Sunteți pe pagina 1din 19

ASOCIAȚIA PROEURO-CONS SLATINA

PORTOFOLIU CURSANT
PROGRAMUL DE FORMARE
ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI
METODIȘTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

Nume și prenume cursant: ROBU CRISTINA


Unitate de învățământ: COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC
„ANDREI ȘAGUNA” SIBIU

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu
Structura portofoliului

DISCIPLINA PROPUNERI DE TEME


Comunicare şi abilităţi Plan personal de acţiune pentru dezvoltarea asertivităţii.
1 sociale Abilităţile sociale în reuşita personală şi profesională – eseu
argumentative.
2 Managementul carierei Realizaţi un plan personal de carieră stabilind scopurile (pe
didactice și al termen lung şi scurt), identificând modalităţile de utilizare a
dezvoltării personale timpului, planificarea acţiunii, identificarea dificultăţilor şi
punerea în practică a programului.
Realizaţi un plan de acţiune în vederea consolidării carierei
didactice menţionând scopul, obiectivele, strategiile de realizare,
resursele şi barierele.
3 Profesorul metodist Completaţi o fişă de observarea lecţiei rezultată din asistenţa la
și inspecția școlară o oră a unei colege.
Completaţi un raport scris în urma asistenţei unei colege la 4
ore.
Construiţi propriile criterii de selecţie pentru metodişti şi
argumentaţi alegerea lor.
4 Utilizarea tehnologiilor Introduceti datele unei inspecţii curente intr-un tabel Excel.
informatice şi de
comunicare (TIC) în
domeniul educațional

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


1. Plan personalizat de management al carierei didactice și al dezvoltării
personale

 Profesor: ROBU CRISTINA


 Specializarea: Istorie
 Unitatea școlară: Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu

Propuneri pentru dezvoltarea în carieră, pentru a face față cu succes provocărilor


profesionale în anul școlar în curs:

1. IDENTIFICAREA NEVOILOR DE FORMARE:


a) Predare integrată și centrată pe nevoile individuale ale elevilor: creșterea capacității
de predare în mod interactiv și centrat pe nevoile fiecărui educabil; cunoașterea și
utilizarea metodelor de stimulare a gândirii independente, critice a elevilor; optimizarea
capacității de a adapta activitatea de predare la ritmul de concentrare al elevilor.
b) Competențe de evaluare continuă la clasă: utilizarea unei game diverse de instrumente
de evaluare; identificarea elevilor cu nevoi educaționale speciale / care au nevoie de
pregătire suplimentară / întocmirea planurilor de învățare individuale (remediale, de
consolidare, pentru atingerea performanței); proiectarea / utilizarea de materiale didactice
și de metode instrucționale adecvate nevoilor educabililor, în vederea dezvoltării
competențelor specifice din programa disciplinei de predare.
c) Predarea istoriei pentru recuperarea decalajelor între proiectare și activitatea de
predare-învățare-evaluare: reconfigurarea documentelor proiective pentru susținerea
demersului didactic concret; activități de tutorat pentru elevi.
2. SOLUȚII PROPUSE:
a) Predare integrată / diferențiată și centrată pe nevoile individuale ale elevilor, participare
la cursuri de formare continuă, studiu individual, participarea la concursurile și
olimpiadele școlare, în calitate de profesor evaluator, realizarea de activități de învățare
cu elevii pe grupe de nivel/ în grup restrâns.
b) Cursuri de formare, studiu individual.

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


c) Cursuri de formare în domeniul evaluării didactice.
d) Cursuri de formare, proiectarea și performare de tuturate diferențiate (în funcție de ritmul
de concetrare / performanță) cu elevii.
e) Diversificare competențelor profesionale – profesor metodist – conform ofertei de
formare accesate.
f) Colaborarea cu părinții și alți factori educaționali / parteneri sociali, în vederea realizării
obiectivelor educaționale ale unității școlare/ clasei etc.
g) Optimizarea stategiilor didactice prin pilotarea / performarea metode instrucționale
inovatoare, adecvate colectivelor de elevi instruiți.
h) Colaborarea cu psihologul / consilierul școlar în vederea realizării sarcinilor care permit
dezvoltarea și evaluarea competențelor vizate de programa școlară a disciplinei de
predare.

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


2. Managementul carierei și al dezvoltării personale

SCRISOARE METODICĂ
Pentru anul școlar 2017-2018,
la disciplina istorie, nivel liceal și nivel gimnazial

a) la nivel gimnazial:

Noutatea este reprezentată de introducerea noilor planuri-cadru pentru clasele V-VIII -


vezi şi www.istorie-bucureşti.ro, noile programe de istorie pentru clasele V-VIII - în anul şcolar
2017-2018 se aplică programa pentru clasa a V-a - documentul va fi postat în scurt timp pe
www.istorie- bucureşti.ro, apariţia noilor manuale de istorie pentru clasa a V-a -se află în curs de
publicare manuale de istorie pentru clasa a V-a de către editurile CORINT, ALL, LITERA
INTERNAŢIONAL, CD PRESS, EDP, ARAMIS, ART.

Este foarte important ca profesorii care predau disciplina istorie la clasele a V-a:

- să aibă programa de istorie pentru clasa a V-a;

- să parcurgă în mod personalizat programa menţionată - cu atenţie deosebită acordată


parcurgerii Notei de Prezentare, şi respectiv, Sugestiilor metodologice;

- să alcătuiască planificările calendaristice.

Aspecte foarte importante privind programa de clasa a V-a:

- aparţine noii generaţii de programe şcolare;

- noile programe de istorie îi invită pe profesori să-şi asume libertatea de a- şi proiecta lecţiile,
de a organiza/reorganiza conţinuturile/studiile de caz enunţate în programă, în funcţie de „logica
demersului didactic individual şi de adecvarea la competenţele specifice vizate spre
formare/dezvoltare" ;

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


- elementul definitoriu,de altfel, pentru toate programele de gimnaziu îl reprezintă repoziţionarea
competenţelor în raport cu conţinuturile şi cu propunerile de activităţi de învăţare, căci întăreşte
legătura dintre competenţele de dobândit şi posibilele demersuri în practica şcolară;

- competenţele specifice au fost elaborate ţinând cont de ansamblul ciclului de şcolaritate, ceea
ce asigură o coerenţă şi pe verticală a predării disciplinei;

- conţinuturile, la rândul lor, au fost astfel gândite încât să răspundă unei plaje cât mai mari de
posibile trasee de parcurgere a materiei, profesorul având posibilitatea de a selecta acele
conţinuturi care să susţină cel mai bine demersurile de predare-învăţare adecvate atingerii
competenţelor alese;

- ca element de specificitate, noua programă îşi stabileşte o idee centrală, anume aceea a
călătoriei. Călătoria - ca deplasare în timp şi spaţiu şi ca instrument de achiziţie de cunoaşteri - a
devenit un fapt cotidian pentru majoritatea elevilor, fie că discutăm de călătorii reale, fie de cele
prin media virtuale. în plus, o astfel de idee contribuie la coerenţa pe termen lung a demersurilor
de proiectare didactică, de selectare a conţinuturilor, de predare-învăţare-evaluare. Totodată,
ideea călătoriei poate asigura abordări interdisciplinare cu mai multe discipline şi arii curriculare;

- în selecţia conţinuturilor s-au avut în vedere experienţele cotidiene de cunoaştere ale copiilor
raportate la vârsta acestora în ciclul gimnazial (10/11 -14/15 ani), precum dezvoltarea structurilor
de gândire disciplinară ale elevilor. în acest context, domeniul de cunoaştere „Cultură şi
civilizaţie", foarte accesibil elevilor, are o pondere mare, (70%), în clasa a V-a, în raport cu
structurile mai abstracte ale domeniului „Relaţiile sociale şi statul" (25%). Relaţia între cele două
domenii se echilibrează în clasa a Vl-a (50% - 45%), iar în clasele a VII- a şi a VTII-a domeniul
„Relaţiile sociale şi statul" devine dominant (70%);

- se impune realizarea lecturii personalizate a programei şcolare de istorie prin care:

a. profesorul are dreptul şi responsabilitatea de a lua decizii asupra parcursului de învăţare pe


care-1 consideră adecvat elevilor cu care lucrează, în funcţie de mediul în care funcţionează
şcoala, de resursele didactice de care dispune ş.a.;

b. profesorul trebuie să studieze cu atenţie programa pentru a stabili corelaţiile competenţele


specifice şi conţinuturi, pentru a stabili unităţile de timp şi modalităţile prin care pot fi parcurse

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


conţinuturile pentru a atinge competenţele prevăzute de programă. In programa şcolară, fiecărei
competenţe generale îi sunt asociate competenţe specifice, iar atingerea acestora se realizează cu
ajutorul conţinuturilor stabilite de programă şi al activităţilor de învăţare;

- elementele din programă care au caracter obligatoriu pentru profesor sunt competenţele
(generale şi specifice) şi conţinuturile. Activităţile de învăţare reprezintă exemple oferite de
autorii programei, dar nu au caracter de obligativitate. Profesorul are libertatea de a utiliza acele
activităţi de învăţare pe care le consideră adecvate pentru atingerea competenţelor prevăzute în
programă;

- profesorul trebuie să realizeze planificarea calendaristică, care este documentul administrativ ce


se realizează la începutul anului şcolar pentru fiecare disciplină de învăţământ şi care asigură
parcurgerea ritmică a conţinuturilor şi atingerea competenţelor prevăzute de programa şcolară.
-Realizarea asocierilor dintre competenţele specifice şi conţinuturi;

- organizarea conţinuturilor în unităţi de învăţare;

- stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare.

b) la nivel liceal:

Se sugerează profesorilor de istorie de istorie care activează la nivel liceal, următoarele


obiective de urmărit în anul şcolar 2017-2018:

- alcătuirea planificărilor calendaristice anuale;

- realizarea proiectărilor didactice ale unităţilor de învăţare;

- urmărirea şi atingerea competenţelor specifice în cadrul demersului didactic, clasă;

- utilizarea surselor istorice - scrise şi iconografice sau în format online;

- diversificarea surselor de evaluare.

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


3. Profesorul metodist și inspecția școlară

FIȘĂ DE EVALUARE
A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE
PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II
Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat: Lazăr I. Cătălin
Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):

Funcţia didactică: profesor Specialitatea: Istorie


Unitatea de invăţamânt: Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu
Data efectuării inspecţiei: 18 mai 2018
Inspector şcolar de specialitate/ metodist numit prin delegaţia nr. 1324 din 18.05.2018
Robu Cristina, profesor istorie, grad didactic I, Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu
(numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de la care provine)

ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Clasa/grupa: a IX-a C Titlul lecției: Arta Renașterii
ACTIVITATE
A Tipul lecției: predare
VERIFICATĂ
-învățare

GRUPA DE INDICATORI CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ PUNCTAJ


MAXIM ACORDAT
Documentare ştiinţifică 2 2
Definirea obiectivelor şi obiectivele 2 2
operaţionale
PROIECTAREA
Corelaţia dintre obiective şi celelalte 6
B ACTIVITĂȚII
componente ale actului didactic 6
(maxim 10p)
(conţinut, strategie, mijloace de
învăţământ, forme de organizare,
evaluare, etc.)
C DESFĂȘURAREA Reprezentarea conţinutului 2 2
ACTIVITĂȚII Economia (esenţializarea) conţinutului 2 2
(maxim 40p) Gradul de structurare şi organizare a
materialului (schema, planul, structura
logică etc.)
Puterea efectivă a continutului (de a 2 2
genera idei noi, opinii, soluţii etc.)
Caracterul ştiinţific 2 2
Corelaţii intra- şi interdisciplinare, 2 2
caracter practic-aplicativ
Corelaţia conţinutului cu strategia 4 4
didactică şi cu tipul de interacţiune
Raportul dintre durata afectată 6 6
solicitării elevilor şi cea afectată
explicaţiilor, în funcţie de specificul
conţinutului, de tipul şi de varianta
lecţiei, de particularităţile dezvoltării
psihointelectuale, etc
Concordanţa naturii solicitărilor cu 4 4

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


particularităţile conţinutului
Raportul dintre activitatea personală a 3 3
elevilor şi activitatea frontală, în
contextul dat
Activitatea elevilor la nivelul proximei 3 3
dezvoltări
Organizarea colectivului şi a activităţii 1 1
Acţiuni logice de organizare şi 2 2
prelucrare a informaţiei.Acţiuni
strategice de dezvoltare
Impunere 1 1
Diferenţiere 2 2
Evaluarea 2 2
Crearea climatului afectiv-emoţional 2 2
Realizarea evaluării predictive 1 1
(matricea conceptuală de bază)
Realizarea evaluării formative 1 1
Relaţia cerinţe-obiective 1 1
Realizarea progresului şcolar (raportul 1 1
dintre rezultatele obţinute de elevi la
începutul şi la
EVALUAREA finalul unei secvenţe de învăţare)
RANDAMENTULUI Preocuparea pentru motivarea notei şi 1 1
D ȘCOLAR formarea capacităţii de autoevaluare
(maxim 10p) Raportul dintre conţinutul evaluării si 2 2
conţinutul învăţării (cunostinţe,
priceperi, deprinderi, capacităţi,
aptitudini, atitudini, interese etc.)
Raportul dintre notarea profesorului şi 1 1
norma docimologică
Relatia dintre predare-învăţare, 2 2
evaluare şi (compensare) ameliorare, pe
parcursul activităţii didactice
Strategii de diferenţiere şi 4 4
individualizare
CUNOAȘTEREA ȘI
Adaptarea exigenţelor la 3 3
CONSILIEREA
E particularităţile de vârstă / individuale
ELEVILOR
ale elevilor
(maxim 10p)
Adaptarea exigenţelor la programul 3 3
zilnic al elevilor
COMPETENȚE În raporturile cu elevii 5
PSIHO- 5
F
RELAȚIONALE
(maxim 5p)
AUTO Autoanaliza 5 5
G EVALUAREA (maxim Aprecierea obiectivă 5 5
10p)
PUNCTAJ TOTAL ACORDAT
85
85
Metodist, prof. Robu Cristina Candidat

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


Notă: Inspectorul școlar/ cadrul didactic metodist care a efectuat inspecţia:
- utilizează fișa de evaluare a activității didactice pentru redactarea raportului de inspecție scris și pentru
stabilirea calificativului final;
- predă (la finalizarea activităţii) inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane fişele de evaluare a
activităţii didactice (în număr de 4), ca anexe ale raportul scris încheiat la inspecţia curentă.

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


FIȘĂ DE EVALUARE
A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECȚIEI CURENTE
PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II
Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat: Lazăr I. Cătălin
Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):

Funcţia didactică: profesor Specialitatea: istorie


Unitatea de invăţamânt: Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu
Data efectuării inspecţiei: 18 mai 2018
Inspector şcolar de specialitate/ metodist numit prin delegaţia nr. 1324 din 18.05.2018
Robu Cristina, profesor istorie, grad didactic I, Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu
(numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de la care provine)

ACTIVITATEA DIDACTICĂ
ACTIVITATE Clasa/grupa: a X-a B Titlul lecției: Regimurile comuniste postbelice
A
VERIFICATĂ Tipul lecției:mixtă

GRUPA DE INDICATORI CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ PUNCTAJ


MAXIM ACORDAT
Documentare ştiinţifică 2 2
Definirea obiectivelor şi obiectivele 2 2
operaţionale
PROIECTAREA
Corelaţia dintre obiective şi celelalte 6
B ACTIVITĂȚII
componente ale actului didactic 6
(maxim 10p)
(conţinut, strategie, mijloace de
învăţământ, forme de organizare,
evaluare, etc.)
C DESFĂȘURAREA Reprezentarea conţinutului 2 2
ACTIVITĂȚII Economia (esenţializarea) conţinutului 2 2
(maxim 40p) Gradul de structurare şi organizare a
materialului (schema, planul, structura
logică etc.)
Puterea efectivă a continutului (de a 2 2
genera idei noi, opinii, soluţii etc.)
Caracterul ştiinţific 2 2
Corelaţii intra- şi interdisciplinare, 2 2
caracter practic-aplicativ
Corelaţia conţinutului cu strategia 4 4
didactică şi cu tipul de interacţiune
Raportul dintre durata afectată 6 6
solicitării elevilor şi cea afectată
explicaţiilor, în funcţie de specificul
conţinutului, de tipul şi de varianta
lecţiei, de particularităţile dezvoltării
psihointelectuale, etc
Concordanţa naturii solicitărilor cu 4 4
particularităţile conţinutului
Raportul dintre activitatea personală a 3 3
elevilor şi activitatea frontală, în
contextul dat
Activitatea elevilor la nivelul proximei 3 3
dezvoltări

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


Organizarea colectivului şi a activităţii 1 1
Acţiuni logice de organizare şi 2 2
prelucrare a informaţiei.Acţiuni
strategice de dezvoltare
Impunere 1 1
Diferenţiere 2 2
Evaluarea 2 2
Crearea climatului afectiv-emoţional 2 2
Realizarea evaluării predictive 1 1
(matricea conceptuală de bază)
Realizarea evaluării formative 1 1
Relaţia cerinţe-obiective 1 1
Realizarea progresului şcolar (raportul 1 1
dintre rezultatele obţinute de elevi la
începutul şi la
EVALUAREA finalul unei secvenţe de învăţare)
RANDAMENTULUI Preocuparea pentru motivarea notei şi 1 1
D ȘCOLAR formarea capacităţii de autoevaluare
(maxim 10p) Raportul dintre conţinutul evaluării si 2 2
conţinutul învăţării (cunostinţe,
priceperi, deprinderi, capacităţi,
aptitudini, atitudini, interese etc.)
Raportul dintre notarea profesorului şi 1 1
norma docimologică
Relatia dintre predare-învăţare, 2 2
evaluare şi (compensare) ameliorare, pe
parcursul activităţii didactice
Strategii de diferenţiere şi 4 4
individualizare
CUNOAȘTEREA ȘI
Adaptarea exigenţelor la 3 3
CONSILIEREA
E particularităţile de vârstă / individuale
ELEVILOR
ale elevilor
(maxim 10p)
Adaptarea exigenţelor la programul 3 3
zilnic al elevilor
COMPETENȚE În raporturile cu elevii 5
PSIHO- 5
F
RELAȚIONALE
(maxim 5p)
AUTO Autoanaliza 5 5
G EVALUAREA (maxim Aprecierea obiectivă 5 5
10p)
PUNCTAJ TOTAL ACORDAT 85 85
Metodist,prof. Robu Cristina Candidat,

Notă: Inspectorul școlar/ cadrul didactic metodist care a efectuat inspecţia:


- utilizează fișa de evaluare a activității didactice pentru redactarea raportului de inspecție scris și pentru
stabilirea calificativului final;
- predă (la finalizarea activităţii) inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane fişele de evaluare a
activităţii didactice (în număr de 4), ca anexe ale raportul scris încheiat la inspecţia curentă.

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


RAPORT SCRIS,
încheiat la inspecţia specială curentă nr. 1 în vederea acordării
GRADULUI DIDACTIC II / SERIA 2018

Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat:  prof. Lazăr Cătălin

Funcţia didactică, specialitatea: profesor istorie

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu

Data efectuării inspecţiei: 18.05.2018

Cine efectuează inspecţia: prof. Robu Cristina, profesor istorie, grad didactic I, Colegiul
Național Pedagogic Andrei Șaguna, Sibiu

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI:

La asistarea activităţilor am fost însoţită de doamna director. Am verificat documentele


specifice managementului clasei: catalog, planificarea calendaristică şi pe unităţi de învăţare,
proiecte didactice, portofoliul profesorului şi ale elevilor, caietele acestora. Am constatat că
domnul profesor Lazăr Cătălin cunoaşte noutăţile în specialitate, modalităţile actuale privind
proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor didactice. Manifestă interes, minuţiozitate,
acurateţe în completarea documentelor, înscrisurile din catalog dovedesc ritmicitatea notării
elevilor. 

1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ:

a) Activităţi verificate: 

Istorie, clasa a IX-C, Arta Renașterii, predare – învățare;

Istorie, clasa a X-a B, Regimurile comuniste postbelice, mixtă;

Istorie, clasa a XI-a A, Lumea după 1989, mixtă;

Istorie, clasa a XII-a C, Constituțiile României, evaluare.

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


b) Proiectarea activităţilor (creativitate în proiectarea didactică a lecțiilor/activităților,
corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice și de evaluare):

Proiectarea activităţilor s-a realizat în concordanţă cu prevederile curricumului naţional


pentru ciclul liceal, folosind resurse bibliografice oficiale, pedagogice, metodico – didactice. S-a
urmărit în permanenţă corelaţia dintre competențele generale și cele specifice, cu conţinuturile
învăţării, strategiile didactice adecvate procesului de predare – învăţare – evaluare, strategii bine
selectate şi folosite cu succes pe parcursul demersului didactic. Au fost respectate criteriile
psihopedagogice, logica didactică şi ştiinţifică. 
Derularea scenariilor didactice propuse a fost minuţios pregătită, selectând corect itemii de
evaluare şi sarcinile de învăţare din cadrul retenţiei şi transferului de cunoştinţe.

c) Desfăşurarea activităților (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor


didactice, integrarea mijloacelor de învățământ în lecție, creativitate în conducerea lecțiilor
și orientarea acțiunii și gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea
performanței etc.):
Comportarea didactică creatoare în conducerea demersului didactic, conţinuturile
prevăzute în programa bine ordonată , strategiile didactice selectate cu multă măiestrie, realizarea
conţinutului ştiinţific se numără printre caracteristicile activităţilor la care am asistat .
Atmosfera de muncă este realizată prin îmbinarea armonioasă a activităţii frontale cu cea pe
grupe.
Domnul profesor Lazăr Cătălin dă dovadă de mult tact pedagogic, folosind cu abilitate
metode activ – participative cu care activizează elevii, făcându-i să muncească în bună
dispoziţie.
Atât elevii, cât şi domnul professor Lazăr Cătălin folosesc un limbaj adecvat disciplinei.
Se insistă pe explicarea corectă a cerinţelor şi înţelegerea acestora de către elevi. Obiectivele
propuse sunt realizate având ca susţinere şi folosirea auxiliarelor, a fişelor de muncă
independentă, a gamei variate de material didactic care captează şi menţine atenţia elevilor,
facilitând înţelegerea noilor cunoştinţe .
Domnul profesor foloseşte diferite modalităţi de explicare, insistă pe cunoaşterea corectă
a noțiunilor istorice, alternează activităţile de observare şi muncă directă cu cele de rezolvare a
unor sarcini în mod independent, pe grupe sau în echipe . 

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


Capacităţile de muncă intelectuală, independentă sunt stimulate prin multitudinea fişelor
de lucru şi a testelor de evaluare, eliminând astfel monotonia din cadrul activităţilor. Elevii sunt
trataţi diferenţiat, activităţile de instruire şi strategiile didactice sunt adaptate la posibilităţile şi
capacităţile lor de lucru. 
d) Evaluarea randamentului școlar (metode și tehnici de evaluare a rezultatelor învățării
din perspectiva obiectivelor stabilite):

Cadrul didactic utilizează diferite metode de evaluare (orală, scrisă), notează elevii cu
activitate deosebită. Este utilizată observarea sistemică, precum și teste cu itemi obiectivi în
etapa de evaluare a noilor cunoștințe.

e) Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observației directe, a probelor de control


aplicate și a evaluării longitudinale:

Elevii demonstrează, prin răspunsurile scrise și orale, o bună cunoaștere a conținuturilor


lecțiilor anterioare și asimilarea fără dificultăți a unor conținuturi și noțiuni din lecția predate.
Corelația dintre rezultatele evaluării inițiale și rezultatele de la evaluarea realizată pe baza
unității de învățare reflectă realizarea progresului școlar.

f) Cunoașterea elevilor (strategii de diferețiere și individualizare, conținutul fișelor


psihopedagogice):

Cadrul didactic utilizează fișe de lucru adaptate nivelului elevilor. Elevii cu un ritm mai
lent de învățare primesc material didactice adaptate.

g) Competențe psihorelaționale (în raporturile cu elevii, cu părinții, cu cadrele


didactice și cu comunitatea locală):

Cadrul didactic realizează o comunicare asertivă și eficientă cu elevii, în contextul


transmiterii cunoștințelor. În calitate de diriginte realizează o comunicare permanentă și eficientă
cu părinții.

h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la


exigențele unui stil didactic elevat):

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


Cadrul didactic a identificat elementele din propria activitate care trebuie optimizate:
utilizarea unor mijloace didactice mai variate, o mai bună optimizare a timpului.

2. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA EI:

Din discuţiile purtate cu doamna director şi în urma verificării documentelor existente în


portofoliul personal şi portofoliile elevilor, rezultă că domnul profesor Lazăr Cătălin a
desfăşurat o bogată activitate educativă, atât în şcoală cât şi în afara ei . A organizat serbări
şcolare cu ocazia diferitelor evenimente: „ Ziua Colegiului ” , „ 1 Decembrie ”, „ Ziua
Porților Deschise ” ,  24 Ianuarie 1859 – Zi importantă pentru români ”.
A desfăşurat activităţi cu părinţii cu o tematică diversificată, a dezbătut regulamentul de
ordine interioară. 

3. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE , METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ: 

Domnul professor este preocupat de noutăţile impuse de reforma curriculară, studiind


materiale de planificare a activităţilor, participând cu interes la şedinţele comisiei metodice a
profesorilor. A urmat cursuri de formare continua organizate de către CCD Sibiu.

4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE CU PRIVIRE LA


ACTIVITATEA DIDACTICĂ DIN CADRUL ŞCOLII ŞI COMUNITĂŢII
LOCALE: 

Doamna director apreciază ca fiind foarte bună activitatea desfăşurată de către


domnul professor Lazăr Cătălin, atât în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului instructiv
educativ, cu latura formativă şi informativă, cât şi desfăşurarea activităţilor
extracurriculare cu elevii şi părinţii acestora . 
Este un cadru didactic bine pregătit profesional , un bun coleg , apreciat de colegi
şi de părinţii elevilor .

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


5. CONCLUZII : 
Prin activităţile proiectate şi desfăşurate, a dovedit reale calităţi pedagogice, mult
interes pentru o evaluare obiectivă conform obiectivelor propuse .
Tactul pedagogic şi-a spus cuvântul în modul de activizare a elevilor, în relaţiile
stabilite cu ei pe întreg parcursul activităţilor. 
Îi recomand aceeaşi seriozitate, interes pentru activitatea de perfecţionare,
participări la sesiuni de referate ştiinţifice, la nivel naţional şi internaţional , antrenarea
elevilor în mai multe concursuri şcolare . 
Pentru întreaga activitate îi acord calificativul F. B. (FOARTE BINE). 

Punctaj maxim Punctaj acordat


Activitatea didactică (punctajul acordat la această activitate se 85
calculează ca media aritmetică a punctajelor consemnate în cele 4 85
fișe de evaluare a activității didactice)
Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei 5 5
Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică 5 5
Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 5
5
cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare
Total 100 100

Punctaj Calificativ
91 - 100 Foarte bine
81 - 90 Bine
65 - 80 Satisfăcător
Sub 65 Nesatisfăcător
Calificativ: Foarte bine
Data întocmirii raportului scris: 18.05.2018

Inspector şcolar /metodist,


Prof. Robu Cristina
Pentru conformitate,
Director

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu


4. Utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare (TIC) în domeniul
educational:

Asociația Proeuro-Cons Slatina | Str. Garofiței, nr. 5 | +40760172961 | proeuro_cons@yahoo.ro | www.proeurocons.eu

S-ar putea să vă placă și