Sunteți pe pagina 1din 13

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul
preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor”
Contract POSDRU/157/1.3/S/133900

ALINA DULĂU
Gr. 8

SCENARIU DIDACTIC: TEXT ARGUMENTATIV

Domeniu Context Sarcină de îndeplinit Activități de comunicare Texte

Educațional Sala de clasă Rezolvarea Ascultare: Profesorul oferă Model de text


Persoane: exercițiilor sugestii, explică argumentativ:
elevi, profesor Documentare modalită țile de organizare Necesitatea
de limba Producere de text a unui text argumentativ, culturii
româ nă Completarea unor iar elevii iau notițe. Eseul
grile de Vorbire: discutarea temei argumentativ
auto/interevaluare cu întreaga clasă. despre
Dezbatere importanța
Scriere: elaborarea unui lecturii
eseu argumentativ despre
importamța lecturii.
Autoevaluare-
interevaluare – în scris și
oral
Nivel/Clasa:
a VII-a
Criterii Competențe
EFICIENȚA Scopul general este clar pe totparcursul Strategice Conceperea unui plan de acțiune,
textului. elaborarea textului, revizuirea,
COMUNICĂRII
Adoptă, în mod natural, stilul și registrul editarea și corectarea variantelor
potrivit. intermediare.
Este conștient de destinatar și
reușeștesă -și adapteze textul la
așteptă rileacestuia, pentru a-i
mențineinteresul pe parcursul lecturii.
CONȚINUT Acoperă subiectul integral. Pragmatice Funcționale:
Ideile sunt relevante și exprimate clar Dezvoltarea argumentelor în mod
și sunt însoțitede detalii uneori originaleși sistematic, emiterea de ipoteze,
de argumente pertinente. exprimarea de idei abstracte,
Poate să argumenteze și săprezinte justificarea unor poziții etc.
aprecieri personale. Discursive:
Își exprimă punctul de vedere în mod Utilizarea unor conectori logici și
clar și discursivi care să contribuie la
elaborat, pe parcursulîntregului text. organizarea textului în primul rând,
în concluzie etc.)

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 1/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
CORECTITUDINE Aplică regulile de ortografie și de Lingvistice Lexicale:
punctuație învă țate. Mijloace interne (derivare) și externe
Foloseștestructurile gramaticale și (neologisme) de îmbogă țire a
semnele vocabularului, locuțiuni și cuvinte cu
de punctuație pentru a conferimai multă sens figurat.
expresivitate textului(ex. forme verbale, Gramaticale:
conectori Structuri gramaticale complexe,
la nivel de propoziție și frază ). subordonate cauzale, condiționale,
concesive, consecutive etc.
COMPLEXITATE Utilizează un vocabular variat.
Include în textele produse cuvinte și
expresii specifice limbii scrise.
Modurile și timpurile verbalefolosite
sunt variate și utilizateadecvat, chiar și
cele mai puțin
frecvente.
Demonstrează o cunoaștere subtilă a
limbii, fiind capabilsă aleagă termenul cel
maipotrivit. Apelează la sinonimie,pentru
a evita repetițiile și laalte mijloace de
îmbogățire a vocabularului (derivarea,
compunerea,schimbarea valorii
gramaticale).
ORGANIZARE Poate redacta corect texte mai lungi,
organizate înparagrafe construite înjurul
unor idei sau evenimente,în funcție de
tipulde text vizat. Foloseșteconectori
specifici.
Textule coerent și coeziv.
Introducerea e alcă tuită corect, conținând
teza textuluisau ideea principală,iar
concluzia reia punctele principale ale
argumentației.

IMPLEMENTAREA SCENARIULUI DIDACTIC


ETA COMPETENȚE CONTEXTUL DE ACTIVITĂȚI MATERIALE/RESURSE
PE STUDIU
1. Strategice Acasă /la școală Activități de recunoaștere Cercetare online, bancă de
Plan dee lucru, Muncă individual/în a pă rților unui eseu producții scrise (personale, ale
organizare a procesului. perechi/în grup argumentativ, a colegilor, provenite din alte
Decizii privind tema și Bibliotecă elementelor-cheie aferente surse, texte online).
ideile principale vizate în fiecă rei acțiuni. Manualul de limba și literature
tema dezbaterii. Activități de analiză și româ nă , resurse oferite de
Emiterea tezei lucră rii în clarificare a modalită ții de că tre professor model: textul
mod concis. elaborare și organizare a argumentative Necesitatea
Conceperea unei prime textelor argumentative. culturii.
schițe de lucru.

2. Pragmatice În clasă, muncă în Identificarea în textul dat a Manualul de limba și literature


Discursive perechi/individuală pă rților unui eseu româ nă , material

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 2/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
Utilizarea unor conectori argumentative și a suplimentare oferite de că tre
logici și discursivi care să tipurilor de conectori. professor.
contribuie la organizarea Elaborarea primei variante Liste de conectori.
textului (în primul rând, a textului.
în concluzieetc.)
Funcționale
Dezvoltarea
argumentelor în mod
sistematic, emiterea de
ipoteze, exprimarea de
idei abstracte,
justificarea unor poziții
etc.

3. Lingvistice Acasă Analizarea unor texte Bă nci de texte scrise


Gramaticale Sala de clasă argumentative, (producții ale elevilor, texte
Propoziții complexe Lucru în perechi identificarea structurilor în preluate din surse
Utilizarea Activită ți frontale în cauză , generarea de noi primare/online etc.)
subordonatelor clasă contexte în care aceste
concesive, condiționale, structure pot fi utilizate.
consecutive.

Lexicale
Reactualizare
neologisme, cuvinte
derivate

4 Grilă de autoevaluare
AUTOEVALUARE-INTEREVALUARE-EVALUARE Fișă de interevaluare
Grilă de evaluare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 3/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
FIȘA ELEVULUI

ELABORAREA UNUI TEXT ARGUMENTATIV

1. Cinci minute de scriere liberă. Scrieți, în spațiul de mai jos, tot ceea ce vă vine în
minte în legătură cu termenul ,,lectură”:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Brainstorming. Lucrați în grup! Completați diagrama de mai jos:

Lectur
a

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 4/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
3. Citiți textul de mai jos, identificați părțile componente ale acestuia și completați
chenarele din stânga textului:

Necesitatea culturii

În opinia mea, cultura se constituie într-o parte integrantă a matricei


definitorii a fiinţei umane. Ceea ce deosebeşte însă oamenii este
atitudinea lor faţă de fenomenul cultural, în că utarea propriei
personalită ţi.
În primul râ nd, civilizaţia şi cultura s-au dezvoltat concomitent, una
fiindu-i indispensabilă celelilalte. De cele mai multe ori, totuşi, ni se poate
pă rea ca ele merg pe drumuri separate, cã nu ar converge spre acelaşi
punct. În realitate însă , în timp ce civilizaţia este mai degrabă instanţa
exterioară în care toţi oamenii tră iesc şi îşi exersează capacită ţile, cultura
este lumea interioară a individului, esenţa sa intelectuală şi puntea de
legã tură cu civilizaţia. Deşi, la modul general, cultura nu este (sau nu ar
trebui să fie) apanajul unei elite, acestea există , sub forma academiilor
naţionale. Ele sunt considerate etaloane ale culturii şi puncte de reper ale
civilizaţiei, semn că şi la nivel colectiv cultura are acelaşi rol binefă că tor
ca la nivel individual.
În al doilea râ nd, falia dintre civilizaţie şi cultură este mult mai
evidentă în societatea noastră . Cel puţin în ultimele două secole, mediul
româ nesc a fost şi este supus unui proces de „ardere a etapelor”, de
importare a unor forme fă ră fond.
În plus, într-un astfel de climat cultural, atenţia acordată culturii
alunecă spre latura prozaică a lumii, restrâ ngâ nd-o spre cercurile elitiste.
În concluzie, civilizaţia şi cultura sunt indisolubil legate, iar
dezvoltarea uneia nu merită să se facă în detrimentul celeilalte.

4. Identificați, în text, mărcile textului argumentativ:

Conectori care introduc


teza:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Conectori care introduc primul


argument:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 5/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
Conectori care introduc următoarele argumente:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Conectori care introduc concluzia:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5.       Alcătuiți planul unui text argumentativdespre importanța lecturii:

Titlul:

Ideea principală:
În opinia mea,______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______

Paragraf 1

Idee:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Argument/exemplu_____________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

Argument/exemplu_____________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

Argument/exemplu_____________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 6/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
Paragraf 2

Idee:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Argument/exemplu_____________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

Argument/exemplu_____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Argument/exemplu_____________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

Paragraf 3

Idee:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Argument/exemplu_____________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

Argument/exemplu_____________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

Argument/exemplu_____________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 7/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
Concluzie:
În concluzie/Așadar ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______

6. În elaborarea textului argumentativ, veți urma etapele de mai jos:

Citirea atentă a cerinței

Brainstorming
Înainte de scriere

Planificare

Cercetare

Ciornă

Editare. Revizuire

Varianta finală

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 8/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
7. a. Elaborați prima variantă a textului argumentativ:

________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 9/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
7. b. Completați formularul de autoevaluare:

Idei
Am exprimat o opinie clară în legătură cu aceasta?
Am oferit argumente solide ca suport pentru opinia emisă?
Am menționat și alte puncte de vedere?

Organizare
Am delimitat clar introducerea, cuprinsul și încheierea?
Am urmat un plan de organizare eficient?
Am transferat informații dintr-un domeniu în altul pentru a-mi conecta ideile?

Vocea autorului
Argumentele formulate par a avea o bază documentată?
Îmi susțin ideile cu convingere, chiar și când iau în considerare și alte puncte de
vedere?

Inventar lexical
Am folosit substantive și verbe specifice?
Am folosit conectori potriviți în delimitarea enunțurilor?

Fluența propoziției
Propozițiile pot fi citite cu ușurință? Sunt logice?
Am folosit structuri variate la nivelul propoziției?

7. c. Solicitați feedback din partea profesorului:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Elaborați varianta finală a eseului:

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 10/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 11/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
9. Solicitați feedback din partea unui coleg:

1. Marcați, cu o linie dreaptă, frazele sau paragrafele care v-au plăcut sau care v-au
marcat, în calitate de cititor.
2. Marcați, cu o linie șerpuită, frazele sau paragrafele care v-au plăcut mai puțin sau care conțin
argumente care nu vă conving.
3. Scrieți, mai jos, un comentariu legat de elementul care v-a afectat în mod deosebit
pe parcursul lecturii.
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

4. Ce anume credeți că nu va funcționa pentru destinatarul căruia îi este adresat


textul?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
5. Marcați, mai jos, impresia dumneavoastră în legătură cu următoarele aspecte:
foarte bine adecvat insuficient
1 organizare
2 argumente
3 forță persuasivă
4 naturalețea exprimării

6. Care ar fi cea mai rapidă și mai simplă schimbare pe care ați face-o pentru a
contribui la îmbunătățirea textului?
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

7. Oferiți o sugestie cu privire la următorul text pe care autorul îl va elabora.


_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 12/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro
Cheia exercițiilor

2. cultură, pasiune, civilizație, informație, relaxare, ficțiune, divertisment

3. Enunţarea ipotezei, Argumentarea propriu-zisă (Formularea argumentelor), Formularea


concluziei

4. Conectori care introduc teza:În opinia mea,


Conectori care introduc primul argument:În primul râ nd
Conectori care introduc următoarele argumente:În al doilea râ nd, În plus
Conectori care introduc concluzia:În concluzie

FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMÂNIA


UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE LITERE
Investeşte în
OAMENI Str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679
E-mail: contact@didacticalimbiiromane.ro Pag. 13/13
Web: www.didacticalimbiiromane.ro

S-ar putea să vă placă și