Sunteți pe pagina 1din 2

Numarul 10/mai/2020

“Intru nastere fecioria ai pazit intru adormire lumea nu o ai parasit”(Tropar)

BULETIN PAROHIAL
CINZECIMEA DE ACUM DOUA pare că aşa trebuie să fie, că aşa sunt
ZILE timpurile şi atât se poate face. Dar
Nu doar de praznicul Cincizecimii, ci tendinţa generală, trebuie să o
şi cu alte ocazii scrutăm cu bucurie recunoaştem cu durere, este mai
Biserica apostolilor şi a celor dimpreună degrabă aceea de a reduce creştinismul
cu dânşii, când „li s-au arătat, la prestarea de „servicii religioase” şi la
împărţite, limbi ca de foc” (Fapte 2, 3). dobândirea unei cuminţenii morale. Atât
Avem priviri nostalgice îndreptate spre ne propunem. Tot ceea ce e râvnă
acele vremuri în care, doar după o pentru a adânci mereu şi mereu relaţia
cuvântare, se converteau, se botezau şi cu Hristos Domnul, tot ceea ce
se adăugau Bisericii chiar şi „ca la trei înseamnă ardere şi zbatere de a trezi
mii de oameni” o dată. Tânjim după inimi şi conştiinţe este taxat mai
viaţa acelor primi creştini, nădăjduim să degrabă ca excepţie, dacă nu ca o
ajungem şi noi, vreodată, a vedea cum ciudăţenie tolerată sau chiar ca o gravă
mărturia credinţei este întărită şi abatere de la „normalitate”.
însoţită de minuni. Comuniunea celor Cel mai mult mă întristează cei ce
strânşi în jurul sfinţilor apostoli era una consideră că noi nu ne mai putem ridica
desăvârşită: „aveau toate de obşte la înălţimea duhovnicească a creştinilor
(...), îşi vindeau bunurile şi averile şi le de acum două mii de ani. Când se
împărţeau tuturor, după cum avea adresează, prin epistole, diferitelor
nevoie fiecare” (Fapte 2, 44). Ce s-a comunităţi, Sfântul Apostol Pavel îi
întâmplat în aceşti două mii de ani de numeşte pe destinatari „sfinţii lui
creştinism? De ce predica de azi abia Dumnezeu”. Ceea ce, vezi Doamne!, nu
dacă-i mai ţine pe oameni în biserică şi, ar mai fi cazul cu noi, cei de azi, care
cu anevoie, mai atinge câte o inimă, suntem păcătoşi cap-coadă. Să luăm
întorcându-o spre Dumnezeu? Unde s-a însă cazul corintenilor. În debutul
topit dorul de a primi Trupul şi Sângele primei epistole care le este adresată,
Domnului la cei ce au ajuns să fie „apostolul neamurilor” foloseşte
convinşi că împărtăşania răsplăteşte apelativul „celor numiţi sfinţi” (I
efortul făcut în cele patru posturi de Corinteni 1, 2). După numai câteva
peste an? Ce-i împiedică pe creştinii de versete, începe însă a-i certa pentru
azi nu să împartă toată averea cu multele neorânduieli din viaţa lor: că
ceilalţi, dar măcar să aibă o minimă sunt „dezbinări” între ei (1, 10); că „s-
preocupare pentru viaţa fraţilor lor de au semeţit” (4, 18); că între ei este „o
credinţă, să fie sensibili câtuşi de puţin astfel de desfrânare cum nici între
la nevoile celorlalţi? Cum se face că, neamuri nu se pomeneşte” (5, 1); că
mai ales la oraş, stau credincioşii unii „frate cu frate se judecă, şi aceasta
lângă alţii la o Sfântă Liturghie, luni sau înaintea necredincioşilor” (6, 6); că unii
poate ani de zile, şi nici măcar nu se se îmbuibă cu mâncare, iar alţii chiar se
cunosc pe nume? îmbată înainte de a „mânca Cina
Grav e că nici măcar nu ne mai Domnului”, de aceea mulţi „sunt
preocupă astfel de întrebări, nici nu ne neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit”
mai frământăm pe aceste teme. Ni se (11, 20-34). Iată, aşadar, că şi atunci
starea morală nu era una ideală, cum a morţilor, prin rugăciunile și cântările
credem noi. Cu toate acestea, ei rămân înscrise în cărțile de rânduială (Triod și
„sfinţi ai lui Dumnezeu”. În ce fel? Prin Penticostar):
faptul că, în Biserică fiind, indiferent de a) sâmbăta dinaintea Duminicii
gradul de păcătoşenie, toţi sunt „trupul Lăsatului sec de carne (a înfricoşătoarei
lui Hristos şi mădulare (fiecare) în Judecăţi) şi
parte” (I Corinteni 12, 27), iar El este b) sâmbăta dinaintea Duminicii
Singurul „Unul Sfânt”. Deci nu suntem Pogorârii Duhului Sfânt (sâmbăta
sfinţi precum cei înscrişi în calendar, Rusaliilor).
dar suntem chemaţi să fim părtaşi la Aceste două sâmbete poartă denumirea
sfinţenia lui Dumnezeu încă în viaţă generică de „moși” (prima – Moşii de
fiind. De aceea şi astăzi spunem la iarnă, iar cea de-a doua – Moşii de
Liturghie „sfintele (se dau) sfinţilor” vară), deoarece în aceste zile îi
înainte de împărtăşire. Nu pentru că cei pomenim pe părinţii, moşii şi strămoşii
ce se împărtăşesc sau preoţii sau noştri adormiți întru Domnul. În ceea ce
credincioşii care gustă anafura ar fi privește pomenirea Moşilor de vară,
sfinţi, buni de canonizat încă de pe textul liturgic din Penticostar arată
acum. faptul că în această zi ne aducem
Diferenţa dintre noi şi cei din vechime aminte de „creştinii care au adormit în
nu este, aşadar, una de ordin moral. Se credinţă: părinţi, strămoşi, bunici şi
lupta şi atunci cu patimi şi păcate, ca şi străbuni, fraţi şi prieteni, bogaţi şi
acum. Diferenţa vine din faptul că ei săraci, împăraţi şi domni, pe cei de
aveau această conştiinţă a legăturii cu laolaltă şi sihaştri”, pentru toți aceştia
Hristos Domnul în comunitatea rugându-L pe Dumnezeu astfel:
eclesială, iar la noi ea nu se mai cultivă „Odihneşte-i, Doamne (...), unde sunt
la fel de intens. mulţimile tuturor drepţilor şi unde este
Biserica este acel „puţin aluat care sălaşul sfinţilor Tăi”.
poate dospi” toată frământătura acestei În sensul acesta, trebuie să știm și că
lumi. Cine nu va veni sau rămâne în duminică, de Rusalii, în cadrul slujbei
Biserică, având conştiinţa că este Vecerniei, se citesc șapte rugăciuni,
„mădular viu al Trupului”, iar nu dintre care una exprimă clar faptul că
entitate de sine stătătoare, acela va fi păcatele pot fi iertate și după moarte.
spulberat de valurile ce dau să se Este vorba despre cea de-a cincea, a
izbească deja de noi. „plecării genunchilor”, care ne arată că
MOSII DE VARA rugăciunea Bisericii este atât de
Biserica Ortodoxă a consacrat puternică și ascultată de Dumnezeu,
pentru pomenirea generală a morţilor o încât are puterea de a salva sufletele
zi liturgică pe săptămână, sâmbăta. În din iad, ale celor care au plecat din
această zi, în unele cărți de cult există viața aceasta nepregătiți sufletește:
cântări și rugăciuni special alcătuite și Astfel, îi pomenim pe cei adormiți ai
rânduite pentru pomenirea morților. noștri în această zi, pentru ca şi ei să se
S-a ales această zi deoarece fiecare împărtăşească de mângâierea Sfântului
sâmbătă este, de fapt, o imitare a Duh Care S-a pogorât la Cincizecime
Sâmbetei Mari, a şederii lui Hristos în peste Apostoli şi Care îi adună adună în
mormânt. Din punct de vedere teologic, comuniune pe cei înstrăinați sau diferiți
aceasta este ziua în care Mântuitorul a unul de altul.
coborât cu sufletul la iad pentru a-i Preot Paroh Danciulescu Leonard
înălța pe cei adormiți. În mod deosebit, 0749610416
două dintre aceste zile de sâmbătă din
anul bisericesc sunt dedicate, în toate
Bisericile Ortodoxe, pomenirii generale

S-ar putea să vă placă și