Sunteți pe pagina 1din 22

Curs elaborat `n colaborare cu lector universitar Angela Beju

© Copyright by
EUROCOR – Institutul European de Cursuri prin Coresponden]\ SRL
ISBN 973-7929-02-0
D
EM L
O EC
N }
ST I
R E
AT
IV
|

INTRODUCERE
”Cei care tr\iesc s\ se bucure cu to]ii.
Pentru c\ via]a este pentru to]i
o bucurie extraordinar\, sacr\.”
(Ady Endre)

Este atât de bine s\ te sim]i bucuros c\ tr\ie[ti! Dac\ dori]i acest lucru, dac\ v-a]i
decis s\ studia]i în mod serios ca s\ v\ familiariza]i cu metodele de vindecare
natural\, prin urmare, dac\ a]i ales acest curs, a]i f\cut primii pa[i pe drumul lung
[i frumos al descoperirii armoniei interioare [i izvoarelor bucuriei.
De-a lungul celor 32 de lec]ii ale cursului Eurocor de Terapii naturiste vom p\[i
împreun\ spre atingerea acestei bucurii. Pe m\sur\ ce vom parcurge materialul
prezentat, ve]i observa c\ ve]i deveni din ce în ce mai sigur pe sine, mai s\n\tos, mai
fericit [i mai în]elept, deoarece exerci]iile noastre sunt concepute în a[a fel încât, prin
experien]ele proprii, s\ ajunge]i la în]elepciunea cu care v\ ve]i putea ajuta semenii.
Cu siguran]\, când ve]i termina acest curs, to]i cunoscu]ii dumneavoastr\ vor dori s\
afle cum reu[i]i s\ radia]i atâta armonie exterioar\ [i interioar\! Pentru aceasta trebuie
doar s\ urma]i sfaturile date în curs, s\ citi]i cu aten]ie materialele prezentate [i s\ v\
distra]i împreun\ cu tanti Margareta cea priceput\ [i cu savantul doctor Mu[e]eanu;
ei doi vor fi c\l\uzele dumneavoastr\ prin fascinantul domeniu al terapiilor naturiste.
Dac\ face]i acest efort, ve]i ajunge pe nesim]ite s\ observa]i lumea înconjur\toare
prin „ochii unui terapeut naturist”, ve]i descoperi leg\turile subtile, dar atât de profunde,
dintre P\mânt, pietre, plante, animale [i oameni.
Pentru ca înv\]area s\ fie o pl\cere pentru dumneavoastr\, nu ve]i avea nevoie de
altceva decât de bun\ dispozi]ie [i de curiozitate, asem\n\toare celei cu care copiii
mici exploreaz\ lumea.
Materialul cursului cuprinde 32 de lec]ii, grupate în 16 module, prezentate sub forma
unor caiete. Fiecare lec]ie debuteaz\ cu o parte de introducere, în care sunt expuse
succint temele abordate în cadrul acesteia, [i se încheie cu o recapitulare a
cuno[tin]elor prezentate, precum [i cu o list\ cu întreb\ri de autoevaluare prin
intermediul c\rora ve]i putea verifica dac\ a]i asimilat cele mai importante aspecte
ale lec]iei. Pentru a v\ u[ura asimilarea informa]iei, cursul cuprinde numeroase desene
[i scheme sugestive. Având caracter practic, cursul con]ine experimente [i re]ete, la
care se adaug\ observa]ii [i sugestii, iar pentru a v\ valorifica cuno[tin]ele dobândite
ve]i întâlni diverse exerci]ii. Aspectele importante din curs – defini]ii, informa]ii
teoretice – sunt marcate în mod special pentru a fi identificate mai u[or. Anexele
ata[ate anumitor lec]ii v\ vor `mbog\]i cuno[tin]ele prezentate `n cadrul lor. La finalul
fiec\rei lec]ii exist\ o list\ cu literatura de specialitate recomandat\, un dic]ionar
de termeni de specialitate [i o tem\ pentru acas\, ce va fi expediat\, dup\ rezolvare,
pe adresa Institutului Eurocor, urmând ca profesorul personal s\ aprecieze
corectitudinea r\spunsurilor [i s\ v\ transmit\ observa]iile sale pe marginea acestora.
4 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste

Pentru ca studiul dumneavoastr\ individual s\ fie cât mai u[or [i eficient, au fost
introduse urm\toarele simboluri pe marginea lec]iilor:

Marcheaz\ exerci]iile [i experimentele propuse.

În unele lec]ii ale cursului ve]i avea nevoie de casetofon [i de casete


neînregistrate, cu ajutorul c\rora ve]i putea rezolva exerci]iile orale.

Marcheaz\ observa]iile, sugestiile [i experien]ele pe care ni le comunic\ tanti


Margareta cea în]eleapt\.

Doctorul Mu[e]eanu este terapeut naturist. El ne va introduce defini]ii [i


informa]ii de specialitate teoretice [i practice.

Lucrurile interesante, demne de re]inut, sunt marcate cu o pereche de ochelari.

Deseori ne vor fi prezentate [i re]etele folosite de tanti Margareta.

Informa]iile referitoare la acordarea primului-ajutor vor fi marcate cu acest semn.

Astfel sunt marcate titlurile recomandate apar]inând literaturii de specialitate, prin


intermediul c\rora v\ pute]i îmbog\]i bagajul de cuno[tin]e în domeniu.

Lec]ia de fa]\ constituie o lec]ie demonstrativ\, care dore[te s\ v\ familiarizeze cu


metoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al num\rului de pagini, ea
reprezint\ mai pu]in de jum\tate din con]inutul unui caiet de studiu. Ve]i g\si aici
programa de studiu [i fragmente relevante din structura modulelor acestui curs.
Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 5

Programa cursului
Terapii naturiste

Lec]ia 1 Afl\m cine poate fi terapeut naturist [i de ce avem nevoie ca s\


putem deveni un astfel de doctor al trupului [i al spiritului. Vom
descoperi ce înseamn\ etica profesiei. Doctorul Mu[e]eanu ne d\
câteva indica]ii utile referitoare la acordarea primului-ajutor.

Lec]ia 2 Facem cuno[tin]\ cu corpul uman, de la creier pân\ la aur\;


prezent\m fiecare organ vital [i discut\m despre simptomele care
caracterizeaz\ diferite afec]iuni.

Lec]ia 3 Afl\m care sunt bazele fiziologice sau biologice ale unei nutri]ii
s\n\toase. Afl\m ce este alimenta]ia vegetarian\.

Lec]ia 4 Vorbim despre greutatea corporal\, despre obezitate [i sl\bire; facem


cuno[tin]\ cu câteva re]ete de sl\bire [i, bineîn]eles, cu re]etele oferite
de tanti Margareta, care ne va ajuta s\ g\tim mânc\ruri s\n\toase.

Lec]ia 5 Facem cuno[tin]\ cu no]iunile de baz\ ale fitoterapiei sau ale


botanicii medicale; afl\m câteva moduri de preparare a ceaiurilor
din plante medicinale, facem cuno[tin]\ cu câteva produse pe baz\
de plante medicinale [i descoperim principiile curative ale
vegetalelor.

Lec]ia 6 Prezent\m plantele medicinale cele mai cunoscute [i modul lor de


utilizare. Afl\m mai multe despre câteva specii de plante medicinale
descoperite [i cercetate de curând. Înv\]\m câteva no]iuni de baz\
ale aromoterapiei [i ni se prezint\ câteva idei referitoare la acest tip
de terapie.

Lec]ia 7 Înv\]\m câteva principii esen]iale de reflexologie. Afl\m despre


punctele reflexogene din t\lpi [i palme [i înv\]\m câteva exerci]ii
simple, pe care putem s\ le efectu\m singuri acas\.

Lec]ia 8 Înv\]\m despre bazele presopuncturii (ap\sarea sau masajul


punctelor special alese).

Lec]ia 9 Facem cuno[tin]\ cu bioenergia, iar doctorul Mu[e]eanu ne ajut\ s\


ne descoperim energia proprie. Vom înv\]a despre aur\ [i vom face
câteva experimente de bioenergie.

Lec]ia 10 Dobândim cuno[tin]e despre bioenergie [i alte câteva procedee


asem\n\toare. Afl\m lucruri interesante despre controlul min]ii, ca
[i despre Reiki, Arolo [i alte metode de vindecare asem\n\toare.
6 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste

Lec]ia 11 Urm\torul capitol face referire la radiestezie [i la studiul radia]iilor


telurice. Afl\m cum putem g\si izvoare de ap\ cu ajutorul b\]ului
magic [i al ansei, ce este „re]eaua Hartmann” [i unde este indicat s\
ne a[ez\m patul dac\ vrem s\ evit\m radia]iile telurice d\un\toare.

Lec]ia 12 Doctorul Mu[e]eanu ne ajut\ s\ confec]ion\m un pendul, iar tanti


Margareta ne ini]iaz\ în [tiin]ele pendulului [i ne prezint\ câteva
tabele de pendul foarte u[or utilizabile.

Lec]ia 13 Facem cuno[tin]\ cu diferite terapii române[ti tradi]ionale, dintre


care unele se bazeaz\ pe invocarea for]elor supranaturale.

Lec]ia 14 Vom face cuno[tin]\ [i cu terapiile folosite de [amani. Doctorul


Mu[e]eanu ne arat\ cum se confec]ioneaz\ toba [amanului.

Lec]ia 15 Facem acum o lung\ excursie în India, aflând, pentru început, în ce


const\ una dintre str\vechile terapii, folosite [i în zilele noastre:
Ayurveda, doctrina structurii corpului; afl\m ce tip de corp avem.

Lec]ia 16 Înv\]\m despre metodele de vindecare [i tradi]ia Ayurvedei, despre


masajele ayurvedice, farmaceutica [i alimenta]ia ayurvedic\. Tanti
Margareta ne va dest\inui câteva re]ete speciale ayurvedice.

Lec]ia 17 Mai r\mânem pu]in în India, pentru a putea cunoa[te tradi]iile


practicilor yoga. Cu tanti Margareta vizit\m o [coal\ yoga, iar
doctorul Mu[e]eanu ne înva]\ cum s\ practic\m medita]ia.

Lec]ia 18 Tanti Margareta ne prezint\ un program de antrenament yoga, pe


care putem s\-l urm\m zilnic, la orice vârst\, pentru a ne p\stra
s\n\tatea fizic\ [i psihic\.

Lec]ia 19 Facem acum cuno[tin]\ cu medicina tradi]ional\ chinez\. Afl\m


care este doctrina celor cinci elemente, iar doctorul Mu[e]eanu ne
ajut\ s\ în]elegem gândirea chinezeasc\.

Lec]ia 20 Înv\]\m tehnicile de diagnosticare folosite de medicina chinezeasc\.


Tanti Margareta ne explic\ de ce trebuie s\ scoatem limba la doctorul
chinez. Cu doctorul Mu[e]eanu înv\]\m câteva terapii speciale, cum
ar fi acupunctura [i terapia moxa.

Lec]ia 21 În aceast\ lec]ie vom înv\]a despre iridologie, adic\ diagnosticarea


pe baza consult\rii irisului. Ni se prezint\ structura [i anatomia
ochiului. Doctorul Mu[e]eanu ne face cunoscute bolile cele mai
frecvente ale ochiului [i câteva exerci]ii pentru ochi pe care putem
s\ le efectu\m singuri.

Lec]ia 22 Facem cuno[tin]\ cu harta irisului; doctorul Mu[e]eanu ne arat\ unde


se g\sesc informa]iile despre diferitele organe pe harta irisului [i ne
propune câteva tehnici simple de terapie.
Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 7

Lec]ia 23 Facem cuno[tin]\ cu apiterapia, care const\ în folosirea produselor


medicinale [i a practicilor terapeutice pe baz\ de produse apicole.
Tanti Margareta ne c\l\uze[te în apicultur\, ne d\ diverse re]ete pe
baz\ de miere, iar doctorul Mu[e]eanu ne prezint\ via]a fascinant\ a
albinelor.

Lec]ia 24 Afl\m câteva no]iuni de baz\ despre culori [i efectele lor terapeutice.
Doctorul Mu[e]eanu ne amuz\ cu câteva teste ale culorilor. Facem
cuno[tin]\ cu simbolistica culorilor [i afl\m sfaturile pe care ni le d\
tanti Margareta în privin]a felului în care terapia culorilor
(cromoterapia) ne poate îmbun\t\]i via]a.

Lec]ia 25 Afl\m care sunt bazele astrologiei, urm\rind cu prec\dere fazele


Lunii. Doctorul Mu[e]eanu ne explic\ în ce mod func]ioneaz\
calendarul lunar.

Lec]ia 26 Scrisul de mân\ ne arat\ starea fizic\. Cu ajutorul testelor grafologice


(„grafotestelor”) distractive putem s\ descoperim ce ne spune scrisul
nostru, putem s\ recunoa[tem simbolistica organelor. Tanti Margareta
merge la un grafolog [i ne arat\ câteva mostre de scris foarte
interesante.

Lec]ia 27 Înv\]\m diferite tipuri de masaj, printre care masajul indian [i cel
chinezesc, dar [i tipurile de masaj occidental. Doctorul Mu[e]eanu
ne poveste[te despre leg\tura dintre tonusul muscular [i stres.

Lec]ia 28 Din câteva tehnici speciale de masaj, întocmim un program de masaj


aplicabil [i acas\. Folosim aromoterapia [i, împreun\ cu tanti
Margareta, prepar\m uleiuri de masaj.

Lec]ia 29 Descoperim practici speciale folosite în terapia naturist\. Afl\m câteva


secrete kinetoterapeutice, terapia pietrelor pre]ioase, facem cuno[tin]\
cu cele mai simple cure cu ap\ [i afl\m care sunt bazele homeopatiei.

Lec]ia 30 Doctorul Mu[e]eanu ne prezint\ câteva instrumente speciale, care îi


ajut\ pe terapeu]ii naturi[ti, iar cu tanti Margareta mergem la [edin]e
de fotografiere a aurei.

Lec]ia 31 În ultimele dou\ lec]ii vorbim despre secretele femeilor. În primul


rând, împreun\ cu tanti Margareta deschidem „un salon de cosmetic\”
în buc\t\rie; înv\]\m apoi câteva remedii împotriva durerilor
menstruale, vorbim despre menopauz\, despre osteoporoz\, dar [i
despre problemele de erec]ie ale b\rba]ilor.

Lec]ia 32 Mergem împreun\ cu tanti Margareta la o [edin]\ de gimnastic\


intim\. Discut\m despre na[terea natural\ în maternitate [i acas\,
precum [i despre al\ptare. Vorbim despre îngrijirea bolnavilor în
cas\, dar vom spune câteva cuvinte [i despre moarte [i doliu.
8 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste

Toate lec]iile debuteaz\ cu o introducere, ce prezint\ succint subiectele


abordate în cadrul acestora. Din lec]ia 5 am selectat un fragment
în care ve]i g\si un exemplu de introducere.

„Buruiana este o plant\ a c\rei utilitate nu a fost înc\ descoperit\.”

(R.W. Emerson)

În aceast\ lec]ie vom vorbi despre vindecarea cu ajutorul plantelor medicinale,


despre prepararea de ceaiuri medicinale, precum [i despre alte modalit\]i interesante
de folosire a plantelor. Dar, pentru început, trebuie s\ afl\m ce se în]elege prin
plante medicinale. Acestea sunt plante care au propriet\]i curative, ajutându-ne s\
ne p\str\m ori s\ ne restabilim s\n\tatea. Foarte multe plante care ne înconjoar\ au
efecte medicinale, au darul de a vindeca multe dintre problemele noastre de s\n\tate.
De aceea, este esen]ial s\ [tim care sunt aceste plante [i cum s\ le folosim pentru a
resim]i cu adev\rat efectele lor binef\c\toare. Dac\ vre]i s\ afla]i regulile de culegere,
p\strare [i uscare a acestor plante, dar [i cum se clasific\ ele din diferite puncte de
vedere, precum [i care sunt efectele secundare care pot ap\rea în urma administr\rii
necorespunz\toare, v\ invit\m s\ parcurgem împreun\ aceast\ lec]ie.

În lec]iile anterioare am vorbit despre regulile unei alimenta]ii s\n\toase, fundamental\


pentru men]inerea s\n\t\]ii noastre fizice [i psihice. Astfel, un meniu corect ales va
con]ine neap\rat plante, legume, fructe [i cereale, deoarece acestea nu au numai un
rol nutritiv, ci [i o mare putere de vindecare. În lec]iile urm\toare vom face o prezentare
a metodelor de îngrijire ale terapiei naturiste, care folosesc adesea [i plante medicinale.
Exist\, de altfel, o rela]ie foarte strâns\ între ramurile terapiei naturiste: astfel,
reflexologia se combin\ cu hidroterapia, dar [i cu folosirea ceaiurilor medicinale; la
masajele ayurvedice se folosesc uleiuri rafinate din plante etc. De aceea, nu trebuie
s\ trat\m separat nici fitoterapia. Dac\ vrem s\ g\sim o cale optim\ pentru p\strarea
sau refacerea s\n\t\]ii noastre, trebuie s\ combin\m în mod în]elept metodele naturiste
de vindecare, iar una dintre cele mai r\spândite metode este cu siguran]\ fitoterapia.

Istoria fitoterapiei

Fitoterapia (din limba greac\ veche: phyton – plant\, therapeuein – a îngriji)


este o ramur\ a terapiei naturiste care folose[te plantele [i preparatele din plante
ca mijloace de prevenire [i tratare a bolilor. R\d\cinile fitoterapiei dateaz\ din
antichitate sau chiar mai înainte, fiindc\ este mai mult ca sigur c\ [i omul preistoric
cuno[tea efectul anumitor p\r]i ale plantelor. Din India antic\ [i China avem
dovezi scrise, datând de mai bine de 6.000 de ani, în care se relateaz\ cum se
folosesc plantele medicinale. Unele picturi din piramidele egiptene ne prezint\
culesul crinilor [i stoarcerea sevei acestora. Altele ne arat\ utilizarea uleiurilor
din plante [i a balsamurilor frumos mirositoare. Anticii cuno[teau [i propriet\]ile
diuretice ale m\rului, pe care îl foloseau foarte des.
Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 9

Din jurul anilor 1550 î.Ch. dateaz\ a[a-numitul papirus Ebers, lung de
aproximativ 20 metri, pe care sunt enumerate mai multe preparate
medicinale, f\cute din peste 200 de plante diferite. O treime din aceste
plante sunt folosite [i ast\zi în scopuri de vindecare [i se g\sesc chiar [i în
farmacii.

Egiptenii antici consumau diferite sortimente de ceap\, în special bulbi, în cantit\]i


mari, deoarece cuno[teau caracteristicile excep]ionale ale acestei plante. Acesta
este [i motivul pentru care marele istoric grec Herodot i-a numit pe egipteni „cei
urât mirositori”. Atât în Grecia antic\, cât [i în celelalte teritorii din lumea antic\,
plantele aveau un rol important în vindecarea bolilor.

În Evul Mediu, oamenii considerau c\ boala era o pedeaps\ a lui Dumnezeu, care
se putea vindeca doar prin rug\ciune. Cu toate acestea, chiar [i în aceast\ perioad\,
în gr\dinile m\n\stirilor se cultivau diverse plante medicinale, cum ar fi chimionul
dulce, menta, rozmarinul, trigonela ori salvia. C\lug\rii benedictini erau, de altfel,
renumi]i pentru cuno[tin]ele lor referitoare la plantele medicinale.

La plafar sau în magazinele de produse naturiste pute]i g\si nu numai ceaiuri


medicinale, ci [i specialit\]i [i alimente biologice. Ve]i g\si aici [i diferite
pliante, pe care le pute]i consulta, pentru c\ ele con]in multe informa]ii
importante, care v\ pot ajuta în alegerea produsului potrivit.

~ncepând cu secolul al X-lea, `n Europa apar facult\]ile de medicin\. Totu[i, pân\


la `nceputul secolului al XIX-lea, plantele au continuat s\ aib\ un rol esen]ial printre
produsele destinate trat\rii bolilor. În timpul marilor epidemii de cium\ sau de
holer\, oamenii aruncau crengi frumos mirositoare, de rozmarin sau ienup\r, `n
focurile aprinse pe str\zi, ca s\ împiedice r\spândirea molimei. Marile descoperiri
geografice au avut ca efect [i descoperirea [i r\spândirea diferitelor sortimente de
condimente, cum sunt scor]i[oara, ghimberul, nuc[oara, vanilia sau boiaua de ardei.

Pentru r\celi, este foarte bun un ceai din z\mo[i]\ (Hibiscus trionum),
preparat cu ghimber, scor]i[oar\ [i îndulcit cu miere. Condimentele înc\lzesc
corpul, culoarea bordo a ceaiului are un efect pozitiv asupra psihicului,
con]inutul de vitamina C ne ap\r\ de r\ceal\, iar mierea îndulce[te ceaiul
în mod s\n\tos.

~ntr-un recipient de sticl\ de 1 litru, pune]i o lingur\ mare de flori de z\mo[i]\


(Hibiscus trionum), un pic de scor]i[oar\ [i ghimber tocat. Peste ele turna]i 1 litru
de ap\ clocotit\, iar aceast\ compozi]ie `ndulci]i-o cu miere sau cu zah\r negru
numai atunci când s-a r\cit la o temperatur\ la care se poate consuma. Este un
preparat excelent, pe care `l poate consuma oricine.
10 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste

Desenele [i schemele sugestive întâlnite pe parcursul materialului


au rolul de a v\ u[ura asimilarea informa]iilor prezentate.
Pentru exemplificare am ales câteva fragmente din lec]iile 3, 8 [i 9.

Procesul de asimilare în organism (digestia) se face, succesiv, în trei mari etape:


‚ mecanic: m\cinare (îmbuc\t\]ire), amestecare, `nghi]ire;
‚ fizic: dizolvare în ap\ (lichid);
‚ chimic: descompunere cu ajutorul enzimelor.

Mi[c\rile tubului digestiv trimit hrana consumat\ de la orificiul bucal pân\ la orificiul
anal. Substan]ele care urmeaz\ a fi digerate stagneaz\ pentru intervale de timp
diferite în anumite p\r]i din tubul digestiv.

P\r]ile tubului digestiv Timpul de stagnare


Esofag 10 secunde
Stomac 1-3 ore
Intestin sub]ire 7-10 ore
Intestin gros 25-30 ore
Rect 30-70 ore

Schema simplificat\
a aparatului digestiv
[i a aparatului respirator
Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 11

Zona reflexogen\ a capului se afl\ pe lobul urechii. Masajul regulat al acestei p\r]i
amelioreaz\ capacitatea de gândire [i este recomandat [i în cazul oboselii intelectuale.

Oare acesta s\ fie motivul pentru care profesorii îi tr\geau cândva de ureche
pe elevii lene[i sau neaten]i?!

Situarea sistemului motor [i a coloanei este prezentat\ în figura 13. Numerele


arat\ zonele corespunz\toare:

1. Vertebrele cervicale; 2. Lombare; 3. Toracale;


4. Sacrale – în cadrul terapiei zonelor reflexogene ale
urechii, acestea sunt zone u[or accesibile [i tratabile. Pentru
tratarea oric\rei probleme a coloanei, se recomand\
tratamentul efectuat pe ureche.

5. Gâtul – acest punct este punctul de direc]ie a gâtului;


tratamentul se recomand\ în cazul rigidit\]ii gâtului, durerilor
musculare [i durerilor reumatice.

6. Clavicula – este o zon\ pe care se trateaz\ durerile


ap\rute în jurul claviculei.

7. Um\rul – se recomand\ pentru tratamentul oric\rei dureri


în leg\tur\ cu um\rul.

8. Bra]ul; 9. Cotul; 10. Antebra]ul; 11. ~ncheietura mâinii;


12. Mâna – sunt zonele reflexogene ale membrului superior.
figura 13
Se trateaz\ în primul rând în caz de dureri, de amor]eal\.
Se recomand\ [i în cazul perioadei de recuperare dup\ accidente.

13. {oldul; 14. Genunchii; 15. Glezna (conform accep]iei chineze) – în cazul
durerilor de articula]ie, prin zona reflexogen\ corespunz\toare, articula]ia poate fi
tratat\. Partea zonei reflexogene nemarcat\ a gambei superioare se afl\ între genunchi
[i [old, iar a gambei inferioare, între genunchi [i
glezn\.

Situarea organelor interne este prezentat\ `n


figura 14:

1. Gura; 2. Esofagul; 3. Pilorul – de obicei se


efectueaz\ un masaj independent pe zona
pilorului, dar, în acest caz, se trateaz\ întotdeauna
împreun\ cu stomacul.

4. Stomacul – zona reflexogen\ a stomacului


ocup\ o suprafa]\ destul de extins\. Aceast\ zon\
se trateaz\ pe ureche în cazul bolilor de stomac
[i în vederea men]inerii s\n\t\]ii.
figura 14
12 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste

chakra coroanei
chakra frun]ii

chakra gâtului

chakra inimii

chakra plexului solar

chakra osului sacrum

chakra r\d\cinii

Sistemul centrelor Sistemul centrelor


de energie v\zut din fa]\ de energie v\zut din lateral

Nimbul care înconjoar\ capul


sfin]ilor este de fapt reprezentarea chakrei coroanei
Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 13

Pentru punerea în aplicare a cuno[tin]elor dobândite, lec]iile con]in


experimente [i exerci]ii. De asemenea, ve]i întâlni diverse re]ete foarte utile.
Din cadrul lec]iilor 3, 9 [i 13 am extras câteva fragmente edificatoare.

Cavitatea bucal\
Aici se mestec\ hrana [i se amestec\ cu saliva. Mestecarea este un proces ritmic,
coordonat de trunchiul cerebral; ea se face cu ajutorul din]ilor, al limbii, al plan[eului
bucal, al buzelor [i, nu în ultimul rând, al salivei.

Saliva
Zilnic, glandele salivare produc aproximativ 1.000 ml de saliv\, care con]ine
electroli]i, ap\ [i amilaz\ salivar\. Secre]ia de saliv\ este coordonat\ exclusiv de
centrii nervo[i. Înghi]itura bine mestecat\ asigur\ o suprafa]\ mare de digerare
pentru aparatul digestiv [i în acest fel hrana este mai bine [i mai repede asimilat\.

Muzic\ de prânz
Pune]i la casetofon o caset\ cu muzica preferat\. C\uta]i o melodie sau o
serie de melodii care s\ dureze 15 minute. Concentra]i-v\ în timp ce mesteca]i
[i înghi]i]i în a[a fel încât, pentru consumarea felului principal, s\ ave]i la
dispozi]ie 15 minute. Mesteca]i bine fiecare înghi]itur\, de cel pu]in 30-50 de ori,
în func]ie de densitatea [i con]inutul fibros al hranei. Muzica bine aleas\
contribuie la asimilarea mai bun\ a substan]elor nutritive. Nu trebuie s\ c\uta]i
neap\rat o muzic\ lent\, ci mai degrab\ una care s\ v\ fac\ s\ tr\i]i sentimente
pl\cute. Acest exerci]iu v\ ajut\ s\ înv\]a]i mestecarea temeinic\ a hranei [i
s\ v\ concentra]i în timpul consum\rii alimentelor.

Esofagul
Esofagul este tubul prin care înghi]itura (denumit\ [i bol alimentar) ajunge în stomac.
Bolul alimentar este împins de limb\ în faringe, de unde ajunge în esofag, iar de
aici în stomac.

Stomacul
În func]ionarea mecanic\ a stomacului distingem dou\ faze principale: amestecare
[i depozitare. Mâncarea înghi]it\ împinge în prima faz\ pere]ii stomacului, f\cându-l
pe acesta s\ se destind\. Partea inferioar\ a stomacului realizeaz\ amestecul
con]inutului, împingându-l spre intestinul sub]ire.
Stomacul gol con]ine o cantitate mic\ de suc gastric, dar, ca urmare a consumului
de alimente, acesta poate s\ depoziteze o cantitate considerabil\ de substan]e. Când
mânc\m, buc\]ile de alimente înghi]ite una dup\ alta formeaz\ straturi. Substan]ele
solide cu diametrul mai mare de 3 mm nu pot fi digerate.
Cantitatea [i calitatea con]inutului gastric influen]eaz\ considerabil golirea. Stomacul
se gole[te în aproximativ 3 ore, eliminându-se mai întâi apa. Hrana gras\ încetine[te
acest proces.
14 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste

În mod foarte interesant, nivelul general de bioenergie al stângacilor este pu]in mai
ridicat decât al dreptacilor.

Unele persoane pot, prin voin]a lor, s\ exercite efecte asupra direc]iei de rota]ie a
discului.

La eforturile sus]inute, energia se blocheaz\ chiar [i în cazurile persoanelor cu un


nivel de energie ridicat.

S\ vedem ce efecte are nivelul dumneavoastr\ de bioenergie asupra plantelor.

Lua]i [ase cepe ro[ii de m\rimi identice [i a[eza]i-le câte trei pe câte o farfurie
mic\, în care a]i pus câte un centilitru de ap\. Pune]i mâna în fiecare diminea]\
[i sear\ deasupra cepelor aflate pe una dintre farfurii, timp de cinci minute.
Cealalt\ farfurie este grupa de control. Completa]i în fiecare zi, în mod egal,
nivelul de ap\ al ambelor farfurii; dup\ o s\pt\mân\ ve]i remarca diferen]a.
Ce a]i observat?

Cepele tratate cu bioenergie [i grupul de control

Pe acest fapt se bazeaz\ [i proverbul care spune c\: „Ochiul st\pânului îngra[\
vita”. Într-adev\r, în ochi se g\sesc chakre secundare importante, la fel ca [i
în centrul palmei. Ochii pot chiar s\ radieze energie. Nu degeaba se spune
despre unii oameni c\ au ochi „care str\pung” sau care pot s\ „deoache”.

Pute]i s\ prepara]i chiar o cin\ festiv\ care s\ „hr\neasc\” cele [ase chakre. Aceasta
va fi benefic\ atât pentru corp, cât [i pentru suflet. Hrana celei de-a [aptea chakre
este postul.
Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 15

Un mod foarte întâlnit de înt\rire a organismului, mai ales în perioadele de


iarn\, este cura de usturoi. Aceasta const\ în înghi]irea diminea]a, pe nemâncate,
a câtorva c\]ei de usturoi, astfel: în prima zi un c\]el, în a doua doi c\]ei, în a treia zi
trei c\]ei de usturoi [i tot a[a, în propor]ie cresc\toare, pân\ în ziua a noua,
când se consum\ nou\ c\]ei de usturoi. Apoi, în ziua a zecea, se vor înghi]i opt c\]ei
de usturoi, în ziua a unsprezecea – [apte c\]ei, în ziua a dou\sprezecea [ase [i tot
a[a pân\ în ziua a [aptesprezecea, când se va înghi]i un singur c\]el de usturoi. Un
efect secundar ceva mai nepl\cut al acestei cure va fi transpira]ia destul de abundent\,
mirosind a arsenic, dar ea are un rol foarte benefic, deoarece în acest mod se elimin\
toxinele din organism.

Un alt remediu foarte r\spândit era mierea, utilizat\ pentru vindecarea mai multor
boli, mai ales ale stomacului, cum ar fi gastrita sau ulcerul.

Propriet\]ile curative ale mierii sunt binecunoscute de c\tre medici, înc\ din
Antichitate. Mierea con]ine anumite substan]e care pot neutraliza acidul
gastric, reducând în acest fel hiperaciditatea cu mijloace naturale. Ea
favorizeaz\ digestia, amelioreaz\ func]ionarea ficatului, înt\re[te sistemul
imunitar [i are un efect benefic asupra sistemului nervos.

Am cunoscut cândva o persoan\ care suferise de ulcer duodenal de la 18 pân\


la 30 de ani. Avea crize mai ales prim\vara [i toamna, iar în forma sa acut\
ulcerul sângera. Din fericire, a întâlnit o b\trân\ care i-a recomandat s\ ia în
fiecare diminea]\ o linguri]\ de miere c\ldu]\ pe stomacul gol. Bolnava a
urmat acest tratament timp de un an, la sfâr[itul c\ruia durerile i-au disp\rut
complet, la fel ca [i ulcerul, f\r\ s\ mai reapar\ vreodat\.

Pe de alt\ parte, mierea, ca [i ceara de albine, era foarte folosit\ în diferite tratamente
cosmetice, deoarece are un efect bun asupra pielii, ajutând la eliminarea ridurilor [i
la vitaminizarea ]esuturilor.

O masc\ revigorant\ [i cu efect de înl\turare a ridurilor este urm\toarea: pune]i


într-un castronel 1-2 linguri]e de miere cu un g\lbenu[ de ou [i cu pu]in\ zeam\
de l\mâie. Amesteca]i totul pân\ când se formeaz\ o past\ omogen\, apoi
întinde]i-o pe fa]\ [i pe decolteu. L\sa]i-o s\ ac]ioneze timp de un sfert de or\,
apoi sp\la]i-v\ pe fa]\ cu ap\ c\ldu]\. Repeta]i acest procedeu de dou\ ori pe
s\pt\mân\, pentru ca pielea s\ v\ devin\ mai elastic\ [i mai fin\.

Acestea sunt principalele metode terapeutice bazate pe propriet\]ile curative ale


fluidelor. Dar, pentru ]\ranii români, un leac nu are nici un rezultat dac\ nu este
înso]it de recursul la implorarea sau amenin]area agentului supranatural care se
afl\ la originea bolii. De aceea vom prezenta în continuare câteva texte care înso]esc
procedeele de vindecare pentru unele dintre cele mai r\spândite boli.
16 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste

Defini]iile, informa]iile de specialitate sunt marcate


prin semne grafice speciale pentru a fi identificate cu u[urin]\.
Pentru a exemplifica am selectat câteva fragmente din cadrul lec]iilor 7 [i 16.

Reflexoterapia este o tehnic\ de masaj care folose[te presiunea realizat\ cu


ajutorul degetelor pe anumite zone ale corpului [i în special pe picioare [i
mâini. Reflexoterapia este în mod necesar precedat\ de un reflexodiagnostic,
care ajut\ la identificarea punctelor dureroase din zonele reflexogene.
Conform cuno[tin]elor actuale, reflexoterapia are efecte asupra organismului
prin intermediul sistemului de baz\. Sistemul de baz\ este acel spa]iu în
care se afl\ toate celulele, toate organele; de fapt, prin el se în]elege spa]iul
dintre celule. Acest sistem formeaz\ un tot unitar în tot organismul. O
schimbare în orice punct al sistemului de baz\ produce schimb\ri chiar [i în
punctele cele mai îndep\rtate ale corpului. Sistemul de baz\ transmite
informa]ii în câteva secunde de la o parte a corpului la alta; în acest fel se
poate explica faptul c\ o leziune fizic\ (cum ar fi fractura unui um\r) poate
produce în câteva minute o transformare palpabil\ în zona reflexogen\, care
în acest caz este cea a t\lpii. Prin urmare, pornind de la acest principiu, este
de la sine în]eles c\ prin masaj putem s\ producem efecte pozitive asupra
sistemului de baz\ [i, prin el, în tot organismul.

În zonele reflexogene se pot observa foarte bine reflexele. Acestea reprezint\


activitatea fundamental\ a sistemului nervos [i cu ajutorul lor se regleaz\ rela]iile
dintre organe, precum [i cele dintre organism [i mediu.
În mai multe puncte ale corpului nostru se reg\sesc anumite zone de la care putem
s\ primim o imagine complet\ despre starea organismului, asem\n\toare unei
holograme. Aceste suprafe]e se numesc microsisteme. Descoperirea lor este legat\
de numele medicului francez Paul Nogier, care [i-a publicat teoria în anul 1958. El
credea îns\ c\ numai urechea este o astfel de zon\ de reflex, fapt care face ca el s\
fie considerat p\rintele auriculomedicinei. Mai târziu, în anii ’70, cercet\rile au
demonstrat c\ exist\ mai multe astfel de suprafe]e pe corpul uman; practic, pe tot
corpul avem zone reflexogene. Printre aceste microsisteme se num\r\ [i talpa
piciorului, mâna, scalpul (cu p\r), abdomenul, cavitatea bucal\, ochii [i fa]a. Se
presupune c\ microsistemele sunt legate din punct de vedere energetic la sistemele
de meridiane tradi]ionale de energie; prin urmare, stimulând aceste meridiane putem
s\ ob]inem efecte asupra tuturor p\r]ilor organismului.

Sistemele de canale de energie numite meridiane sunt acele „trasee” din


corpul uman prin care, conform concep]iei chineze[ti, energia vital\ ajunge
la fiecare celul\.

Efectele terapiei zonelor reflexogene. Indica]ii [i contraindica]ii

Nici metodele terapiei naturiste nu sunt considerate ca fiind total nepericuloase. Dac\
un tratament este efectuat într-un mod neprofesional, acesta poate deveni chiar d\un\tor;
de aceea, totdeauna este imperativ necesar s\ urma]i regulile de efectuare a metodelor
terapiei naturiste.
Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 17

Tratamentele Pancha karma sunt precedate de procese preg\titoare de mai multe


zile (Purva karma), ale c\ror scopuri sunt s\ elimine toxinele, s\ detensioneze dosha
acumulat\ [i s\ o conduc\ la locul (sediul) s\u de baz\. În acest mod, Pitta eliberat\
ajunge în intestinul sub]ire, Kapha în stomac, iar Vata în intestinul gros, de unde,
cu ajutorul pancha karma, pot fi eliminate din corp. Acesta este un proces foarte
complex, foarte eficient, care este sus]inut de metode [tiin]ifice.

Masaje ayurvedice

În India, înc\ din timpurile str\vechi, masajul a constituit o


parte organic\ a vie]ii. Masajul capului [i corpului, masajul
copiilor, masajul special al femeilor îns\rcinate î[i au sursa
în tradi]ia popular\. Aceste masaje nu pot fi confundate îns\
cu masajele aplicate în timpul tratamentelor ayurvedice; o
gre[eal\ foarte frecvent\, care na[te foarte multe neîn]elegeri,
o fac cei care au înv\]at în India într-un ashram (un fel de
sih\strie yoghin\) sau de la prieteni un tip de masaj [i, din
acest motiv, cred c\ au devenit cunosc\tori ai masajului Masaj ayurvedic
ayurvedic.

Am întâlnit oameni care promoveaz\ masajul ayurvedic, mai mult, chiar îl


predau, dar când i-am întrebat ce dosh\ trateaz\, ce fel de substan]e folosesc,
cum stabilesc ce fel de substan]e sunt potrivite pentru persoana respectiv\,
nu au putut, din p\cate, s\-mi r\spund\. Pentru efectuarea masajelor
ayurvedice este indispensabil\ însu[irea cuno[tin]elor anatomiei ayurvedice,
dar [i a altor cuno[tin]e de baz\.

Masajele ayurvedice pot fi aplicate în domenii diferite: nu numai la preg\tirea


tratamentelor Pancha karma, dar [i în men]inerea s\n\t\]ii; pentru întinerirea
organismului (rasayana chikitsa) aceste metode pot fi utilizate cu succes.

Tratamentele prin masaj Keralai (Sneha-Sweda Kriyas)

Printre masajele ayurvedice, cele mai eficiente sunt a[a-numitele tratamente keralai
sneha-sweda kriyas.

Statul Kerala se afl\ în India de Sud, învecinându-se la vest cu Marea Arabiei


[i la est cu statul Tamil Nadu. În India se consider\ c\ masajul keralai a p\strat
cel mai bine formele tradi]ionale ale tratamentelor. Uleiurile medicinale folosite
[i alte re]ete de substan]e medicinale au fost transmise din timpurile str\vechi.

Sunt tratamente foarte eficiente, în cele mai multe cazuri înlocuind tratamentele
Pancha karma, mai ales în cazul în care masajele se efectueaz\ pe o perioad\ de
7-14-21 zile, cu regularitate [i cu alegerea corect\ a uleiurilor medicinale.
18 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste

Cele mai importante aspecte din cadrul unei lec]ii sunt prezentate succint
în recapitulare. Pentru ilustrare am ales recapitularea lec]iei 16.

RECAPITULAREA LEC}IEI 16
METODELE DE TRATAMENT
{I TRADI}IA AYURVEDEI

16.1 Potrivit concep]iei ayurvedice, bolile apar atunci când se acumuleaz\ în


organism diferite substan]e toxice, nocive: virusuri, bacterii, resturi de
medicamente, metale grele, alimente modificate genetic etc.
16.2 Tratamentele de dezintoxicare pe care le folose[te medicina ayurvedic\ poart\
denumirea de Pancha karma (pancha – cinci [i karma – ac]iune, proces). Acestea
se compun din tratamente de masaj, tratamente de sudorificare, laxative cu
scop de vindecare, clisme medicinale, v\rs\turi terapeutice.
16.3 Cele cinci tipuri de tratamente sunt: Vaman (v\rs\turi terapeutice) –
tratamentul acumul\rii de Kapha dosha; Virechan (purgativele) – pentru
tratarea Pitta dosha; Anuvasan Basti (clisma cu ulei medicinal ayurvedic) –
pentru tratarea Vata dosha; Asthapana Basti (clisma de purificare cu decoct
de plante medicinale) – pentru tratamentul Vata dosha; Nasya (administrarea
nazal\) – tratamentul Prana Vayu.
16.4 Masajele ayurvedice pot fi aplicate în situa]ii variate: nu numai ca o etap\
preg\titoare a tratamentelor Pancha karma, dar [i pentru men]inerea s\n\t\]ii
[i înt\rirea organismului.
16.5 Printre masajele ayurvedice, cele mai eficiente sunt a[a-numitele tratamente
keralai sneha-sweda kriyas, dintre care cele mai importante sunt abhianga
snanam, pizhichil (Rayaseka), sirodhara, patrasweda, udwarthanam.
16.6 Abhianga snanam este cel mai des folosit, armonizând Vata dosha [i
producând efecte asupra dhatu-urilor, asupra organelor interne prin
eliberarea substan]elor toxice.
16.7 Udwarthanam este masajul ideal pentru tratamentul Kapha dosha, tonificând
musculatura, transformând corpul, hr\nind pielea [i eliminând epiteliul
neviabil.
16.8 Pizhichil (kayaseka) are efecte de întinerire, fortific\ dhatu-urile, elimin\
stresul, este foarte eficient în tratarea paraliziei, a bolilor reumatice etc.
16.9 Tratamentele dhara (curgere) apar]in tratamentelor keralai, putând fi aplicate
la tratarea aproape a tuturor problemelor de s\n\tate. Tipurile de dhara sunt
denumite dup\ substan]ele folosite în timpul tratamentului: Takradhara –
amestec de plante medicinale [i lapte b\tut, Ksiradhara – lapte cald sau
decoct de plante medicinale [i lapte cald.
Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 19

16.10 Sirodhara este una dintre cele mai cunoscute dhare în Europa, având efecte
asupra Prana Vayu [i asupra sistemului nervos central, ameliorând procesele
de autovindecare [i relaxând eficient întregul corp [i mintea.
16.11 Sarvangadhara este de dou\ tipuri: primul trateaz\ numai corpul, cu excep]ia
capului, iar al doilea trateaz\ [i corpul, [i capul.
16.12 Masajul Navarakkizhi se folose[te în cazuri de paralizie [i atrofie muscular\,
având efecte [i în procesul de înfrumuse]are a pielii.
16.13 Pe lâng\ faptul c\ vindec\ numeroase boli, masajele ayurvedice stopeaz\
oboseala, întineresc corpul [i spiritul, reglementeaz\ func]ionarea Vata
dosha, îmbun\t\]esc vederea, contribuie la fortificarea corpului, sus]in for]a
de via]\, asigur\ un somn lini[tit, îmbun\t\]esc calitatea [i starea pielii,
contribuie la evitarea apari]iei bolilor, ajut\ la vindecarea r\nilor, reduc
posibilit\]ile apari]iei bolilor Kapha-Vata, sus]in for]a fizic\ [i spiritual\ [i
contribuie la men]inerea unei culori s\n\toase a pielii.
16.14 Medicina ayurvedic\ folose[te uleiuri medicinale preparate pe baza re]etelor
tradi]ionale: Cherabala tailam, Narayana, Maha Narayana tailam, Pinda
tailam, Dhanwantharam tailam, Chandanadi tailam, Sahacharadi tailam,
Bhringamalakadi tailam, Keshwardhini tailam.
16.15 Farmacia ayurvedic\ utilizeaz\ numeroase preparate pe baza unuia sau a
mai multor componente, mai ales în ceea ce prive[te substan]ele din plante
medicinale, substan]ele minerale sau de origine animal\.
16.16 În general, medicamentele ayurvedice nu au efecte secundare, dar este
absolut necesar ca ele s\ fie prescrise de un doctor specialist în acest tip de
medicin\, care ]ine cont de particularit\]ile persoanei tratate.
16.17 Medicamentele pot fi grupate în trei categorii: medicamente ayurvedice
tradi]ionale, inven]ii ayurvedice [i preparate de cas\.
16.18 Formele pe care le pot lua aceste medicamente sunt: zeam\ proasp\t\,
decoct, prafuri, infuzii, solu]ii pe baz\ de alcool, extracte, uleiuri
medicamentoase, ghee medicamentos, extracte lichide, guggulu, s\ruri,
comprese, balsam, past\, supozitoare, tablete, cenu[\ oxidat\.
16.19 În medicina ayurvedic\ nu exist\ doze definite în prealabil; cantit\]ile
respective se stabilesc în func]ie de vârsta bolnavului, de greutatea corpului,
intensitatea digestiei, de gravitatea bolii [i de timpul de convalescen]\.
16.20 Pe lâng\ medicamentele propriu-zise, în Ayurveda sunt foarte importante
[i acele substan]e cu care se ingereaz\ aceste medicamente – anupana,
care amplific\ efectele terapeutice ale preparatelor, eliminând chiar efectele
negative ale acestora. Ele se clasific\ în func]ie de doshe, astfel: pentru
Vata dosha – ap\ cald\, ceai de ghimbir, lapte cald; pentru Pitta dosha –
ap\ rece, lapte c\ldu], zeam\ stoars\ de aloe, ghee, unt; pentru Kapha dosha
– ap\ cald\, ceai de ghimbir, miere.
16.21 Terapia ayurvedic\ pune accent pe alimenta]ia corect\, s\n\toas\.
Recomand\rile referitoare la alimenta]ie pot fi clasificate în dou\ grupe:
alimenta]ia corect\ pentru oameni s\n\to[i (se armonizeaz\ alimenta]ia cu
tipul de constitu]ie respectiv) [i alimenta]ia pentru persoanele bolnave,
medicul începând tratamentul în acest caz cu reglarea digestiei.
20 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste

Fiecare lec]ie se încheie cu o list\


cu întreb\ri de evaluare [i o tem\ pentru acas\.
Pentru ilustrare am ales câteva fragmente din cadrul lec]iilor 6 [i 23.

ÎNTREB|RI DE AUTOEVALUARE

1. Enumera]i câteva plante medicinale folosite `n tratamentul urm\toarelor boli:


– r\ceal\, guturai;
– diaree;
– boli reumatice;
– boli cardiace;
– nervozitate;
– dureri menstruale.
2. Ce este aromoterapia? Cine a folosit prima oar\ acest termen?
3. Care este cel mai folosit mod de a ob]ine uleiurile volatile?
4. Enumera]i caracteristicile comune ale uleiurilor volatile.
5. Cum [i prin ce organe î[i produc efectele uleiurile volatile?
6. Sub ce forme putem utiliza aromoterapia?
7. În cazul c\ror persoane nu este indicat s\ folosim aromoterapia?
8. Enumera]i câteva cazuri în care a]i utiliza ulei volatil. Când [i ce fel de ulei
a]i folosi?

TEMA PENTRU ACAS| 23

1. La ce folose[te l\pti[orul de matc\? Alege]i r\spunsurile corecte:


a) este o substan]\ fortifiant\;
b) ajut\ la renun]area la fumat [i la alcool;
c) `n cazul convalescen]ei dup\ interven]ii chirurgicale, dup\ r\ni mai
serioase;
d) împotriva nervozit\]ii;
e) la tratamentul complementar al depresiei;
f) este o substan]\ cu rol de sl\bire.
Terapii naturiste lec]ie demonstrativ\ 21

2. Ce trebuie f\cut dac\ suntem în]epa]i de o albin\?


a) s\ îndep\rt\m de îndat\ acul;
b) s\ lu\m calciu;
c) în cazul alergiei, s\ ne adres\m medicului;
d) s\ facem reclama]ie la apicultor.

3. Completa]i enun]ul cu denumirea plantei corespunz\toare:


Albinele trebuie evitate dac\ adun\ polenul de pe ___________________

4. Pentru ce afec]iuni se recomand\ consumul de polen?


a) pentru tratarea hipertensiunii;
b) pentru înt\rirea organismului sl\bit;
c) în cazul lipsei de poft\ de mâncare;
d) împotriva sl\birii;
e) la hiperactivitatea glandei tiroide;
f) pentru ameliorarea cre[terii p\rului;
g) la accelerarea vindec\rii r\nilor;
h) pentru cei care se lupt\ cu kilogramele în plus;
i) pentru tratarea lipsei de fier [i îmbun\t\]irea compozi]iei sângelui;
j) împotriva obstruc]iei intestinale;
k) pentru vegetarieni.

5. Completa]i propozi]ia urm\toare:


Terapia cu ajutorul produselor apicole se nume[te _________________

6. Cui nu i-a]i recomanda consumul de miere?


a) celor care au func]ii de conducere;
b) celor care sufer\ de hiperactivitate a glandelor cu secre]ie intern\;
c) [oferilor de autobuz;
d) alergicilor;
e) celor care sufer\ de aciditate gastric\;
f) persoanelor în vârst\, sl\bite;
g) supraponderalilor;
h) copiilor care nu au împlinit vârsta de 1 an;
i) persoanelor care lucreaz\ în ture de noapte.
22 lec]ie demonstrativ\ Terapii naturiste

Temele se rezolv\ pe formulare speciale, dispuse la sfâr[itul fiec\rui caiet.

Cu acest formular de tem\ pentru acas\


se `ncheie lec]ia demonstrativ\ a cursului de Terapii naturiste.
~n speran]a c\ materialul prezentat
v-a convins de accesibilitatea [i atractivitatea cursului nostru,
v\ a[tept\m s\ deveni]i cursant al Institutului EUROCOR!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro