Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic “SF.

DIMITRIE “ Teregova
Aria curriculara “ Om și societate”
Disciplina – Economie
Clasa a XI –a/Nr. de ore pe săpt. :2 ore
Programa școlară: Anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3252 / 13.02.2006
Data:08.03.2019
Profesor: Coșeriu Maria Nicoleta
Unitatea de invatare :Piața – întâlnire a agenților economici. Forme ale pieței
LECȚIA: Piața monetară
Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare si sistematizare
Obiective operaționale:
O1: Sa definească noțiunea de bani și să enumere funcțiile banilor;
O2: Sa definească masa monetară și componentele acesteia;
O3: Sa defineasca piața monetară, tipurile de piață monetară și importanța acesteia în economie;
O4: Sa definească creditul, dobânda și să scrie corect formulele dobanzii;
O5: Sa rezolve probleme legate de dobândă;
RESURSE:
1. TEMPORALE: 50 minute
2. MATERIALE:
a. mijloace didactice:tabla, manual, fişe de lucru: lucrul pe grupe, munca independentă
b. forme de organizare a clasei: individual, frontal, pe grupe
3. LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă
STRATEGII DIDACTICE
 Metode şi procedee:,, Zâmbete și văicăreli”, „Conversatia”, „Cubul”, „Știu/vreau să știu /am
învățat”.
BIBLIOGRAFIE:

1
 Gavrilă I., Nițescu D., Ghiță P.T., Popescu C., Economie – manual pentru clasa a XI-a, Editura Economică Preuniversitaria,
București
2017
 Crețoiu G., Iordache S., Cavachi I., Moraru L., Economie – manual pentru clasa a XI-a, Editura Antet, Bucuresti 2006
 Iutiș, G; Pânzariu, A; Iriciuc, V – Ghid metodic pentru studenți și profesori debutanți, Editura Universității „Al.I.Cuza”, Iași,
2005.
 Dudaș-Vasile, A; Iorga, N. - Ghid pentru titularizare și carieră didactică – Limba și literatura română, Iași, 2015

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

SECVENȚELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


LECȚIEI PROFESORULUI ELEVILOR
Metode de Mijloace de Forme de
învățământ învățământ organizare
a învățării
1.Moment Notarea absenţelor, verificarea Elevul de serviciu numeşte Conversatia Catalogul, Frontală -
organizatoric ţinutei elevilor, materialele absenţii. stiloul
(2 minute) didactice sunt aranjate în ordinea Se pregătesc cu cele
utilizării lor. necesare lecţiei.
Pregătirea elevilor pentru lecţie.

2. Captarea „Răspunde-Aruncă- Elevii rețin ceea ce li se Explicația Mingea Frontală Apreciere verbală
atenției Interoghează” spune și aplică metoda
(3minute) Profesorul așază participanții în „Răspunde-Aruncă-
cerc. Interoghează”
Profesorul aruncă mingea și
trebuie să pună o întrebare iar
cel care prinde mingea răspunde
la întrebare (ex. Ce monedă are
Germania?) şi apoi o aruncă
profesorului.
Jocul se repetă de mai multe ori.

2
3.Anunțarea Scrie titlul pe tablă ,,PIAȚA Elevii reţin sarcinile de
titlului și MONETARĂ,, şi precizează lucru ce vor fi realizate
enumerarea care sunt obiectivele didactice până la sfârşitul orei Conversatia,E Poster
obiectivelor care se doresc a fi atinse. Frontală Orală
(3minute) - să definească noțiunea de bani xplicația obiective
și să enumere funcțiile banilor; Observarea
- să definească masa monetară și sistematică a
componentele acesteia;
comportamentului
- să defineasca piața monetară,
tipurile de piață monetară și elevilor
importanța acesteia în economie;
- să definească creditul, dobânda
și să scrie corect formulele
dobanzii;
- să rezolve probleme legate de
dobândă;

3
4.Precizarea Prezintă planul de recapitulare: . Elevii reţin sarcinile de Conversatia, Tabla, creta Frontală Observarea
materiei I. Banii și funcțiile banilor lucru ce vor fi realizate sistematică a
Explicația
supusă II. Masa monetară până la sfârşitul orei și comportamentului
recapitulării - Componentele masei monetare; vor nota în caiete planul elevului
- Reglarea masei monetare;
lectiei de recapitulare.
(2minute) III. Piața monetară
- tipuri de piețe;
- rolul pieței în economie;
IV. Rolul creditului. Dobânda
- trăsăturile creditului
- dobânda;
- aplicații practice;
Specifică metodele de lucru
Precizează că lecția de astăzi va
contribui la consolidarea
cunostințelor referitoare la „Piața
monetară” în vederea formării de
deprinderi într-o activitate
economică.

4
5.Dirijarea În activitatea cu elevii profesorul
învățării va folosi metoda "Cubul" la tema Sunt atenti. Intervin si Cubul Frontală Observarea
(20 minute) " Piața monetară" solicita explicații Dialogul, Pe grupe sistematică a
Răspund la întrebări comporta-
mentului elevului
Se realizează un cub, astfel: metoda
,,Cubul”
 Fața 1 – Banii și funcțiile
banilor

Fața 2 – Masa monetară și


componentele acesteia
Discută,rezolvă sarcinile
Fața 3 – Reglarea masei
monetare primite conform cubului.

Fața 4 -  Piața monetară, tipuri


de piețe. Rolul acestora în
economie.

Fața 5 – Creditul. Trăsăturile


creditului.

Fața 6 – Tipuri de credite.


Dobânda.

Grupa1 - nr.1
Grupa2 -  nr.2
Grupa3 -  nr.3
Grupa4 -  nr.4
Grupa5 -  nr.5
Grupa6 - nr.6    
5
Sarcinile de pe cub se vor
împărți în functie de numerele de
pe cub dupa cum urmează:

Elevii din grupa nr.1 vor căuta


pe cub nr. 1, și vor descrie
„Banii și funcțiile banilor
Un elev din fiecare grupă
  Elevii din grupa cu nr. 2 vor
concluzionează prezentând
căuta pe cub nr. 2 și vor
prezenta „Masa monetară și rezolvarea fișei primite.
componentele acesteia "

Elevii din grupa cu nr. 3 vor


căuta pe cub nr. 3 și vor
prezenta „Reglarea masei
monetare"

Elevii din grupa cu nr. 4 vor


căuta pe cub nr. 4 și vor
prezenta „Piața monetară,
tipuri de piețe. Rolul acestora
în economie."

Elevii din grupa cu nr. 5 vor


căuta pe cub nr. 5 și vor
prezenta „Creditul. Trăsăturile
creditului "

Elevii din grupa cu nr. 6 vor


căuta pe cub nr. 6 și vor
6
Pentru legarea teoriei de
6.Feed-back-ul Tabla, cretă Observarea
practică,
(15 minute) Elevii rezolvă aplicațiile Conversația Frontal sistematică a
comportamentului
elevii primesc aplicații aferente aferente temei propuse individual elevului
temei propuse (legate de
dobândă).

7
7.Evaluarea Prezintă pe scurt noțiunile
activității învățate și corelarea lor în raport Explicația
cu obiectivele propuse la Conversația
(5 minute) începutul lecției. minge
Se utilizează metoda „Mingea
cunoașterii”. Elevii rețin ceea ce li se
Profesorul folosește o minge pe spune și aplică metoda
care o aruncă unuia dintre elevi. „Mingea cunoașterii”.
Acesta trebuie să spună un lucru
pe care l-a reținut din „Piața
monetară”, după care aruncă
mingea unui alt coleg
Aprecierea verbală
Apreciază și notează participarea autoevaluare frontal Notarea
elevilor

S-ar putea să vă placă și