Sunteți pe pagina 1din 5

CURSUL 11

Conţinut: 1.PAST PERFECT


2.FRAZA CONDIŢIONALĂ
3.MODUL IMPERATIV

1.PAST PERFECT
1.1.PAST PERFECT SIMPLE

• Se formează astfel:
- afirmativ: I, you, he, she, it, we, you, they + HAD + Verb (forma a IIIa)
Observaţie: to do – did – done = a face (vezi lista de verbe neregulate)
done – forma a IIIa (ca şi la prezent perfect)
- negativ: I, you, he, she, it, we, you, they + HAD NOT (HADN’T) + Verb (forma a IIIa)
- interogativ: HAD + I, you, he, she, it, we, you, they + Verb (forma a IIIa) ?
Observaţie: Pentru verbele regulate se adaugă terminaţia „ed”.
Exemplu: Had they arrived by noon ? Ajunseseră la prânz ?
Yes, they had arrived by noon.
No, they hadn’t arrived by noon.
• Se traduce în limba română prin mai mult ca perfectul.
Exemplu: I had (I’d) already finished my work by noon yesterday.
Îmi terminasem deja treaba ieri la prânz.
She had prepared lunch before you came home.
Pregătise prânzul înainte să vii tu.
• Utilizare:
1. Pentru a exprima o acţiune care a avut loc înaintea unui moment din trecut.
2. Pentru a exprima o acţiune făcută înaintea altei acţiuni din trecut (prima acţiune ---- > Past
Perfect, a doua acţiune ---- > Past Simple )
Se folosesc adverbele: as soon as, after, no sooner .... than, hardly ... when.
ATENŢIE: No sooner, hardly, scarcely duc la inversarea auxiliarului cu subiectul.
Exemplu: Hardly had he finished lunch when phone rang.
Abia terminase masa când a sunat telefonul.
No sooner had I opened my umbrella than the rain stopped.
Nici n-am deschis bine umbrela, când s-a oprit ploaia.

1.2.PAST PERFECT CONTINUOUS

• Se formează astfel:
- afirmativ: I, you, he, she, it, we, you, they + HAD + BEEN + Verb + ING
- negativ: I, you, he, she, it, we, you, they + HAD NOT (HADN’T) + BEEN + Verb + ING
- interogativ: HAD + I, you, he, she, it, we, you, they + BEEN+ Verb + ING ?
• Utilizare
- pentru a exprima o acţiune de lungă durată care a început înaitea unui moment sau unei
acţiuni din trecut şi s-a continuat până-n acel moment / acţiune.
Adverbe folosite: How long (întrebare), since for (răspuns).
Exemplu: I had been waiting for ten minutes when he came.
Aşteptasem 10 minute când a venit el.
How long had youbeen walking when it started to rain ?
De cât timp vă plimbaţi când a început să plouă ?
We had been walking since 9 o’clock (for three hours).
Ne plimbăm de la 5 (de trei ori)
2.FRAZA CONDIŢIONALĂ

Este formată din 2 propoziţii :


PP – principală - care exprimă o acţiune condiţionată sau dorită şi
PS – subordonată (condiţională) - care arată condiţia cu care se realizează acţiunea din
principală.
Ordinea celor 2 propoziţii nu e fixă, dar între ele există 3 reguli de concordanţă.

REGULA I

În propoziţia principală avem viitor iar în propoziţia secundară (subordonată) avem prezent.

MAIN CLAUSE (propoziţia principală) IF IF CLAUSE (propoziţia condiţională)


FUTURE, PREZENT IF PREZENT

Observaţie: În engleză nu se pune viitor după IF, se traduce în româneşte prin viitor cu viitor.
Exemplu: If I have mony , I’ll buy that car.
PS VS (Verb secundar)
Există şi o derivată a acestei reguli cu prezentul în ambele propoziţii tradusă prin prezent.
Exemplu: If it rains , I get wet; I have no umbrella.
PP – future PS – prezent
Regula I exprimă o condiţie realizabilă în viitor sau în prezent.

REGULA II

În propoziţia principală avem Condiţional prezent iar în PS (IF) avem PAST SIMPLE

MAIN CLAUSE (propoziţia principală) IF IF CLAUSE (propoziţia condiţională)


PREZENT CONDIŢIONAL IF PAST SIMPLE

Exprimă o condiţie ireală, imaginabilă, care este imposibilă în prezent sau viitor.
După „IF” în engleză NU se pune condiţional.
Această regulă se traduce prin condiţional prezent în ambele propoziţii.

Condiţionalul prezent se formează:


- afirmativ : I, you, he, she, it, we, you, they + SHOULD / WOULD + Verb (inf.)
- negativ : I, you, he, she, it, we, you, they + ( SHOULD / WOULD) not + Verb (inf.)
Exemplu: I would (I’d) go early. Aş pleca mai devreme.
I wouldn’t go early.
Trecutul se formează la fel dar verbul este cu terminaţia ,,ed’’ pt. verbe regulate şi forma a III a pt.
verbe neregulate.
Observaţie: La trecutul simplu verbul TO BE are 2 forme dar în fraza condiţională se foloseşte
numai forma WERE la toate persoanele.

REGULA III

În propoziţia principală avem CONDIŢIONAL TRECUT iar în PS avem PAST PERFECT.

MAIN CLAUSE (propoziţia principală) IF IF CLAUSE (propoziţia condiţională)


PAST CONDIŢIONAL IF PAST PERFECT
Exprimă o condiţie ireală, imaginară, imposibilă în trecut.
Se traduce prin condiţional trecut în ambele propoziţii.

CONDIŢIONALUL TRECUT se formează cu:


I, you, he, she, it, we, you, they + WOULD ( SHOULD ) + have + Verb (+ ed sau forma a
IIIa pentru neregulate).
Exemplu: He would have told you. Ţi-ar fi spus.
He wouldn’t have told you. Nu ţi-ar fi spus.

PAST PERFECT se formează cu:


I, you, he, she, it, we, you, they + HAD + Verb (+ ed sau forma a IIIa pentru neregulate)

Exemplu: If I had been you, I would have gone to the party.


Dacă aş fi fost în locul tău m-aş fi dus la petrecere.

CONJUNCŢII care introduc propoziţia secundară:


- IF (dacă), (deoarece, întrucât, când)
- UNLESS (dacă nu, doar dacă), se foloseşte cu propoziţii în care există deja alte cuvinte
negative.
Exemplu: Don’t ask him to explain again unless you really don’t understand.
Nu-i cere să-ţi explice din nou decât dacă chiar n-ai înţeles.

- IN CASE (dacă, în cazul în care) exprimă o precauţie faţă de ce s-ar întâmpla în viitor.
- PROVIDED care are drept înlocuitor sau echivalent = ON CONDITION (cu condiţia
ca)
Exemplu: Tom can lend me his car provider (on condition) that I bring it back this evening.
Tom îmi poate da maşina cu condiţia să i-o aduc înapoi în seara aceasta.
Nu se traduce TRECUTUL SIMPLU şi PAST PREFECT.
Timpul frazei e dat de propoziţia principală.

3.MODUL IMPERATIV

Exprimă un ordin, un îndemn, o urare sau chiar un sfat.


Se formează astfel:
Pentru persoana I şi a IIIa sing şi plural se foloseşte construcţia:
Let + complement Acuz + Verb !
Exemplu: Let me explain you !
Let the boy play !
Pentru persoana a II a se începe propoziţia direct cu verbul.
Exemplu: Be quiet ! Taci ! Stai liniştit !
Read londer ! Citeşte cu voce tare !
Forma negativă se formează cu ajutorul verbului TO DO.
Exemplu: Do not let me wait for you ? Nu mă face să te aştept ?
Don’t do that ! Nu face asta !
Verbul TO DO la forma negativă se foloseşte chiar şi în cazul verbelor TO BE şi TO HAVE.
Exemplu: Don’t be rude ! Nu fi nepoliticos !
Don’t have that behavior ! Să nu te comporţi aşa !
Dacă se doreşte accentuarea în locul lui DON’T ----- > DO NOT
APLICAŢII
Traduceţi:
1. Voi pleca mai devreme dacă se va permite.
2. Dacă aş fi în locul tău n-aş cumpăra rochia asta.
3. Dacă ai fi fost mai atent n-ai fi spart farfuriile.

În limba engleză:
1. I’ll go earlier if I am allowed to.
2. If I were you, I wouldn’t buy this dress.
3. If you had been more careful you wouldn’t have dropped the plates.

Traduceţi:
1. I should like to have a talk with you. Aş vrea să stau de vorbă cu tine.
2. I should like to get that dictionary in exchange for the other one.
Aş vrea să capăt dicţionarul acela în schimbul celuilalt.
3. She wouldn’t say such things. N-ar spune ea astfel de lucruri.
4. You would like to have a look at my picture, wouldn’t you.
Ai vrea să-mi vezi tabloul, nu-i aşa ?
5. If she asked me I should tell her about my suspicion.
Dacă m-ar întreba, i-aş vorbi despre bănuiala mea.
6. We should go on a trip to Italy if we saved enough money.
Am face o excursie în Italia dacă am economisi destui bani.
7. If he were a dishonest man he wouldn’t pay you back.
Dacă ar fi necinstit, nu ţi-ar restitui banii.
8. If I hadn’t seen it myself I shouldn’t told worry.
Dacă n-aş fi văzut eu însumi, nu mi-aş face griji.
9. He wouldn’t wait for her if they hadn’t told him about her coming.
N-ar aştepta-o dacă ei nu i-ar fi spus de venirea ei.
10. You should go and see the film. It’s very good.
Ar trebui să te duci sşă vezi fimul. Este f. bun
11. They wouldn’t have refused you, if you had invited them to the cinema.
Nu te-ar fi refuzat, dacă i-ai fi invitat.
12. We shouldn’t have missed the train if we had hurried abit.
Dacă ne-am fi grăbit puţin, n-am fi pierdut trenul.

PROVERBS

 If you run after two hares you’ll catch neither.


 If you sing before breakfast, you’ll cry before night.
 If hope were not, heart would break.
 If the mountain will not come to Mahomed, Mahomed to go to the mountain.
 If you want a thing well done, do it yourself.
 If wishes were horses, beggars would ride.
Observaţii : Mahomed [m∂’homit]
hare [he∂] – iepure
beggar [beg∂] - cerşetor

 If my aunt had been a man, she would have been my uncle.


 Hell is paved with good thoughts.
 Lost time is never found again.
 Many things grow in the garden that were never sown there.
 When the belly is full, the music goes better
 Men may meet but mountains never greet.
 Saying is one thing and doing is another.
 Seeing is believing.
 You cannot eat your cake and have it. too.
 When angry count a hundred.
 The wind cannot be prevented from blowing.
 When the cat is away the mice will play.
 When I did well, I heard it never ! When I did ill I heard it ever.
 He that never climbed never fell.
 Listen at the keyhole and you’ll hear truth of yourself.
 A friend in need is a friend in deed.

CONDIŢIONALE
Put these verbs in the right tense and translate:
 If I (meet) Mary yesterday, I (tell) her about the performance.
 I think it will rain tomorrow. What you (do) if it (rain) ?
 It was a good thing it didn’t rain last sunday. But what you (do) if it (rain).
 If I (be) Jane, I (stop) eating sweets.
 Paul certainly (answer) the phone if he (be) at home.
 I (be ) very happy if I (know) how to help Diana. But I’ve no idea.
 If Cristine (hear) anything new this afternoon, wich i think she will, she (let) you know at once.
 If you (lend) me 20 USD I (buy) the book on pets.
 If he (work) harder and (stop) playng so much, he (be) one of the best pupils in the classroom.
 If he (not hurry) he (not catch) the train.