Sunteți pe pagina 1din 13

PLAN MANAGERIAL

~1 septembrie 2006 – 31 august 2007~

COLEGIUL TEHNIC BUZĂU

Mergi cu incredere in directia visurilor tale!


Traieste cu noi viata pe care ti-ai imaginat-o!
Coordonator educativ,
Elena Suditu
CONTEXT LEGISLATIV

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională pe care îl propun a fost conceput,


având la bază:

 Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar în perioada 2005-2008

 Programul de Guvernare 2005-2008

 Planurile Manageriale al Inspectoratului Şcolar Buzău 2005- 2007

 Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Institutul de Ştiinţe


ale Educaţiei, Bucureşti, 2001

 Buletine informative ale Proiectului de reformă a învăţământului


preuniversitar -Iosifescu, Ş. (2000)

 Legea nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare (Legea


învăţământului)

 Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare (Statutul


personalului didactic)

 Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii)

 O.U. 75/2005 Privind asigurarea calităţii în educaţie

 O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 regulamentul de organizare şi funcţionare a


unităţilor de învăţământ preuniversitar

 Legea nr. 54/2003 Legea sindicatelor

Page 2 of 13
1. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 Unitatea şcolară: COLEGIUL TEHNIC BUZĂU


 Adresa unităţii: STRADA ALEEA INDUSTRIILOR NR 5 BUZĂU
 Localizarea geografică şcolii: Colegiul Tehnic Buzău se află în zona industrială a
oraşului, în curtea METAPLAST S.A.. Colegiul deţine şi un corp de clădire în
bariera Brăilei (fosta şcoala nr. 3)
Scurt istoric:
Colegiul Tehnic Buzau a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1219
din 1973 sub numele de Liceul de Chimie nr. 2.
În ianuarie 1973 liceul a primit o notă din partea MEFMC prin care se anunţă
construirea unei unităţi şcolare care se compune din:
 8 săli de clasă, investiţie ce se ridică la 2400000 lei;
 un cămin cu 450 locuri în valoare de 4500000 lei;
 o cantină cu 200 locuri pe serie, în valoare de 700000, cu o suprafaţă de 600 m2;
 o sală gimnastică de 500000 lei investiţii
 ateliere şcoală de 180000 şi cu o suprafaţă de 600 m2.
Ultimele investiţii sala de gimnastică şi 600 m2 de ateliere nu s-au realizat nici astăzi.

Denumirile liceului:
Liceul de Chimie nr. 2 Grup Şc. Ind. Materiale de Construcţii
Liceul de materiale de constr. nr. 7 Colegiul Tehnic Buzău

Directorii liceului:
Ing. Marin Dragomir 1973-1978 Prof. Alexandrina Mînzală 1987-1990
Ing. Ion Pufu 1978-1987 Prof. Eugen Dalaban 1990-prezent

Directori adjuncti:
Prof. Florica Tănăsescu 1978-1980 Ing. Adriana Rîmniceanu 1998-prezent
Prof. Eugen Dalaban 1980-1990 Prof. Daniela Medianu 1998-2003
Prof. Marilena Sîmpetru 1990-1993 Prof. Anca Boşcodeală 2003-2005
Ing Viorica Baciu 1993-1998 Prof. Robert Harabagiu 2005-prezent

Consilieri educativi:
Prof. Ing. Emilia Popa 2003-2005
Prof. Elena Suditu 2005-prezent

Trăsături caracteristice (15 septembrie 2006):


Populaţia şcolară:
 Număr de elevi 1473 in crestere
 Număr de clase 63
 Mediul de provenienţă 60% rural, 40% urban
Personalul şcolii:
 Didactic  Nedidactic 22
oTitular 70  Auxiliar 10
oSuplinitor 45

Page 3 of 13
Calitatea personalului didactic:
 Calificat 115
 Necalificat 0
 Cu performanţe în activitatea didactică 75%
 Absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare 100%
 Continuarea studiilor 15%
Indicatori de evaluare a performanţei şcolare-cantitativ şi calitativ
 Rezultate şcolare: 30% slabe, 40% bune, 30% f bune;
 Procent de promovabilitate la examenele naţionale :
o iulie 2004 (înscrişi 125, promovaţi 68, procent 54,4%),
o septembrie 2004 (înscrişi 100, promovaţi 62, procent 62%),
o iulie 2005 (înscrişi 158, promovaţi 72, procent 45,57%)
o septembrie 2005 (înscrişi 121, promovaţi 86, procent 71,07%)
o iulie 2006 (inscrisi 186, promovati 120, procent 66,67%)
o septembrie 2006 (inscrisi 95, promovati 46, procent 48,42%)
 Ponderea elevilor cu rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare; 5%
 Procentul elevilor care trec la niveluri superioare de învăţământ; 50%
 Comportament social; bun
 Disciplină; buna
 Absenteism; 9%
 Rata abandonului şcolar; 0,2%
 Probleme comportamentale; nu este cazul
 Încălcări ale legii; foarte izolat
 Activităţi sociale şi culturale; foarte dese
 Satisfacerea cerinţelor părinţilor; relativ mare
 Numărul de cereri de transfer; 15
 Posturi ocupate sau nu; toate
 Rata mişcării personalului didactic etc. 10%
Resurse materiale ale unităţii şcolare:
 Numărul sălilor de clasă; 16+5
 Numărul laboratoarelor şi cabinetelor; 11
 Numărul cabinetelor de informatică; 2
 Conectare la Internet; Da
 Bibliotecă şcolară-număr de volume de carte; 20.000
 Ateliere pentru instruirea practică-grad de dotare; 12-mediu
 Cabinet medical; 1
 Spaţii sanitare 1;
 Starea clădirilor, număr corpuri 3-buna
 Clădiri reabilitate1
 Nivel de dotare cu resurse educaţionale, etc. bun
Şcoala cuprinde:
* şcoala de arte şi meserii cu sapte clase a IX a, zece clase a X a, zece clase a XI a şi patru
clase a XII a în domeniile: mecanică, electronică şi automatizări, construcţii, instalaţii şi lucrări
publice, electromecanică, electric, materiale de constructii, fabricarea produselor de lemn,
estetica si igiena corpului omenesc, turism si alimentatie, tehnician in intretinere si reparatii,
tehnican in transporturi;

* liceu tehnologic cu cinci clase a IX-a, cinci clase a X-a, sase clase a XI-a, sase clase a XII-
a, profil tehnic cu specializările: tehnician in lucrari publice si constructii, tehnician operator
tehnica de calcul, tehnician in automatizari, tehnician telecomunicatii, tehnician mecatronist,
profil resurse naturale- protecţia mediului cu specializările: tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului, profil servicii cu specializarile: tehnician in administratie, tehnician in activitati de
posta, tehnician in activitati financiare si comerciale, profil real specializarea matematica-
informatica;

* învăţământ seral cu o clasa a X-a, patru clase a XI-a, trei clase a XII-a, doua clase a XIII-
aprofil tehnic cu specializările: tehnician operator tehnica de calcul, tehnician mecatronist,
tehnician intransporturi, profil resurse naturale- protecţia mediului cu specializările: tehnician
ecolog şi protecţia calităţii mediului, profil servicii cu specializarile: tehnician in administratie;
Din totalul cadrelor didactice titulare:
- 4 profesori metodisti;
- 10 autori de programe şcolare;
- 1 evaluator naţional de manuale;
- 2 responsabili de cerc metodic pe judeţ;
- 40 cadre didactice instruite, testate şi certificate de SIVECO România S.A. pentru
utilizarea programului „Asistent Educaţional pentru Licee”
- 17 absolventi de cursuri postuniversitare sau masterat.
Calitatea managementului şcolar ca prioritate a strategiilor şi politicilor de dezvoltare
instituţională la nivelul sistemului şi al unităţii de învăţământ:
 Impactul activităţii lor asupra altor grupuri, comunităţi locale, ONG-uri, firme
particulare etc.
 Am încheiat deja in cadrul prezentului proiect de dezvoltare instituţională
parteneriate educaţionale cu :
 Direcţia de Sănătate Publica Buzău,
 Şcoala Speciala Nr. 1 Buzău,
 Asociaţia Formare, Dezvoltare, Asistenta, FORDA Buzău,
 Direcţia Judeţeana pentru Tineret Buzău
 Olimp NET Buzau
Aceste parteneriate reprezintă cadrul legal necesar derulării unor proiecte cu impact
deosebit asupra comunităţii locale
 Lucrul în echipă la nivelul managementului
 Proiectul de dezvoltare instituţională propus este expresia unei analize, unei gândiri
şi decizii colective, a unui efort al echipei de proiect (vezi punctul 3 - ,,Echipa de
proiect’’)
 Colaborarea cu alţi manageri din exteriorul unităţii şcolare
 In baza parteneriatelor prezentate mai sus avem relaţii constructive de colaborare
eficienta cu:
 Dr. Toader Celine, Direcţia de sănătate Publica Buzău
 Prof. Radu Ispirescu, Şcoala Speciala Nr. 1 Buzău
 Iuliana Pertescu, Asociaţia Forda Buzău
 Prof. Valerian Ţuclea, Direcţia Judeţeana pentru Tineret Buzău
Avem, deasemenea, relaţii de colaborare cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Agenţia
Jud. pentru Ocuparea Forţei de Munca , Casa de pensii, Casa judeţeană de asigurări de sănătate,
Primăria, Prefectura, Consiliul local, Consiliul judeţean, s.a.
Caracteristicile acestui plan este acţiunea activa, concentrata in vederea dezvoltării
competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai complexe.

2. MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

Misiunea Colegiului Tehnic este aceea de a oferi comunităţii locale personal


calificat în diferite domenii de activitate, personal care să dea dovadă de bună pregătire
atât la nivel profesional, dar şi la un dezvoltat nivel european, demonstrând
responsabilitate, spirit de echipă, dorinţă de performanţă, adaptabilitate şi toleranţă, iar
tinerilor din judeţul Buzău , oportunitatea de a se forma la nivelul cerinţelor zonei
Buzău şi a regiunii Muntenia, în domenii de activitate de viitor, cerute de piaţa locurilor
de muncă.

Colegiul Tehnic Buzău îşi propune sa dezvolte un mediu favorabil învăţării, sa


le ofere elevilor un start solid in educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor si imbogatirea
cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii lor. De asemenea, doreşte sa devina o
minicomunitate in comunitate, ordonata, atenta, bazata pe valorica respectul reciproc si
autodisciplina, cu o personalitate bine definita ce va deriva din conexiunea cu tradiţia
locala. Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă
dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu factorii sociali, promovând toleranţa şi
înţelegerea între copiii de origine socio-culturală diferită.

Colectivul Colegiului Tehnic Buzău îşi propune asigurarea condiţiilor pentru


ca elevii să dobândească o pregătire generală bună şi cunoştinţe aprofundate în
domeniile legate de cariera pe care o vor alege, astfel încât să poată urma cu succes o
formă de învăţământ superior, să-şi formeze competenţe necesare inserţiei sociale.

Colegiul Tehnic Buzău satisface nevoile fiecărui elev de a se simţi competent în


a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare, spre învăţarea şi respectarea
valorilor unei societăţi democratice.

3. SCOPURILE/TINTELE STRATEGICE

Ţintele strategice reprezintă domeniile pe care comunitatea locală le consideră prioritare.


Ele derivă din misiunea Colegiului Tehnic şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin
proiectul managerial al unităţii şcolare şi prin care va fi îndeplinită misiunea asumată.
Un prim pas la acest capitol este enunţarea ţintelor strategice.
1. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei.
2. Formarea corpului profesoral in vederea aplicarii metodelor active, de grup la orele de
consiliere si orientare.
3. Asigurarea educaţiei de baza pentru toţi elevii. Formarea competentelor – cheie specifice
orelor de consiliere si orientare.
4. Fundamentarea ofertei educaţionale a Colegiului Tehnic Buzău pe baza nevoilor de dezvoltare
personala a elevilor. Inserţia profesională a absolvenţilor.
5. Asigurarea calităţii proceselor de predare şi învăţare precum şi a serviciilor educaţionale.
6. Educaţia prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
7. Integrare europeană şi cooperare internaţională. Dezvoltarea parteneriatelor.
8. Reabilitarea Consiliului Consultativ al elevililor.
9. Reabilitarea Consiliului Consultativ al parintilor.
10. Antrenarea elevilor in activitati de informare si formare continua.
11. Optimizarea relatiei scolii cu familia.
12. Realizarea unor cercetari pentru diagnosticarea relatiei scoala-familie.
13. Eficientizarea utilizarii timpului liber al elevului
14. Implicarea elevilor, parintilor si profesorilor in crearea unor simboluri care sa duca la
formarea mandriei de a fi elev la Colegiul Tehnic Buzau
15. Editarea unei reviste a Colegiului.
16. Crearea unui site al Colegiului.
17. Dezvoltarea unor proiecte educative care sa implice elevii in procesul de predare.
18. Organizarea de concursuri scolare, judetene si nationale in care sa fie implicat un numar cat
mai mare de elevi, cadre didactice si parinti.
19. Atragerea sponsorilor in organizarea actiunilor extrascolare.
20. Pormovarea unui stil de viata sanatos in randul elevilor.
21. Implicarea elevilor in actiuni comunitare.

SCOP:
Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea
valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni proactivi.

4. MOTIVAREA STABILIRII ACESTOR ŢINTE


Dacă ne facem o strategie asupra valorilor pe care vrem să le promovăm şi a ceea ce aşteptăm de la
şcoală, ceea ce dorim să devină şcoala sau ceea ce trebuie să devină şcoala, înainte de a trece la
proiectarea schimbării, trebuie să ştim exact ceea ce este, adică să facem diagnoza situaţiei existe.
Analiza SWOT la 1 octombrie 2006
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Resurse materiale şi umane  Resurse materiale şi umane
- Realizarea planului de şcolarizare - Plecarea unui număr de elevi pe parcursul anului şcolar
- Încadrarea cu personal didactic calificat - Dotarea insuficientă cu aparatura electronica a salilor de curs
- Dispunem de 30 săli de clasă, laboratoare şi cabinete - Fond de carte insuficient
- Efectuarea lucrările de reparaţii şi întreţinere, confecţionarea - Inexistenta unei reviste si a unui site al Colegiului
mobilierului cu ajutorul maiştrilor instructori şi a elevilor în perioada de - Inexistenta unui imn si a unei sigle a Colegiului
practică, care - Procentaj relativ mare de elevi ce manifestă dezinteres faţă de
- Existenta a 3 cabinete de informatică activitatile scolare si extrascolare
- Atragerea de venituri extrabugetare prin şcoala de şoferi si şcoala - Lipsa Cabinetului de consultanta psihopedagogica si a
postliceala specialistilor in acest domeniu
- Introducerea accesului la Internet
- Implicarea unui numar mare de elevi si cadre didactice in activitatile
extrascolare
 Calitatea procesului de predare – învăţare  Calitatea procesului de predare – învăţare
- Responsabilitate şi competenţă din partea personalului didactic - Aplicarea încă în mică măsură a învăţării centrate pe elev
pentru însuşirea şi aplicarea corectă a planului cadru şi a curriculelor. - Diversificare insuficientă a metodelor de evaluare, formare
- Alegerea atentă a manualelor şcolare. - Insuficienta dezvoltare a sistemului de evidenţă a progresului
- Toti profesorii Colegiului Tehnic au urmat cursuri de Consiliere si elevului pe perioada şcolarizării
orientare prin Casa Corpului Didactic - Accesul limitat la calculatoarele conectate la internet
- Proiectarea activităţilor de predare – învăţare în condiţii foarte bune la - Lipsa unor soft-uri educative destinate orelor de consiliere si
majoritatea catedrelor. orientare
- Rezultate bune la olimpiade şi concursuri pe meserii la faza - Inexistenta unor proiecte care sa promoveze metoda peer to
naţională. peer
- Rezultate bune la concursurile pe teme de mediu scolare judetene si - Slaba implicare in proiectele extrascolare a elevilor de la SAM
nationale - Numarul mic de proiecte adresate elevilor din clasele
- Cultivarea unui invatamant care are in vedere formarea absolvente
competentelor fundamentale si promovarea unor valori ca: toleranta, - Slaba implicare a parintilor in procesul educativ
cooperarea, spiritul practic.
- Participarea la concursuri ca Mondialogo, Europa la liceu, European
Day, concursuri initiate si organizate de Junior Achievement.
- Conexiune permanenta la internet
 Management  Management
- Utilizarea rapoartelor de analiză şi autoevaluare - Abordarea comună în evaluare
- Gestionarea corespunzătoare a conflictelor din cadrul şcolii: elev- - Nerealizări în ceea ce priveşte participarea la programe de
elev; elev-profesor; profesor-părinte finanţare (Comenius, Leonardo da Vinci, Socrates)
- Strategie adecvată pentru dezvoltarea şcolii - Neincluderea şcolii în programul PhareTVET
- Monitorizarea rezultatelor şi evaluării sunt folosite la întocmirea - Dezvoltarea insuficientă a mijloacelor de comunicare cu
planurilor de acţiune pe termen lung şi scurt şi a planului de părinţii
dezvoltare al şcolii - Slaba implicare a consiliului elevilor in procesul deciziomal
- Încheierea de parteneriate cu agenţi economici, Direcţia de Sănătate
Publica, Direcţia judeţeană pentru Tineret, Asociaţia FORDA, Şcoala
Speciala nr. 1 Buzat
- Acţiuni de popularizare a şcolii (pliante, întâlniri cu elevii, profesorii
din şcolile generale)
- Organizare a doua concursuri judetene si a unui concurs national pe
teme de mediu
- Implicarea elevilor in actiuni de voluntariat
- Existenta unui Consiliu Reprezentativ al elevilor
- Existenta unui Consiliu Reprezentativ al parintilor
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Invatamantul este o prioritate nationala. - Tendinţele unor elevi spre distrugerea


- Valorificarea valenţelor parteneriatelor cu diferiţi agenţi bunurilor scolii.
economici. - Continuarea subfinanţării învăţă-mântului.
- Conştientizarea cadrelor didactice în legătură cu indicatorii de - Abandonul şcolar datorită înrăutăţirii condiţiilor
bună practică în raport cu instrumentele de evaluare şi materiale ale populaţiei şcolare.
proiectul de dezvoltare al şcolii. - Lipsa motivaţiei pentru continuarea studiilor si
- Analiza strategiilor de ameliorare a comportamentului în clasă pentru participare la programele scolare si
şi în afara clasei. extrascolare.
- Revizuirea regulamentului şcolar de ordine interioară. - Salarizare non stimulatoare pentru personalul
- Implementarea unui program care sa optimizeze utilifarea din învăţământ.
timpului liber al elevilor. - Absenta unui cadru legislativ care sa
- Eficientizarea comitetului de părinţi prin implicarea unui număr reglementeze activitatea educativa scolara si
mare de părinţi în activităţile extracurriculare. extrascolara.
- Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor - Dezavantajul creat de programele scolare
in scoala. incarcate, care nu permit dezvoltarea
- Interesul elevilor de a se implica in cat mai multe actiuni componentei educative.
extrascolare. - Venituri bugetare insuficiente pentru
- Disponibilitatea si responsabilitatea unor institutii importante dezvoltarea bazei materiale a şcolii.
de a veni in sprijinul scolii (Primaria, Politia, Prefectura, ONG- - Criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei
uri). economice, conduce la o slabă supraveghere
- Existenta unui grup de formatori la nivelul scolii. a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.
- Publicitatea şi popularizarea rezultatelor individuale foarte
bune ale elevilor şi ale şcolii în oferta educaţională.

5. REZULTATE AŞTEPTATE
Reducerea absenteismului;
Realizarea unei baza de date cu privire U.E. şi Integrarea Europeană;
Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea în Consiliul Elevilor,
cercuri, redacţia revistei etc.;
Implicarea parintilor in procesul educativ ;
Constientizarea actului educational in randul elevilor;
Constientizarea necesitatii mentinerii sanatatii in parametric normali;
Formarea capacitatii de a intelege si simti factorul civilizator si estetic in natura si societate
Eficientizarea utilizarii timpului liber al elevilor
O buna orientare scolara si extrascolara
Responsabilizarea elevilor şi dinamizarea Consiliului Elevilor;
Diversificarea activităţii extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în
defavoarea străzii;
Conectarea şcolii la programe şi proiecte internaţionale de parteneriat educaţional;
Creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;
Stimularea şi multiplicarea iniţiativelor elevilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/ comunităţii
locale;
Menţinerea ridicată a ratei de promovabilitate şcolară;
Realizarea de materiale informative: fotografii, inregistrari video, colaje, machete, afişe, pliante, foi
volante, desene, referate, eseuri, creaţii literare etc.

RESURSE UMANE : elevi, părinţi, cadre didactice, parteneri educaţionali;


PRODUSE MATERIALE ALE ACTIVITĂŢILOR: afişe, inregistrari video, fotografii
invitatii, colaje, imn, slogan, site, revista, postere, sigla, machete, pliante, foi volante, desene,
referate, eseuri, creaţii literare.
6. Programul de activitati scolare si extrascolare

Parteneri /
Nr. Denumire Tip educatie Nr. elevi Profesori responsabili de
Perioada Tip proiect Colaboratori / Produse finale
Crt. proiect complementara implicati proiect
Invitati
Postere, sigla a
Saptamana Educatie pentru
Work-shop Elena Suditu si prof. diriginti de Colegiului, site,
1. Educatiei dezvoltarea 23 nov - 30
scolar la clasele de liceu, SAM si seral revista, imn, slogan,
Globale imaginii de sine
uniforma, fotografii
Elevii
claselor a IX-
Educatie pentru
Balul a, a XII-a si Dirigintii claselor a IX-a,
2. dezvoltare 26 oct. scolar parinti Inregistrare video
bobocilor ceilalti elevi Carmen Tanase
personala
din cadrul
Colegiului
Elena Suditu, Madalina
Educatie pentru Fundatia
Tabaroiu, Adriana Ramniceanu,
Stil de viata promovarea unui 3 dec, Romanian Postere, afise,
3. scolar 1400 Daniela Medianu, Florentina
sanatos stil de viata 30 feb. Children’s fotografii.
Stan, Robert Harabagiu, Eugen
sanatos Appeal
Dalaban
Concurs Educatie pentru
Editura Elena Suditu, Madalina Eseuri, postere,
4. limba dezvoltare 30 nov. scolar 30
Uniscan Tabaroiu, Madalina Busoi fotografii.
engleza personala
Ziua Educatie pentru
Inregistrare video,
5. Nationala a dezvoltare 30 nov. scolar parinti 90 Victorita Iacob, Elena Suditu
fotografii.
Romaniei personala
Scoala Speciala
Educatie pentru Nr. 1 Buzau,
Daruind iti Elena Suditu, Violeta
6. dezvoltare 20 dec. voluntariat Directia 30 elevi Fotografii
daruiesti! Vasilescu, Madalina Tabaroiu
comunitara Judeteana
pentru Tineret
7. Tehnicul Educatie pentru 21 dec. scolar Consiliul 500 Elena Suditu, Robert Inregistrari video,
sarbatoreste! dezvoltare Judetean, Harabagiu, Victorita Iacob, program, invitatii,
Mos Craciun personala parinti Carmen Tanase, Violeta fotografii
curand Vasilescu, Cristina Radulescu,
soseste Maria Lazar, Madalina
Tabaroiu, Madalina Busoi,

11
Carmen Rajka, Gabriela Albu,
Claudiu Ene
Ramona Nedea, Ion Manoiu,
Educatie pentru
Eminescu – Grup Scolar Gheorghe Stoian, Catalina
dezvoltare
luceafarul Industrial Popa, Luminita Murgociu, Fotografii, referate,
8. personala / 15 ian. scolar 40 elevi
literaturii Ramnicul Violeta Vasilescu, Madalina colaje
Educatie
universale Sarat, parinti Tabaroiu, Gabriela Albu, Maria
interculturala
Lazar
Liceele
industriale din
Claudiu Ene, Victorita Iacob,
Expozitie Judetul Buzau, Desene, colaje,
Educatie inter si Elena Suditu, Madalina
9. EuRo 27. feb concurs - Directia 70 machete, fotografii,
multi culturala Tabaroiu, Gabriela Albu,
judetean Judeteana inregistrari video
Violeta Dragu
pentru Tineret,
parinti
dir. adj. Robert Harabagiu,
Educatie pentru Directori de la
1 feb.- 30 elevi din Elena Suditu, dir. Eugen
10. Sa fii lider! dezvoltare scolar firme din Fotografii,
30 mar. ani terminali Dalaban, dir. adj. Adriana
personala Buzau, parinti
Ramniceanu
Elena Suditu, Robert Fotografii, materiale
Harabagiu, Daniela Medianu, didactice, planuri de
Educatie pentru Grup Scolar
Profesor 1 – 30 Lucica Constantinescu, lectie, condica
11. dezvoltare scolar Industrial Rm. 8
pentru o ora martie Madalina Tabaroiu, Gabriela elevilor,
personala Sarat, parinti
Albu, Luminita Murgociu, « cataloagele »
Radu Mugurel elevilor
Liceele
Magda Coman, Elena Suditu,
industriale din
Daniela Medianu, Maria
Judetul Buzau,
Educatie 1–8 concurs Georgescu, Claudiu Ene, Colaje, martisoare,
12. Eco-Martisor Directia 70
ecologica martie judetean Victorita Iacob, Ana Maria desene, fotografii
Judeteana
Cristisor, Anca Leonte, Carmen
pentru Tineret,
Tanase
parinti
Directia Eleve si elevi
Educatie pentru
Balul 8 Judeteana ai Colegiului Carmen Tanase, Elena Suditu, Fotografii,
13. dezvoltare scolar
Martisorului martie pentru Tineret, Tehnic Stefania Suditu inregistrari video
personala
parinti Buzau
Elena Suditu, Raluca Nedea,
Educatie pentru 29 nov.
Revista Magda Coman, Daniela
14. dezvoltare 30 scolar Sponsori 30 Revista
Colegiului Medianu, Madalina Tabaroiu,
personala aprilie
Anca Leonte, Radu Mugurel
12
Directia
Educatie 1octom Judeteana de
Educatie pentru
15. pentru brie - scolar sanatate 90 Anca Boscodeala Fotografii, postere
sanatate
sanatate 30 mai publica,
Sponsori
Agentia pentru
Magda Coman, Elena Suditu,
Protectia
Daniela Medianu, Maria
Mediului, Fotografii, colaje,
Georgescu, Claudiu Ene,
Educatie 22 sponsori , machete, referate,
16. Earth Party mational 150 Victorita Iacob, Ana Maria
ecologica aprilie Directia prezentari power-
Cristisor, Ion Moise, Madalina
Judeteana point
Tabaroiu, Anca Leonte, Anca
pentru Tineret,
Boscodeala
parinti
Elevi – clase
Directia in an
Balul Educatie pentru
Judeteana terminal, Diriginti ai claselor a XII-a, Fotografii,
17. Absolventilo dezvoltare 31 mai scolar
pentru Tineret, elevi din Carmen Tanase inregistrari
r personala
parinti cadrul
caolegiului
Eugen Dalaban, Robert
Saptamana Harabagiu, Elena Suditu,
Elevii si
Colegiului Educatia pentru 21-25 Sponsori, Adriana Ramniceanu, Victorita Fotografii,
18. scolar profesorii
Tehnic valori mai parinti Iacob, Tanase Carmenuta, inregistrari, desene
Colegiului
Buzau Stefania Suditu, Madalina
Tabaroiu, Madalina Busoi
Elevi – clase
Directia in an
Educatie pentru Eugen Dalaban, Robert
Festivitatea 15 Judeteana terminal, Fotografii,
19. dezvoltare scolar Harabagiu, Elena Suditu,
de absolvire iunie pentru Tineret, elevi din inregistrari
personala Diriginti ai claselor a XII-a
parinti cadrul
Caolegiului

Alte programe nationale si internationale in care se implica scoala :


Europa la liceu, Mondialogo, Junior Achievement, Competitii sportive, Alege Viata! (campanie antidrog), Green Week, Romanian Childrens Appeal

13

S-ar putea să vă placă și