Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTARECONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALESI AGRICOLE

Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr. 16A


Tel./fax : 0244/545961; 0723.259.896; 0724.208.440
R.C. : J 29/248/2003 DIN EN ISO 14001:2005
Zertifikat 15 104 7358

TÜV Thüringen e.V.

C.U.I. : RO 15205942
Sistem de management integrat:
Banca: TRANSILVANIA Ploieşti
calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională:
IBAN – RO 62BTRL03001202F24970XX
SR EN ISO 9001 : 2008
E-mail : hormigonsrl@yahoo.com
SR EN ISO 14001 : 2005
http: www.hormigon.ro
OHSAS 18001 : 2007

INSTALAŢII TERMICE
DIN ŢEVI DE OŢEL
CAIET DE SARCINI

DATE GENERALE:

Denumirea lucrării: REABILITARE TERMICĂ CĂMIN FERO


Amplasament: Mun. Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 231
Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI,
în administrarea A.S.S.C. PLOIEŞTI
Proiectant: S.C. HORMIGON S.R.L.
Fază: D.T.A.C.
Proiect numărul: 129 / 10 august 2010

Instalatiile de incalzire sunt realizate conform Normativului I 13/ 2002 – Instalatii incalzire.
Instalatiile interioare de incalzire se compun din:
- conducte de distributie orizontale şi verticale – coloane;
- legaturi de la coloane la corpurile de incalzire;
- corpuri de încălzire;
- centrale termice.

MATERIALE

Conductele de distributie - ţevi – se monteaza prin îmbinarea cu armături cu fitinguri, cu


flanşe sau prin îmbinări sudate.
În funcţie de firmele producătoare, cele mai uzuale sunt:
- din oţel negre – fără sudură, laminate la cald – SR 404-1 / 2004
- ţevi din oţel negre – fără sudură, trase sau laminate la rece – STAS 530/1 – 87
- ţevi din oţel negre – sudate longitudinal pentru instalaţii – STAS 7656 – 90
- Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie
fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare - SR EN 10210-1:2006

Fitinguri – sunt piese din fontă şi se folosesc la îmbinarea ţevilor şi conductelor până la
diametrul de ¾“ inclusiv – la instalaţiile interioare funcţionând cu apă circulată prin pompe, şi respectiv

Copyright S.C. HORMIGON S.R.L. – editat Vasile Liliana - cod F – 107 Revizia 1 pag . 1 din 4
PROIECTARECONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALESI AGRICOLE
1 ½” – la instalatiile interioare funcţionând cu apă caldă cu circulaţie prin gravitaţie. Îmbinarea se
execută prin înfiletare, etanşarea făcându-se cu cânepă şi miniu de plumb cu ulei de in.
Flanşe – sunt piese din fontă sau oţel care se folosesc la îmbinarea ţevilor acolo unde sunt
necesare eventuale demontări şi, în special, la racordarea aparatelor şi a organelor de control şi manevra
– la racordarea instalaţiei la distribuitorul şi colectorul cazanelor, la legarea pompelor, la racordarea
schimbătoarelor de căldură.
Armături - de reglaj sau de închidere – asigură reglarea parametrilor termici sau hidraulici
ai instalaţiilor sau scoaterea din funcţiune a unei părti dintr-o instalaţie. Se fabrică din bronz, fontă, oţel
sau alte materiale. Robinetele de tur pot fi termostatabile, caz în care li se ataşează şi un termostat.
Corpurile de încălzire – sunt acele suprafeţe încălzitoare prin care se transmite mediului
ambiant căldura distribuită de fluidul încălzitor (apă, abur, aer).
După materialul din care sunt executate pot fi:
- radiatoare din fontă turnată,
- radiatoare din oţel,
- radiatoare tip bimetal,
- radiatoare din aluminiu.

MONTAREA CONDUCTELOR

Conductele care formează reţeaua interioară a unei instalaţii de încălzire pot fi clasificate
după poziţia lor şi rolul pe care îl îndeplinesc, în:
- conducte de distribuţie,
- coloane verticale,
- conducte de legătură la corpurile de încălzire,
-conducte de dezaerisire.
Conductele de distribuţie se montează pe pereţi cu ajutorul consolelor, a brăţărilor prinse în
zidărie sau se fixeaza de tavan cu ajutorul unor dispozitive de atârnat.
Sistemele de susţinere se aleg în funcţie de condiţiile şi posibilitatile de montaj al
suporturilor: sub formă de reazeme simple, suspendate de placă, sau console încastrate. Pentru a evita
fenomenul de coroziune, brăţările se fixeaza în goluri cu mortar de ciment. Montarea conductelor
orizontale trebuie facută astfel încât să existe posibilitatea evacuării aerului din conducte, precum şi
posibilitatea golirii complete de apă a conductelor.
Conductele orizontale la instalaţii functionând cu apă caldă din subsoluri, se monteaza cu
panta ascendenta de 2‰ spre coloanele verticale. La montajul conductelor dublu orizontale suprapuse,
conducta de ducere (tur) se aşează deasupra. Conductele se monteaza provizoriu pe suporţi cu legături
de sârma sau chiar cu coliere nestrânse, operaţie după care se efectuează la poziţie toate sudurile
necesare, inclusiv cele ale armăturilor cu flanşe.
După executarea îmbinărilor, se trece la definitivarea sistemului de fixare şi de sustinere a
conductelor. Coloanele verticale vor fi prevăzute cu suporturi fixe la mijlocul înalţimilor sau cu
compensatoare de dilatare plasate la mijlocul coloanei. La trecerea prin planşee, conductele neizolate
vor fi trecute prin ţevi sau manşoane de protecţie care să permită mişcarea liberă a ţevii. La coloanele
dublu verticale, conductele de ducere (tur) se poziţioneaza în dreapta, iar conducte de retur, în stânga.
Conductele de legătură de la coloanele verticale la corpurile de încălzire se monteaza cu panta în sensul
de curgere a apei, aparent 2-3‰ sau îngropat 5‰. Îmbinarea conductelor se poate face prin fitinguri,
flanşe sau sudura - conform STAS 1126-87. Conductele după probe, se grunduiesc cu miniu de plumb şi
se pot vopsi sau se pot izola cu vată minerala pe carton ondulat şi ipsos.

Copyright S.C. HORMIGON S.R.L. – editat Vasile Liliana - cod F – 107 Revizia 1 pag . 2 din 4
PROIECTARECONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALESI AGRICOLE
PROBE

Probele necesare în executia lucrarilor de încălzire sunt:


- la rece - de etanşeitate;
- la cald;
- de eficacitate.

Proba la rece se face prin umplerea întregii instalaţii cu apă şi supunerea acesteia la o
presiune pentru instalaţii montate aparent şi cele montate mascat în elemente de costrucţii cu finisaje
uzuale cu 50% mai mare ca presiunea de regim (cca. 5 atm). Proba la rece se efectueaza înainte de
grunduire şi izolaţie şi se execută atunci când temperatura ambiantă este mai mare de +5ºC.
Proba la rece va ţine cel putin 3 ore şi se considera corespunzatoare dacă, pe durata ei, acul
manometrului nu a indicat variaţii de presiune şi dacă nu se constată fisuri sau pierderi de apă.
Măsurarea presiunii se face cu manometru indicator, prin citiri la intervale de 10 minute.
După efectuarea probei la rece, instalaţia se goleşte cu viteză, pentru a face o nouă spălare.
Proba la cald are scopul de a verifica modul de comportare al etanşeitătii instalaţiei la
dilatare şi contractare şi circulaţia agentului termic. Această probă se face numai instalaţiilor care au
trecut proba la rece.
Proba la cald se consideră terminată dacă, timp de 2 ore de funcţionare, întreaga instalaţie nu
prezintă fisuri la îmbinari, punctele fixe nu prezinta deplasări, iar încălzirea este uniformă pentru toate
corpurile de încălzire.
După terminarea probei, este obligatorie golirea instalaţiei pentru a se elimina apă care, la
temperatură ridicată, va antrena şi impuritile rezultate de la fabricarea elementelor de instalaţie – aceasta
constituind spălarea la cald a instalaţiei. Reglajul instalaţiei se efectuează concomitent cu proba la cald.
Proba la cald se face înaintea grunduirii, vopsirii si izolării, cu exceptia părţilor înglobate în
elementele de construcţii şi după închiderea completă a clădirii.
Proba de eficacitate se realizează în condiţii normale de exploatare pe durata de 24 ore, timp
în care se măsoară temperaturile interioare ale aerului. Pe timpul probei, se fac citiri repetate de
temperaturi interioare în încăperi stabilite de comun acord cu Consultantul, care, în cazul clădirilor
civile, trebuie să fie de minim 5 pentru fiecare clădire şi cel putin 5% din total.
Faţă de temperaturile indicate în proiect, temperaturile aerului interior nu trebuie să aibă
abateri mai mari de –0,5ºC până la +1ºC. În paralel se măsoară temperatura aerului exterior şi a
agentului termic pe conducta de tur şi de retur, făcându-se corelarea acestor parametri în conformitate cu
graficul de reglaj calitativ.
Dacă aceste date indică o funcţionare normală a instalaţiei şi în încăperi temperatura nu se
încadrează, totuşi, în limitele indicate, se trece la verificarea etanşeităţii elementelor de construcţie.
STANDARDE, NORMATIVE DE REFERINŢĂ

Pentru executarea instalaţiei termice se vor consulta si respecta prevederile urmatoarelor standarde
normative:
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor termice I 13/02;
- ORDIN nr. 900/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru verificarea calităţii
şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor”, indicative C 56-02.
- Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiei la elemente de instalatii C 142-79
- Instructiuni tehnice pentru protectie anticoroziva a elementelor de constructii metalice C 139-79
- Norme generale de protectia muncii – 2002
- Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea „Normelor generale de apărare împotriva incendiilor”.
- Lege 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Copyright S.C. HORMIGON S.R.L. – editat Vasile Liliana - cod F – 107 Revizia 1 pag . 3 din 4
PROIECTARECONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALESI AGRICOLE
- Lege 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă.
- STAS 1478-90 - Constructii civile si industriale Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la
construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare
- STAS 10702/1-83 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Acoperiri
protectoare. Condiţii tehnice generale
- STAS 7335/3-86 – Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. Izolarea
exterioară cu bitum a conductelor din oţel
- STAS 185/1-89 – Instalaţii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi de gaze naturale.
Conducte pentru fluide. Semne şi culori convenţionale
- SR EN 10216-2+A2:2008 - Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de
livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată
- STAS 1302/2-71 – Fitinguri filetate din oţel forjat Pn 100. Condiţii generale
- STAS 10108/1-81 - Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru proiectarea
construcţiilor din ţevi de oţel

Întocmit,
S.C. HORMIGON S.R.L.
Ing. VASILE Liliana

Copyright S.C. HORMIGON S.R.L. – editat Vasile Liliana - cod F – 107 Revizia 1 pag . 4 din 4