Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Alexandria

LISTA TEMELOR DE PROIECT


PROPUSE PENTRU CERTIFICAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE
NIVEL 3 DE CALIFICARE
SPECIALIZAREA: COMERCIANT VANZATOR

1. Operații specifice privind recepția si vânzarea confecțiilor


2. Recepția cantitativa si calitativa a produselor lactate - Brânzeturile
3. Promovarea sortimentului de stimulente si condimente
4. Promovarea unui produs cosmetic prin expoziții interioare
5. Depozitarea produselor zaharoase
6. Marcarea si etichetarea mărfurilor chimice
7. Tehnici promoționale la locul de vânzare
8. Pregătirea mărfurilor alimentare in vederea vânzării
9. Verificarea calitatii unui produs de panificație
10. Operații specifice privind recepția si vânzarea produselor zaharoase
11. Operaţii specifice magazinului de încălţăminte
12. Recepția cantitativa si calitativa a conservelor de legume
13. Prezentarea ofertei de mărfuri textile
14. Operații specifice comercializării preparatelor din carne
15.Depozitarea conservelor din legume
16.Operații specifice comercializării mărfurilor electronice şi electrocasnice
17.Verificarea calitatii unui preparat din carne
18.Comercializarea grupei de mărfuri lapte si produse din lapte
19.Verificarea calitatii băuturilor alcoolice
20.Operații specifice recepției si pregătirii pentru vânzare a produselor gustative
21.Pregătirea produselor zaharoase pentru vânzare
22.Operații specifice recepției mărfurilor zaharoase

Profesori: MATEESCU ADRIAN


ZANFIR CLAUDIA
PINGA CORINA
Prezentarea produselor cosmetice
Ambalarea, marcarea, transportul si depozitarea marfurilor din lemn
Receptia cantitativa si calitativa a produselor de panificatie
Comercializarea unui articol din sticla la locul vanzarii
Operatii specifice comercializarii produselor cosmetice
Operații specifice comercializării laptelui şi produselor din lapte
Depozitarea conservelor din legume
.
Calitatea mărfurilor de morărit și panificație
Vânzarea legumelor și fructelor
Recepția și depozitarea conservelor din pește
Operaţii specifice raionului de produse gustative
Operaţii specifice raionului de articole ceramice
Verificarea calităţii unui preparat din carne
Operaţii specifice magazinului de produse de panificaţie.
Controlul periodic al calităţii produselor din carne în magazine
Operaţii specifice magazinului de produse lactate
Operaţii specifice magazinului de confecţii.
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
FIȘA DE EVALUARE
în vederea certificării calificării profesionale,
anul școlar 2019 - 2020, sesiunea IUNIE
Numele și prenumele candidatului: .................................................
Centrul de examen unde se susține examenul: Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Alexandria
Unitatea de învățământ de unde provine candidatul: Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Alexandria
Calificarea profesională: COMERCIANT VANZATOR
Standard de pregătire profesională (SPP), aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării
științifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări
profesionale de nivel 3 și 4 ale Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin
învățământul profesional și tehnic
Rezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):
1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
Titlul proiectului:.............................................................................................
Numele, prenumele și specializarea îndrumătorului de proiect:...........................................................

Nr. Criterii de evaluare Indicatori de realizare Punctajul Punctajul acordat


a proiectului maxim
realizat de candidat pe
indicator Evaluator 1 Evaluator 2
Planificarea Organizarea conținuturilor este 10 p
elaborării realizată într-o manieră logică și
proiectului coerentă
(20 p) Documentarea în vederea realizării 10 p
temei de proiect este corespunzătoare
Modul de dezvoltare a conținuturilor 15 p
Realizarea se raportează adecvat și echilibrat la
argumentări a părții tema proiectului.
scrise a proiectului Dezvoltarea conținuturilor 30 p
(80 p) este realizată astfel încât să fie
abordate toate aspectele esențiale
necesare unei corecte argumentări a
ideilor.
Proiectul poate avea aplicabilitate 10 p
practică.
Prezentarea normelor de sănătate și 15 p
securitate în muncă, PSI și p
protecția mediului aplicabile la tema
dată
Utilizarea terminologiei de 10 p
specialitate în redactarea proiectului
PUNCTAJ TOTAL 100 p
PUNCTAJ FINAL

^1 Criteriile de evaluare sunt enunțuri asociate competențelor/rezultatelor învățării care specifică cu mai
multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de
dobândire a competenței. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.
^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiți în relație cu competențele/rezultatele
învățării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu
punctajul maxim al criteriului.
Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării proiectului:

ADMIS Cu punctaj 100p-95p 94,99p-85p 84,99p-75p 74,99p-60p


final
Cu calificativul Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător

RESPINS Cu punctajul final

Evaluatori (numele, prenumele și semnătura):


Evaluator 1: ..............................................
Evaluator 2: ..............................................
Data: ..............................
Președinte de comisie,
...........................................
(numele, prenumele și semnătura)