mobile. O echipd se
va deplasa la persoane aflate in regim de autoizolare in contextul contaminirii cu
COVID-l9 9i a doua la ceilalli alegdtori.
3.20. DupE caz, pot fi utilizate in calitate de umi de vot mobild - umele de vot
stalionare cu capacitatea de 45 9i 80 de litri.
3.21. Membrii echipelor ce se vor deplasa cu uma de vot mobild vor prelucra, in
mod obligatoriu, echipamentul electoral gi cel de protec{ie, cu solulii dezinfectante pe
bazd de alcool, pini Ia contactul cu alegdtorul gi dupd acesta.
3.22, Transpornrl utilizat de echipele mobile penhu votarea la locul aflbrii va fi
supus dezinfecfiei dupd flecare caz deservit. in acest scop, birourile electorale care vor
forma astfel de echipe vor fi obligate si creez,,e condilii necesare de dezinfec{ie a
transportului, echipamentului gi condilii de stocare/dep ozitare a echipamentului
dezinfectat.
3.23. tn cazul spitalelor, instituliilor penitenciare, sta{iunilor balneare, azilurilor
pentru bbtrdni, se vor respecta: distanlarea social5/fizici de 1,5 metri, utilizarea in
spa{iile inchise a echipamentului de proteclie, dezinfectarea spafiului 9i a
q
echipamentului cu o periodicitate de cel pulin datd la 2 (doui) ore, aerisirea frecventd
a spaliului, iar in caz de posibilitate - aerisirea permanentd.
3.24. Inainte de a fi readus in localul sec{iei de votare, echipamentul electoral va
fi prelucrat cu solulie dezinfectanta pe bazi de alcool.
3.25. Procedura de numdrare a voturilor se va realiza cu respectarea
prevederilor privind distanfarea social6/fizic6 de 1,5 metri, utilizarea in spaliile inchise
a echipamentului de proteclie (md;ti, mdnugi, viziere etc.), dezinfectarea spaliului 9i a
echipamentului cu o periodicitate de cel pu{in o dati la 3 (trei) ore, aerisirea frecventi a
spa{iului, iar \n cat de posibilitate - aerisirea permanente.

4, Perioada post-ziua votirii


4.1. Se vor respecta in mod obligatoriu nrdsurile de control q1 combatere a
infecfiei COVID-I9, stabilite de cdtre Comisia nafionald exffaordinard de sdndtate
public6.
4.2. Prezentarea documentelor gi a materialelor electorale se va efectua de
citre pregedintele organului electoral insolit de cel mult un membru.
4.3. Procedura de recep{ionare a documentelor $i a'materialelor electorale se
va realiza cu respectarea prevederilor privind distanlarea social1Jfwicd de 1,5 metri,
utilizarea in spa{iile inchise a echipamentului de protec{ie, dezinfectarea spaliului qi
echipamentului cu o periodicitate de cel pulin o datd la 3 (trei) ore, aerisirea frecventi a
spafiului, iar in caz de posibilitate - aerisirea permanentS.
4.4. La intrare in localul unde vor fi receplionate documente qi materiale, in
locuri vizibile gi accesibile pentru vizitatori, se vor instala dozatoare cu solulie
dezinfectanti pe bazi de alcool pentru respectaxea igienei mdinilor.
4,5. La intrare in localul unde vor fi receplionate documente gi materiale
electorale se va efectua oblisatoriu termometria fiechrei oersoane.
Modul de amplasare in incinta secfiei de votare, iu ziua desfiquririi scrutinului

*r,'1

#,
nI.EGATOR

#
ATJ{iATOR

4
I
I
d

?
rl)

'Aa
!';
ox
?tr
LI
tE
-'
OL
()q
!U
-FE

;s
EE

!a!
!Pc
Et9
3{
6i
9?
==
.F=
FE
=e
:.n

gF
TF
.90
oto
qo

{
E
oc

*ii ID
S

o
.-9

!o
;r
T:T
r:E

s
EE
6l'
:E
_9'i
lrt
'!?
=d

.: (r

=>
a.:
E"N .g:t I
H.E
E,!l.ir
6X E El il'E
P9 b El,ql I
't:
o!i

.-E
Etr.
dt .-
-u
uf
:E
=,r

q,) .o
Eb
tg
.9d
or'
c(l
..i

rr. j:
<Gl

ql:.
.X:=
a!
<;