Sunteți pe pagina 1din 18

FIŞA SINTETICĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBŢINEREA GRADAŢIEI DE MERIT

PROFESORI ÎN CENTRE ȘI CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ


ANUL 2020

Director,

NUMELE ŞI PRENUMELE
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
SPECIALITATEA
VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
GRAD DIDACTIC

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT:


(Perioada evaluată: 01.09.2014 – 31.08.2019; punctajul este acordat numai pe baza actelor doveditoare).

1. CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ (90p)


Evaluare Evaluare
Pct. Auto
Detaliere punctaj (max.) inspector comisie
Criterii / Subcriterii max. evaluare Contestaţii
specialitate ISJ
a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea -2 p/an– progres dovedit prin
preşcolarilor, materializate în 10p fişa de apreciere a progresului
progresul copiilor pe domenii de dezvoltare, copilului preşcolar înainte de
înregistrate în Fișa de apreciere a intrarea în clasa pregătitoare,
progresului copilului preșcolar înainte de intrarea în grafice de progres.
clasa pregătitoare, ca o confirmare a parcurgerii - 0.25 p/activitate specifică de
coerente şi cu consecvenţă a Curriculumului pentru consiliere psihopedagogică și de
educaţie timpurie în vigoare şi a atingerii management al vieții personale
obiectivelor/elementelor de competență menționate în și al carierei în scopul
îmbunătățirii performanțelor
acesta, rezultate deosebite obținute în pregătirea școlare, de reducere a
elevilor materializate în progresul elevilor la clasă sau abandonului școlar și de creștere
în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene a frecvenței elevilor la cursuri,
naţionale de sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu clasa în activități de facilitare a
şi individual la disciplinele de specialitate din procesului de incluziune şcolară
și în remediarea limbajului si
învăţământul tehnologic şi vocațional, pe baza datelor
comunicării cu impact în
statistice de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o integrarea școlară și socială a
confirmare a atingerii obiectivelor/competenţelor copilului.
specifice impuse de curriculumul şcolar în vigoare,
respectiv rezultate deosebite în activități specifice de
consiliere psihopedagogică și de management al vieții
personale sau al carierei în scopul îmbunătățirii
performanțelor școlare, în activități de facilitare a
procesului de incluziune școlară și în remedierea
limbajului șI comunicării cu impact în integrarea
școlară și socială a copilului
Exemple de dovezi: Se anexează adeverinţele din care să
reiasă rezultate deosebite obţinute în activitatea cu elevii la
orele din obligația de predare, rezultate la testări şi
examene naţionale de sfârşit de ciclu și rezultate deosebite
în activitățI specifice de consiliere psihopedagogică și de
management al vieții personale sau al carierei în scopul
îmbunătățirii performanțelor școlare, în activități de
facilitare a procesului de incluziune școlară și în
remedierea limbajului și comunicării cu impact în
integrarea școlară și socială a copiluluieliberate de
directorul unității în care funcționează profesorul consilier
școlar, avizate de directorul CJRAE.
- Fişele de monitorizare a progresului elevilor la disciplina
de predare, înregistrate în unitatea de învățământ de masă,
grafice de progres, tabele, procese verbale, minute, semnate
de directorul unității în care funcționează profesorul
consilier școlar și avizate de directorul CJRAE, grafice de
progres
b) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea
preşcolarilor din categorii dezavantajate (preşcolarii - 1p/activitate organizată la
sau elevi cu cerinţe educaţionale speciale din nivelul școlii, adresată
învăţământul special, integraţi în învăţământul de 12p preșcolarilor din următoare
masă, copii din familii monoparentale, copii în categorii dezavantajate: CES,
plasament, copii crescuți de rude, copii din comunități plasament;
- 2 p/an/elev din categorii
sărace, comunități izolate, părinți plecați în străinătate, dezavantajate (preșcolari cu
copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital, copii cu HIV cerinţe educaţionale speciale
etc.). din învățământul special,
Exemple de dovezi: documente activități adresate elevilor integraţi în învăţământul de
din categorii dezavantajate, organizate la nivel local, masă, copii în plasament,
înregistrate în școală; diplome de participant la activități la copii şcolarizaţi la domiciliu
nivel județean/național; nr. elevi din categorii dezavantajate sau în spital, copii cu HIV)/
admiși într-un ciclu superior de învățământ; adeverință participant la activități la
eliberată de director și avizată de CJRAE, certificate de nivel județean/national;
orientare școlară, adeverință eliberată de director pentru - 0,25p/an/copil din categorii
școlarizare la domiciliu, în spital etc.În adeverința semnată, dezavantajate (crescuți de
de directorul unității în care funcționează profesorul rude, din familii
consilier școlar, cu avizul inspectorului de specialitate, se va monoparentale, din
preciza numărul de preșcolari/elevi și categoria în care se comunități sărace, comunități
încadrează, anii în care a lucrat și numerele certificatelor izolate, părinţi plecaţi în
elevilor. Nu se precizează numele preșcolarilor/elevilor. străinătate) participant la
Celelalte date rămân confidențiale. Un preșcolar/elev nu va activități la nivel
fi punctat decât o singură dată/an. județean/national;
- 0,25p/an/copil din categorii
dezavantajate admis într-un
ciclu superior de învățământ;
- 4p/an/copil CES pregătit
direct;
- 2p/an/copil şcolarizat la
domiciliu, în spital, cu HIV
c) Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor
metode, procedee şi tehnici de abordare a predării- 
învățării-evaluării inovative, preluate din cercetarea 
educaţională de profil, promovate în cadrul unor 10p 2 p/an activitate
proiecte cu finanțare externă (inclusiv schimburi de
experiență sau mobilități), a unor proiecte la nivel
județean (în parteneriat cu instituții de învățământ
superior de profil sau organizații neguvernamentale cu
experiență relevantă în domeniu) şi/sau promovate de
M.E.C. la nivel național, prin scrisorile metodice,
respectiv în activitatea de consiliere
psihopedagogică/de intervenție logopedică a unor
metode, procedee și tehnici inovative.
Exemple de dovezi:
Se anexează adeverinţă eliberată de de directorul unității în
care funcționează profesorul consilier școlar cu avizul
inspectorului de specialitate, prin care se certifică aplicarea
la grupă/clasă a unor metode, procedee şi tehnici de
abordare a activităţii de consiliere psihopedagogică / a
predării-învățării-evaluării inovative preluate din cercetarea
educațională de profil sau promovate în cadrul unor proiecte
cu finanțare externă sau proiecte la nivel județean (în
parteneriat cu instituții de învățământ superior de profil sau
organizații neguvernamentale cu experiență relevantă în
domeniu), copii proiecte și portofolii tematice aplicate în
procesul de predare-învățare – evaluare înregistrate în
școală, dovezi ale desfășurării activităților, print screen-uri
platforme, adeverinţe, etc.
d) Performanţe dovedite în pregătirea preșcolarilor şi
elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri 7p - Etapa județeană
de profil corelat cu disciplina predată, materializate Premiul I – 4 p
prin obţinerea premiilor I, II, III, menţiunilor/premiilor Premiul II – 3 p
şi mențiunilor speciale la etapa judeţeană şi a Premiul III – 2 p
Mențiune/premiu special
municipiului
–1p
Bucureşti/sector/interjudeţeană/naţională/internaţională, -Etapa interjudețeană
incluse în programul de activităţi şi în calendarul
inspectoratului şcolar/MEC şi /sau pregătirea loturilor Premiul I – 4 p
olimpice de elevi Premiul II – 3 p
Premiul III – 2 p
-Se vor puncta numai concursurile scolare incluse în Mențiune/premiu special
programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului –1p
şcolar/minister. - Etapa națională
Premiul I – 7 p
Exemple de dovezi: copii diplome eliberate de ISJ sau MEC
Premiul II – 6 p
Se anexează, în copie, diplomele copiilor premianți din care
Premiul III – 5 p
să rezulte și numele cadrului didactic sau listele cu premiile
Mențiune/premiu special
copiilor şi profesorii coordonatori, în acest caz cu avizul
– 5p
inspectorului de specialitate
-Etapa internațională –
premiu/ mențiune/premiu
special - 7 p
e) Rezultatele deosebite obţinute în centrele de
excelenţă, în centrele de resurse pentru educaţie şi - 1p/document elaborat
dezvoltare, în centrele multifuncţionale pentru educaţie 10p pentru stabilirea
timpurie, certificate de inspectorul de parcursurilor didactice
reabilitative pentru elevii
specialitate/organizaţia coordonatoare şi/sau rezultate cu tulburări de învățare
deosebite obţinute cu preşcolarii cu cerinţe educaţionale depistați;
speciale şi/sau tulburări de învăţare, certificate de - 1p/ curs de
directorul unităţii de învăţământ/inspectorul de perfecționare/formare
specialitate sau directorul Centrului Judeţean de Resurse continuă în domeniul
psihopedagogiei
şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului
tulburărilor specifice de
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională învăţare absolvit;
Exemple de dovezi: - 1p/elev/an cu TSI
Se anexează adeverinţe din care să reiasă obținerea de depistați, cu care a lucrat,
rezultate deosebite în activitatea desfăşurată cu ating performanța școlară
preșcolari/elevi cu CES, inclusiv cu tulburări de învățare, medie așteptată conform
înmatriculați în grupe/clase din unități de învățământ special vârstei și dezvoltării lor
sau de masă , astfel: intelectuale, înregistrând
- activitate cu prescolari/elevi cu CES, deficiență achizițiile școlare în ariile
gravă de performanță școlară
- activitate cu prescolari/elevi cu CES, deficiență
accentuată, medii sau ușoară
În adeverința, semnată de directorul unității în care
funcționează profesorul consilier școlar și cu avizul
inspectorului de specialitate, se va preciza numărul de
preșcolari/elevi și categoria în care se încadrează, anii in
care a lucrat si numerele certificatelor elevilor. Nu se
precizeaza numele preșcolarilor/elevilor. Celelalte date
rămân confidențiale. Un preșcolar/elev nu va fi punctat decât
o singură dată/an.
f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de - 0,5p/profesor asistent
evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile de - 1p/comisie (evaluare/
profil, etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, 8p organizare) la nivel judeţean/
naţionale şi internaţionale incluse în programul de interjudeţean/an
activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/MEC - 2p/comisie elaborare
subiecte la nivel
Exemple de dovezi: adeverințe, diplome și decizii ISJ/MEC
județean/interjudețean
etc.
- 3p/comisie elaborare
subiecte la nivel
național/internațional
- 3p/comisie (evaluare/
organizare) la nivel
naţional/internațional/an
g) Implicare în activitatea de tratare diferenţiată a
preşcolarilor/elevilor din grupele/clasele cu regim 3 p/an
simultan/alternative educaţionale şi/sau în 12p
implementarea programelor de învăţare remedială
Exemple de dovezi: Se anexează adeverinta eliberata de
directorul unitatii de invatamant şi vizată de directorul
CJRAE prin care se certifică implicare în activitatea de
tratare diferențiată a preșcolarilor/elevilor din
grupele/clasele cu regim simultan/alternative educaţionale
sau implementarea programelor de învăţare remedială
h) Implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare,
recunoscute şi aprobate la nivel - 1 p/proiect local
local/judeţean/interjudețean/naţional/internaţional (în implementat
domenii precum: educaţie parentală, educaţie ecologică, - 2p/ proiect județean
educaţie pentru sănătate, educaţie financiară, educaţie 10p implementat
emoţională, educație incluzivă, educație remedială – - 3p/proiect interjudețean
implementat
inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea planurilor
- 4p/ proiect național
individualizate de învăţare, educație interculturală, implementat
educație pentru mişcare etc.) şi/sau implicarea în - 5p/proiect internațional
implementarea programului “Şcoala după şcoală” ca implementat
activitate neremunerată, respectiv a programului „A - 2p/an/activități ȘDS
doua şansă neremunerate
Exemple de dovezi:
Se anexează adeverintă eliberată de directorul unității în
care funcționează profesorul consilier școlar și avizate de
directorul CJRAE prin care se certifică implementarea unor
proiecte educaționale inovatoare, însoţită de copia
proiectului aprobat/avizat de inspectoratul şcolar, planurile
individualizate de învățare..
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea
de manuale şcolare aprobate de MEC sau la traducerea
de manuale școlare din limba română într-o limbă a
minorității naționale, care are învățământ cu predare în
limba maternă, sau la conceperea unor resurse 11p
educaționale deschise/auxiliare curriculare pentru
disciplinele de studiu/mijloace de învățământ, oferite
gratuit pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor şi
părinților la materiale educaționale de calitate.

Exemple de dovezi: copii manual/auxiliar din care să reiasă


autorul/autorii, titlul, editura și ISBN-ul/ISSN-ul, dovadă
aprobare MEN, proces-verbal aprobare RED, print-screen
resurse publicate electronic etc.
 i.1) autor/coautor la elaborarea de manuale școlare 9p i.1) 9p/autor; 4,5p/coautor
aprobate de MEC
 i.2) autor/coautor proiect de manual școlar OM 9p i.2) 9p/autor; 4,5p/coautor
5645/2017;
 i.3) traducere de manual școlar din limba română 6p i.3) 6p/manual tradus
într-o limbă a minorității naționale;
 i.4) elaborarea de auxiliare curriculare; 8p i.4) 8p/autor auxiliar avizat
4p/coautor auxiliar avizat
 i.5) resursă educațională publicată în format 4p i.5)0,5p/resursă educațională
electronic pe platforme educaționale destinate 2p/mijloc de învățământ
prescolarilor/elevilor/mijloace de învățământ omologat MEC
2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/ MANAGERIALĂ (40p)
Pct. Detaliere punctaj (max.) Auto- Evaluare Evaluare
Criterii max evaluare inspector comisie Contestaţii
specialitate ISJ
a) Contribuţie la implementarea reformei
curriculare la nivel naţional, prin elaborarea
/participarea la elaborarea de programe şcolare, - 5p/ programă școlară,
regulamente,metodologii,proceduri,studii/cercetări 5p regulament, metodologie,
în domeniu la nivel naţional procedură, studii/cercetări în
domeniu, la nivel național
Exemple de dovezi: copii programe școlare avizate,
metodologii, studii, proceduri la nivel naţional din care
să reiasă contribuția, adeverințe/ decizii
b) Elaborarea/participarea la elaborarea de programe
şcolare (inclusiv cele pentru discipline opţionale
noi), proceduri, studii/cercetări în domeniu (nivel - 1 p/programă școlară
județean şi local). - 1 p/procedură/studiu la
2p nivel județean
Exemple de dovezi: copie după fișa de avizare sau copii - 0,5 p/procedură (alta decât
după programele școlare avizate, proceduri, studii din proceduri CEAC sau
care să reiasă contribuția, adeverințe însoțite de decizii, SCMI)/studiu la nivel local
copie cărți în domeniul educațional din care să reiasă
autorul/autorii, titlul, editura, copie studii publicate în
reviste, etc.
c) Elaborarea/participare la elaborarea de
îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs
avizate de inspectoratul şcolar sau de M.E.C., - 5p/ghid, îndrumător, suport
articole în reviste/publicații de specialiate, 5p de curs avizat MEC
înregistrate cu ISBN/ISSN . - 1p/autor articol
- 0,5p/coautor articol
Exemple de dovezi: copii ghiduri, suporturi de curs din
care să reiasă contribuția, adeverințe însoțite de decizii,
copie articole în domeniul educațional din care să
reiasă autorul/autorii, titlul, editura și ISBN-ul/ISSN-ul
etc.
d) Realizarea/participare la realizarea de softuri
educaţionale în specialitate, platforme de e-learning - 2p realizare/participare
pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de soft
MEC 4p - 2p realizare/participare
Exemple de dovezi: print screen-uri, certificate, contract platforme e-learning
prestări servicii, adeverințe etc.
e) Activitatea de mentorat, de formator în formarea
continuă a personalului din învăţământ, activitatea - 0,5 p /an activitate de
susţinută în cadrul cercurilor pedagogice în vederea mentorat
promovării accesului la o educație de calitate pentru - 1p/an activitate practică
toți (se punctează programele de formare și 5p pedagogică
mentorat care răspund cerinței) - 1 p/activitate de cerc
susținută
Exemple de dovezi: adeverințe eliberate de inspectorul - 1 p/ curs susținut (cu durata
școlar/directorul CCD, decizii, diplome etc. de min 24 ore)

f) Activitatea în cadrul comisiilor de etică, comisii


paritare/de dialog social, comisii de evaluare și 4p - 0,8p/an/activitate în cadrul
asigurare a calității în educație, comisii de sănătate comisiilor/ organizații
și securitate în muncă, comisii PSI şi situaţii de sindicale
urgenţă/al Municipiului Bucureşti, activitatea de - 0,2p/an/activitatea în cadrul
coordonator al centrului judeţean de asistenţă asociațiilor profesionale la
nivel local
psihopedagogică (CJAP) /centrul logopedic
- 0,4p/an activitatea în cadrul
interşcolar (CLI), activitate în organismele de asociațiilor profesionale la
conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate nivel județean
federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de - 0,6p/an activitatea în cadrul
sector de activitate învăţământ asociațiilor profesionale la
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de nivel național
muncă la nivel de sector de activitate învăţământ - 0,8p/an activitatea în cadrul
preuniversitar, precum şi în cadrrul asociaţiilor asociațiilor profesionale la
profesionale ale cadrelor didactice la nivel nivel internațional
local/judeţean/naţional/internaţional
Exemple de dovezi: adeverințe , decizii de membru în
cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog
social, comisii de evaluare și asigurare a calității în
educație, comisii de sănătate și securitate în muncă,
comisii PSI şi situaţii de urgenţă/al Municipiului
Bucureşti, activitatea de coordonator al centrului
judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP) /centrul
logopedic interşcolar (CLI), activitate în organismele de
conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate
federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale
contractului colectiv de muncă la nivel de sector de
activitate învăţământ preuniversitar, precum şi în
cadrrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice
la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, membru în
compartimentul de consiliere parentală, comisia de
evaluare psihosomatică, calitatea de membru în
Colegiul Psihologilor, copii publicații, certificate,
adeverințe, print-screen platforme sindicat/asociațiile
profesionale etc.
g) Activitatea de metodist, membru în consiliul
consultativ de specialitate de la nivelul - 0,5p /an /metodist
inspectoratului școlar, coordonator de cerc 4p - 0,5 p/an/consiliu consultativ
pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de -0,5p/an/activitate de
specialitate şi de inspectorul şcolar general sau de coordonator de cerc pedagogi
director
Exemple de dovezi: adeverințe, decizii ISJ, MEC.
h) Activitate desfăşurată, la solicitarea MEC, în
cadrul Comisiei Naționale de Specialitate, al unor
comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea
unor acte normative/administrative, sau al unor - 5p/activitate
comisii de evaluare constituite la nivel naţional /al
MEC în calitate de reprezentant desemnat de către
comisiile naționale de organizare și desfășurare a 10 p
examenelor naționale, activitatea de evaluator de
manuale şcolare/auxiliare didactice/mijloace de
învățământ/resurse educaţionale deschise/portofolii
pentru Corpul Naţional de Experţi în Management
Educaţional.
Se punctează calitatea de membru în comisii de tehnice/
grupuri de lucru pentru elaborarea documentelor
curriculare specifice, alte solicitări MEC, comisii
naţionale de organizare şi desfăşurare a examenelor
naţionale evaluator de manuale şcolare/auxiliare
didactice/mijloace de învățământ/resurse educaţionale
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de Experţi în
Management Educaţional
Exemple de dovezi: decizii, adeverințe MEC/ISJ,
delegații MEC etc.
i) Participarea cu comunicări la simpozioane,
conferinţe zonale, județene, naţionale şi/sau - 0,50 p/ comunicare
internaţionale, cursuri de perfecționare în domeniu simpozion/conferință
sau în management educațional, dovedite prin județeană
documente oficiale ale manifestării și care - 1p/ comunicare simpozion /
demonstrează performanțele deosebite ale cadrului conferință
1p
națională/internațională
didactic în inovarea didactică
- 0,50 p/participare curs de
Exemple de dovezi: diplome de participare cu
perfecționare cu/fără credite
precizarea temei prezentate, programul activității, copii
pagini din care să reiasă autorul, titlul, editura și ISBN-
ul/ISSN-ul, adeverințe, certificate de participare la
cursuri de formare.

3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ȘI IMPLICAREA ÎN PROIECTE (15p.)


Pct. Detaliere punctaj (max.) Auto- Evaluare Evaluare
Criterii max evaluare inspector comisie Contestaţii
specialitate ISJ
a) Inițierea/participarea la proiecte/programe de
formare profesională
a.1.) Implementare/coordonare proiecte/programe de a.1) 2,5p /implementare
formare profesională – 5p; proiecte/programe de formare
5p profesională
Exemple de dovezi: diplome/adeverințe de 2,5p /coordonare
participare, decizii, documente Europass, atestate, proiecte/programe de formare
certificate etc. profesională
a.2.) Participare la proiecte/programe de formare a. 2) 3 p /an/ participare
profesională - 3p. proiect/ program de formare
Exemple de dovezi: diplome/adeverințe de profesională
participare, copie suport de curs etc. acreditat/program de studii
postuniversitare de
specializare/de perfecționare
acreditat
b) Inițierea/participarea la proiecte zonale,
județene, naționale sau internaționale care
vizează domeniul activităților extrașcolare și care 5p
sunt relevante din perspectiva prevenirii şi
combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii
timpurii a şcolii sau pentru dezvoltarea
personală/profesională a elevilor 5p
b.1.) Implementare/coordonare proiecte – 5p b.1) 2,5p
implementare/coordonare
proiecte zonale, județene
5p implementare/coordonare
proiecte naționale sau
internaționale
b.2) Participare la proiecte – 3p
b.2) 1p participare la proiecte
Exemple de dovezi :decizii, circulară/program din care zonale, județene, naționale sau
să reiasă componența comitetelor de organizare, copii 3p internaționale
diplome, copii echipă de proiect, adeverință din care să 2p participare la proiecte
reiasă implicarea în proiect, procese verbale, activități județene
înregistrate și avizate de directorul unității în care 3p participare la proiecte
funcționează profesorul consilier școlar și de directorul naționale sau internaționale
CJRAE etc.

c) Participarea la activități de voluntariat, inclusiv


participarea la activitățile din cadrul Strategiei - 0,6 p/an;coordonator SNAC;
naţionale de acţiune comunitară, îndrumarea de - 0,2 p/activitate -
formațiuni/ansambluri de elevi cu activități în participarea la activităţi SNAC
- 0,2 p/activitate participarea
domeniul artistic/programare/modelare/robotică, 3p la activităţi de voluntariat;
perfomanțe dovedite în pregătirea elevilor la - 0,2 p/activitate îndrumarea
concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și de formaţiuni/ansambluri
sportive etc. /programare/
modelare/robotică;
Exemple de dovezi: adeverință semnată de - 1p/activitate, perfomanţe
coordonator și director, copie certificat dovedite în pregătirea copiilor
coordonatorul SNAC, copii proiecte de voluntariat, la concursuri cultural-artistice,
adeverințe director/ONG-uri, diplome avizate de tehnico-ştiinţifice şi sportive
directorul unității în care funcționează profesorul
consilier școlar și de directorul CJRAE etc.
d) Inițierea/organizarea/participarea la schimburi
de experienţă cu alte unități de învățământ, reţele - 0,50 p/an/inițiere și
sau proiecte interşcolare organizare proiect interșcolar
Exemple de dovezi: copie proiect înregistrat, procese 2p
verbale activități, adeverinț înregistrate și avizate de - 0,25 p/an/participare proiect
directorul unității în care funcționează profesorul interșcolar
consilier școlar și de directorul CJRAE,
comunicate/extrase din presă etc.

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ (5p)


Pct. Detaliere punctaj (max.) Auto- Evaluare Evaluare
Criterii max evaluare inspector comisie Contestaţii
specialitate ISJ
a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor
proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă
(Erasmus+, Posdru, POCU, Transfrontaliere, 2p
Banca Mondială și altele similare), de alte - 2p/elaborare proiect cu
finanţări extrabugetare pentru unitatea de finanțare europeană
- 1p/membru în echipa de
învăţământ, centre de documentare şi informare,
implementare
laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii - 0,5p/ atragere de finanțări
activităţii instituţionale şi a procesului de extrabugetare
predare-învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul
alocat calculat conform formulei de finanțare.
Exemple de dovezi: copii contracte individuale de
muncă, convenții civile, copie echipa de proiect,
certificate eliberate în cadrul activităților, adeverințe
certificate de director din care să reiasă implicarea
în proiect avizate de directorul unității în care
funcționează profesorul consilier școlar și de
directorul CJRAE , adeverinţe însoţite de copii ale
proiectelor/ parteneriatelor/ protocoalelor /
contractelor/ convențiilor, PV/ copii facturi/OP
conform cu originalul, copie după/contractul de
sponsorizare/donaţie/ proiectul derulat etc.
b) Existenţa unui progres semnificativ în privinţa
dotării spaţiilor unității de învățământ, a
mijloacelor de învăţământ şi a altor resurse 2p - 1 p / document care atestă
educaţionale, conform nevoilor comunităţii dotarea materială
şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice
şi personal administrativ) şi ţintelor de dezvoltare
stabilite prin proiectul de dezvoltare
instituţională
Exemple de dovezi: facturi, copii contracte de
sponsorizare, donații, parteneriate, procese verbale,
adeverințe eliberate de directorul unității în care
funcționează profesorul consilier școlar și de
directorul CJRAE sau donator etc.
c) Participare și implicare în activitatea
comisiilor și consiliilor la nivel de unitate
/instituție/ local/ județean/național, precum și/sau 1p
în realizarea de parteneriate instituţionale în - 0,5 p/parteneriat
concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu - 0,25 p/comisie unitate
ţintele stabilite, cu efecte pozitive în domeniul - 1 p/ comisie județeană
incluziunii sociale și dezvoltării durabile, - 1 p/ comisie națională
inclusiv în calitate de observator
Exemple de dovezi: copii parteneriate,d decizii,
adeverințe eliberate de directorul unității în care
funcționează profesorul consilier școlar și de
directorul CJRAE, MEC/ISJ/ONG-uri etc.
*La punctul 1.i), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1)-i.5) este mai mare de 10 puncte, se acordă punctajul maxim de 10p
**La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1)-a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5p
***La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1)-b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5p
NOTĂ: Pentru fiecare criteriu și subcriteriu în parte, punctele se cumulează fără a depăși punctajul maxim.

PUNCTAJ TOTAL
Evaluare inspector de Evaluare comisie
Maxim Autoevaluare Evaluare comisie ISJ
specialitate contestaţii
150

Semnătura evaluator / comisie

Data________________ Semnătura candidatului _________________________________

NOTĂ:
1. Raportul de autoevaluare (sintetic) şi documentele doveditoare vor respecta ordinea criteriilor din metodologie.
2. Se iau în considerare activităţile desfăşurate în perioada 1 septembrie 2014 - 31 august 2019.
3. Fiecare dosar depus va conţine: opisul în 2 exemplare, cererea tip, adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați,
adeverința de vechime, fişa de (auto)evaluare (semnată şi ştampilată de director), raport de activitate pentru perioada de evaluare, copie a
procesului verbal din cadrul consiliului profesoral în care s-a formulat aprecierea sintetică asupra rezultatelor şi declaraţia pe propria răspundere
prin care se confirm că documentele depuse la dosar aparțin candidatului. Dosarele vor fi organizate conform fișei de evaluare, candidatul având
obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fisa de evaluare.
4. Pentru fiecare criteriu nu se va depăşi punctajul maxim acordat acestuia.
5. Documentele justificative vor fi punctate o singură dată.
5. Nu poate depune dosar pentru obţinerea gradaţiei de merit un cadru didactic care nu are calificativul „Foarte bine” pe întreaga
perioadă evaluată.
6. Punctajul minim pentru depunerea dosarului în vederea obţinerii gradaţiei de merit, stabilit de Comisia paritară, este de 75 puncte.
7. Evaluarea punctajului candidatilor de către comisia ISJ Ilfov, se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar. Dosarele cu
toate documentele doveditoare de acordare a punctajului, raportul de autoevaluare, copia după procesul verbal al consiliului profesoral și fișa de
evaluare completată și semnată de candidat pentru coloana „Autoevaluare”, se depun la secretariatul unității/instituției de învățământ
preuniversitar în intervalul 11-24 martie 2020 și de către directorul fiecărei unități de învățământ la registratura ISJ ILFOV, în intervalul 25 – 31
martie 2020.

Se completează de către responsabilul de departament ISJ.

Raportul de autoevaluare
Aprecierea Consiliului profesoral
Aprecierea directorului unităţii şcolare
Raportul responsabilului de departament
ISJ

Semnătura evaluatorului___________________________
Semnătura evaluatorului___________________________
Semnătura evaluatorului___________________________
Semnătura evaluatorului___________________________
Semnătura evaluatorului ___________________________
Semnătura reprezentantului FSLI _______________________
Semnătura reprezentantului FSE Spiru Haret _______________________

S-ar putea să vă placă și